MTVA-aktie komend weekeinde in Baarlo, Maasbree, Kessel Hypotheken vakkundig bekeken SANNEN KERKSTRAAT 35 Piet Madou OPEN DA GEN L.M. MAESSEN Hypotheken 5,9% Afvalproblemen? i Géén probleem MIVA-motor draaiend houden Wandelen voor Unicef Postzegel tentoonstelling Wij zijn verhuisd van Beatrixstraat 11 naar AUDIO - VIDEO Rente 20 jaar vast. assurantiekantoor nva s-lid teeuwen A. van Wylick 18 19 - 20 september v.a. (variabel) 6,65% rente 10 jaar vast 7,1 rente 20 jaar vast 7,3 rente 30 jaar vast Informeer bij ons voor een bij u passende hypotheekvorm. N.M.S. spaarbank /rvrv. MICHELS ZAlMl ASSURANTIËN Heideweg 7, 5993 CM Maasbree Tel. 04765 - 2555 b.g.g. 2482 NDiril rmm AANVRAGEN BIJ DE MIVA MISSIONAIRE AVOND in Baarlo herenmode Maandag 1 september 1986 openen wij na 'n verbouwing onze herenmodezaak. Bel C77-15067 542280 Telex 58474 JAN HUYS en Zn. De Gouden Leeuw is een van de „schuldigen" Vrijdag 29 augustus 1986, 19e jaargang nummer 20 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK fa vlic Makelaars- en taxatiekantoor Makelaar beëdigd taxateur Bloemschikcursus voor beginners start in september op de dinsdagavonden. Voor opgave en inlichtingen: Bloem- sierkunst Kerkstraat 35, Panningen. Tel.: 04760-72412 U bent van harte welkom op onze Iemand met een fijne neus ligt vele neuslengten voor op anderen. De fijne-neusbezitter beschikt immers over een realistisch kwaiiteitsgevoel? Als U zichzelf herkent, vraag vrijblijvend informatie aan bij uw [Kïïlil dealer. Naar mensen in de Derde Wereld echt luis teren, en dan samen met hen kleine projek- ten opzetten, op maat en binnen eigen mogelijkheden, is een waardevolle zaak. Het is een teken van echte solidariteit. Mede-mensen zó op weg helpen vraagt ook trouw. Trouw om het niet af te laten weten als wij hier denken, dat het al kan. Trouw in het blijven volgen, van mensen, van hun projekt en in hün tempo. De MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Aktie, is een missionaire organisatie die Ook voor al uw verzekeringen, financieringen: lid garantie voor zekerheid voor het veie werk in de Derde Wereld ver voermiddelen verschaft. Vervoer dat het werk in beweging zet, projekten op gang brengt, de vaart er in houdt, volgens de intentie van het luisteren en de trouw. A.s. zaterdag en zondag, 30 en 31 augustus staan de Vieringen in alle Parochiekerken en Kapellen in het teken van de MIVA- aktie. In BAARLO is Zuster Ferdinanda van de Missie-zusters van „De Raay" GASTPRE- DIKANTE in de Parochiekerk. Zij werkte vele jaren in Chili in het onder wijs en het pastorale werk in de armen wijken. Nu leeft zij bij de vluchtelingen in Amsterdam. In alle Kerken en Kapellen wordt een Kerk(deur)kollekte gehouden voor 't werk van de MIVA, door de medewerkers van de werkgroepen. De MIVA vraagt ons om de diverse ver voersprogramma's mee te ondersteunen om AFSTANDEN TE OVERBRUGGEN!! en om de MIVA-motor draaiende te houden! Het Gironummer van de MIVA is: 27.22.49 ten name van MIVA, Breda. Bij de MIVA in Breda kwamen 753 aan vragen binnen om vervoer, van missio narissen en landeigen krachten in de Derde Wereld. Uit deze regio zijn dat o.a. De Missiezusters van „De Raay" in Kali- mantan, Indonesia vragen een Busje om het vervoer van mensen en materialen naar de vele Kampongs mogelijk te maken. Deze zusters