Meerderheid raad laat burgemeester van Berckel weer vallen!! J '*4Ë— Baarlose schutterij huldigde drie jubilarissen Jan Wijnen eerste schutterskoning schutterij St. Anna SANN€N MICHELS ASSURANTIËN GEZOCHT Geen personal computer voor politie Hypotheken Rente 5 jaar vast 10 jaar vast 15 jaar vast 20 jaar vast 30 jaar vast 6,9 7,1 7.4 7,6 7,65% 7,9 HANS Arbeidsbureau Ook vaandel ingezegend Pers wel, raad geen notulen MINIMUM R O L U K fEE Ni /Schoenen direkt klaar Rektificatie Harrie v.d. Velden DEZE WEEK: Raadsvergadering Maasbree Gouden bruiloft Kessel Baarlose schutters Vrijdag 12 mei 1989, 21e jaargang nummer 52 NIEUWSBLAD VOOR M/ASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Nadat burgemeester Cees van Berckel in de vorige raadsvergadering een door hem verdedigd voorstel door de voltallige gemeenteraad van Maasbree met 15-0 zag weggevaagd worden, moest j.l. dinsdag op de raadsvergadering de raadsvoorzitter andermaal bakzeil halen, toen hij een voorstel over de aan schaf van een personal computer voor de rijkspolitie Maasbree verdedigde. Hoewel CDA-fraktievoorzitter Ton Grubben burgemeester Cees van Berckel voor nieuw gezichtsverlies probeerde te behoeden door aan hem voor te stellen het voorstel terug te nemen en beter onderbouwd aan de orde te stellen in de raadsvergadering van maandag 5 juni, hield burgemeester Cees van Berckel voet bij stuk. Dat was de druppel, die de emmer voor de meerderheid van de raad liet overlopen. Geert Segers(CDA). Mijnheer de voorzitter, ik kom met een voorstel om de raad voor te stellen om over uw voorstel te stemmen. IVlet die opmerking gaf CDA-er Geert Segers het voorstel om de personal computer voor de rijkspolitie aan te schaffen de genadeslag. Met 10-4 werd het door bur gemeester Cees van Berckel verdedigde voorstel van de tafel geveegd. Alleen de CDA-ers Ton Grubbben en Grad van Mep el en de beide wethouders Stan Bos(DS) en Hay Haenen(CDA) steunden het collegevoorstel. Financiële chantage Wacht-af hypotheek NB* LOTA krijgt geld Kinderopvang Nota minimabeleid SCHOENMAKER y sport 04760 - 74700 Arbeidsbureau Helden MVC en Trefcentrum Schutterij St. Antonius-St. Petrus in Baarlo heeft j.l. vrijdag drie schutters in het zonnetje gezet. Sjeng Bouten werd gehuldigd wegens het feit, dat hij ze ventig jaar lid was, terwijl Wim Madou en Leo Hendriks in het zonnetje wer den gezet, omdat zij 25 jaar lid zijn van de Baarlose schutterij. Op de foto wor den de drie jubilarissen gefeliciteerd door bondsvoorzitter van der Vleuten. Sfeervol Jan Wijnen:eerste koning Mat Nellen(midden) feliciteert koning Jan Wijnen(rechts). Uiterst links staat on derkoning Patrick van Soest. 1111111111111 BEËDIGD TAXATEUR O.G. ■■■■■■■■■■■■■■a JALOEZIEËN VLIEGENRAMEN EN -DEUREN ZONNESCHERMEN KUNSTSTOF RAMEN -DEUREN EN DUBBELE BEGLAZING 15 JAAR ERVARING ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980 Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 37 ct per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties minimum f 6,25 bij vooruitbetaling De raad was ongemeen fel over bovengenoemd voorstel, omdat de "rijksoverheid ons opzadelt met een probleem, dat zij zelf moet oplossen vond CDA-er Geert Segers. "Dit is van de gek ke, dat wij op moeten draaien voor het falen van de rijksoverheid. Geld besteden aan deze per sonal computer is onmogelijk, niet verkoopbaar aan de bevolking. De openbare bibliotheek krijgt van ons ook geen personal computer. We moeten konsekwent zijn." Sjraar Roelofs(PK): "Er wordt door de overheid gesproken over las tenverlichting, maar daar komt niets van te recht. Integendeel, iedereen levert maar in. We zwichten niet voor deze financiële chantage. Laat de rijksoverheid zelf opkomen voor haar rijkspolitie. Onderzoek eerst of die overheid zo'n personal computer niet zelf voor de rijks politie wil aanschaffen. We geven geen ka- dootjes meer!!" Fons Tans(PK) wilde weten of zo'n personal computer ertoe bijdraagt, dat de agenten meer straatwerk kunnen doen. Frans Wijnen(VVD) was van mening, dat de rijkspoli tie adekwaat dient te funktioneren, maar dat de rijksoverheid en de politie moet aantonen, dat zo'n personal computer noodzakelijk is. Burge meester Cees van Berckel