w teeuwen verzekeringen PHICOOP voorkla§Uin Inlevertijden kopij en advertenties Afscheid Mathieu Vossen in Kessel nu sterk afgeprijsd! H d k-- FILM Hypotheken vakkundlgbekeken Oproep restauratieverzorging sportpark de Berckt Dames-, heren en kinderschoenen sportschoenen en- kleding jacks sweaters informeer bij ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. DEZE WEEK Markt 16 - Panningen DECEMBER - KADOMAAND Bij ontw. en afdrukken BIJ INLEVERING VAN EEN VOLLE KLEURENFILM FOTOSERVICE Past. Huybenplein 17, tel.: 04760-72775 De heer Aerts (links) speldt Mathieu Vossen rechtsde gouden speld op. dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag8.30 - 12.30 en 13.00 - 17.30 uur Zie gemeentepagina De beginjaren Een nieuw begin In het oude bedrijf op Markt 28 in Panningen zag het er in 1956 heel anders uit dan in de huidige drukkerij. Op de foto in het midden Pierre Lijssen (nu nog werk zaam in het bedrijf), rechts Harrie Bos en links Herman Keltjens. Beide laatsten zijn dit jaar overleden. Nieuwe drukkerij de meedt complete iup&unaAJzt VERZEKERINGEN C.A.V. Baarlo - Kessel C.A.V. Maasbree INLEVERTIJDEN KERSTWEEK INLEVERTIJDEN NIEUWJAARSWEEK Kerstmarkt Maasbree Celtic Soulbrothers 80 jaar De Gouden Leeuw NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 18 december 1992,25e jaargang nummer 24 Vrijdagavond kreeg Mathieu Vossen een glo rieus afscheidsfeest. Ruim 43 jaar was de heer Vossen in dienst van de Woningvereniging, wat uniek in Limburg is. Tot 1964 was hij voorzitter en daarna tot op heden secretarisNa het woord van welkom door Mevr. Relouw-Konings, sprak de voorzitter, Jo Dings. Hij roemde Ma thieu Vossen als waardevolle sleutelfiguur tus sen de Gemeente en de Woningvereniging. De heer Vossen wist zelfs in 1963 een extra woning contingent in de wacht te slepen voor Kessel van 100 woningen. Verdertoonde Mathieu Vos sen zich een voorstander van grote woningen en werkte mee aan de realisatie van het Oever- bergplan. Bij het 50-jarig bestaan van de ver eniging schreef hij het gedenkboek, waaruit zijn historie-belangstelling bleek. Zijn sociale bewogenheid bleek uit zijn streven om huizen te bouwen voor de minder-draagkrachtigen. Met dank bood Jo Dings een schilderij aan, waarop de kern van Kessel staat geschilderd. Burgemeester Noor van den Heuvel-Planje ging Vossens leven in Kessel na. In januari was Mathieu Vossen in Kessel begonnen als Ge meente-ontvanger en waarnemend secretaris. Later werd hij mede belast met Volkshuisves ting en deed de administratie van het toenmali ge Gemeentelijke woningbedrijf, dat later op ging in de Woningvereniging. Als lid van het Groene Kruis, de Gezinszorg en van de Werk groep "Kessel zelfstandig" verzette hij veel werk. De Burgemeester bood namens de Ge meente Mathieu Vossen een folder met cadeau cheque aan. De Districtsvoorzitter van NCIV stond stil bij de ontwikkeling in de volkshuis vesting en releveerde, dat de woningnood voor bij is. De woningvereniging wordt meer een so ciale ondernemer, met als doel de bouw van wo ningen voor minderdraagkrachtigen. Voor zijn enorme verdiensten reikte de Hr Lee Aerts, Ma thieu Vossen de gouden speld uit, en wenste hem nog vele jaren in gezondheid toe. Hierna sprak Mathieu Vossen een dankwoord voor de lof, attenties en de onderscheiding. Hij bena drukte, dat de christelijke visie moet gehand haafd blijven en toonde zich verheugd, dat dit ook in de nieuwe statuten is verankerd. Tot slot herinnerde hij de prettige samenwerking met de oud-bestuursleden: Hr Ch. Op 't Roodt, op richter, Hr. W. van Bommel en Ch. Pennings. Hij eindigde met de woorden uit de H. Schrift: "de armen behoeftigen zult gij altijd bij u heb ben" Hierna kwamen vele dorpsgenoten Hr. en Mevr. Vossen en de farfrilie de hand drukken. Advertenties 42 ct. per mm plus 6% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 7,00 bij vooruitbetaling Oproep door Stichting Sportpark en Re creatie-oord de Berckt Baarlo AAN AL LE VERENIGINGEN UIT BAARLO EN MAASBREE. Verenigingen uit Baarlo en