RENTE GEZOCHT NDfiCHT SANN€N omzet W teeuwen verzekeringen Officiële opening hernieuwd speelterrein aan de Beukenstraat lllllllllllll SCHOENMAKER Foto Studio Linda Mulder MICHELS ASSURANTIËN KRIJG JE BIJ Hoe gezond is uw ziektekostenpremie? Heeft U Op den Baum niet gehad? De Gouden Leeuw Zaterdag 24 oktober in Maasbree. Ambulance afgeleverd te Polen. Nieuws uit Kessel 3x MOOI, GEZOND..! Fitness-sport, sauna en bruiningscentrum. St. Nicolaas Kerstman opgelet V 6,9% rente 5 jaar vast. 7,2% rente 10 jaar vast. 7,4% rente 15 jaar vast. 7,8% rente 20 jaar vast. 7,9% rente 30 jaar vast. Harrie v.d. Velden iiiiiiiiiiiii V oorlichtingsavonden ontwikkelingssamenwerking theoJanssen reklamG w^mf/euren schoenen memode —"Wij maken drukWGTk van uw drukwerk Buit dat uit De Gouden Leeuw Drukkerij bv Nu t/m 31 oktober SPAARAKTIE Hoogste rente 6,6% KANTOOR MAASBREE Zaterdags geopend van 9.00 - 12.00 uur Informeer bij ons voor een bij u passende hypotheekvorm. now JALOEZIEËN VUEGENRAMEN EN -DEUREN ZONNESCHERMEN KUNSTSTOF RAMEN, -DEUREN EN DUBBELE BEGLAZING 15 JAAR ERVARING IZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS! GARAGEDEUREN EN VERANDA'S Steun gemeente. Eigen werk. Eigen verantwoordelijkheid. VRN MAARENOPTIEK Betaah u niet teveel? Vraag ons om advies. dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 repareert uw schoenen snel en vakkundig Markt 16a (bij de kerk) Panningen Bel ons dan even tijdens kantooruren. NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 23 oktober 1987, 20e jaargang nummer 24 Welzijnswerkgroep Kessel Sport- en fitnesscentrum de Berckt Napoleonsbaan Noord 4 5991 NV Baarlo. tel. 04707-3197 In het gebouw van Laat nu al een PORTRETFOTO of kerstkaarten met uw foto maken. Dorpstraat 74a, Maasbree, tel. 04765-3511-3773 Maandagmiddag open Vrijdag koopavond N.M.S. Spaarbank voor al uw verzekeringen en financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen bd garantie voor zekerheid Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Grotestraat 24a 5991 AW Baarlo Tel.: 04707-3100 De GOEDKOOPSTE leverancier voor kwaliteit IVIeijelseu eg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 Op zaterdag 24 oktober 1987 wordt het her nieuwde speelterrein in gebruik genomen om 16.30 uur na de officiële opening door burge meester C. van Berckel. Het speelterrein werd in 1973 aangelegd. Door intensief gebruik en aantasting door de tand des tijds werd het steeds minder aantrekkelijk. Het bestuur van de buurtvereniging heeft jarenlang getracht met het gemeentebestuur tot verbetering te ko men. Dit leidde in 1986 tot het plaatsen van een schommel en een klauterraam door de gemeen te. Dit was al iets, maar bij lange niet voldoen de. De verbeteringsaktie werd in 1986 door kruist door plannen van het gemeentebestuur om een gedeelte van het speelterrein als woon wagenlocatie te bestemmen. De buurtvereni ging vond dat het enige speelterrein van de wijk niet verloren mocht gaan. Ook een verkleining van het speelgebied was niet acceptabel. In de ze dichtbebouwde buurt kon een goed en ruim speelterrein immers niet gemist worden. Beslo ten werd de vernieuwing zelf aan te pakken. Uit een enquête onder alle buurtbewoners was gebleken dat men de handen uit de mouwen wilde steken. Door 20 personen werd steun toegezegd om hun specifieke vakkennis ter beschikking te stellen bij herinrichting op basis van zelfwerkzaam heid. Vervolgens werd een werkgroep gefor meerd die belast werd met het uitwerken van een herinrichtingsplan. Dit plan werd aan het bemeentebestuur aangeboden, met het verzoek om een krediet beschikbaar te stellen voor rea lisering van fase 1 van het inrichtingsplan. De gemeenteraad besloot in mei van dit jaar fl 15.000,- aan de buurtvereniging te verstrekken waarmee de materialen konden betaald. Bo vendien kwam het merendeel van de raad tot de conclusie dat een dergelijk speelterrein niet de meest geschikte plaats is voor een woonwagen- lokatie. Na jarenlang zwoegen met pen en papier was het de beurt aan zaag en boor. Vanaf eind au gustus hebben 35 buurtbewoners veel vrije avonden en zaterdagen gestoken in de bouw en constructie van nieuwe speeltuigen. Het groot ste karwei was een enorm groot houten speel toestel met diverse mogelijkheden, zoals glij baan en autobandschommel. De kinderen noe men dit nu al het "junglehuis". Een grote kraan en een dieplader waren nodig om dit gevaart op de juiste plaats te krijgen. Er werd een grote wip en een schommel gemaakt. Rekstokken werden geplaatst. Een grote zandbak van 24 m2 werd aangelegd, met daarnaast een houten huisje met glijbaan. Er kwam een kleuterzitgroep. Voor de ouders werd een grote tafel met banken gemaakt en geplaatst. Drie verende beesten completeren de speelhoek voor de kleinere kin- der. De grotere kinderen hebben zelf een fiets- crossbaan aangelegd. Met de realisering van dit plan heeft de buurt Oude Pastorie bewezen zich verantwoordelijk te voelen voor het speelterrein aan de Beuken