Boeiende vakantietentoonstelling in Kasteel D'Erp E i w teeuwen verzekeringen Natuurexpositie Baarlose kinderen AW A Onbezorgd op vakantie met uw verzekeringen in vertrouwde handen. Bel ons voor yryMJjyendI advies. Glas, hup in de glasbak r MICHELS ASSURANTIËN ÉjjibFRA •^ssaasr19" De Wereldwinkel Baarlo/Kessel is méér dan zuivere koffie!!! Brutale verkrachting in Baarlo HANS broeken duur? kom NOU!'.? NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK "Drie-in-één" Stichting Jong Nederland Baarlo Jeugdcentrum Baarlo Ouderenvereniging Helpt Elkander Baarlo Vrijdag 29 juni 1990, 23e jaargang nummer 4 EZE WEEK Opening Rabobank Maasbree Zomermarkt Maasbree Candy Dulfer in Baarlo DAMESKOOR BAARLO De KPJ de kano in! Musical!!! dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen MAKELAARSKANTOOR V j Zondag j.l. hebben een viertal Baarlose kinderen een natuurexpositie gehouden op een zolder van het ouderlijk huis van een van hen. Hun expositie illustreert hun verbondenheid met de natuur. Een bewijs, dat het natiuur- en milieubewust zijn van de Baarlose kinderen goed ontwikkeld is. Hiulde aan deze vier kinderen. M.V.C.-jeugd Ouderenvereniging Vriendenkring Maasbree Jongerenkoor Maasbree Vakantiesluiting bibliotheek Maasbree Mafcentrumnieuw Tour de France - Mafcentrum Speel-o-theek "Holle-BoIIe-Leenhuis" ALARM ALS ELKE SECONDE TELT /Schoenen direkt klaar/ SCHOENMAKER Als Burgemeester Van Berckel op vrijdag 29 ju ni in Kasteel D'Erp een vakantietentoonstel ling opent, wordt daarmede de samenwerking van de WV Baarlo met de Historische Werk groep "De Berck" en het plaatselijk IVN ander maal benadrukt. De organisatoren van genoemde verenigingen zijn er weer in geslaagd om ook in het vakantie seizoen van 1990, evenals in 1989, een interes sante en boeiende tentoonstelling' samen te stellen. Evenals verleden jaar is het weer een expositie van "Drie-in-één". Van 30 juni tot en met 19 augustus 1990 expo seert op uitnodiging van de Historische Werk groep "De Borcht" mevr. Annie Schreuders- Derks uit Susteren haar historische verzame ling onder het motto: "Ein Laeve langk" of anders gezegd "van de wieg tot het graf". In de benedenzaal van het kasteel laat zij de be zoeker een wandeling maken door het leven, beginnende bij geboorte en doop, via peuter en kleutertijd, schooljaren, jeugd, volwassenheid tot ouderdom en dood. Alle ups en downs, die het leven biedt - maar vooral vroeger bood - zo als bij feesten, kerkelijke hoogtijdagen, maar ook in bedroefde omstandigheden, krijgen ge stalte in allerlei materialen, voorwerpen, ge schriften en beeldmateriaal, zoals dit met name in het Limburgse land in de 19e eeuw en in be gin van deze eeuw werd beleefd en gevierd. In de bovenruimte van het kasteel heeft de heer Van Helvert uit Berlicum op invitatie van de VVV een prachtige verzameling mooi oud speelgoed geëxposeerd. Het speelgoed uit deze verzameling geeft een afspiegeling van de me chanische en technologische vooruitgang van rond 1900 tot aan de vijftiger jaren. Met deze kollektie speelgoed kan de bezoeker kennis ma ken met verschillende onderwerpen, zoals daar zijn: mens en dier (o.a. Charlie Chaplin uit 1928), treinen, stations, schepen, vliegtuigen etc. Voor de ouderen onder ons zijn het duide lijke, nostalgische herkenningspunten uit hun eigen kinderjaren en voor de jongeren is het speelgoed waar ze geboeid en met veel plezier naar zullen kijken. Het IVN Baarlo-Maasbree manifesteert zich met het object "Bomen in Baarlo". Via beeld materiaal en boomsilhouetten, kan de bezoeker kennis opdoen over het soort en het belang van bomen in het algemeen en over typische bomen in Baarlo