Geen sluitingsuur voor horecabedrijven van oud op nieuw A W teeuwen verzekeringen Misverstand Rente hypotheken NDBCHT I BROER GHIELENj r v J Op den Baum verschijnt één cteg eerder SANN€N r. r\ KERSTSHOW v. Wylick V J V J 'n Nieuwe baan? voorkom dan gevolgen van pensioenbreuk. minimi FotografenGilde Ontheffing wordt verleend -Raad én college verdeeld!!- MICHELS ASSURANTIËN KRIJG JE BU DRUKKERIJ GESLOTEN GESLOTEN In kerst- en nieuwjaarsweek Foto Studio Linda Mulder platenzaak). De Gouden Leeuw Drukkerij jj Kursussen "De Klink" Panningen v.a. 5,9% (variabel) tot 7,5% (rente 30 iaar vast). BMW 1 OCCASIONS 3x MOOI,GEZOND..! Fitness-sport, sauna en bruiningscentrum. vrijdag 11 december De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Zaterdag en zondag 19 en 20 december. NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 11 december 1987, 20e jaargang nummer 31 Vraag ons advies als u vanJbaan J^erandert. dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 Ondanks het feit, dat er in het eerste uur van de raadsvergadering van de ge meente Maasbree een rookverbod gold, viel er voldoende vuurwerk in de raad te beleven. Daar zorgde een ingelast agendapunt over het nemen van een voorbereidingsbesluit in verband met de voorgenomen plannen van hervesti ging van automobielbedrijf P. Peeten BV in Baarlo. Olie op de oppositionele golven had burgemeester Cees van Berckel gegooid door een minderheids standpunt in het college in te nemen over de geplande lokatie. Zo'n mooie kans voor open doel moet je de oppositie natuurlijk niet geven, want die willen gre tig scoren, waarbij vooral Frits Timmermans(Maasbrees Belang) in aanval lende zin een hoofdrol vertolkte, terwijl wethouder Fons Tans(PK) gesteund door PK-fraktievoorzitter Sjraar Boelofs zakelijk de verdediging voerde. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, had de meerderheid van de raad(CDA, PK en WD-er Tjerk de Jong) zich achter het wethouderlijke standpunt gesteld, dat de beste lokatie voor de nieuwbouw van Peeten lokatie 4(lokatie Napoleonsbaan Zuid-Diepenbroeklaan) is. Dat burgemeester Cees van Berckel voor lokatie 3(het terrein Vriens)koos en min of meer door MB en DS (eigenlijk voorstanders van uitstel of van lokatie 1: Napoleonsbaan Noord 18) gesteund werd, mocht de pret niet drukken voor de morele en politieke winnaars: de beide wethouders. Lokatie 1 of uitstellen Politieke zaak KANTOOR MAASBREE Zaterdags geopend van 9.00 - 12.00 uur Informeer bij ons voor een bij u passende hypotheekvorm. now mm Handhaven bedrijvigheid Precedentwerking Vergeetachtigheid en geen openbaarheid Demagogie Toeristisch beleidsplan goedgekeurd Meer kijkgenot? VAN MAAREN OPTIEK EEN NIEUWE ERVARING VOOR EEN INGEREDEN PRIJS. In verband met de voorbereidingen voor de OPEN DAGEN is onze drukkerij de hele dag Alleen voor spoedgevallen (ge boortes, sterftegevallen) kunt u telefonisch met ons kontakt op nemen, tel. 04760-71980 Zowel in de kerst- als de nieuwjaarsweek zal Op den Baum één dag eerder ver schijnen. In de kerstweek verschijnt nieuwsblad Op den Baum op woensdag 23 december en in de nieuwjaarsweek op woensdag 30 december. Dit heeft na tuurlijk konskewenties voor de inlevertijden van advertenties en redaktionele kopijWat betreft de advertenties voor de kersteditie, die dienen vóór dinsdag 22 december 12.00 uur in ons bezit te zijn. Advertenties voor de nieuwjaarsedi tie dienen vóór dinsdag 29 december 12.00 uur in ons bezit te zijn. Redaktionele kopij voor onze kersteditie dient in ons bezit zijn vóór vrijdag 18 december 17.00 uur met uitzondering van de sportkopij, die mag tot maandag 21 decem ber 17.00 urn: ingeleverd te worden. Kopij voor onze nieuwjaarseditie dient ui terlijk maandag 28 december om 17.00 uur in ons bezit te zijn. Wij hopen, dat u hier allen rekening mee wilt houden. IIIIIIIIR1IIB BEËDIGD TAXATEUR O.G. Kasteellaan 1, Baarlo, tel.:04707 - 1531 Extra koopavonden op maandag,dinsdag en woensdag 21, 22 en 23 december. Nieuwste KERSTELPEE'S - MC's - CD's. Nu óók kinderliedjes - sprookjes etc. SINGLES f5,95 Prachtige oorbellen etc. Vóór alle vakfotografie! Portretten - bruidsreportages etc. Foto-lijsten - alles gratis ingelijst en op maat gemaakt. SNÉLSERVICE: 's morgens uw filmrolletje brengen - 's middags de foto's halen. 