beweerde, dat "70 van de werktijd van de agenten wordt besteed aan het uitschrijven of uittikken van proces verbalen. Dat moet minder worden. De agenten moeten meer patrouilleren, meer kontakten houden met de bevolking. Door aanschaf van een personal computer kan die typetijd terug gebracht worden." De argumenten van burge meester Cees van Berckel konden de raad niet overtuigen, waardoor het voorstel van de tafel werd geveegd en de politie zal moeten blijven typen op een typemachine!! Voor DanKzaken al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m garantie voor zekerheid Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Grotestraat 24 5991 AW Baarl Tel.: 04707-310 NIEUW KANTOOR: Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760 - 76660 De gemeente Maasbree besteedt veel aandacht aan projekten, die onder de noemer ontwikkel- lingssamenwerking vallen. Aangezien er in het potje voor 1989 nog geld over was, stelde Fons TanslPKI voor 8R1 §en bedrag van possen en schrijve vierhonderd gulden te besteden aan de LOTA(Lagere Overheden TeSe^ Apartheid), waarbii hil erop wees, dat alle derde wereldpro- jekten iets met politiek te maken hebben. Bur gemeester Cees van Berckel ontried mm of meer het voorstel van Fons Tans omdat hij van mening was, dat de gemeente Maasbree zich nief moet aansluiten bij de LOTA. "We moeten ons niet mengen in binnenlandse aangelegen heden van een land", aldus de burgervader. Burgemeester Cees van Berckel kreeg slechts steun van VVD-er Frans Wijnen, wethouder Hay Haenen(CDA), Wiep Hermans(DS) en de MB-ers Frits Timmermans en Pierre Wijnen. Kortom, het voorstel van Fons Tans(PK) werd met 9- 5 aangenomen door de Maasbreese ge- meenteraad(DS-gr Piet Driessen ontbrak we gens ziekte red.) Fons Tans(PK) was teleurgesteld over de afwij zing van het verzoek van de peuterspeelzaal Baarlo tot renovatie en permanente beschik baarstelling van het nevenlokaal van die peu terspeelzaal. Hij vond, dat "vrouwelijke wet houder Stan Bos een kans het liggen om eman cipatorisch te werken. Hij was een beetje te leurgesteld". Stan Bos(DS) verdedigde zich goed en kreeg steun van Maria Nabben(CDA), Frits Timmermans(MB) en W im van Krey(DS), waarbij duidelijk aan het licht kwam, dat Fons Tans(PK) ogenschijnlijk de begrippen peuter speelzaal en kinderopvang met elkaar verwar de. Het voorstel van het college haalde moeite loos de finish, waarbij de PK-ers Sjraar Roelofs en Fons Tans tegenstemden. Of er "stille" armen in de gemeente Maasbree zijn, dat kon burgemeester Cees van Berckel niet aantonen, maar Maria Nabben(CDA) kwam wel degelijk met anonieme voorbeelden, terwijl Sjraar Roelofs(PK) een warm pleidooi hield om mensen, die elders schulden hebben, toch van de kwijtschelding van onroerend goedbelasting te laten profiteren. Ook Frans Wijnen(VVD) en Wim van Krey(DS) konden zich scharen achter de nota minimabeleid, In het gebouw van fleuren 7/ schoenen Panningen niuitnime m schoiiim Bij de uitgave van de nieuwe telefoongids, is abusievelijk ons tel. nr. niet vermeld. Ons nummer is: Wietelweg 19, 5981 TG Ook voor üw vakatures. waarbij beiden er wel op wezen, dat er gericht iets aan die problematiek gedaan moet worden. Maria Nabben(CDA) hield een warm pleidooi om een budgetteringsprojekt te koppelen aan een garantiefonds. Burgemeester Cees van Berckel wilde slechts een budgetteringsprojekt opstarten en zag niets in een garantiefonds te gelijkertijd in te stellen. Maria Nabben(CDA) hield voet bij stuk, waardoor Cees van Berckel als raadsvoorzitter de vergadering even schor ste om in de raadszaal in conclaaf te gaan met de beide wethouders. Uiteindelijk haalde eên compromisvoorstel de finish, waarbij een be drag van f 10.000,- enerzijds wordt uitgetrok ken voor een budgetteringsprojekt en anders- zijds in een garantiefonds wordt gestort voor een experiment van één jaar. De rondvraag was geanimeerd. Maria Nab- ben(CDA) zag het kermisplein graag uitgebreid met de straat Op de Kemp, die tijdens de ker misdagen afgesloten dient te worden voor alle verkeer. Burgemeester Cees van Bej-ckel zegde toe over deze materie overleg te plegen. Hij kon raadslid Pierre Wijnen(MB) ook verzekeren, dat er aan de problematiek rond de Potdé wordt