Autotocht door Venlo .groot succes, Maasbree geeft de strijd tegen de herindelingsplannen nóóit op Afvalproblemen? j Géén probleem! J GEZOCHT K J Van ziekenfonds naar 'particulier' Verzekeringen Hypotheken 0 L K.P.J.-CROSS J eugd vastelao vend Wisja Baolder 100 jaar schutterij St. Martinus Maasbree R U 1 N Harrie v.d. Velden Hang het aan de grote klok Sluiting bibliotheken Volksraadpleging: Burgercomité Gemeente Maasbree assurantiekantoor teeuwen nva v'iq Voor al uw /r^u» MICHELS ZMajI ASSURANTIËN NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Rijtoer van 30 auto s Prima! ROMEINSE CARNAVALSAVOND Bel 077-15067 542280 Telex 58474 JAN HUYS en Zn. JALOEZIEËN VLIEGENRAMEN EN -DEUREN ZONNESCHERMEN KUNSTSTOF RAMEN, -DEUREN EN DUBBELE BEGLAZING 15 JAAR ERVARING DE GOUDEN LEEUW DRUKKERIJ BV Politiek forum Volksstemming Dinsdagavond bleek nog eens overduidelijk dat Maasbree tot het einde toe zal doorvechten tegen de herindelingsplannen van G.S. Felle kritiek werd er ook geuit op zowel de nota van G.S. als die van Venlo. Uiterst fel was dinsdagavond wethouder Haenen, die Venlo hebberig heid en arrogantie verweet waarbij de gevoelens van de inwoners in deze regio volkomen worden genegeerd. Voorzitter van Berckel voegde aan het rijtje verwijten nog roofzucht toe. Schamen Niet lukken Nooit gezond Dom RENTE v.a. 8% 30 jaar vast. Dorpstraat 1, 5993 AL Maasbree Tel. 04765 - 2555 b.g.g. 2482 Specialisten in Sparen. Stappen ondernemen Limburgse partij De boer op Zij verzamelden zich jl. zaterdag op het Kennedyplein in Maasbree. Keurig werden de auto's van een nummer voorzien. Rond 10 uur gaf de politie het startschot en de wagens met voorop de geluidswagen zette zich in beweging. Onder luid getoeter ging de stoet „in slow motion" via Op de Kemp - Brand - Dorpstraat en Baarlosestraat in de richting van Baarlo. Feilloos werden zij door de politie over de provinciale weg geloodst, zodat de colonne gesloten kon blijven. Hetzelfde gebeurde bij de oversteek van de Napoleonsbaan bij de Molen, waar Burgemeester van Berckel de stoet verwelkomde. Na een rijtoer door de Baarlose straten werd op de markt even gepauseerd en rond 11 uur zette de stoet van plm. 30 auto's zich in beweging in de richting van Venlo Bij de gemeentegrens werd de stoet opgewacht door motorrijders van de Venlose politie, die deze tot het einde zou begeleiden. Reeds in Hout-Blerick in Blerick hadden wij veel bekijks en er werd instemmend gegroet. Op de Venlose rotondes bleek een stoet van 30 aaneengesloten wagens al de nodige trammelant te bezorgen en er ontstonden meteen lange files. In Venlo werd gereden: rotonde bij Roermondsepoort in de richting van de rotonde bij het station, vervolgens Deken yan Oppensingel, voorbij het huis van de burgemeester van Venlo werd nog eens extra hard en lang geclaxonneerd, Goltzius- straat, Puteanusstraat, Maaskade, Princes- sesingel, rotonde, en deze route werd twee keer afgelegd. Enkele reacties onderweg. Een Duitser riep met opgestoken duim: „Prima, dat Pfeifen vom letzten Loch". Velen staken instemmend de duim omhoog. De meeste positieve reacties kregen wij in Blerick. Er waren natuurlijk ook negatieve reacties, zo in de geest van: „Mispunten", „Stom boeren", „Ut baat óch toch niks". Dat zulke reacties zouden komen hadden we wel verwacht. In ieder geval hebben velen Zaterdag 1 febr. is er in het Maasbreese jon gerencentrum 't Mafcentrum een carnaval savond in Grieks-Romeinse stijl. Het Maf centrum zal voor deze avond natuurlijk worden omgetoverd in een Romeins „lus thof". Iedereen wordt dan ook verzocht zich in deze stijl te verkleden b.v. als legio nair, centurion, keizer(in), galeislaaf, gladi ator enz. De carnavalsavond in het Mafcen trum begint om 20.00 uur en de entree is na tuurlijk gratis. INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF ■i r rwm De GOEDKOOPSTE leverancier voor kwaliteit Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 (Ingaande 14-2) Vrijdag 31 januari 1986, 18e