24-uur fotohandelservice. Speciale kinder- en kerstplaten Dorpstraat 74a, Maasbree, tel. 04765 - 3511 - 3773 Raadslid Frits Timmermans(MB) kwam recentelijk met het verzoek om bij wijze van experimenten de horecabedrijven van oud op nieuw open te houden. Burgemeester Cees van Berckel heeft die suggestie min of meer overgenomen. Hij is voornemens van oud op nieuw(in de nacht van 31 de cember 1987 op 1 januari 1988) onder nader te bepalen voorwaarden op verzoek van horeca-exploitanten ontheffing te verlenen van het sluitings uur. Exploitanten van horecabedrijven zoals cafés, jongerensociëtei- ten(gericht op groeperen jongeren, waaraan volgens de alcohol mag wor den verstrekt) en cafetaria's kunnen die ontheffing tot 28 december 1987 schriftelijk aanvragen bij burgemeester Cees van Berckel. Geen onthef fing zal worden verleend aan kantines van sportaccommodaties en jonge- rensociëteiten voor zeer jeugdigen. Wanneer het experiment slaagt, dan kan nader bekeken worden of het experiment in de toekomst herhaald wordt. De verantwoordelijkheid komt de komende oudjaarsnacht duide lijk te liggen bij de horeca-exploitanten en hun klanten!! Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Gironummer 4091420 Vorige week zijn er enkele regels in elkaar over gelopen, waardoor de speeches van wethouder Fons Tans van de gemeente Maasbree en direc teur Hans Krabbe van woningbouwvereniging Maasbree-Baarlo, die zij onlangs tijdens een symposium in Venlo over energiezuinige wo ningen uitspraken, verwisseld zijn geworden. Onze excuses hiervoor. Wil je ook wel eens met andere vrouwen in een groep praten over allerlei onderwerpen, die je bezig houden? Dat kan. Donderdagmorgen 7 januari kunnen weer nieuwe vrouwen mee gaan doen in de Vrou- wenkontakt groep. Donderdagmiddag 7 januari start een nieuwe cursus "Engels voor beginners". Wil je informatie over één van deze kursussen, bel dan naar "De Klink" te Panningen, tel. 04760 - 73107 en vraag naar Hermien Hartman. „CDA en PK zijn van hun geloof gevallen!!" Stan Bos(DS) was voor lokatie 1 en als die niet haalbaar was, zag zij liever dit ter elfder ure op gevoerde agendapunt van de agenda afgevoerd om het college de kans te geven om tot een een sluidend voorstel te komen. Planologisch was in haar ogen lokatie 4 het minst geschikt. Frits Timmermans(MB) trok fel van leer tegen de coalitiepartijen. "Dit is een politiek voorstel. Provincie, de burgemeester en de ambtenaren zien dit niet zitten. De PK, die in het Maasval- leigeval zich zo opwerpt als hoeder van het mi lieu, valt van haar geloof af. Dit is een reinste vorm van marchanderen. De CDA heeft de N.M.S. Spaarbank voor al uw verzekeringen en financieringen hypotheken bedrijfsadviezen m l»ó garantie aüPma voor zekerheid Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Grotestraat 24a 5991 AW Baarlo Tel.: 04707-3100 r mond vol van goed rentmeesterschap, waarbij ook de agrarische en landschappelijke belan gen behartigd worden. Daar zie ik niets van te rug in dit voorstel. Met dit voorstel druist de coalitie tegen alle afspraken in om automobiel bedrijven te verplaatsen naar handelsterrei nen. Een verwerpelijk voorstel. De PK en CDA verloochenen hun politieke doelstellingen. Zij zijn van hun geloof afgevallen", fulmineerde Frits Timmermans(MB). Sjraar Roelofs(PK) verweet MB dat zij nu ver tegenwoordiger in de commissie ruimtelijke or dening liet vallen. Vervolgens ging hij erg zake lijk in op lokatie 4, waarbij hij en wethouder Fons Tans erop wezen, dat lokatie 4 op een plek ligt, die nauwelijks landschappelijke waarde heeft. Wethouder Fons Tans(PK) stelde, dat al le voors en tegens van de vier lokaties waren af gewogen, waarbij uiteindelijk lokatie 4 het meest logische was. "We kunnen dat niet meer langer uitstellen. Handhaven van de bedrijvig heid staat bij ons ook hoog in het vaandel. Bo vendien is dit geval een heel andere zaak dan de Maasvalleiproblematiek," verdedigde de pro gressieve wethouder zich met verve. Burgemeester Cees van Berckel verdedigde het mindherheidsvoorstel binnen het college. Hij stelde, dat kiezen voor lokatie 4 tot precedent werking kan leiden. "Dat moet vermeden wor den. Ik heb ook veel moeite met de politieke om mezwaai, want dit gebied