gewerkt. De provincie heeft de zaak in onder zoek. Pierre Wijnen had ook nog vragen over de MVC-accommodatie en het uitblijven van het efficiencyrapport Trefcentrum Maasbree. Wanneer wordt dit rapport besproken en wan neer hoort MVC iets? Wethouder Stan Bos(DS) kondigde aan, dat het Trefcentrumrapport pas in de raad van augustus besproken zal worden en dat de problematiek van de MVC-terreinen en de MVC-kantine pas aan de orde komt in het derde kwartaal van 1989, omdat die problema tiek prioriteit 3 heeft. Fons Tans(PK) had be denkingen over het advies van het provinciebe stuur om de autosloperij Nass te legaliseren. Wat gaat het college hiertegen ondernemen? "De normale procedure wordt gevolgd", stelde wethouder Hay Haenen(CDA). "We zullen u op de hoogte houden, ook over een eventuele ver plaatsing van het bedrijf.F ons Tans(PK) kreeg geen uitsluitsel, wat DS zal doen. "We zullen ons tezijnertijd intern beraden over deze mate rie", merkte Stan Bos(DS) diplomatiek op. Sjraar Roelofs(PK) sneed nog eens de verzu- ringsproblematiek aan. "Het college voert uit, maar neemt geen halfslachtige maatregelen. We moeten alle aspekten bekijken", antwoord de wethouder Hay Haenen(CDA) op de PK- vragen. 1' i Lp* Eerste Pinksterdag 1989 zal voor schutterij St. Anna als een heuglijke dag in de annalen wor den bijgeschreven. Niet alleen werd het nieuwe vaandel ingezegend door pastoor Thijssen in de Maasbreese parochiekerk, maar werd tevens de eerste schutterskoning na de heroprichting van deze schutterij St. Anna, die haar eerste levens licht aanschouwde in 1645, geïnstalleerd in de persoon van Jan Wijnen. De eucharistieviering was zeer sfeervol. In zijn preek ging pastoor Thijssen op speelse wijze in op de heroprichting van schutterij St. Anna, waarbij de patroonsheiligen van schutterij St. Anna en schutterij St. Martinus nadrukkelijk in de preek figureerden. De inzegening was een stijlvolle gebeurtenis. Het nieuwe vaandel van schutterij St. Anna is ontworpen en gemaakt door de Maasbreese ontwerpster An Hermans- Van der Sterren, die wegens een stage in Enge land niet aanwezig kon zijn bij de vaandelinze gening. Na de eucharistieviering maakte schut terij St. Anna een kleine rondtocht door de wijk Achter de Hoven, waarna aansluitend een goed verzorgde koffietafel plaatsvond in clublokaal Niëns. Op het terrein van schutterij St.Antonius-St. Petrus in Baarlo vond het eerste koningsschie- ten plaats. Het openingsschot werd verricht door journalist Mat Nellen, die al direkt raak schoot. Vervolgens nam wethouder Stan Bos- van Bers het tweede schot voor haar rekening. Ook de eerste vrouwelijke wethouder trof de roos. Ogenschijnlijk gestimuleerd door deze prestaties van de "notabelen" leverden de geü niformeerde leden van schutterij St. Anna top prestaties en viel de vogel al na 71 schoten. De 37-jarige Jan Wijnenf'Jantje van de Leeuwe rik) uit Maasbree was de gelukkige. Hij mag zich de eerste schutterskoning van schutterij St. Anna noemen. Na afloop hing wethouder' Stan Bos-van Bers Jan Wijnen het koningszil ver om. De strijd om de titel onderkoning was kort, maar hevig. De 18-jarige Patrick van Soest, kommandant van schutterij St. Anna, mag zich een jaar onderkoning noemen, 's Avonds volgde er een geanimeerde receptie en feestavond in zaal Niëns, waar orkest Triangle voor stemmingsmuziek zorgde. Loco-burge meester Hay Haenen gaf tijdens de receptie ook acte de presence. IVoor al uw onroerend goed taxataties I PASTOOR HUIJBENPLEIN 15 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202 De jongste raadsvergadering begon met een merkwaardig "incident".Toen burge meester Cees van Berckel de vaststelling van de notulen van de vergadering van 11 april 1989 aan de orde wilden stellen, bleek, dat de volledige raad geen notulen had ge kregen. Rob van LeefDagblad voor Noord- Limburg) en Mat Nellenfnieuwsblad Op den Baum), de beide persvertegenwoordi gers, beschikten wel over die notulen. Noodgedwongen zullen nu die notulen op de volgende raadsvergadering behandeld worden. Wie die vergissing heeft gemaakt, zal altijd een raadsel blijven! De GOEDKOOPSTE leverancier voor kwaliteit Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1989 | | pagina 1