in het bijzonder. Afgelopen weekend zijn de Cool Cats met hun leiding naar Waalre geweest. Hoogtepunt van dit weekendkamp was het kayakken. Op zater dagmorgen vertrokken de kayaks via Neerpelt (B), Borkel en Venbergse Molen naar het eind punt Volmolen in Waalre. Tot verrassing van de groep had de leiding geregeld, dat ook de vaders van de leden aan deze uitdagende aktiviteit konden meedoen; op eigen kosten, de tocht duurde ongeveer 7 uur. 7 uur waarin veel gela chen is om het gestuntel van diverse deelne mers (zowel jong als oud...). Het waterwas ove rigens niet koud. In Borkel werd gepiknikt; ge heel verzorgd door de leden (koffie en thee zet ten en soep makeh op primitieve manier). De geplande kaart- en kompastocht kon helaas niet doorgaan doordat het weer een beetje té slecht werd. Deze sportieve dag werd 's avonds afgesloten met een gezellige barbeque. De va ders gingen daarna weer naar huis; de leden op zondagmorgen. De kayaktocht van deze Cool Cats is mede be kostigd door de sponsors. Na een succesvolle enquete en prijsvraag op de volksfeestmarkt 15 juni j.l. is het dan eindelijk zover. Na lang zoeken en overwegen hebben we de nieuwe naam voor ons Jeugdcentrum uit de vele uitzendingen, dan toch kunnen vinden. De bekendmaking van de prijswinnaars zal, zoals op het formulier vermeld stond, plaatsvinden op vrijdag 29 juni a.s. Dit alles vind plaats in het Trefcentrum, Hoogstraat la te Baarlo. De aan vang van dit gebeuren is om 18.00 uur, waarna dan onder gezellige discomuziek de prijswin naars bekend gemaakt zullen worden. Ouders zijn hierbij zeker ook welkom. Deze avond zal tot 22.00 uur duren. Dus houdt deze avond ze ker vrij. Het jeugdcentrum is overigens bedoeld voor de jeugd van Baarlo en omgeving van 12 t/m 17 jaar. A.s Zaterdag 30 juni is er vissen voor de oude ren bij kasteel D' Erp. Aanvang 14.00 uur. Dinsdag 3 juli a.s. gaan we weer fietsen. Bijeen komst bij 't Trefcentrum om 13.30 uur. Vrijdag 13 juli is er een koersbal in het bejaar denhuis. Aanvang 14.00 uur. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 38 ct. per mm plus 6% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,50 bij vooruitbetaling. J Een routebeschrijving om een wandeling langs de mooiste bomen in Baarlo te maken, wordt de bezoeker aangeboden. De mmoie, veelzijdige tentoonstelling geeft de bezoeker enkele momenten van goede ont spanning en zoals U gemerkt hebt, "voor elk wat wils", jong of oud. Het kan dus een uitstap je betekenen voor het hele gezin. Van 30 juni t/m 19 augustus 1990 kunt U iedere dag terecht van 14.00 tot 17.00 uur. - 'n Wereldwinkel en SOS-Wereldhandel werken allebei aan rechtvaardigere verhoudin gen tussen Noord en Zuid.... - 'n Wereldwinkel werkt aan bewustwording van de bevolking aangaande de problematiek in de landen van de Derde Wereld.... - 'n Wereldwinkel wil mensen informeren en laten inzien dat een rechtvaardige wereldhan del kan worden bereikt, door bewust consume ren en bewuster (soberder) leven... Bewust consumeren vereist een kritisch inzicht in de wereldsamenleving, in het doorzien van de relatie tussen milieu en onderontwikkeling. Biologische koffie uit Mexico. De boeren van de Indiaanse koffie-coöperatie UCIRI in Zuid-Mexico besloten al jaren gele den om hun koffie biologisch te verbouwen. Ze gebruiken geen chemische middelen meer om de grond te bemesten of onkruid te verdelgen. Dat spaart het milieu: het gaat de erosie tegen en handhaaft het ecologisch evenwicht. - Biologische koffie, met het Max Havelaar- keurmerk, is zuivere koffie!!! en goudmerk- koffie!voor meer dan honderd procent!Wel wat duurder.... maar dat is de prijs voor echte