Maasbree welke in aanmerking wensen te komen voor de restauratieverzorging tijdens de te houden autospeedwaywed- strijden in het jaar 1993, kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek indienenDe ver zoekschriften dienen vóór 15 januari 1993 op het secretariaat van het bestuur Stich ting Sportpark en Recreatie-oord de Berckt binnen te zijn Adres van inzen ding: Stichting Sportpark en Recreatie oord de Berckt t.a.v. de heer P. Cootjans, secretaris, Napoleonsbaan Noord 4, 5991 NV Baarlo. Drukkerij de Gouden Leeuw: 80 jaar jong Zaterdag 12 december 1992 was het exact 80 jaar geleden, dat Leendert Kassteen in Pannin gen startte met drukkerij Kassteen, die in mei 1959 de huidige naam drukkerij de Gouden Leeuw kreeg. Reden voor ons om feest te vie ren. Dat gebeurt onder meer in 1993 met de uit gave van een jubileumboek, dat we in samen werking met de Heemkundevereniging Helden gaan uitbrengen in een beperkte oplage en dat is samengesteld door Frans van der Steen. Ei genlijk hebben we drie redenen om feest te vie ren. In 1992 bestond niet alleen drukkerij de Gouden Leeuw 80 jaar, maar tevens zag 25 jaar geleden ons nieuwsblad Op den Baum, dat in de gemeente Kessel en Maasbree verschijnt, het levenslicht. Bovendien bestaat in 1993 ons nieuwsblad Midden-Limburg (in de volksmond 't Heljes Blèdje red.) 75 jaar. In 1993 komen we hier uiteraard nader op terug, maar ter gele genheid van de oprichtingsdatum van drukke rij de Gouden Leeuw blikken we in dit nummer even in vogelvlucht terug op 80 jaar drukkerij de Gouden Leeuw. De vroeg wees geworden in Amsterdam gebo ren Leendert Kassteen leerde als katholiek het drukkersvak in diverse Limburgse katholieke drukkerijen. Op 12 december 1912 maakte hij bekend, dat hij op de zolder van de oude kapela- nie aan de Schoolstraat 39 in Panningen met een drukkerij en boekbinderij begon. Het be drijf groeide en Leendert Kassteen verhuisde met zijn bedrijf naar de Markt 25 in Panningen. In 1916 besloot hij te verhuizen naar een eigen pand op de Markt 28, waar zijn vrouw Lien Kas- steen-Janssen de boekwinkel ging runnen. In 1918 verschijnt het distributieblaadje, de voor loper van nieuwsblad Midden-Limburg, dat die naam in 1920 kreeg. Leendert Kassteen had grootse plannen met zijn nieuwsblad Midden- Limburg. Hij wilde het nieuwsblad Midden- Limburg uitbouwen tot een regionaal nieuws blad, maar door de krisisjaren zijn die plannen nooit verwezenlijkt en is nieuwsblad Midden- Limburg altijd gebleven wat het nu nog is: een blad vóór, dóór en van de inwoners van de ge meente Helden. In die crisisjaren hadden alle bedrijven het moeilijk, maar het hechte familie bedrijf Kassteen overleefde deze crisisjaren dankzij de inzet van de hele familie, want zoon Harrie en dochter Sophie hielpen mee in de drukkerij en de buitendienst, terwijl moeder Lies en dochter Maria de boekenwinkel exploi teerden. In 1940 kwam Herman Keltjens in dienst als drukker. In de oorlogsjaren kreeg nieuwsblad Midden-Limburg een verschij ningsverbod, maar direkt na de bevrijding van december 1944 verscheen nieuwsblad Midden- Limburg weer. Met vijf man personeel en zijn familie ging Leendert Kassteen voortvarend aan het werk. Harrie Kassteen, Sophie Kassteen en schoon zoon Herman Keltjens (inmiddels getrouwd met Maria Kassteen) werden firmanten. In 1952 werd een loodzetmachine aangeschaft. In de ja ren vijftig verhuisde de boekhandel naar Markt 20. Op 16 mei 1959 werd de naam van de drukke- een stroomversnelling terecht. Drukkerij de Gouden Leeuw groeide gestaag. Inmiddels was er een duidelijke scheiding tussen drukkerij en boekhandel gekomen. Boekhandel de Gouden Leeuw werd het domicilie van de familie Kas- rij veranderd. Zowel de boekhandel als de drukkerij kregen de naam de Gouden Leeuw genoemd naar het hotel, wat voorheen geves tigd was in het pand Markt 20. Medio 1967 ver scheen naast nieuwsblad Midden-Limburg een tweede weekblad t.w. nieuwsblad Op den Baum, dat in de gemeente Kessel en Maasbree verschijnt. De drukkerij groeide uit haar