Brandweer Baarlo Gewestelijk Kampioen Nauwgezet maatwerk is voor ons een uitdaging W teeuwen verzekeringen "Limburg in miniatuur", Dorpsmuseum "Baarlo Vreuger" en "Baarlo in het groen" 2e Internationaal muziek- en showfestival te Maasbree 1991 O SANNEN 7,2 7,4 7,7 7,9 7,95% 8,2 MICHELS ASSURANTIËN BEN COPPERS PRINTSHOP Rente 5 jaar vast 10 jaar vast 15 jaar vast 20 jaar vast 30 jaar vast Grote zomermarkt in Maasbree Bedrijfssluiting Drukkerij de Gouden Leeuw Eenmalig schoolkrantproj ekt -Organisatie van start- llllllllllll Rektificatie /Schoenen direkt klaar HANS (f MEDEDELING Klein Hummern 8, Baarlo 04707-2276 Arbeidsbureau Eigen krant Baarlose kinderen Maascup naar Maasbree Priesterfeest Harry Janssen DEZE WEEK NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK SCHOENMAKER -yf >f/eurert JL/schoenen y sport PanningenJJ - Hypotheken Wacht-af hypotheek NfM dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen Mafcentrumnieuws Jongerenkoor Maasbree "Limburg in miniatuur" V.l.n.r. Hans Beurkens, voorzitster Maria Schreurs en Jan van de Ven. Meubelstoffeerderij Wij zijn verhuisd naar Onze collectie omvat o.a. Kupferroth - Kravet - Ploegstoffen WReynaldo - Sanderson direkt klaar pasfoto's Helden - Panningen 2 UUR FOTO-SERVICE 1111111111111 BEËDIGD TAXATEUR O.G "Baarlo in het groen" Dorpsmuseum of Baarlo Vreuger Opening 04760 - 74700 Arbeidsbureau Helden uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 37 ct. per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,25 bij vooruitbetaling Op zaterdag 17 juni heeft het brandweerkorps Baarlo deelgenomen aan de gewestelijke brandweerwedstrijden in de klasse II in Kaats heuvel. Het corps was gerechtigd hieraan deel te nemen omdat het op de provinciale wedstrij den te Meijel op 22 april j.l. een gedeelde eerste plaats had behaald. Onder tropische omstandigheden moest een geënsceneerde brand worden bestreden in een kraakpand, dat in gebruik was genomen door Evelien, een meisje van lichte zeden. Bij aan komst van de brandweer maakte zij haar aan wezigheid luidkeels bekend vanaf de boveneta- ge- Evelien moest door middel van een te plaatsen ladder uit haar benarde positie bevrijd worden. Bij naverkenning op de bovenetage werd haar collega gevonden, die rustig in haar bed lag te slapen. Het naar beneden halen van de beide dames ging gepaard met de nodige hilariteit, ze waren schaars gekleed. Enige navraag leverde op dat de klant van Evelien zich in de kelder be vond voor het ophalen van een aantal flessen drank. Zijn achtloos weggeworpen sigaret in de rommel op de benedenverdieping was de oor zaak van de brand. In het gebouw van Voor DanKzaKen al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m Heideweg 7 Grotestraat 24a 5993 CM Maasbree 5991 AW Baarlo Tel.: 04765 - 2555 Tel.: 04707-3100 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760 - 76660 De toegang van het pand kon worden verkre gen door het openen van de achterdeur, waarbij geconstateerd werd dat de gehele onderetage onder zware rook stond. De persluchtmasker- dragers lokaliseerden de brand en onder dek king van een tweede straal kon de klant van Evelien uit de kelder worden gehaald. Hij was enigzins bedwelmd door overmatig alcoholge bruik. Toen ook dit slachtoffer was overgedra gen aan de EHBO kon worden opgeruimd en binnen de beschikbare speeltijd was het karwei geklaard. Bij de prijsuitreiking steeg de span ning ten top. De bevelvoerders van de twaalf deelnemende corpsen moesten op het podium komen en successievelijk werden de uitslagen bekend gemaakt, beginnende vanaf de laatste plaats. Uiteindelijk bleef Jos Cootjans, de Baar lose bevelvoerder alleen