solidariteit. - Koffie is een belangrijke bron van inkomsten voor veel boeren-gezinnen. De koffie-produk- tie gaat echter niet ten koste van de eigen voed- selproduktie. - Vijf tot tien procent van de gezamenlijke in komsten is bestemd voor b.v. een keten van plattelands winkels. Hier kunnen de boerenfa milies gereedschap, zaaigoed en levensmidde len kopen, kleding en medicijnen etc. SOS-Wereldhandel betrekt koffie van veel boerncoöperaties en koopt koffie in bij kleine koffieboeren in de Derde Wereld. Doordat de tussenhandel wordt overgeslagen én doordat SOS-Wereldhandel een eerlijke prijs betaalt, is het inkomen en het leven van de boerenfamilies verbeterd. Dat is geen liefda digheid, maar wel EERLIJKE HANDEL!!! - In Baarlo is de Wereldwinkel OPEN op maan dagmorgen en vrijdagmiddag, Helling 4. Zuivere koffie, thee en honing is ook te koop in de Rijdende Winkel van C. Smedts. Op de Volksfeestmarkt werd aan Derde We- reld-produkten omgezet voor f 1111,75. De We reldwinkel blijft zoeken naar solidaire en be wuste mensen en naar vaste klanten.... - In Kessel is de Wereldwinkel OPEN op maan dagavond en vrijdagmorgen, Schijfweg Zuid 73. Na 'n jaar van fijn en goed zingen zijn we even aan vakantie toe. Wij hebben repetitie-vrij van 26 juni tot 14 aug., dus zoals altijd 6 weken. Ook zondag 29 juli, zaterdag 4 en 11 aug. hoeven we niet aan te treden, behalve als er een rouw- of trouwdienst is. Dan worden we wel ver wacht. Onze eerste repetitie is dus op 14 aug. Zondag 15 juli gaat de KPJ kano-varen in Di- nant, België. We varen dan een zij-arm van de Maas af met enkele watervallen en stroomversnellingen in 1 of 2 persoons-kano's. Ben je tussen de 15 en 30 jaar oud en dit spreekt je aan, geef je dan op met je vriend(in). De kosten bedragen f 35,- (leden f 25,-) per per soon. vertrek om 07.30 uur bij Niëns. Opgeven vóór 2 juli bij Jack Hermans, Lang Hout 2. Tel. 1248. Jaarlijks wordt er door groep 8 van Basisschool 't Kempke een musical opgevoerd voor alle kin deren en ouders van de school. Ook dit jaar weer! De musical "Hoe haal je 't in je hoofd!wordt dit jaar tevens opgevoerd voor alle bejaarden in Baarlo. De uitvoering is in de aula van de school op woensdagmiddag 27 juni a.s. Aanvang half drie. De musical duurt plm. anderhalf uur. Alle bejaarden zijn van harte welkom op 't Kemke! IWo kamp.uine is non initiatief van de Stuurgroep Promotie Glasbak a nva kw Op 24 juni was er op de Meerwijkstraat 26 een verententoonstelling. Om 10 uur begon men al les klaar te zetten en om 12 uur kwamen de eer ste gasten,: vaders, moeders, familie en ook de meester en juffrouws. De entree was minimaal Fl. 0,50. Er was van alles te zien, o.a. 3 vogel- nestj es, vleugels van een fazant en van een stee nuil, een nestje met 6 dode koolmeesjes, een boek met spullen die gemaakt waren van veren. Ook was er vanalles te koop, zoals zelf gemaak te kaarten, verenspeldjes, stickers. Ook kon men nog artikelen van de W.N.F.-winkel be stellen. Lëontine, Linda, Sandra en Loesje zijn er in de grote vakantie aan begonnen, toen ze een eend je bij het Kempke vonden, dat niet meer uit de gracht kon. De opbrengst was: Fl. 141,50 aan entree en verkoop van zelfgemaakte artikelen. Fl. 143,50 verkoop kado-artikelen voor de W.N.F.