straat. Deze betrokkenheid uitte zich met name in het nagenog volledig zelf uitvoeren van de volgens plan noodzakelijke werkzaamheden. Niet alleen met woorden maar ook met daden heeft de buurt aangetoond dat de zorg voor het behoud en de kwaliteit van het speelterrein op recht is. Het bestuur hoopt dat alle buurtbewoners op zaterdag 24 oktober, uiteraard met de kinderen, om 16.30 uur op het speelterrein aanwezig zul len zijn tijdens de officiële opening door burge meester C. van Berckel. Voor de kinderen is er na afloop van de officiële opening 'n ballonnen wedstrijd met leuke prijzen. AA VLEESSTRAAT 71 5900 AE VENLü 077-14075 ™$ttaaren(S$}(Mk Voor al uw I onroerend goed taxaties I BEËDIGD TAXATEUR O.G. PASTOOR HUIJBENPLEIN 8 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202 -29 oktober in Baarlo, 2 november in Maasbree- Met ingang van dit jaar, 1987, stelt de gemeente jaarlijks een bedrag van f 15.000,- beschikbaar om daarmee ontwikkelingsprojekten in de derde wereld mogelijk te maken en te ondersteunen. De filosofie daarachter is dat de bevolking van het rijke westen een stuk medeverantwoordelijkheid moet dragen voor de immense proble men waarmee ontwikkelingslanden zich geconfronteerd zien. Daarom enerzijds konkrete en direkte ondersteuning van projekten in de ontwikkelingslanden zelf, anderzijds een stuk voorlichting en bewustmaking van de bevolking hier ter plaat se. In 1987 is het beschikbare geld voor het grootste deel besteed aan de bouw van een polikliniek in Cameroun, een projekt van de uit Maasbree afkomstige zuster Marti na Janssen. Om U als inwoner een indruk te geven van de eff ekten die een gemeentelijke -dus in feite Uw- bijdrage aan de derde wereld kan hebben zullen hierover een tweetal voorlichtingsavonden worden gehouden. Deze vinden plaats: op donderdag 29 oktober om 20.00 uur in zaal Unitas te Baarlo; op maandag 2 november om 20.00 uur in het Trefcentrum te Maasbree. Het programma voor de beide avonden ziet er als volgt uit: inleiding "Gemeente en ontwikkelingssamenwerking" door wethouder H. Hae- nen; film (20 min.) met begeleidend kommentaar van pater R. Haffmans uit Helden welke jarenlang werkzaam is geweest in Afrika; pauze met optreden van een plaatselijke zanggroep; diapresentatie door Zr. Martina Janssen over het in 1987 door de gemeente on dersteunde projekt in Cameroun; gelegenheid tot het stellen van vragen en afrondende diskussie. De organisatie van de avonden is in handen van de MOV-groepen Baarlo en Maas bree en de gemeente Maasbree. vergroten, plaats dan een advertentie Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760 -71980* Gironummer 40 91420 Tel. 04760-71980 toestel 13 Hier kunt u uitsluitend terecht voor bezorgklachten De door de gemeente geschonken ambulance is begin oktober 1987 door de Stichting Polen (Baarlo-Maasbree-Kessel-Eijk) afgeleverd in Pulawwy. Na een enerverende rit van alle grensbeslommeringen kwam men voorspoedig aan in Pulawwy (ong. 150 km van de Russische grens) in het zuidoosten van Polen. Vrijdag middag, 2 okt. werd de delegatie officieel ont vangen op het gemeentehuis te Pulawwy, dooi de Burgemeester en afgevaardigden in het bij zijn van de lokale tv, en pers en onder grote be langstelling van de bevolking. Na het weekein de werd een werkbezoek gebracht aan het zie kenhuis, De schrijnende omstandigheden waaronder daar gewerkt moet worden, hebben niet alleen een diepe indruk op de stichtingle den nagelaten maar ook nog eens duidelijk ge maakt dat hulp vooral op medisch gebied zeer noodzakelijk is. Na de bezichtiging werd tekst en uitleg gegeven over de geschonken ambu lance. Het door de Stichting Polen geadopteer de kindertehuis werd niet alleen bezocht, maar ook voorzien van kleding, medische hulpmid delen e.d. Mede namens het bestuur van het ziekenhuis, van de gemeente en het kinderte huis werd aan de deligatie zocht alle inwoners van de gemeente Maasbree en alle andere men sen die hier aan hebben meegewerkt, te bedan ken voor deze geweldige hulp. De bevolking van Maasbree en Kessel heeft er de mensen van Pulawwy een geweldige dienst mee bewezen. De Welzijnswerkgroep houdt op: woensdag middag 28 oktober een baby- en kinderkledin- gruilbeurs. Deze vindt plaats in de zaal van het gemeenschapshuis "De Poart" van 14.00 tot 16.00 uur. Het doel van deze beurs is, dat baby- en kin derkleding weer opnieuw gebruikt kan worden, als de eigen kinderen eruit gegroeid zijn. Voor deze beurs vraagt men U, alleen win- terkleding in te leveren. (Die natuurlijk schoon en heel moet ziin). Het inleveren kan gebeuren op één van de on derstaande adressen, in de week voorafgaande aan de beurs, en wel van maandag 19 t/m vrij dag 23 oktober. Mien Huisman-Giesberts, Marcusstraat 1, tel. 1434. 1434. Lies Bongers-Naus, Haagweg 10, tel. 2659. Bertha Peeters-Kuypers, Maasstraat 50, tel. 2114. dr. poelsplein 3 5981 tw panningen tel.: (04760) 71751

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1987 | | pagina 1