Fanfare Eendracht uit Baarlo Landskampioen omimque Steun aan regionale werkloosheidbestrijding onder voorwaarden W teeuwen verzekeringen AY\ SflNH€Wi\ r HANS SSh MICHELS v V Uniformenaktie Baarlo Rocky V in Baarlo r ai CDA en DS beslissen: Hypotheken vakkundig bekeken Teveel kopij Nieuwe ziekte rapportitisü A.s. bruidsparen ook u verdient kleding van Britse Blaoskapel NIEUWE KOLLEKTIE V J J Verloren en Gevonden ASSURANTIËN DE BETERE SERVICE NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Raad Maasbree ïmWm Muzikale landskampioen Ruiterkampioenen Vrijdag 1 februari 1991, 23e jaargang nummer 33 bruids mode fids/ Gratis parkeren naast de zaak. Antoniusplein 6, Blerick, tel.: 077 - 873798 Herinuvlling Daementerrein Informeer bij ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen I Wij vragen in bemiddeling WOONHUIZEN SCHOENMAKER d i r e k t klaar 7 fleuren 7schoenen 7sport heideweg 7,5993 cm telefoon 04765-2555 past, huybenplein 15,5981 bh telefoon 04760-76660 ENGELS Kloosterstraat 14, Blerick Tel.: 077-821213 Kloosterstraat 8, Blerick Tel.: 077 - 870004 De meest uitgebreide kollektie voor beiden en Zondag 20 januari 1991 was voor bestuur, leden en dirigent Theo Schreurs de dag van hun le ven: Fanfare Eendraeht uit Baarlo nam deel aan de door de Federatie van Katholieke Mu- ziekbonden in Nederland georganiseerde om 6 uur was het verzamelen bij het vereni gingslokaal en ruim een kwartier later ging het door de dikke mist en over beijzelde wegen richting Bussum. De Baarlose muzikanten zorgden om klokke tien voor een goed begin. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760 - 71980* Telefax 04760 - 75564 Gironummer 4091420 Advertenties 38 ct. per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,50 bij vooruitbetaling. Landskampioenschappen en behaalde de eer ste prijs en daarmée de fel begeerde groene wimpel. Een unieke ervaring voor de Baarlose muzi kanten en een fantastische beloning voor gede gen voorbereiding en grote inspanningen! Zoals bekend nam de Fanfare in oktober van het vorig j aar deel aan het concours van de Lim burgse Bond van Muziekgezelschappen in Sit- tard en behaalde bij die gelegenheid de eerste prijs en het hoogste aantal punten in zijn afde ling. Daarop volgde de uitnodiging van de Federatie om mee te doen aan de landelijke kampioen schappen op 20 januari 1991 in Het Spant te Bussum. Die uitdaging werd aangenomen, met als konsekwentie dat op korte termijn een nieuw muziekwerk moest worden ingestu deerd. Dat betekende veel en intensief repete ren en deelnemen aan een aantal concerten. Het resultaat was navenant: een dikke eerste prijs met 301,5 punten 4 punten meer dan be haald op het concours in Sittard en een te recht verdiende wimpel. Een compliment voor dirigent Theo Schreurs en voor de dames en heren en de meisjes en jon gens-muzikanten is dan ook op zijn plaats. Pro ficiat! De dag begon al heel vroeg op die 20ste januari: Volgens de juryleden J. Claessens, R. van Ype- ren en P. Kuypers werd zeer verzorgd en over tuigend gemusiceerd. Een compliment werd gemaakt voor de goede zuiverheid en klankver houding, het beschaafde niveau van uitvoering en de mooie ronde klank. Opmerkingen waar de vereniging trots op mag zijn en die aangeven dat zij rijp is voor de 2de afdeling. Het bekend maken van de punten en de prijs leidde tot emotionele taferelen en al gauw weergalmde in Het Spant het "En Thei det is ei- ne gooie". Op de terugweg wachtte de vereniging en de aanhang twee bussen vol een aangename verrassing: een ontvangst door het College van B en W op het gemeentehuis in Maasbree, waar Burgemeester van Berckel zich lovend uitliet over de prestaties van Fanfare Eendracht die de reputatie van de gemeente zo uitstekend had uitgedragen. Bij aankomst in Baarlo had de VVV voor een warm onthaal gezorgd, met een muzikale huldiging door Drum- en Brassband Voorwaarts en versterking van de inwendige mens. Na een korte muzikale rondgang werd deze lange en heuglijke dag afgesloten met een meer dan ontspannend samenzijn, een goed glas bier en nog meer plezier. De receptie zal plaatsvinden op zondag 17 fe bruari