Baarlo startklaar voor de Volksfeesten 5,9% omzet Weloverwogen Hypotheekrente Afvalproblemen? j Géén probleem! 28 mei t/m 1 juni Toernooi TAvenir te Grashoek Vrijdagavond „Country"-time Kessel-Zelfstandig Ja!!! Bloedafname Maasbree - Baarlo „Mignonne" in kasteel d'Erp wMw/miiiiiimk nva 3* lid ïisihukwerk /n/nm MICHELS ZMAll ASSURANTIËN assurantiekantoor teeuwen De Gouden Leeuw is een van de schuldigen' Vrijdag 23 mei 1986, 19e jaargang nummer 7 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK NOG SLECHTS ÉÉN WEEK... en dan kunnen de VOLKSEEESTEN 1986 van start gaan. Alle voorbereidingen zijn getroffen en heel Baarlo staat te popelen, om van dit 5 dagen tellende volksfeest, weer een ware happening te maken. Hartje Baarlo zal vrijdag 30 mei weer te klein zijn tijdens de grote Volksfeestmarkt. Een dag later zullen de VOLKSSPELEN ongetwij feld voor een nieuw hóogtepunt gaan zorgen. De grote feesttent zal op zondag 1 juni het middelpunt zijn van het overvolle programma van die dag, beginnend met de Processie en de Openluchtmis. Gevolgd door koffieconcert, frühshoppen en hét muzi kale avondgebeuren voor de jeugd. v.a. (variabel) Tot 7,5% (rente 30 jaar vast). Informeer bij ons voor een bij u passende hypotheekvorm. N.M.S. spaarbank Heideweg 7, 5993 CM Maasbree Tel. 04765-2555 b.g.g. 2482 Specialisten in Sparen. Winnaar volleybaltoernooi1985 Napoleonsbaan Noord VOLLEYBAL-TOERNOOI woensdag 28 en donderdag 29 mei: OUDERENMIDDAG donderdag 29 mei: Fietsplezier tijdens eerder gehouden Volksfeesten. FOTO-FIETSTOCHT donderdag 29 mei: Ie prijs dames- of herenrijwiel: Prijsuitreiking met muzikale omlijsting van ,,De Baekvaegers": m.m.v. Mc Ville Country Band Smoketown Strut Sandra Vanreys Als het om een ziektekostenverzekering gaat laat u dan adviseren door een assurantiekantoor met dit vignet. PARTIKULIERE EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGEN Levensgrote „SPIRAAL" tijdens Volksfeestmarkt: Misverstand omtrent „houtzagen". Frühschoppen met de „Happy Sound Selection" Ouderenmiddag bij de volksfeesten te Baarlo Bel 077-15067 542280 Telex 58474 J W HUYS en Zn. Jr" Wilhelminastraat 10, Panningen Telefoon 04760-71980 Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Gironummer 4091420 Top-Adviseurs in Assurantiën se Vereniging van Make aars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs waarvan uitsluitend assu rantie-kantoren lid zijn die zijn toegelaten op hun kwaliteit van advies en begeleiding De VOLKSFEESTEN zullen echter van start gaan op woensdag 28 en donderdag 29 mei, met een drietal interessante onder delen. De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Wilhelminastraat 10. PANNINGEN Ook voor al uw verzekeringen, financieringen: Zondag 25 mei a.s. zal het districtstoernooi l.Avenir in Grashoek plaatsvinden. Het toernooi, welk werd georganiseerd door Jong Nederland Grashoek, heeft als thema „Elf spelentocht". Dit thema loopt ais een rode draad door het toernooi, dat bestaat uit een tocht, elf spelen en een creatieve opdracht. 28 mix- en jongensteams van 10 tot 12 jari gen uit Baarlo, Egchel, Grashoek, Helden- Dorp, Maasbree, Neer en Panningen, zullen gaan strijden om de hoogste eer. Het toernooi begint om 10.00 uur en men tracht om 16.30 uur de prijsuitreiking te laten plaatsvinden. Zij die zich ook maar enigszins geroepen voelen om deze pupillen aan te moedigen zijn van harte welkom op de grote speelplaats bij de oude school ge»legen aan de Roomweg in het centrum van Grashoek. Daar moet je bij zijn want Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In samenwerking met TUPOS worden de Volksfeesten geopend met het recreatief volleybaltoernooi voor straten/buurten/ families enz. Dit toernooi kende vorig jaar al een deel nemersveld van 20 teams. Dit aantal was vorige week al overschreden, zodat dit on derdeel binnen