heeft wel degelijk landschappelijke waarde" Bovendien vreesde burgervader van Berckel, dat de schijn gewekt kan worden, dat hier sprake kan zijn van "poli tieke koehandel"de gemeente wil de Molen- veldstraat-Zuivelstraat doortrekken, geef daarom Peeten de gewenste lokatie 4!! Burge meester van Berckel verwachtte bovendien, dat GS nooit akkoord zal gaan met lokatie 4. De opmerkingen van burgemeester Cees van Berckel en wethouder Fons Tans waren koren op de molen van de oppositieZeker toen duide lijk werd, dat wethouder Fons Tans in de com missie R.O. het minderheidsstandpunt van de mond vol over openbaarheid van bestuur, maar nu lapt hij die openbaarheid aan zijn laars. Hij wil alles besloten houden!!" Stan Bos(DS) voegde hieraan toe: "Wethouder Tans gebruikt de terminologie hernieuwde inzichten te pas en te onpas. Het liefst als het hem van pas komt." Frits Timmermans(MB) haalde nog feller uit naar wethöuder Fons Tans(PK): "Als de wet houder stelt, dat het Maasvalleiprojekt voor de oppositie slecht is uitgevallen, dan moet de wet houder niet vreemd opkijken, dat deze politiek binnenkort of op langere termijn slecht voor hem en zijn partij afloopt. De progressieve lob by is belangrijker geworden dan democratische besluitvorming. De wethouder frustreert en bruskeert ambtenaren." Dat mocht wethouder Fons Tans zich in zijn zak steken. De CDA-ers Wiel Hoezen en Grad van Meijel waren met hun argumenten geen sterke steun voor wethouder Fons Tans, die samen met Sjraar Roelofs(PK) weer eens het vuile coalitie- werk mocht opknappen. Sjraar Roelofs(PK) veegde met zakelijke argumenten de vloer aan met de oppositie, die volgens hem "alleen de magogie weet te bedrijven en niet in staat is za kelijk te diskussiërenü" Wethouder Fons Tans(PK) merkte op, dat juist dit meerder heidscollegevoorstel uitblonk door openheid. "Ik durf mijn nek uit te steken als wethouder. Ik weet ook wel, dat oppositie voeren gemakkelij ker is dan regeren, maar oppositie voeren op de wijze van de heer Timmermans stuit mij tegen de borst. Dat is op de man spelen. Zo'n opposi tie heb ik vroeger niet gevoerd. De tijd zal het leren, wie aan het langste eind trekt!!" In ieder geval trok de coalitie met 9-6 aan het langste eind en werd voor lokatie 4 gekozen. Het woord is nu aan GS. Het toeristisch heleidsplan van de gemeente Maasbree werd na diverse kanttekeningen door de raad goedgekeurd. De aandachtsfunktiona- ris en een te formeren toeristische kommissie kunnen aan het werk. In de volgende raadsver gadering kan die kommissie al gëinstalleerd worden. CDA-raadslid Wiel Hoezen, die enkele keren voor "zijn beurt" praatte, wilde graag we ten, waarom in bepaalde aktes Baarlo als Baar- loo geschreven werd. Frits Timmer- mans(MB)schoot burgemeester van Berckel te hulp en wees op de oude, historische schrijfwij ze van Baarlo en legde tegelijkertijd de beteke nis van Baarlo uit: kale plek op de heide!(Dat was niet persoonlijk voor Wiel Hoezen bedoeld red!) Eerste onderzoekresultaten De eerste onderzoekresultaten van de gifgrond in Baarlo mogen eind december 1987 tegemoet worden gezien, liet wethouder Fons Tans(PK) de raad weten. Woensdag 16 december zal er bovendien een gesprek tussen allé betrokkenen en de provincie plaatsvinden. Steeds meer mensen hebben kritiek op het funktioneren van het CAS-systeem in Maas bree. Ze willen meer kijkgenot op de zender. Dat verwoordde Frits Timmermans(MB). Wet houder Fons Tans(PK) gaat om de tafel zitten met de kabelexploitanten, zodat misschien in de eerste raadsvergadering van 1988 er al een voorstel ter tafel komt, waardoor ook de Baar- lonaren en de Breetsen in de toekomst kunnen kijken naar Nederland III, Sky Channel, 3-Sat, Super Channel en RTL-Plus. Het DPO-onder- zoek voor Baarlo is gereed en zal in januari 1988 aan de raad worden voorgelegd, verzekerde wethouder Tans aan raadslid Tjerk de Jong(VVD). AA VLEESSTRAAT 71 5900 AE VENLO 077-14075 nVttaaren BROER GHIELEN BV, STEENSTRAAT 1, 5981 AB HELDEN-PANNINGEN, tel. 04760-71253 Sport- en fitnesscentrum "de Berckt" Napoleonsbaan Noord 4 5991 NV Baarlo. tel. 04707-3197 Wilhelminastraat 10, Panningen. IVoor al uw onroerend goed taxaties PASTOOR HUIJBENPLEIN 8 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1987 | | pagina 1