Grote Agrarische Dag Maasbree Fanfare Eendracht uit Baarlo naar Frankrijk Priesterfeest in Kessel-Eik Royal CWp z. SPIJKER BROEKEN 3&Ê r AV\ SflNN€N~~\ HANS EMOFRA Zondag 30 juni Gildeslijter 't Galjoen J W nji 4 Ossefeesten 1991 Tuin wedstrijd VVV Baarlo Harrie v.d. Velden snel 'n kopietje... Vertikale lamelgordijnen Franssen Zonwering Horn Speciale mode voor een speciale prijs! ROLLUIKEN ZONWERING NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 28 juni 1991, 24e jaargang nummer 2 Agrariërs en 't milieu Vele aktiviteiten ADVERTENTIE Zie gemeentepagina H|||k In Eik hingen zondag de vlaggen uit.! Met een overvolle kerk vierde Pastoor R. Haffmans C.S.Sp. zijn 40 jarig priester zijn. Het Fluit- en Tamboerskorps "Sint Hubertus", de Koninklijke fanfare "Maasoever" en het Kerkelijk Gemend zang koor luisterden de "Vier-Herenmis" op. Een bisschop was hiervoor ui Zaïre over gekomen. Mevr. Fr. Berghs-v.d. Linden, voorzitster van het Kerkbestuur, sprak na het "Gaudeamus" Pastoor Haffmans toe en wenste hem nog vele jaren in ge zondheid in Eik toe. Voor de zegen huldigden de talrijke misdienaars met bloe men de pastoor. Pastoor Haffmans bleef nog even zichtbaar achter al die bloe men. Honderden inwoners en oud-inwoners van Eik feliciteerden de pastoor in het Gemeenschapshuis. Markt 43 5981 AF Panningen Tel.: 04760-76630 Onze modieuze zomercollectie in de maten 38 t/m 52 is afgeprijsd van 10 tot 50% Open huis VVV infobalie Boottocht VVV In het kader van het Gouden Jubileum is er een speciale boottocht gepland op zondag 7 juli om 14.00 uur. Gelet op het beperkte aantal plaatsen moet men zich vooraf aanmelden bij de VVV tel. 04707-3666 b.g.g. 1547. Opstapplaats is nabij het stuwkomplex. UW TUIN, UW HOBBY, UW HUISDIER 'T IS ALLEMAAL ONZE ZORG. VERZEKERINGEN C.A.V. Baarlo - Kessel C.A.V. Maasbree DEZE WEEK Agrarische dag Maasbree Pastorie Maasbree Fanfare Eendracht en Frankrijk Wij vragen in bemiddeling 1 1 Uw specialist voor en alle soorten Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S direkt klaar SCHOENMAKER 7 fleuren 7schoenen 17sport FOTO - PRINTSHOP HELDEN - PANNINGEN f.'JÊ Kodak Het beste adres met de grootste keuze en de meeste merken o.a. JONNY Q EDWIN PADDOCK'S CLARISSE GARCIA enz. enz. Dorpstraat 93 Maasbree 04765-3395 's maandags gesloten vS IlStri I *F Op zondag 30 juni wordt in Maasbree de 5-jaar- lijkse Agrarische Dag gehouden. De officiële opening van deze dag zal plaats vinden in de Tuinbouwloods aan de Broekstraat in Maas bree. Om 10.40 uur zal de commissievoorzitter een openingswoord spreken. Locoburgemees ter H. Haenen zal aansluitend een korte toe spraak houden en met een handeling deze dag officieel openen. Aansluitend kunnen dan de stands in de Tuinbouwloods bekeken of be zocht worden. Alle organiserende verenigingen, te weten de L.V.B., K.P.J., L.L.T.B., Rabobank en de Groente- en Fruitafzetvereniging, presenteren zich hier. Verder zullen ook de Historische Werkgroep "De Brede" en de Bijenhouders- bond hun bijdrage leveren. De aanwezigheid van kleindieren zal alles nog extra verlevendi gen. De hoofdmoot van deze dag wordt gevormd door het openstellen van 6 agrarische bedrij ven, van 11.00 tot 16.30 uur. In de mooie Maasbreese gemeenschap, waarin nagenoeg alle soorten van bedrijvigheid, van detailhandel tot lichte industrie aanwezig zijn, vormen de agrarische aktiviteiten een belang rijke groep. Bijna alle vormen van landbouw en veeteelt worden binnen onze gemeentegrenzen beoefend, zoals het houden van rundvee, var kens en diverse soorten pluimvee, het telen van allerlei groenten en bloemen in kassen, het te len van vele soorten groenten in de open grond voor verse consumptie, alsook voor de conser- venindustrie. Verder worden er aardappelen, suikerbieten, granen en maïs verbouwd. Wat minder