van 11.00-12.00 uur in zaal Unitas in Baarlo. De uniformenaktie voor schutterij St. Anto- nius-St. Petrus Baarlo was en is een doorslaand sukses. Deze week de schiethoorn. Ook de witte "bolletjes" dienen nog zwart te worden. U kunt uw giften storten op Rabobank Baarlo 10.39.44.044 t.n.v. Uniformenfonds Schutterij Baarlo. Op 28 april worden de nieuwe unifor men officieel aan de schutterij aangeboden. In de recensie over de pronkzittingen in Maasbree is de Britse Blaoskapel over het hoofd gezien. Vermoedelijk zijn we even naar het toilet geweest, toen zij hun eigen optreden hadden. In ieder geval waren zij nadrukkelijk gedurende de zittingen aanwezig. Goede wijn behoeft geen krans. De Zuid-Nederlandse kampioe nen kweten zich in een iets gewijzigde opstelling toch vakkundig van hun taak. ^Ere, wie ere toekomt!! Zaterdag 2, zondag 3 februari en maandag 4 fe bruari wordt in 't Thaliatheater in Baarlo Rocky V vertoond. De vertoontijden zijn 20.30 uur en 18.30 uur (alleen zondag). Rocky wordt weer gespeeld door Sylvester Stallone, Adrian door Talia Shire en Paulie door Burt Young zijn weer van de party. Rocky Jr. is een rol van Sage Stallone, de zoon van Syl- verster. De bokser Tommy, gespeeld door Tom my Morisson, die trainer Rocky laat vallen, speelt 'n belangrijke rol in deze film. Rocky V is 'n boeiende film, die u beslist moet zien. Het leek een tamme raadsvergadering te wor den j.l. disndag in maasbree, maar het venijn zat dit maal niet in de staart, maar bij agenda punt 9 over de Maasbreese deelname aan de Stichting Regionale Samenwerking Werkloos heidbestrijding. Bij monde van CDA-er Geert Segers en DS-er Tiny Vennix wilden de beide coalitiepartners slechts onder voorwaarden deelnemen aan dit projekt. In principe vonden beide partijen de werkloosheidbestrijding in de vorm van het Jeugdwerkgarantieplan en de Banenpools uitstekend, maar zij waren van mening, dat de gemeente Maasbree na ophef fing van deze stichting in de toekomst geen fi nanciële verplichtingen meer heeft ten opzich te van het personeel van deze stichting en de stichting zelf. In een moeizaam, niet verhelde rend betoog kon burgmeester Cees van Berckel de beide coalitepartners niet over de streep trekken en moest de Maasbreese burgervader "knarsetandend" het amendement van de coa- litiefrakties accepteren. Dat was tegen het zere been van Fons Tans(PvdA/GL), die dit een vorm van onbehoorlijk bestuur vond. "U wilt wel de vruheten plukken, maar niet de lasten dragen", verweet hij DS en CDA. De PvdA/GL stemde tegen het geamendeerde voorstel. Ook MB-er Frits Timmermans en VVD-er Frans Wijnen stemden tegen, omdat zij bij modne van MB-er Frits Timmermans vonden, dat we niet nog meer ambtelijke banen in de kollektieve sektor moeten scheppen. CDA-er Jos Wilms was vol lof over de toekom stige herinvulling van het bedrijfsterrein Dae- men aan de Pastoor Leursstraat/Oude Pasto riestraat. Het bouwen van een contingentoude- renwoningen(12) en de doortrekking van de Ie penstraat naar de Westeringlaan prees hij het meest, al vodn de CDA-er, dat in de voorberei ding van de plannen haastiger gewerkt had kunnen worden. Hij hoopte, dat dit bij de invul ling van het terrein gemeentelager voortvaren- derte werk wordt gegaan. FonsTans(PvdA/Gl) zwaaide ook met lof. Hij vond het alleen jam mer, dat bij de ouderenwoningen geen gemeen schappelijke ruimte was geschapen. Met een beetje kreativiteit en fantasie was dit best mogleijk geweest. Frits Timmermans(MB) kon ook meegaan met de herinvulling van het ter rein, zeker nu de toekomstige uitbreiding van het Mafcentrum geen belemerring gaat odner- vinden. Het Mafcentrum is immers nu "pot dicht" wat betreft het geluid, zodat de nieuwe toekomstige buren geen geluidsoverlast hoeven te vrezen. Wethouder Hay Haenen(CDA) nam de suggestie van partijgenoot Wilms over bij de plannenmakerij voor het voormalige terrein ge meentelager en wethoduer Stan Bos(DS) kon in het geval terrein Daemen niet aan de wensen van PvdA/GL-er Tans nog niet tegemoet ko men, maar wilde metde wensen van Tans reke ning houden bij het gtoekosmtige projekt ge meentelager in Maasbree. Op