over en met ruim ver schil werd de eerste plaats opgehaald. Het vele werk dat de wedstrijdploeg met begeleiders en coach Ernst Geerlings hadden besteed aan de voorbereiding was niet voor niets geweest. Door dit prachtige resultaat mag het corps deel nemen aan de landelijke wedstrijden in Leer- sum op 23 september a.s. Zondag 2 juli organiseert het Maasbreese Mannenkoor in samenwerking met de ZOM, de Zelfstandige Ondernemers Maasbree, een grote zomermarkt in het centrum van Maasbree. De Dorpstraat wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf de Pastoor Leursstraat tot aan de Alde- gundisstraat. Alle winkels zijn deze dag de hele dag geopend. Particulieren en verenigingen van Maasbree kunnen ook een of meerdere kramen bemannen en eventueel produkten verkopen of promo tionele aktiviteiten in die kraampjes ple gen. Een kraampje kost f 70,- en een standplaats f 50,-. Wilt u meer inlichtin gen over de zomermarkt of zich opgeven voor deze zomermarkt, dan kunt u kon- takt opnemen met J. Peeters, Achter de Hoven 12, tel. 2380; L. Lenssen, Baarlose- straat 27, tel. 1759, of M. Geurts, Achter de Hoven 14 a, tel. 2397. nva t.iid Zaterdag 24 juni werkt groep 5. Zondag 25 juni werken groep 1 en groep 3. Zondag 25 juni treedt De Dijk op in het Maf- Centrum. T/m. zaterdag 24 juni zijn kaarten in voorverkoop a f 6,- te koop in het café. Afgelopen zondag hebben we meegedaan aan het volleybaltournooi. Het was een gezellige dag, we hebben zelfs de 8ste finale gehaald maar helaas verloren. Volgend jaar moeten we een flink trainingsschema opstellen, dan halen we zeker de finale. Zondag is de laatste repetitie voor het kamp. Komt allen want dan worden de verdere kamp mededelingen doorgegeven. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli is uitgeverij en drukkerij de Gouden Leeuw aan de Wilhelminastraat 10 in Panningen wegens kollektieve bedrijfs sluiting in verband met vakanties geslo ten. In week 28 zullen daarom ook de nieuwsbladen Midden-Limburg en Op den Baum niet verschijnen. Het schoolkrantprojekt van openbare ba sisschool de Omnibus in samenwerking met onze uitgeverij de Gouden Leeuw is een eenmalig projekt, dat in overleg tus sen de begeleidende ouders en de school- direktie enêrzijdg en reclaltleur Mat Nel len enerzijds tot stand gekomen. In de toekomst zal zo'n projekt in deze vorm nooit herhaald worden, maar we zijn wel bereid om in de toekomst middels lezin gen e.d. in de bovenbouwklassen van de andere basisscholen aan gelijksoortige projekten mee te werken. Het samenwerkingsverband tussen V.V.V. afd. Baarlo. Historische Werkgroep "de Borcht" m Baarlo, Historische Werkgroep "de Borcht" en I.V.N. heeft geresulteerd in een zeer opvallende tentoonstelling in de zomermaanden juli en au gustus. Wanneer op vrijdag 30 juni a.s. de poort van Kasteel d'Erp opengaat vindt de bezoeker in de benedenzaal de expositie "Limburg in Minia- Drumband Maasbree uit Maasbree gaat in 1991 het 2e Internationaal Muziek- en showfestival organiseren. De organisatie hiervan wordt in handen gelegd van een speciaal hiervoor opge richt comité. In 1988 werd met groot succes het le festival georganiseerd, met de achtergrond, dit elke 3 jaar te herhalen. Toen had de organi satie een inschrijving van maar liefst 89 drum- showbands en Majorettegroepen uit 6 Europese landen. 