opvalt, is het kweken van champignons in speciaal hiervoor ingerichte cellen. Al deze aktiviteiten vinden plaats op gezinsbedrijven, al of niet in maatschapsverband. De land- en tuinbouw zijn de laatste jaren veel in het nieuws geweest. Vooral in relatie met het milieu worden er nogal eens vraagtekens ge plaatst bij de werkwijze in de land- en tuin bouw. Dat er in de land- en tuinbouw veel wordt ge daan ten aanzien van het milieu komt niet altijd tot uiting. Maar onlangs hebben we kunnen vernemen dat er een procédé is ontwikkeld dat eiwitten uit mest kan halen die vervolgens aan het voer kunnen worden toegevoegd. In de glastuinbouw gaan de bedrijven welke op sub straat telen, steeds meer over op een gesloten systeem. Dit houdt in, dat er dan geen meststof fen of resten van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater terecht komen. Natuur en milieu gaan ons aan het hart, zingt het Mannenkoor "Het Karrespoor". Dit geldt voor iedereen, maar voor de agrariërs in het bij zonder. De opengestelde bedrijven laten zien hoe het daar in zijn werk gaat. Op alle bedrijven zijn mensen aanwezig (te herkennen aan het dragen van een button) die uitleg kunnen geven over het reilen en zeilen op de bedrijven. Spe ciaal aandacht is er besteed aan verandering, verbetering of aanpassing op de bedrijven wel ke direkt in relatie staan met het milieu. Zo zal bij een bedrijf een mestinjecteur te zien zijn. Het drijfmest kan hiermee nagenoeg zonder vervluchtingen van ammoniak in de bodem ge bracht worden. Het hergebruik van bemes tingsvloeistof bij het telen op substraat is in de praktijk te zien. De landbouw is immers gebaat bij duurzaamheid in economisch, maar ook in ecologisch opzicht. In de tuinbouwloods vindt de bezoeker stands van de L.V.B., die in haar stand aan milieu-pro- moting doet, de K.P.J., met een duidelijk accent op voorlichting, deL.L.T.B., met een uitgebreid overzicht over o.a. de Boerenbondwinkel en verzekeringen, de "Tuinbouwvereniging" met een schitterende stand van produkten van Maasbreese telers en de Rabobank met een on bemande stand waarin men via schakelpanelen visueel en tekstueel geinformeerd wordt. Naast deze organiserende organisaties zijn er nog stands van de Bijenhoudersbond met alles over bijen en honing en de historische werk groep "De Brede" met een expositie van histori sche voorwerpen. Het is aanbevelenswaardig om de rondgang langs de bedrijven te starten in de tuinbouwloods. Noodzakelijk is dit overi gens niet. Routebeschrijving en andere infor matie wordt desgewenst op iedere lokatie ver strekt. Akkerbouw en vollegrondstuinbouw wordt ge toond op het bedrijf Maatschap van Osch aan de Westeringlaan 69. Op dit 35 ha. grote bedrijf worden kool, schorseneren, aardappelen, bie ten en maïs geteeld. Maatschap Philipsen aan de Valkerheideweg 1 toont een voorbeeld aan een moderne varkenshouderij. Het bedrijf met 140 fokzeugen en 620 vleesvarkens heeft 5 kraamafdelingen, 8 afdelingen voor vleesvar kens, 4 afdelingen voor gespeende biggen en nog een 4-tal afdelingen voor guste en drachti ge zeugen alsook voor opfokzeugen. De volgen de sector rundveehouderij vinden wij op Hui sing 2 waar het rundveebedrijf van de heer M. Leyssen staat. Dit is een rundveebedrijf met melkkoeien en bijbehorend jongvee en vleesvee d.w.z. rundvee voor de vleesproduktie. De lig- boxstal, de jongveestal en de vleesveestal zijn uit 't oogpunt van diergezondheid aan een zijde geopend. De champignonteelt in al zijn facet ten is te zien op het bedrijf van H. Roeven aan de Asbroekweg 26. De teelt vindt hier plaats in 4 cellen van plm. 280 m.2. De klimaatregeling in de cellen vindt computer-gestuurd plaats. De pa prikateelt op het bedrijf van J. Geerarts Lange Heide 9 vindt plaats op een oppervlakte van 11500 m2. De teelt duurt niet