jaargang nummer 43 Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760- 1980* Gironummer 40 91420 En maak bekend wat U te verkopen heeft. Door middel van onze advertentie komt Uw verkoop geheel tot z'n recht. Immers: adverteren doet verkopen! Wilhelminastraat 10, Panningen in Venlo toch weer eens even gevoeld, hoe wij hier in deze gemeente over de „snode" plannen van Venlo denken. Wij zouden u, geachte lezer, nu reeds willen verzoeken om donderdagavond 27 februari vrij te houden. Dan komen enkele politieke „kopstukken" uit de landelijke en provin ciale politiek (alle grote partijen zijn vertegenwoordigd) naar Maasbree, om met ons te discussieren over de herindeling in het algemeen en de herindelingsplannen van G.S. in het bijzonder. Als discussie leider treedt op de bekende Roermondse journalist Pierre Huyskens, die met zijn slagvaardige stijl, het geheel in goede handen zal leiden. Hou die datum dus even in de gaten. Inmiddels hebt u via een buurtgenoot een stembiljet in de bus (of aan de deur) gekregen. Wij zouden nogmaals willen verzoeken om deze kans niet voorbij te laten gaan. Vul het biljet samen met al uw huisgenoten, die 18 jaar en ouder zijn, in en geef het meteen mee aan een van de bestuursleden van uw buurtvereniging. (Denkt u er aan, u kunt met 2 personen stemmen op één biljet, en als u uw naam niet wilt vermelden, dan is de geboorte datum ook voldoende)! De uitslag van deze stemming zult u in dit blad kunnen lezen. In verband met de Carnaval zijn de biblio theken te Baarlo en Maasbree op maandag 10 februari en woensdag 12 februari geslo ten. Indien uw stemformulier, door welke om standigheden dan ook niet werd opgehaald, kunt u dit alsnog t.m. zaterdag 1 febr. a.s. deponeren. In Baarlo: In de brievenbus van de woning vereniging aan de Markt. In Maasbree: In de brievenbus van het Ge meentehuis. N.B. Laat uw stembiljet niet verloren gaan. Het gaat om een voor ons heel belangrijke zaak. In de Tweede Kamer is besloten het vrijwillig ziekenfonds per 1 april a.s. op te heffen. Honderdduizenden staan voor de beslissing een particuliere ziekte kostenverzekering af te sluiten. Speciaal voor hen wordt een standaard-polis ontwikkeld. Voorwaarden en premie zijn bij alle verzekeraars gelijk. Wordt u één van die nieuwe particulier verzekerden? Dan mag u zelf beslissen in de keuze van verzekeringsmaatschappij. Dat is belangrijk en moeilijk. Omdat het vaak een keuze is voor 't leven. Laat ons kantoor u adviseren bij deze belangrijke overstap. Wij doen dat vak kundig èn onafhankelijk. En wij zorgen ervoor dat u niet alleen een goede polis krijgt, maar geven u ook steun en begeleiding als u dat nodig heeft: als er een zie kenhuisopname is, rekeningen moeten worden voldaan en bij eventuele andere problemen. Dat is immers ons vak. De NVA is de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs. Uitsluitend assurantiekantoren die uitmunten in vak manschap, kwaliteit en onafhankelijkheid zijn toegelaten tot de NVA. Dorpstraat 74a - 5993 AR Maasbree - Tel. 04765 - 1331 b.g.g. 04762 - 2167 PARTIKULIERE EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGEN Wethouder Haenen doelde met name op het feit dat Venlo nog in 1983 in een gesprek met de gemeente Maasbree tot 2 maal toe verzekerd zou hebben geen stappen te zullen ondernemen met betrekking tot de herindeling. Uit de Venlose nota blijkt nu echter, dat het tegendeel waar is. In mei 1983 heeft Venlo n.l. zelf gevraagd - gevolgd door een gesprek - de herindeling met voortvarendheid ter hand te nemen. „Venlo legt met deze handelswijze een zware hypo theek op iedere vorm van intergemeentelijke samenwerking. Maar desondanks zullen wij - al is het met moeite - die samenwerking blijven voortzetten omdat voor ons - kennelijk in tegenstel ling tot Venlo, het belang van de regio uitstijgt boven dat van een enkele gemeente. Venlo roept op deze wijze van naar buiten treden zelf reacties op, die naar ik vrees de grens van het toelaatbare kunnen