Zestig jaar LVB afdeling Baarlo E NGEL PHICOOP 1 Hay Schell in het zonnetje in Baarlo v= ~i l4 H L EEN UNIEKE SAMENWERKING J SPIJKER BROEKEN OPENING Milano F\\ SflNNEN omimq r EMOFRA Pizzeria Grillroom HANS Jeanne Willems in raad Maasbree bruidsmode Zondag 17 november Lezing over schutterijen Liedjesmatinee Gildeslijter 't Galjoen Tasselaarsweg weer openbare weg regio Helden m De Financiële partners bestaan uit Jan Karis, NMB BankWiel Kessels, Wim Teeuwen en Marcel Vollebregt ai De nieuwe lente- en zomerkollektie is binnen. ■M1 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Limburgs grootste speciaalzaak in bruidskleding Kloosterstraat 8-14 5921 HC Venlo-Blerick Telefoon 077-821213 ie meelt complete ■iupo^imaAJzt Vrijdag 15 november 1991, 24e jaargang nummer 21 DEZE WEEK Zilveren jubilea Sinterklaasakties Politiek nieuws Sint Nicolaas in Baarlo ADVERTENTIE Zie gemeentepagina Dubbel zilver m Het beste adres met de grootste keuze en de meeste merken o.a. JONNY Q EDWIN PADDOCK'S CLARISSE GARCIA enz. enz. Dorpstraat 93 Maasbree 04765-3395 's maandags gesloten BIJ EEN BOERENBONDSWINKEL KRIJGT U ALTIJD ZEKERHEID VERZEKERINGEN V C.A.V. Baarlo - Kessel C.A.V. Maasbree J Maandag 18 november om 16.00 uur. Maasstraat 1, Baarlo Openingstijden: Dagelijks van 12.00 tot 14.00 em 16.00 - 01.00 uur SCHOENMAKER d i r e k t klaar 7 fleuren ~Jschoenen 17sport I I I I I I I Wij vragen in bemiddeling In de maand november gratis vergroting 20 x 28 cm bij ontwikkelen en afdrukken. UUR FOTOSERVICE bruidsl mode Gratis parkeren naast de zaak. Antoniusplein 6, Blerick, tel.: 077-873798 )p woensdag 20 november a.s. viert de Lim- >urgse Vrouwen Beweging afd. Baarlo haar 60 arig bestaan. Onze vereniging telt op het ogen- dik 170 leden. Alle vrouwen uit ons eigen iorp, die elkaar vrijblijvend om de 14 dagen runnen ontmoeten in de vorm van kursussen, ;hema-avonden, excursies, demonstraties enz. De ledenvergadering van de PvdA/GL Maasbree hebben Jeanne Willems, de echtgenote van het gestopte raadslid Sjraar Roelofs, aangewezen als zijn op volgster in de gemeenteraad van Maas bree. Wanneer zij beëdigd zal worden als nieuw raadslid is nog niet bekend. Het lijkt erop, dat haar geloofsbrieven pas on derzocht kunnen worden in de raadsver gadering van dinsdag 17 december 1991, waardoor zij pas haar intrede kan doen in de raadsvergadering van dinsdag 28 ja nuari 1992. Haar benoeming heeft veel verdeeldheid gezaaid binnen de PvdA/ GL-kombinatie en alles wijst erop, dat de samenwerking tussen de PvdA en Groen Links in de gemeente Maasbree zijn lang ste tijd heeft gehad. Raadslid Fons Tans, een fervent PvdA-er, schijnt niet te willen samenwerken met Jeanne Willems, die een aanhangster is van Groen Links, zo dat de oppositie in de gemeenteraad van Maasbree voortaan uit vier politieke par tijen zal bestaan t.w. MB, de PvdA, de VVD en Groen Links. Wanneer Jeanne Willems haar intrede doet in de raad van Maasbree, dan beleeft Maasbree een unieke, politiek première: voor het eerst hebben dan een broer (Leo Willems, MB) en een zus(Jeanne Willems, Groen Links) zitting in de gemeenteraad!! Onze leden zijn praktisch bezig o.a. met gezon de voeding, budgettering, gezondheid, wonen en kleding. Verruimen hun blik over maat schappij en levensbeschouwingen. Vormen hun mening over aktuele zaken in politiek en samenleving. Zorgen voor ontspanning en ge zelligheid. De doelstelling van de LVB is een ontmoetings- en contactpunt zijn voor vrou wen, opkomen voor de belangen van de leden nu en in de toekomst, tevens een bijdrage leve ren een de opbouw van de dorps gemeenschap. Dit alles is langzaam gegroeid in de loop van 60 jaren. Wij hopen ook zo verder te kunnen gaan in de toekomst. Het 60-jarig jubileum begint om 18.30 uur met een H. Mis, daarna aansluitend een gezellige feestavond in zaal Unitas. Mocht U ook belangstelling hebben eens vrijblijvend kennis te maken met onze vereniging kunt U al tijd contact opnemen met een van onze be stuursleden. Tel. secr. 1609. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760 - 71980' Telefax 04760 - 75564 Gironummer 4091420 Advertenties 40 ct. per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,50 bij vooruitbetaling. Onlangs is er een bericht uit Spanje gekomen met de mededeling, dat Sint Nicolaas op zon dag 24 november a.s. een bezoek aan Baarlo zal brengen. Het bestuur van buurtvereniging De Erpelaers zal wederom voor de organisatie zorgdragen. Nadere informatie ontvangt u volgende week via dit blad. Zondag 17 november wordt Hay Schell uit Baarlo in het zonnetje gezet door drum-brass band Voorwaarts uit Baarlo. Om 14.00 uur Hay Schell als tamboer-maïtre. Op dinsdag, 26 november zal Drs. Jos Gerrits uit Spaubeek over bovenstaand onderwerp een lezing houden met vertoon van dia's. De lezing