minder dan 11 maanden nl. van half december tot medio no vember. Nadat half december de planten "op de mat" gezet zijn, begint de eerste oogst begin april. Er worden rode, gele en groene paprika's geteeld. Er staan 2 planten per m2. Uit milieu overwegingen wordt een biologische bestrij ding van trips en spint toegepast. De laatste in de rij is de gerberateelt bij L. Janssen Veldse- huizen 14. Sinds een 6-tal jaren is in dit bedrijf overgeschakeld van grondteelt op de teelt op zijn "broodjes" steenwol. Ook hier zijn, zoals in vrijwel alle bedrijven, enorme bedragen geïn vesteerd in milieu-vriendelijke technieken. Nieuw op dit bedrijf is de teelt van de Germini, een mini-gerbera met een uitstekende houd baarheid en een grote geschiktheid voor corsa ges en bloemstukken. Na een bezoek aan de bedrijven kan men in de Tuinbouwloods nog genieten van een drankje en een hapje. Om 17.30 uur zal de uitslag be kend worden gemaakt van de prijsvraag, het geen tevens de afsluiting van deze dag zal zijn. Een unieke gelegenheid om (her)kennis te ma ken met de doorsnee land- en tuinbouw. Als de weergoden eindelijk eens willen mee werken zullen ongetwijfeld vele honderden de stands, maar vooral de diverse bedrijven komen bezoeken. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760 - 75564 Gironummer 4091420 Advertenties 38 ct. per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,50 bij vooruitbetaling. Zondag 30 juni a.s. gaat Fanfare Eendracht voor een dag op bezoek bij haar zustervereni ging, de Harmonie Municipale in Bousbecque, in Noord-Frankrijk. Deze vereniging herdenkt op die dag op feeste lijke wijze haar 125-jarig bestaat en dat is een goede reden om de bestaande vriendschaps banden weer eens aan te halen. Zoals bekend dateren deze banden al sinds de 2e wereldoor log en zijn beide verenigingen in de loop van al die jaren al menigmaal bij elkaar op bezoek ge weest. Voor de leden van de Fanfare - oud en jong - wordt het een lange en goedgevulde dag. 's Morgens om half zes vindt het vertrek al nlaats om tijdig in Bousbecque te kunnen deel- nemen aan het ontbijt dat de Harmonie aan de leden van de Fanfare aanbiedt. Aansluitend luistert de Fanfare de feestmis op en voert zij na afloop in de kerk een concert uit van haar con- courswerken. Vervolgens vindt ophet Gemeen tehuis een ontvangst plaats door het Gemeen tebestuur van Bousbecque dat traditiegetrouw besloten wordt met het drinken van de ere- wijn. Daarna biedt de Hamonie Municipale een diner aan aan de leden van de Fanfare; de herinne ring aan de ervaringen hiermee bij het laatste bezoek enkele jaren geleden roepen prettige verwachtingen opLater in de middag volgt een muzikale rondwandeling samen met een acht tal verenigingen uit plaatsen uit de omgeving van Bousbecque. Deze eindigt in een treffen in het plaatselijke sportcomplex waarbij alle ver enigingen samen een aantal muziekwerken ten gehore brengen. Daaronder ook een mars die speciaal werd geschreven voor de 125-jarige Harmonie. Na afloop van dit samenzijn volgen de voorbereidingen voor de terugkeer naar Baarlo, waar de thuiskomst verwacht wordt tussen negen uur en half tien. Als alles meezit belooft dit uitstapje een mooie afsluiting te worden van een druk en succesvol seizoen van Fanfare Eendracht. Het programma van de 31ste ossefeesten biedt een enorme variatie aan gerenommeerde or kesten. De feesten openen zaterdag 3 augustus om 20.00 uur met het dans- en showorkest "Ce lebration" met Mel Jackson. Zondag 4 augustus is het braden van de os aan het spit. Vanaf 14.30 verkoop ossebraad. Om 12 uur begint het Frühschoppen met liefst 2 Tsje chische blaasorkesten te weten "Vlenovjanka", dat enkele jaren geleden ook in Maasbree was en "Textilanka". Vanaf 20 uur steelt die dag het orkest Bluesette. Op deze zondag