Stan Bos: eerste vrouwelijke wethouder van Maasbree I Hypotheken vakkundig bekeken VI teeuwen verzekeringen Kostelijk toneelspel in Kessel SRNN€N J GEZOCHT A Met ruime meerderheid gekozen 40 jaar Leurs f 40,- korting f vele soorten vaste perkplanten Kommentaar Logische keuze llllllllllll BROER GHIELEN /fSchoenen direkt klaar HANS Hypotheken Rente 5 jaar vast 7,1 10 jaar vast 7.4 15 jaar vast 7,6 20 jaar vast 7,65% 30 jaar vast 7,9 MICHELS SSURAMTIËN WIM KEUNEN Stan Bos: Wethouder Koffieconcert Maasbree Toneelspel in Kessel DEZE WEEK NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 10 maart 1989, 21e jaargang nummer 43 Burgemeester Cees van Berckel(rechts) feliciteert wethoudster Stan Bos(links) met haar benoeming. De 49-jarige lerares Stan Bos- van Bèrs uit Baarlo is tot de eerste vrouwelijke wethouder in de geschiedenis van de gemeente Maasbree door een ruime meerderheid van de raad gekozen. De fraktievoorzitster van DS kreeg in de geheime, schriftelijke stemming de frakties van CDA, DS en MB achter zich, terwijl VVD- er Frans Wijnen blanco stemde en de PK-ers Fons Tans en Sjraar Roelofs hun stemmen uitbrachten op MB-er Pierre Wijnen(!Stan Bos krijgt de portefeuilles Welzijn en Openbare Werken onder haar hoede, terwijl CDA- wethouder Hay Haenen naast Financiën nu Ruimtelijke Ordening in zijn pak ket heeft. De nieuwe CDA-DS- coalitie kan rekenen op een ruime meerder- heid(tien zetels), terwijl de aan DS verwante partij Maasbrees Belang MB de ze coalitie steunt. Afscheid Fons Tans ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS CDA: bewuste keuze voor DS Drie jaar te laat DS:Gewenste rol Stan Bos:niet omzien Laatste week (Zie jubileumadvertentie in dit blad). Nü volop te koop o.a. primula's en bloeiende violen, vaste planten voor in uw tuin. Groot assortiment kamerplanten en snijbloemen. Ruime keuze in gemengde boeketten. Ruime keuze in paasstukjes BLOEMEN EN PLANTEN informeer bq ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen AUTOMOBIELBEDRIJF met onze service rijdt U beter! SCHOENMAKER y sport Wacht-af q hypotheek 0,57 NB* Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 37 ct. per mm plus 6% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,25 bij vooruitbetaling. Na drie jaar is definitief een einde gekomen aan de PK-CDA- coalitie. PK-wethouder Fons Tans maakte in zijn afscheidsspeech de balans op. "We hebben heel veel projekten van de grond gekregen zoals de saneringsoperaties Pero en clubmeubelfabriek Peeters, het woon- projekt Maasstraat, de bouw nieuw gemeente- lager, terwijl ook een oplossing van de proble matiek van de autosloperij aan de Napoleons- baan in zicht is en de provinciale subsidie voor reconstructie weg Baarlo-Maasbree toegezegd is"Fons Tans gaf toe, dat niet alles rozegeuren maneschijn voor hem geweest is. "Ik heb doel bewust mijn kop uitgestoken en vaak voor lief genomen, dat de impopulaire maatregelen mij in de schoenen geschoven kon worden. Coali tiepartner CDA kon zo in de schaduw blijven. Dat ik telerugesteld ben in het gedrag van het CDA is begrijpelijk. Het zou te simpel zijn de ontstane, politieke situatie op het bordje van de PK te schuiven. We weten allemaal, dat het CDA vanaf 1983 pogingen in het werk stelde de afvallige DS-ers weer in de moederschoot van het CDA terug te voeren. Ik blijf met een bittere nasmaak zitten, dat een deel van de CDA- frak- tie mij de laatste weken abrupt heeft laten val len." Fons Tans wees erop, dat de PK weer een solide bolwerk is geworden. "Dat zal de nieuwe coaltiie en de raad de komende maanden nog wel ervaren, waarbij we het reilen en zeilen van deze coalitie kritisch zullen volgen en zullen blijven toetsen op haar geloofwaardigheid zon der op de man te spelen." De mens Tans kreeg veel lof van alle raadsfrakties en mocht als blijk van waardering een kado in ontvangst nemen van burgemester Cees van Berckel. CDA-fraktievoorzittér Ton Grubben ging diep er in op de nieuwe coalitie. "We hebben voor kontinuiteit gekozen. We zijn ervan overtuigd, dat een coalitie CDA-DS kan rekenen op een ruime, konstruktieve meerderheid, omdat uit de gesprekken met MB ons gebleken is, dat de ze partij de nieuwe coalitie zal steunen. In het belang van de gemeente Maasbree hebben we voor DS gekozen. De aanvankelijke minder heid in 1986 voor een coalitie met DS is anno 1989 een ruime meerderheid binnen de CDA ge worden. Dat