twee jaar tijd uitgegroeid is naar een nieuw spektakelstuk tijdens de Volksfeesten. Plaats van handeling is de Kasteelweide. Aanvang beide dagen vanaf 19.00 uur. Op donderdagmiddag organiseert de oude renvereniging Kring Helden, in samenwer king met de GAOB Helden en de stichting Bejaardenwerk Venlo, een ontspannings- rhiddag voor bejaarden, invaliden en lang durige zieken. Een gevarieerd programma met optredens van zr. Josefa (humoriste) en R. v.d. Heyden (muziek en zang). Tussendoor is er ook nog gelegenheid voor stijldansen. De presenta tie is. in handen van de heer Basten uit Meyel. Deze middag wordt gehouden in de feesttent op de Kasteelweide. Aanvang 13.45 tot 17.15 uur. vergroten, plaats dan een advertentie Gelijktijdig met de finales van het volley baltoernooi gaat de Fotofietstocht van start. Ook dit keer zal deze weer langs Baarloos mooiste plekjes leiden met tevens bezoek aan enkele bedrijven. Onderweg zullen de deelnemers proberen de opdrachten zo goed mogelijk te vervul len om zodoende mee te dingen naar de hoofdprijs, een spiksplinternieuwe fiets. Deelnemerskosten voor volwassenen 3,— en voor kinderen 2,—. Start als finish is de kasteelweide. Aanvang 18.30 uur. Door de Baarlose rijwielhandelaren is een prachtige fiets naar keuze beschikbaar ge steld. Deze zal onder de prijswinnaars ver loot worden. Mocht U niet de gelukkige zijn, dan hoeft U daar beslist niet treurig om te zijn, want U zult geen spijt krijgen aan deze prachtige en gezellige tocht te hebben deelgenomen. De prijsuitreiking van zowel de fietstocht als het volleybaltoernooi zal na afloop plaatsvinden in de feesttent. Om de „uitgeschakelde" volleyballers en de binnen dwarrelende fietsers op te van gen, zullen de „Baekvaegers" voor stem mingsmuziek zorgen. Een en ander bete kent die avond meteen de eerste kracht proef voor de feesttent... Als op vrijdag 30 mei de Volksfeestmarkt zo'n beetje ten einde loopt zullen vanuit de feesttent, de altijd speciale klanken van Country- en Westernmuziek, de gezellige terrasjes bereiken. Velen zullen dan onge twijfeld de verleiding niet kunnen weer staan om „bergafwaarts" de weg naar de kasteelweide te vinden. De feesttent is voor deze avond omgetoverd in een ware „Cowboystad". Gerenomeerde groepen zoals de Mc Ville Country Band en Smoketown Strut zullen voor de juiste muziek zorgen. Bovendien aanwezig, niemand minder dan country-zangeres SANDRA VANREYS, die zelfs in Amerika al op TV te zien was. Kortom, artiesten die er inderdaad voor zullen zorgen, dat straks de cowboyhoeden door de feesttent vliegen... De NVA is de Nederland- Het advies van een NVA-assurantie-adviseur is altijd weloverwogen. Dorpstraat 74a - 5993 AR Maasbree Tel. 04765 -1331 b.g.g. 04762 - 2167 De definitieve uitslag van de onlangs ge houden handtekeningen aktie geeft een bijna unanieme mening omtrent de zelf standigheid van Kessel. Ruim 88 procent van alle kiesgerechtigde Kesselnaren hebben hun stem uitgebracht. Hiervan spreekt zich bijna 99 Vi uit vóór de zelfstandigheid van Kessel. Wij zullen einde juni de handtekeningen, vergezeld van een uitgebreide nota, aan bieden aan de Gedeputeerde Staten. Burgercomité „Kessel-Zelfstandig". De jaarlijkse bloedafname-avond van het Rode Kruis in Maasbree en Baarlo wordt dit jaar gehouden op dinsdag 30 september. Als in de periode van 26 mei tot 8 juni de medewerkers van het Rode Kruis bij U aankloppen voor de jaarlijkse financiële bijdrage zullen zij tevens vragen of u bereid bent om op 30 september een halve liter bloed af te staan voor de zieke medemens. Diegenen die afgelopen jaar bloed hebben gegeven of zich schriftelijk hebben aan gemeld hoeven zich niet opnieuw op te geven. Uw bloed is broodnodig! De „marktbezoeker" zal ogen tekort ko men om alles te kunnen aanschouwen. Velen nevenactiviteiten zullen deze in de verre omtrek