is de gehele dag VRIJ ENREE, terwijl er voor de jeugd en kele kermisattracties staan opgesteld. Woensdag 7 augustus treedt vanaf 20 uur het internationaal bekende top 40 orkest "Trip to Trip" op. Zaterdag 10 augustus is er vanaf 20 uur het dans- en showorkest "Rendez Vous" met Ro bert Main. De slotdag zondag 11 augustus begint om 20 uur het Ossepop met "Greasy Sin" en "Rówwen Héze". Alles vindt als vanouds weer plaats in en rond de feesthal op het Kennedyplein in Maas bree. Nadere gegevens over de ossefeesten, met ook in 1991 weer lage entree-prijzen, zult u uit gebreid vinden in de komende edities van dit blad. In de week van 6 tot 13 juli a.s. zullen de leden van fanfare St. Aldegondis weer huis aan huis de ossevleeskaarten, goed voor een portie osse braad op zondag 4 augustus, aanbieden. i In het kader van haar 50 jarig bestaan wil de Baarlose VVV de jaarlijkse tuinwedstrijd eens een andere opzet geven. Doel blijft natuurlijk het verfraaien van het dorp door het aanleggen van mooie voortuinen. Voor de beoordeling wordt het dorp verdeeld in drie blokken: de westzijde van de Napoleons baan en ten noorden en ten zuiden van de Kwistbeek aan de oostzijde. Een aantal juryle den gaat dan aan het werk. Gekeken wordt naar grote en kleine tuinen, verder naar keien- en ecologische tuinen en gevelversieringen. Van ieder soort worden er zo mogelijk twee uitgeko zen per blok. Tenslotte worden alle gekozen tuinen en gevelversieringen opgenomen in een fietsroute. En daarmee is dit deel van de wed strijd afgesloten. Dan komt het pubhek aan de beurt. Aan de hand van de fietsroute langs de uitgekozen tui nen kan ieder de mooiste tuin in elke categorie uitzoeken en op een beoordelingsformulier be kend maken. Op deze manier fungeert ieder die de route rijdt als jurylid. U kunt de fietsroute en het beoordelingsf ormu- lier vanaf 12 juli kopen op het VVV kantoor aan de Markt of bij de receptie van de Berckt, voor f 2.50. De VVV Baarlo beschikt over een eigen VVV in fobalie. Na een lange voorbereidingstijd en veel overleg kan de VVV nu de infobalie in het Brou wershuis openen. Om iedereen kennis te laten maken met de infobalie is er speciaal open huis en wel op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli van 14.00 tot 17.00 uur. Daarna is de balie dankzij een vijftal vrijwillige medewerkers dagelijks geopend op: maandag t/m vrijdag van 9.30- 12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Zaterdag en zondag van 10.00-12.00 uur. Dat is nou typisch die groenwinkel van Limburg. Ze hebben gewoon van alles. Een uitgebreid assortiment en deskundig advies, tegen een schappelijke prijs. Bovendien, er is altijd wel zo n groenwinkel in de buurt. Kortom, bij uw eigen boerenbondwinkel kunt u altijd terecht. m Maasstraat 5, 04707-1454 Rijksweg 36, 04762-2222 Westeringlaan 18, 04765-2195 i.v.m. grote vraag uit de gemeente Venlo WOONHUIZEN f 80.000,- t/m f 300:000,- k.k. WINKELPANDEN te koop of te huur in centrum in Baarlo en Maasbree B.L.G. v.a. 9,4% Makelaar en beëdigd Hypotheekwinkel taxateur o.g. Past. Huijbenplein 15 Pepijnstraat 10 5981 BH 5912 HM Venlo-Blerick centr. Helden-Panningen centr. Telefoon 077 - 827788 Telefoon 04760 - 76202 in het gebouw von m U kunt bij ons vergroten en verkleinen. Wij leveren haarscherpe afdrukken. Ideaal voor verenigingen en iedereen die wat te kopiëren heeft. Vraag naar onze zeer gunstige kwantum-kortingen. rechtstreeks van fabriek, incl. witte rail met runners voorzien van slipkoppeling. GRATIS OPMETEN EN MONTEREN Levering 1 week. Tevens uw adres voor jaloezieën, rolluiken en zonneschermen. Graafschap Hornestraat 53 Tel. 04758-2036, b.g.g. 06-52981092, fax 04758-2036 's Zaterdags gehele dag open. Andere dagen op afspraak.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1991 | | pagina 1