komt, omdat er vele overeenkom sten zijn in de opvattingen van DS en CDA en dat telt!!" CDA-er Ton Grubben ging ook nog even in op de PK-problemen. "De PK heeft zichzelf buiten spel gezet. Het CDA zou onge loofwaardig overgekomen zijn, wanneer we verder waren gegaan met een PK, dat bol staat van de interne geschillen, die even snel de kop kunnen opsteken als dat ze opgelost worden. Het CDA draagt dan ook Stan Bos van DS voor als opvolgster van Fons Tans." De CDA-er, die de meeste moeite had met deze keuze voor DS, Baarlonaar Geert Segers, schaarde zich na een stemverklaring achter het partijstandpunt. VVD en PK:kritiek op CDA Sjraar Roelofs(PK) sprak over "voorbarige be slissingen van 't CDA. De CDA heeft zich be moeid met interne PK-aangelegenheden." Hij had geen enkel goed woord over voor de CDA- keuze. "Eigenlijk is het al in juni 1988 begon nen, toen CD A-voorzitter Piet Schinck de nodi ge voorzetten gaf in de richting van DS. De CDA heeft de afgelopen weken regelmatig met de waarheid gesjoemeld. Het CDA was bang voor ons en daarom moest Barbertje PK han gen. CDA wil de alleenheerschappij. Het pro gramma-akkoord met DS is een giller, wanneer je bedenkt, dat struikelblokken binnen de coa litie de hondenbelasting en de rijrichting van de Grotestraat in Baarlo kunnen zijn. Ik vraag me dan ook af, wat is dat voor "hogere" politiek? We zullen in ieder geval de nieuwe coalitie kri tisch gaan volgen en met zakelijke argumenten "bestrijden". Het is jammer, dat we het karwei niet hebben mogen afmaken." VVD-er Frans Wijnen was ook niet mals met zijn kritiek aan het adres van het CDA. "CDA had in moeten grijpen, toen het konflikt tussen Tans en de PK aan het licht kwam. CDA had moeten bemidde len. Het CDA heeft eenzijdig de koalitie verbro ken. CDA-PK was de beste en snelste oplossing geweest. Dan had het CDA voor kontinuiteit gekozen. Dit lijkt ons een geval van. politiek op portunisme. We kunnen niet instemmen met de kanddidatuur van Stan Bos." Frits Timmermans(MB) kon zich helemaal vin den in de nieuwe coalitie, maar hij moest toch konstateren, dat deze coalitie drie jaar geleden al tot stand had moeten komen. "Was ze toen tot stand gekomen, dan waren diverse bestuurlijke blunders en ongelukken voorkomen kunnen worden. De PK of Politiek Krakeel heeft zich zelf buitenspel gezet. We zullen deze coalitie ondersteunen. Overigens vinden we de benoe ming van Stan Bos tot wethoudster een triomf voor de lokale partijen en de lokale politiek. Daarom hebben we als zusterpartij van DS ook een rden om mee te feesten. Politiek wordt im mers gemaakt door raadsleden, die dicht bij de mensen staan en dat staan raadsleden van lo kale partijen!!' Kersverse DS-fraktievoorzitter Wim van Krey was in zijn nopjes met de nieuwe coalitie. "We zitten eindelijk op de plaats, waar we al zeven jaar op gewacht hebben. We mogen het beleid mee bepalen. Dat houdt niet in, dat we onze partners uit de raad MB in het bijzonder in de steek zullen laten. We blijven op haar steun re kenen, omdat zij qua visie op een golflengte met ons zit. We durven regeerverantwoordelijkheid aan, waarbij we kiezen voor de stelling: voor wie de belangen van de bevolking wil beharti gen zal moeten beginnen met naar de bevolking te luisteren!!" In haar maidenspeech als wethouder startte Stan Bos met een bijbels woord: "Doe wel en zie niet om." Ze ging ook in op de titel wethouder. "Wethouder, het woord zegt het al: hij/zij, die verplicht is zich aan de wet te houden, maar ook hij/zij, die ook verplicht is anderen aan die wet te houden." Dat Stan Bos de taak van wethou der niet alleen kan uitvoeren, is een logische zaak. Ze rekenden onder meer op steun van de ambtenaren,, burgemeester Cees van Berckel, collegawethouder Hay Haenen, de raadsleden van het CDA en DS, maar ook de raadsleden van MB, PK en VVD: "Zijn er zaken, die u, in het belang van de burgers van onze gemeente, aangepakt wil zien, neemt u dan tijdig kontakt op. Een open gesprek op een vroeg tijdstip is zinvoller dan negatieve kritiek achteraf. Dat laatste leidt alleen maar tot verharding van standpunten en onnodige konflikten, waarmee niemand gediend isTenslotte beloofde de eer ste vrouwelijke wethouder van de gemeente Maasbree haar schouders te zetten onder het vele en zware werk, dat haar wacht(o.a. voor jaarsnota, begroting 1990 red.) Horsten 15, Baarlo, tel 04707-1746 dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 ■fS. nvaXiid Zondag 12 mrt. a.s. is het weer zo ver voor de le den aan de dorpstoneelvereniging "spektakel" uit Kessel. Een jaar van hard oefenen vindt haar hoogtepunt in de opvoering van het koste lijke blijspel "Het Boezeven", van D.J. Eggen goor. De CDA heeft de meest logische keuze kunnen maken. Een keuze voor DS, die eigenlijk al drie jaar geleden had moeten plaatsvinden. Een keuze voor kontinui teit, ook na 1990!! Beide partijen zijn nauw aan elkaar verwant en gaan uit van reeële uitgangspunten. Dat de druiven zuur zijn voor PK is logisch, maar men moet ook de hand in eigen boezem ste ken. Het ene moment rollebollend over straat rollend en het andere moment el kaar lieflijk in de armen sluiten, dat is niet geloofwaardig. Dat het gedrag van het CDA ook bij de VVD in het verkeerde keelgat is geschoten, kan terug te voeren zijn op de goede band tussen Fons Tans en Frans Wijnen enerzijds, maar ook op het feit, dat de VVD al eens heeft moeten ervaren, dat het CDA snel van partners wisselt!! Stan Bos verdient nu net zoals Fons Tans drie jaar geleden het voordeel van de twijfel. Er moeten spijkers met koppen geslagen worden in de voorjaars nota. DS heeft de verantwoordelijkheid durven te nemen. Men steekt zijn nek uit in een tijd, dat de tering naar de nering moet gezet worden. De komende twaalf maanden zal moeten blijken of het ge zonde, politieke verstand in de Maas- breese gemeenteraad zegeviert en niet de partijpolitieke belangen, waarbij we PK als kersverse oppositiepartij een wijze raad mee willen geven: laat u niet leiden door politieke rancune, maar door zake lijke argumenten, terwijl de nu zo sterke regeringspartijen DS en CDA zullen moeten aantonen, dat niet alleen de macht van het getal de doorslag geeft in de gemeentepolitiek, maar het gezonde verstand. Dat laatste weten de kiezers op waarde te schatten, nu en in de toekomst. Men kan er over redetwisten of de poli tiek in Maasbree (on)geloofwaardiger is geworden. De voltallige raad zal die vraag naar eer en geweten moeten kun nen beantwoorden, nu en in de toekomst. De Maasbreese en Baarlose bevolking heeft recht op een raad, die kiest voor het algemeen belang de komende maanden! IVoor al uw onroerend goed taxataties I ■■■■■■■■■■■li BEËDIGD TAXATEUR O.G PASTOOR HUIJBENPLEIN 15 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202 Officieel dealer voor Opel en Isuzu voor de hele regio. Steenstraat 1,5981 AB Helden-Panningen, tel. 04760-71253 Het blijspel speelt zich af in Kessel. "Het Boeze ven" is het sprankelende verhaal van Truus Bolwater, de eigenaresse van cafe Buuskes. Achter de smoezelige gordijnen van haar ver waarloosde cafe gaat heel wat bedrijvigheid schuil. Vaak zit ze 's avonds laat te fluisteren met Sprankx. Deze ondoorgrondelijke kippen- handelaar kent de sluipweggetjes in het Boeze ven als geen ander. Niemand durft hem te vol gen, want als je in dit zompige moeras de weg kwijtraakt, ziet niemand je nog ooit levend te rug. En dan hebben ze nog Mia van Gilliam van het bekende pension-cafe aan het veer. Ze rijdt nogal eens over de Kesselseweg richting Duits land. Wouters van de douane steekt altijd vriendelijk zijn hand op. Met de komst van een merkwaardig stel dat elke dag de bossen intrekt om uilen te tellen voor het ministerie van land bouw en de benoeming van een nieuwe gens- commies, raakt vrouw Bolwater flink van slag. Dit schitterende blijspel wordt geheel in het dialect gespeeld en staat onder regie van Con Pennings. "Spektakel" speelt dit stuk in Kessel in het ge meenschapshuis "De Paort" aanvang 20.00 u. op zondag 12 mrt. a.s., zaterdag 18 en zondag 19 mrt. De entree is f 7,50 inclusief programma boekje. Voorverkoop adressen zijn: Gemeenchapshuis "De Paort", Franssen "Wo ninginrichting", Drogisterij "Kessel" en win kel Leenders in Kessel-Eik. Verder houdt "Spektakel" na het stuk nog een tombola ten bate van de verenigingskas. Avondje uit? Avondje lachen. Reserveer zon dag 12, zaterdag 18 of zondag 18 mrt. In het gebouw van e„ f schoenen Panningen Voor bankzaken al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m kd garantie voor zekerheid Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Grotestraat 24a 5991 AW Baarlo Tel.: 04707-3100 NIEUW KANTOOR: Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760 - 76660

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1989 | | pagina 1