vragen van Frits Timmermans(MB) bij het agendapunt gronden ten behoeve van het toekomstige kassengebied Siberië kon wethouder Hay Haenen(CDA) het Maasbreese raadslid verheugend mededelen, dat er zich weer een potentiële gegadigde heeft gemeld. Frits Timmermans(MB) zette vraagte kens bij het voorstel van het treffen van veilig heidsmaatregelen aan de scheidingswanden in de sporthallen in de gemeente. Hij vodn de in- nvaLtd Het grote aanbod aan kopij heeft ons ge noodzaakt enkele artikelen op de plank te leggen tot de volgende week. U heeft van ons nog tegoed het interview met zilveren buuttereedner Wielke Zeelen en twee projekten van Jong Nederland Baar- lo(o.a. het bomenprojekt). i.v.m. grote vraag uit de gemeente Venlo 1 f 80.000,- t/m f 300.000,- k.k. WINKELPANDEN te koop of te huur in centrum in Baarlo en Maasbree ABP Hypotheekrente v.a. 9,4% Makelaar en beëdigd taxateur o.g. Pepijnstraat 10 5912 HM Venlo-Blerick centr. Telefoon 077 - 827788 Hypotheekwinkel Past. Huijbenplein 15 5981 BH Helden-Panningen centr. Telefoon 04760 - 76202 CDA-er Ton Grubben heeft een nieuwe ziekte "uitgevonden". Hij laakte het 50 pagina's tellende ongevraagde rapport, dat de raadsleden in hun maag gesplitst hadden kregen over de tijdelijke herin richting van het pand Weijs in Maasbree. Het is Van de zottealdus het CDA-raads- lid, dat voor een simpel probleem(verhu- ren ruitmes in het pand aan verenigignen red.) een lijvig rapport gemaakt moet worden. De ambtenaren kunnen hun tijd beter in de gemeente maasbree besteden, verwoordde het CDA-raadslid de mening van de raad. Hij vond de veie vaak ook kostbare rapporten een "besmettelijke" ziekte, die snelk een halt dient toegeroe pen te worden door het gezonde verstand van de raadsledene. De opmerkingen van het cDA-raadslid schoten burgemester Cees van Berckel in het verkeerde keel gat. Uit de Maasbreese politieke wandel gangen vernamen we, dat de Maasbreese burgervader het heel moeilijk gaat krij gen in de kommissie ABZ. We vrezen zelfs, dat het rapport Weijs als laatste "bacil" van de "rapportitis" zonder dat het ooit behandeld wordt door de fraktie- voorzitters verwezen wordt naar de enige plek, waar het volgens de politici thuis hoort: de PRULLENBAK!! vestering een beetje voorbarig. "We moeten op de kleintejs letten en niet steeds maar uitgaven creeëren", aldus het Maasbreese raadslid, die echter akkoord kon gaan na de uitlewg van we thoduer Hay Haenen(CDA). Fons Tans(PvdA?GL) wilde van wehtoduer Stan Bos(DS) gaarne weten of de gemeente Maas bree iets gaat doen aan het stimuleren van re tourverpakking door de bevolking. Wethouder Stan Bos(DS) beloofde een en ander in de voor lichtende sfeer te gaan uitwerken. De veiligheid van de Napoleonsbaan baarden DS-er Wim van Kreij, die ook graag maatregelen in verkeers veilig opzicht in de te reconstrueren Hertog van Gelrestraat(30 km.-zone red.) genomen zag worden, en Frits Timmermans(MB) zorgen. In de volgende raadsvergadering beloofde burge meester Cees van Berckel op de Napoleons- baanveiligheid met een voorstel te komen. Op vragen van Frans Wijnen(VVD) over de over last met oud en nieuw kon de Maasbreese bur gervader mededelen, dat het met die overlast 100 was meegevallen. Fons Tans(Pvda/GL) wilde van wethoduer Stan Bos(DS) graag ver nemen hoe het zat met het kernplan Maasbree en het verkeerscirculatieplan Maasbree. Vooral het pand Grubben-Van Oij en bleef een doorn in het oog van het progressieve raadslid. Ge- stuend door collegawethouder Hay hae- nen(CDA) kon de vroiuwelijek wethouder me dedelen, dat in 1991 beide zaken uitvoerig aan de orde zullen komen in de kommissies middels collegevoorstellen en dat laatste zegde zij ook toe aan Jos Wilms(CDA), die eindelijk eens 'n nieuwe welzijnssubsidieregeling het levens licht wilde lagten zien. in het gebouw van Gevonden op de Heideweg, half hoge trim- schoen, wit met groen en paars, maat 33. Terug te krijgen bij L. Joore v.d. Marckstr. 21 Maasbree. Vooral uw:« verzekeringen financieringen hypotheken bedrijf sadviezen garantte voor modehuis b.v.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1991 | | pagina 1