populaire markt begeleiden. Aanwezig is een „levensgrote" spiraal, waar zelfs Willem Ruis verlegen van zal worden. Verder voor de jeugd de zeer in trek zijnde „Miep-Miep-Show". En uiteraard nog veel meer maarkomt U zelf even kijken! Sommige buurten hebben de „tactische" tip, wat betreft de training voor het hout zagen, kennelijk wat te licht opgevat. Links en rechts konden we de piepende ge luiden van een cirkelzaag waarnemen. Mijne heren, de werkelijkheid straks op de Volksspelen ziet er heel anders uit, boven dien zullen zweet-bloed en tranen het hout ook nog „vochtig" maken. Buurten die nü pas het „appelhappen" wil len gaan oefenen hebben pech, want ner gens in Baarlo zijn nog appels te krijgen. Het is nog maar zeer de vraag of de Stich ting straks, met hulp van „Zeskamp ploeg Baarlo", voldoende appels weet te bemach tigen voor dit onderdeel. Daarom een ver zoek aan alle deelnemers om aankomende week iets anders te nemen voor de dorst. Buiten de grote „RABO-wisselbeker" zijn er ook prijzen te verdienen voor o.a. de mooiste mascotte, mooiste geheel enz. De volksspelen voor senioren (18.45 uur) worden vooraf gegaan door de junioren, die vanaf 14.15 uur hun beste beentje zullen voorzetten. Zondagmiddag 1 juni zal vanaf 13.00 uur de „Happy Sound Selection" het frühschop pen muzikaal begeleiden. Werkelijk schit terende muziek, sinds kort in „Vrijbuiters stijl". De kenners mogen nu op de hoogte zijn. Hopelijk met een zonovergoten Kas teelweide, die dan ook de gelijktijdig gehouden Kindermarkt-Kinderboerderij en de demonstratie van de „MBC Speed- hogs", ten goede zullen komen. Met nadruk willen wij nog even stellen dat de Kindermarkt alléén bestemd is voor kinderen van de lagere scholen. Op donderdag 29 mei a.s. organiseert de ou derenvereniging Kring Helden in samen werking met de GAOB Helden en de stich ting Bejaardenwerk Venlo, een ontspan ningsmiddag voor alle ouderen uit de kring Helden. Verleden jaar hebben de afdelingen een bij drage aan het programma van die middag geleverd. Hun inbreng werd erg gewaardeerd tijdens deze sfeervolle en gezellige middag. Dit jaar heeft het organiserende comité ge kozen voor een amusementsprogramma dat cloor békende artiesten gebracht zal wor den, waarin humor en muziek elkaar af wisselen en aanvullen. Het programma ziet er als volgt uit: 13.45 uur: Opening voorzitter volksfeesten 14.00 uur: le.optreden zr. Josefa (humoriste) 14.45 uur: le optreden R. v.d. Heyden (mu ziek en zang) 15.15 uur: pauze (waaronder muziek) 15.45 uur: 2e optreden zr. Josefa (humoriste) 16.30 uur: 2e muzikale optreden R. v.d. Heyden A 17.15 uur: Sluiting door kringvoorzitter dhr. Lansbergen. Het programma en de organisatie van deze middag staan garant voor een gezellige middag waar de ouderen uit de kring Hel den veel genoegen aan zullen beleven. Het programma wordt gepresenteerd door de heer Basten uit Meyel. De entree bedraagt 3,— waarvoor U ook nog een kop koffie en een broodje aange boden wordt. Voor deelname aan deze middag kunt U zich opgeven bij Uw afdelingsbestuur Zij die vervoer nodig hebben, melden dit even bij een van de bestuursleden. Ook is er donderdagmiddag geen kaarten! Het vocaal dubbelkwartet Mignonne geeft zondag 25 mei een concert in kasteel d'Erp te Baarlo. Dat concert begint om 16.00 uur. Mignonne, dat onder leiding staat van Theo Timp, werd vorig jaar speciaal opgericht met de bedoeling deel te nemen aan een groot internationaal koorfestival in het Italiaanse Gorizia. Daar behaalde het en semble een verrassende tweede plaats. Tijdens het concert van zondag zingt Mig nonne een dertiental werken, waaronder composities van Schubert, Andriessen, Hoffmann, Liszt, Morley, Hindemith en Lendvay. INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF rnéirn

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1986 | | pagina 1