voegen en er werd gezocht naar een nieuw pand. Dat werd gevon den aan de Wilhelminastraat 10 in Panningen. In 1971 werd de drukkerij een BV, die onder su pervisie stond van de directeuren Harrie Kas steen en Herman Keltjens. Op 12 december 1972 werd op bescheiden wijze het 60-jarig bestaan gevierd. In 1975 overleed oprichter Leendert Kassteen. Het boekdrukken verloor terrein. De fotozetmachines en het offsetdrukken kwamen in zwang. Dat betekende voor velen in 1978 een grote omschakeüng. Het computertijdperk deed zijn intrede. Druk kerij en uitgeverij kwamen in de j aren tachtig in steen (Fred Kassteen, kleinzoon van Leendert, exploiteert de boekhandel). De familie Keltjens nam het voortouw in de drukkerij. Herman Keltjens, inmiddels koninklijk onderscheiden, en zoon Louis Keltjens vormden de directie van de dynamische drukkerij. Door de opkomst van de huis-aan-huisbladen nam begin jaren 80 de direktie van drukkerij de Gouden Leeuw een wijs besluit. Ook nieuwsblad Midden-Limburg ging huis-aan-huis verschijnen zonder dat de redactionele formule op de helling gïhg. De ver houding 50 redactionele tekst en 50 adver tenties, waarbij het accent in de redaktiekolom- men duidelijk ligt op het plaatselijke nieuws, zorgt ervoor, dat beide nieuwsbladen Midden- Limburg en Op den Baum zeer intensief gele zen worden. In 1987 werd het 75-jarig bestaan gevierd met een open dag. Omdat stilstand ach teruitgang is, is in de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in machinepark en personeel. In 1992 leed drukkerij de Gouden Leeuw een ge voelig verlies door het overlijden van oud-di recteur Herman Keltjens, die jarenlang het be leid bepaalde binnen dit bedrijf. Directeur Louis Keltjens en het goed gemotiveerde perso- WAT GEBEURT ER ALS ÉÉN VAN DE PARTNERS IN EEN GEZIN WEGVALT? Naast het verdriet ook nog eens financiële problemen. Dat maakt het verlies dubbel zwaar. Het hoeft niet. In ons advies zetten wij alle risico's voor u op een rij. Een passende le vensverzekering is dan het resultaat. Meer weten? Bel ons! Voor u een zorg minder. Maasstraat 5,04707-1454 Rijksweg 36, 04762-2222 Westeringlaan 18,04765-2195 De inlevertijden in de kerstweek (week 52) zijn: MIDDEN-LIMBURG: Nieuws kopij: vrijdag 18 december vóór 9.00 uur; sportkopij: maandag 21 december vóór 8.00 uur!! advertenties: vrijdag 18 december vóór 10.00 uur. OP DEN BAUM: alle kopij: maandag 21 december vóór 8.00 uur; advertenties: maandag 21 december vóór 10.00 uur. De inlevertijden in de nieuwjaarsweek (week 53) zijn: MIDDEN-LIMBURG: alle kopij: donderdag 24 december vóór 8.00 uur; advertenties: maandag 28 december vóór 10.00 uur. OP DEN BAUM: alle kopij: maandag 28 december vóór 8.00 uur; advertenties.: maandag 28 december vóór 17.00 uur. Aan deze aanlevertijden moeten we streng de hand houden, omdat we de verschijningsdata van onze nieuwsbladen Midden-Limburg en Op den Baum door deze feestdagen iets moeten vervroegen. neel (inmiddels 25 mensen red.) richten zich op een toekomst, waarbij een bedrijf als drukkerij de Gouden Leeuw in het hele mediagebeuren de vinger aan de pols zal houden en een geducht woordje zal meespreken, waarbij zowel de uit geverij als de drukkerij steeds weer aan de eisen van de moderne technieken en de moderne tijd zullen worden aangepast. Drukkerij de Gouden Leeuw, ooit als familiebedrijf begonnen, is uit gegroeid tot een dynamisch bedrijf, dat wegens de vele mogelijkheden, die het bedrijf heeft op drukwerkgebjed, niet meer weg te denken is in de regio Helden. Een grote wens is nog niet in vervulling gegaan. De geplande nieuwbouw heeft door allerlei onvoorziene omstandighe den nog niet plaats kunnen vinden. Dat doel zal in de nabije,toekomst hoog op het verlanglijstje blijven staan. Drukkerij de Gouden Leeuw is in ieder geval een gezond bedrijf, dat met gerust hart haar 80-jarig bestaansfeest kan gaan vie ren. Immers, drukwerk heeft men ondanks de moderne communicatietechnieken altiid no dig!! Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1992 | | pagina 1