gaan overschrijden. Geen zaak kan hiermee echt gediend zijn", aldus de wethouder. De Venlose nota beschreef de wethouder als „een stuk waarvoor ik me zou schamen. Venlo heeft volgens Haenen grotendeels gecopieerd uit niet alleen de „proeve" maar ook uit Tweede Kamerstukken en statistische gegevens van elders. De eigen inbreng is minimaal en levert derhalve het bewijs dat draagvlak en bestuurskracht beslist niet in eikaars verlengde hoeven te liggen. In de nota van Venlo ontbreekt volgens Haenen elke visie t.a.v. het gebied dat men wil inlijven. Het is een financieel-egocentrisch stuk, waarin ter verbloeming onbewezen en niet onderzochte stellingen braafjes worden overgenomen met 3 hoofdlijnen: 1. Venlo moet een sterke economische motor worden, 2. Venlo heeft geen ruimte voor woningbouw en afgeleide stedelijke voorzieningen en 3. Venlo wil meer centen. Wat de eerste stelling betreft wees de wethouder erop dat hét de economische motor zeker niet zal lukken de regio voorgoed uit het slob te halen. Een recent onderzoek wees n.l. uit dat in de periode van recessie de werkgelegenheid in verstedelijkt gebied afnam met bijna 7% tegenover bijna 3% in landelijke regio's. „Voeg ik daaraan toe de meest recente werkloosheidscijfers van 10,6% van de afhankelijke beroepsbevolking van de regio Helden en 15,8% voor de regio Venlo, dan konstateer ik dat de motor sputtert", aldus de wethouder. T.a.v. stelling 2 wees hij erop dat Venlo zelf nog ruimte heeft tot in lengte van jaren. Daarbij komt nog dat stedelijke ontwikke ling verplaatsen naar b.v. Maasbree niet alleen strijdig zou zijn met het streekplan en de nota landelijke gebieden, maar ook met het hiermee samenhangende Rijks beleid dat gebundelde deconcentratie afwijst. Tenslotte ten aanzien van stelling 3: armetierig noemde de wethouder het, voorbeelden aan te halen als zou 53% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs uit de regio komen; 58% van de patiënten van het St. Maartensgasthuis, 31% van St. Martinus en 40% van de seizoenkaarten van VVV door mensen uit de regio worden gekocht. „Allemaal nonsens die we met een gerust hart naar de minister kunnen laten gaan", zo vond de wethouder. Hij daagde Venlo uit concreet aan te geven welke voorzieningen en financiële middelen besteed moeten worden uit hoofde van de centrumfunktie en waarmee in de financiële verhoudings wet geen of nauwelijks rekening is gehouden en waarvan door Maasbree gebruik wordt gemaakt zonder dat Maasbree er in redelijke evenredigheid aan bijdraagt. Haenen voorspelde tot slot dat Venlo zelfs met de positieve financiële aspecten van een grotere gemeente nóóit een gezond groot Venlo zal worden. CDA'er Grubben noemde de wijze waarop het verzet tegen de herindeling van Maasbree en omliggende gemeenten wordt gebagatelliseerd, gekleineerd en wegge wuifd, als zijnde emotionele reacties, evenals de afwijzing van een gesprek met de buurgemeenten door de heer van Graaf- eiland van Venlo, uitermate hautain. Het stukje poëzie dat een Venloos raadslid als nieuwjaarswens naar het burgercomité had gestuurd beschreef de heer Grubben met arrogant en vooral dom. Een gesprek met CDA-afgevaardigden van Tegelen, Grubbenvorst en Arcen-Velden zou volgens Grubben geleid hebben tot een vermaning van de CDA-fraktie in Venlo die, zo verwacht Grubben, wellicht ook zal doordringen in de hogere CDA echalons. Het raadslid had verder betrouwbare signalen bereikt dat het CDA-partijbestuur van Venlo niet achter de houding van de fraktie staat en haar mening ook niet deelt. Samen met VVD en PK vindt er binnen kort een gesprek plaats met het college van GS in het provinciehuis. Ook het raadslid Driessen D.S. vroeg zich af of Venlo wel capabel zou zijn een grotere gemeente te besturen. „Wanneer Maasbree bij Venlo komt worden we gegarandeerd en een probleemgebied", voorspelde Driessen. Mevrouw Bos vond dat de hele herindeling materie nu al veel te veel tijd, geld en energie heeft gevergd, waardoor men in de