werken in het onderwijs, de zieken zorg, bet pastorale wérk, het sociale werk... ze geven voorlichting op het gebied van voeding en landbewerking enz. Zuster Martina Janssen uit Maasbree werkt in Cameroun. Met drie medezusters werkt ze in een gebied dat nog bij het droogte- gebied van de Sahel hoort. De'situatie van de mensen en vooral van de kleine kin deren is er ernstig. De zusters trekken door de vijftien dorpen voor alfabetisatiewerk, medische zorg, sociaal werk, landbouw voorlichting en het uitdelen van voedsel. De auto van de zusters is na zeven, jaar ver sleten. De MIVA (dus wij) wil deze zusters helpen aan een nieuwe auto: 20.000, MIVA-aktie ook in Uw parochiekerk a.s. weekeinde, om afstanden te overbrug gen! Donderdagavond 28 augustus, om 20.00 uur, wordt een missionaire avond belegd b.g.v. de MIVA-aktie. Iedereen die belangstelling heeft en mee wil leven met de Derde Wereld, is van harte welkom Pater G. De Kinderen houdt een inleiding over het thema: „Kijken met de ogen van de armen". Zuster Brigitte van „De Raay" zal ver tellen over de Vervoersproblemen van de zusters in Kalimantan, Indonesia. Zij bracht •vorig jaar een werkbezoek, aan Indonesia. Deze ontmoetingsavond begint om 20.00 uur bij de Missie-zusters op „De Raay" in Baarlo. De PMC's - MOV's PARTIKULIERE EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGEN Het regionaal comité organiseert ook dit jaar weer, voor de twaalfde keer, de „Loop voor Unicef" en wel op zondag 21 septem ber. Deze keer wordt de loop in Kessel gehouden. Noteert U alvast de datum. Over enkele weken zullen wij U uitgebreider in formeren. Velen van U zullen het programma afge lopen zaterdag op de televisie gezien heb ben, over de sprinkhanenplaag die vele gebieden in Afrika bedreigen. Ook Unicef gaat hier snel hulp bieden om een erge ramp voor deze mensen te voorkomen. Unicef vraagt hiervoor Uw steun. Afrika heeft onze hulp hard nodig, dus Unicef rekent op U. Stort Uw bijdrage op giro 7515 Unicef Den Haag. Voor inlichtingen: G. Haenen - Linssen, Dorpsstraat 25, 5993 AL Maasbree, tele foon 04765 -1726. Op zondag 31 augustus a.s. organiseert Postzegel- en Muntenvereniging Kessel te vens een tentoonstelling van postzegels met als thema ruimtevaart. De tentoonstelling geeft de ontwikkeling van de ruimtevaart, van het prille begin tot nu, weer. Het bezoeken van deze gratis toegankelijke tentoonstelling is niet alleen voor de post zegelverzamelaar maar ook voor de in ruimtevaart geïnteresseerde, de moeite waard. De tentoonstelling wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis De Paort, Markt 2, Kessel. GéÖCé INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF Wilhelminastraat 10, Panningen Telefoon 04760-71980 Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen telefoon 04760-71980* Gironummer 4091420 Top-Adviseurs in Assurantiën Dorpstraat 34, 5993 AP Maasbree - Tel. 04765-1331, b.g.g. 04762-2167 fam. Gommans Markt 32 5981 AP Helden-Panningen Tel.: 04760-71586 Voor al uw onroerend goed taxaties. Past. Huybenplein 8, Panningen Tel.: 04760 - 76202 Kasteellaan 1, Baarlo Tel.: 04707- 1531 Landbouwmechanisatie- Tuin- en Gazonverzorgingsmachines HELENAVEENSEWEG 14 - 5985 NM HELDEN - GRASHOEK TELEFOON 04760 - 72070*

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1986 | | pagina 1