wordt gehouden in het Trefcentrum, Achter de Hoven om 20.00 uur te Maasbree. Ze is voor ie der vrij toegankelijk. Bij de studie naar het verleden van schutterijen op het Limburgse platteland moet men met een belangrijk obstakel rekening houden: het bron nenmateriaal dat nu nog wel aanwezig is, is slechts een fractie van de archiefbronnen, die sedert het begin zijn gevormd. Dit manco leidt er wel eens toe, dat in publicaties over het ont staan van schutterijen "voor het gemak" wordt uitgegaan van "algemeen aanvaarde ideeën en schijnbaar logische verklaringen": Schutterij en zouden zijh opgericht ter bescherming van "auter, troon en heerd". Wanneer men echter de moeite neemt, om een reeks van regelemen- ten en rekeningen te verzamelen en te analyse ren de aldus verkregen gegevens tegen het licht van een algemeen historische context plaatst, moet men tot de conclusie komen, dat de schut terijen op het Limburgse platteland niet pri mair ter bescherming zijn opgericht. Hun ont staan hangt veel meer samen met een complex van sociale, ecomonische, politieke en religieu ze factoren. Het schutterswezen moet daarom bovenal als een cultureel fenomeen worden be schouwd. Deze "controversiële" stelling zal tij dens de lezing uitvoerig worden toegelicht. Zondag 17 november organisëert karnavals- vereniging den Hab om 15.11 uur haar traditio nele liedjesmiddag in feestzaal Niëns in Maas bree. Uit een vijftal schlagers zal een deskundi ge jury de winnende schlager 1992 kiezen. Voor het voetlicht treden Jo Jo en de Frisse Bloesem, de Göstebreurs Sjraar en Peter, het duo Dich Mich, het Jongerenkoor Maasbree en Twan Smets. Voor de muzikale begeleiding zorgt de joeksige blaaskapel de Habbekratsers uit Maasbree. vindt er een grote tambourade plaats in het Trefcentrum in Baarlo. Vier muziekgezel schappen zullen dan optreden en Hay Schell een muzikale serenade brengen. Uiteraard zal ook drum-brassband Voorwaarts muzikaal ac te de présence geven bij deze tambourade. Aan sluitend krijgt Hay Schell een receptie wegens zijn dubbel zilveren jubileum van 16.30-18.00 uur aangeboden. Wie drum-brassband Voorwaarts zegt, die noemt in een adem de naam van Hay Schell. Een logische zaak, want Hay Schell is al een kwart eeuw aan deze in 1958 opgerichte drum brassband verbonden. Hay Schell werd 25 jaar geleden lid van deze vereniging en bleek vanaf het eerste moment de ideale tamboer-maïtre voor dit Baarlose muziekgezelschap. Dat Hay Schell muzikale kwaliteiten bezit, mag alge meen bekend zijn. Niet alleen als tamboer-maï tre maakt Hay Schell zich verdienstelijk voor drum-brassband Voorwaarts, maar ook als in structeur van de drumband. Liefst zeventien jaar geeft hij als instructeur zijn beste krachten aan dit Baarlose muziekgezelschap. Daarnaast is hij ook nog instructeur van twee andere mu ziekgezelschappen. Dat Hay Schell zijn hart en leven verpand heeft aan drum-brassband Voorwaarts wordt geïllustreerd door het feit, dat Hay Schell ook al 18 jaar(bestuurslid van drum-brassband Voorwaarts is. Kortom, Hay Schell wordt zondag 17 november terecht in het zonnetje gezet. De Tasselaarsweg, de verbindingsweg tussen Vergeit en Sterrenbosch in Baarlo, wordt weer openbare weg. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft besloten het verzoek van de heren L. en C. Driessen uit Baarlo uit Baarlo naast zich neer te leggen. Zij wilden, dat de weg, die langs hun landbouw- en veeteeltbedrijf ligt, aan het openbare verkeer onttrok ken zou blijven. De Raad van State afde ling rechtspraak stelde de gemeente Maasbree, die de appellanten L. en C. Driessen had gesommeerd de geplaatste hekken te verwijderen, in het gelijk. De afdeling rechtspraak van Raad van State deed op 2 oktober 1991 definitief uit spraak in dit al drie jaar slepende geschil. Voortaan mag IEDEREEN in Baarlo weer gebruik maken van deze Tasse laarsweg, die nu weer gewoon openbare weg is!! De zekerheid dat u alles vindt voor uw huis, huisdier. Maar ook voor uw tuin en hobby. En nog grotere zekerheid is het gehele pakket aan particuliere verzekeringen dat de LLTB verkoopt. Kortom, degelijkheid zekerheid en vakmanschap zijn troef. m Maasstraat 5,04707-1454 Rijksweg 36, 04762-2222 Westeringlaan 18, 04765-2195 in het gebouw van LJL Markt 16, Panningen (bij de kerk) Telefoon 077-827788 Telefoon 04760-76202 g i.v.m. grote vraag uit de gemeente Venlo WOONHUIZEN 80.000,- t/m 300.000,- k.k. WINKELPANDEN te koop óf te huur in centrum Baarlo en Maasbree B.L.G. v.a. 9,4% Makelaar en beëdigd taxateur o.g. Pepijnstraat 10 5912 HM Venlo-Blerick centr. Telefoon 077-827788 Hypotheekwinkel Past. Huijbenplein 15 5981 BH Helden-Panningen centr. Telefoon 04760-76202 1 Past. Huybenplein 17, tel.: 04760-72775 lids

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1991 | | pagina 1