3 dagen lang was er muziek en show in Maasbree. De reacties waren uitermate posi tief. Gezien deze reacties en de behoefte om een dergelijk Internationaal gebeuren te bezoeken, heeft de organisatie besloten de omvang hier voor aan te passen. Struktureel zijn er eveneens enige aanpassin gen gedaan en gepland. Zo zullen alle wedstrij den geconcentreerd worden op het schutter- sterrein aan de Sevenumseweg, Korpsen en Majoretten. Er zal met 2 juryteams gewerkt worden. Zo kan men dan per dag 30-35 vereni gingen goed verwerken. De coördinatie ligt bij Hans Beurskens en Jan van de Ven. Hans Beurskens heeft de leiding over het totale wedstrijdorganisatie, het con tact met de verenigingen, wedstrijdsekretariaat enz. Tevens samen met Mat Nellen de Public Relations, pers, radio, T.V., alsmede zaken als opening, prijsuitreiking etc. Jan van de Ven coördineert het personeelsbestand, de finan ciën, in- en verkoop, reclameactiviteiten en di verse andere zaken. Deze beide heren, zijn steeds in overleg met het D.B. van Drumband Maasbree. Elke coördinator heeft enkele men sen bereid gevonden om met hun samen het or ganisatiecomité te vormen. Men stelt zich er veel van voor, te meer men naast het wedstrijdgedeelte een educatief pro gramma wil brengen, m.o.a. concerten-work shops, etc. De wedstrijddagen in 1991 zijn ge pland op 4 en 5 mei, 9 mei Hemelvaartdag en 11 12 mei. Op de andere dagen zullen avondprogramma's zijn. Al met al een veelbelovende start. Past Huybenplein 17, tel.: 04760-72775 IVoor al uw onroerend goed taxataties I PASTOOR HUIJBENPLEIN 15 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202 tuur". Bekende huizen en gebouwen, van vak- Vbom!*. werk- boerderij tot Venloos stadhuis zult U er vinden. De Heer Nelis uit Brunsum heeft er ja renlang een hobby van gemaakt om bekende panden in het limburgse land haarfijn op ver kleinde schaal na te bouwen. Deze tientallen maquetten vormen een soort Madurodam in de benedenzaal van het kasteel. Op de eerste verdieping brengt het I.V.N. Baar- lo-Maasbree een aantal aandachtspunten van het milieu en Baarloos landschap onder uw aandacht; en de bezoeker kan aan de hand van een kleine opdracht actief aan de gang rond het kasteel en in het kasteelpark't Kempke". Ook de kasteelsgracht speelt bij deze opdrachten een bepaalde rol. In de grootste ruimte op de bovenverdieping wil de Historische Werkgroep "de Borcht" op een bescheiden wijze een start geven aan iets dat straks zal moeten uitgroeien tot een echt dorps museum. De start van zo'n dorpsmuseum kan alleen maar bescheiden zijn omdat inhoudelijk het materiaal moet worden aangedragen door de inwoners van Baarlo zelf. Onze oproep in dit blad enkele weken geleden heeft niet dat resul taat opgeleverd wat wij ervan verwacht had den. Toch zijn wij er in staat met het ingebrach te een aardige indruk te geven van "Baarlo vreuger". Uiteraard zijn materialen van harte welkom. De bescheiden start van dit museum moge voor de bezoekende Baarlonaren een im puls zijn om mee te helpen aan de verdere uit bouw van dit voor de toekomst echt Baarloos Dorpsmuseum. Naast een keuken anno 1900 zijn er veel ge bruiksvoorwerpen van vroeger aanwezig. Ook op godsdienstig terrein zullen religieuse voor- werpen en devotionalia herinningen oproepen uit het rijke Roomse leven. Ook oude foto's uit het Baarlo van voor de oorlog zullen weer vol doende gespreksstof opleveren. Deze enorm gevarieerde tentoonstelling zal sa men met de onlangs geplaatste informatie-bor den monumenten en de geweldige aanlichting van enkele belangrijke Baarlose monumenten geopend en in gebruik gesteld worden op vrij dag 30 juni a.s. Over het programma van deze opening wordt U de volgende week middels dit blad uitvoeriger geïnformeerd. untune in stnoune Bij de uitgave van de nieuwe telefoongids, is abusievelijk ons tel. nr. niet vermeld. Ons nummer is: Wietelweg 19, 5981 TG Ook voor üw vakatures.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1989 | | pagina 1