betrokken gemeenten zelfs niet meer toekomt aan het feitelijke werk. Mevrouw Bos drong er bij de voorzitter op aan, eventueel samen met collega's, op hoger nivo stappen te ondernemen en vroeg de nota aan G.S. vergezeld te laten gaan met die van het burgercomité en de notulen van de vergadering van dinsdag. Van Berckel zou later opmerken zeker niet stil te hebben gezeten en op officieel nivo al diverse kontakten te hebben gehad. Timmermans deed dinsdag mededeling van de oprichting van de Limburgse partij, een vereniging die vanuit een eigen identiteit van de Limburgse mensen voor de provincie zal opereren. Er moet een halt worden toegeroepen aan het verkwanselen van' zaken die tot de Limburgse identiteit behoren en de invloed van een innerlijke anti-Limburgse mentaliteit moet zo worden ingeperkt. Deze Limburgse Partij, zo deelde Timmermans mee, wordt een bundeling van plaatselijke lijsten in een provinciale partij, waarbij de zelfstan digheid van de plaatselijke lijst gewaar borgd blijft". Tans PK zei een actieve burgemeester de te missen, die maandelijks en desnoods wekelijks op het matje staat in Den Haag, Venlo, Tegelen, Maastricht enz. De nota Maasbree zelfstandig noemde Tans een deugdelijke stukje werk maar voegde eraan toe dat deze nota wellicht gedegra deerd wordt tot een stuk oud papier wanneer het college niet de boer op gaat met de gegevens uit de nota, niet alles in het werk stelt een regionaal gesprek te openen en niet in staat blijkt de nota op 'tafel te krijgen bij Rietkerk, kamerfrakties en -commissies. Er waren een tweetal moties aangenomen, t.w.: dat Venlo bij een herindeling een te grote rol krijgt in het Gewest Noord- Limburg alleen al op grond van het inwonertal ten opzichte van de rest van Zondag 2 februari cross. Deze wordt in Mei- jel verlopen in de Simonshoekse bossen in Meijel (richting Asten vanaf de kerk). De junioren lopen 3 of 4 km. aanvang 11.00 uur. De senioren lopen 6 of 9 km. aanvang 12.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 4,-. Inlichtin gen bij Jack 1248. Het bestuur is naarstig op zoek naar 3 of meer leden die zitting wil len nemen in ons bestuur. Het is dringend noodzakelijk dat ons bestuur weer op volle sterkte komt d.w.z. 9 i.p.v. 7 personen. Door het aftreden van Fien Driessen zijn er nu 3 plaatsen vakant. Denk er eens over na (ook de meisjes) en neem plaats in het bestuur, je zult er veel plezier aan beleven! Opgeven bij een van de bestuursleden of op 25 februari. Op zondag 26 januari werd door Burge meester van Berckel geassisteerd door Handrie Peulen, een bomvolle zaal Prins Mario de 2e uitgeroepen tot Jeugdprins '86. Mario Nooyen (van Wiel van Toon Tax en Thea van Kaole Jeu) en zijn Adjudanten Bart (Corneth) en Richard (Bergsma) gaan de Jeugdvastelaovend aanvoeren onder het motto Met ös dreej veurop Wuurd ut eine Vastelaovendstop. Aanstaande zondag is er verkleed bal van 18.30 - 22.30 uur. Schutterij St. Martinus in Maasbree be staat 100 jaar en daar moet natuurlijk bij gefeest worden. Dat gebeurt pas in april, juni, juli en november en t.z.t. komen we daar natuurlijk uitvoerig op terug. Graag geven we nu alvast de data door, zodat u ze kunt noteren 6 april vogelschieten voor en door de Maas breese bevolking en Koningsschieten van St. Martinus. 12 april: Koningsbal. 31 mei: Presentatie jubileumboek 100 jaar schutterij. 21 juni: receptie. 22 juni: groot schuttersfeest. 19 en 20 juli: schietfestijn. 26 en 27 juli: schietfestijn. 21 november: feestavond afsluiting jubi leumjaar. Noord-Limburg en dat daardoor een afbrokkeling ontstaat van de invloed van de andere gemeenten in het Gewest, hetgeen besluitvorming onmogelijk maakt. In de tweede motie wijst de raad een streeksgewijze gemeentelijke herindeling af en toont zich voorstander van een gezamenlijk overleg met de direkt betrokken bestuursorganen over de regio- problematiek, te beginnen bij de 4 randgemeenten.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1986 | | pagina 1