-winkel. Dat was dus samen Fl. 285,00. Voor al uw onroerend goed taxataties Makelaar o.g. beëdigd taxateur, bouwkundige Pepijnstraat 10 5921 HM Blerick Tel. 077-827788 Past. Huybènplein 15 5981 BH Panningen Tel. 04760-76202 BAARLO. Een onbekende man is zater dagmorgen 23 juni 1990 rond 05.00 uur in een woning van een 58-jarige vrouw in Baarlo binnengedrongen en heeft de be woonster vervolgens in haar slaapkamer verkracht. Na zijn daad verdween de man. De vrouw bleef lichamelijk onge deerd, maar liep psychisch een shock op. De onbekende man, waarvan het slacht offer nauwelijks een signalement kon ge ven aan de politie, wist rond 05.00 uur za terdagmorgen, door een raam op de bene denverdieping te forceren, de woning in een dichtbewoonde buurt in Baarlo bin nen te komen. Hij overviel de slapende vrouw op haar slaapkamer op de eerste etage en verkrachtte haar daarna onder bedreiging met een scherp voorwerp. Volgens de vrouw gebruikte de man Duitse woorden. De vrouw was alleen aanwezig in de woning. Uit de woning werd niets ontvreemd. Na zijn daad ver dween de man op onbekende wijze; de politie heeft ondanks een uitgebreid on derzoek nog geen idee hoe de man zich verplaatste. Ook het buurtonderzoek le verde daarover geen gegevens op. De politie verzoekt diegenen, die denken over dit ernstig misdrijf iets te kunnen mededelen, kontakt op te nemen met de politie in Helden-Panningen, telefoon nummer 04760-71555. Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Voor bankzaken al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m kd garantie k|Di4l voor NDM zekertieid Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760-76660 Voor het vertrek naar het D/E sportkamp in Roggel dienen de deelnemers morgenavond, vrijdag 29 juni, om uiterlijk 17.00 uur aanwezig te zijn. Omdat voor het vertreksein om 17.30 uur nog eerst alle bagage ingeladen moet worden, is het gewenst zich aan de gestelde tijd te houden. Op dinsdag 3 juli aanstaande is er een kegel- en kaartmiddag bij "'t Kerraad": Het aanvangs- tijdstip is vastgesteld op 13.30 uur. De leden van de gymclub worden verzocht maandag 2 juli om 13.00 uur bij de sportzaal te zijn i.v.m. gezamenlijk vertrek naar de Turf- hoeve. Het damesvoetbaltoernooi in Lomm is prima verlopen, veel zon en blessures. De wedstrijden zijn als volgt verlopen: Meijel - Maasbree0-2 Velden - Maasbree0-1 Wellerlooi - Maasbree0-1 Grubbenvorst - Maasbree2-0 Lomm - Maasbree0-1 Deze stand was goed voor een 2e plaats in het toernooi! Namens de topscoorsters: waar blijven die beloofde molentjes? Zondag (om half 11) is al weer de laatste repetitie voor de vakantie. We hebben nog 2 hulpjes nodig voor de restauratie verzorging van "de Berckt" op 22 juli. Jammer genoeg lukt het ons dit jaar niet, gedu rende de schoolvakantie beperkt open te blij ven. De bibliotheek zal dan ook gesloten zijn van 16 juli t/m 3 augustus. Hou hier tijdig reke ning mee! Wellicht ten overvloede: leners uit Maasbree kunnen ook terecht in de bieb van Baarlo en omgekeerd. Vakantie Baarlo; 23-7 t/M 10-8. W at de uitleentermijn betreft: van 25 juni t/m 13 juli worden alle boeken voor 6 weken afgestem peld. Kijkin de bieb even ophet stempelschema en vraag, indien nodig, een nog langere terijn. Wel graag vooraf doorgeven aan de baliemede werker! Tot slot: het voorleesuurtje op woens dag komt voorlopig te vervallen; daarmee be ginnen we weer op 22 aug. Zaterdag 30 juni werkt groep 6 en zondag 1 juli werken groep 4 en groep 5. Zoals gebruikelijk organiseert het Mafcentrum ook dit jaar de Tour de France-poule. Kosten: f 10,- (alle inzet wordt uitgekeerd) en opgave is t/m 29 juni mogelijk bij de bar in het café (kon tante betaling). I.v.m. de vakantie is de speel-o-theek gesloten van zaterdag 7 juli tot en met zaterdag 18 au gustus a.s. Vanaf dinsdag 21 augustus is de speel-o-theek weer normaal geopend. Wij wen sen iedereen een prettige vakantie! In het gebouw van ^/^/f/euren r~/L/schoenen j sport Panningen

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1990 | | pagina 1