Oproep hoorzittingen Komt allen!! Jbi t rcje rco itc_ „Gemeente fJJaasbree 2ielfjtanrti/i Goud voor H.M. Knippenbergh Afvalproblemen? Géén probleem! Grote vlooien- en rommelmarkt te Maasbree Blaffende honden bijtenwèl Sint Nicolaas intocht te Baarlo Unicef wenskaarten weer volop te koop! ZmMI assurantiën De fiscus betaalt mee aan uw pensioen nvalid assurantiekantoor teeuwen Trouwen Baarlo Maasbree Maasbree haalt Sinterklaas in yn/rum MICHELS 25,-korting De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Zondag 24 november 10.00 - 18.00 uur: in Trefcentrum d'n Adelaar woensdag 27 november a.s. zaal UNITAS aanvang 20.00 uur donderdag 28 november a.s. in het MAFCENTRUM aanvang 20.00 uur De Gouden Leeuw drukt dag in dag uit! Ook voor IJ. Hoorzittingen Wat zit er nog meer in het vat? Omlijsting. Uitnodiging!? Neen uitdaging! Combineer uw gezins verzekeringen in de nieuwe Familie Pakket Verzekering. Dorpstraat 1, 5993 AL Maasbree Tel. 04765-2555 b.g.g. 2482 SlfclALISTEN IN SPARHN. BEL ONS VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES. Dorpstraat 74a - 5993 AR Maasbree - Tel. 04765 - 1331 PARTICULIERE EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGEN Bel 077-15067 42280 Telex 58474 Vrijdag 22 november 1985, 18e jaargang nummer 33 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK 1001 artikelen t.e.a.b. Deelname uitsluitend particulieren - standhouders. Inl. AVG-buro R.N.0 tel.: 045-310025 325781 JAN MJYS en Zn. Burgemeester van Berckel overhandigt de heer Knippenbergh de decoratie. i Wilhelminastraal 10, 5981 XYV Panningen Telefoon 04760-1980 Binnen het Burgercomité „Gemeente Maas- bree zelfstandig" beginnen langzamerhand de plannen in onze strijd tegen de gemeen telijke herindeling vastere vormen aan te nemen. Zoals U ongetwijfeld via affiches en de regionale pers al hebt kunnen lezen,, vindt er woensdag 27 november a.s. om 20.00 uur in Zaal Unitas te Baarlo en op donderdag 28 november a.s. eveneens om 20.00 uur in het Mafcentrum in Maasbree een hoorzit ting plaats. Wat is de bedoeling van zo'n hoorzitting? Wij als Burgercomité, zijnde een represen tatieve vertegenwoordiging van alle burgers uit Maasbree en Baarlo, willen alle inwoners uit de beide woonkernen en met name verenigingen, vak- en standsorgani saties, maar net zo goed de individuele burger de kans geven om een eigen inbreng te hebben, in datgene wat ons al of niet te wachten staat. Wij willen horen wat er on der de bevolking leeft en hoe men denkt over het al of niet zelfstandig blijven van onze gemeente. U weet er bestaat een reële kans dat wij in de toekomst gaan behoren bij Venlo. En wij denken dat dit voor de bewoners van de Gemeente Maasbree een slechte zaak is. Daarom willen wij zoveel mogelijk argu menten en motieven boven water krijgen, waardoor wij als direkt betrokkenen, naast de argumenten van de gemeentelijke over heid, een duidelijke en niet mis te verstane stem kunnen laten, tegenover die over heidsinstanties, die uiteindelijk over ons lot zullen gaan beslissen. Eigenlijk kan geen enkele inwoner van Maasbree en Baarlo achterblijven, zeker als hij/zij beseft wat zoal de gevolgen zullen zijn, indien wij zouden worden „op geslokt" door Venlo. Wij zouden U willen toeroepen: „Kom in grote getale naar deze hoorzittingen, want daarmede geeft U blijk dat 't U en ons er- emst is". En mocht U op de ene avond ver hinderd zijn, wat let U dan om de andere dag naar de andere hoorzitting te gaan Bij zo'n hoorzitting blijft het natuurlijk niet. Op deze hoorzittingen zullen als „con clusies" zeker enkele speerpunten van ac ties ter tafel komen. Wij zelf hebben na tuurlijk al enkele, soms massale acties, in ons hoofd. Daar hoort U te zijner tijd meer over. Misschien hebt uzelf een ludiek idee: kom ons dit dan op de hoorzitting vertellen. Om aan zo'n hoorzitting meer cachet te geven - verschillende persorganen zijn uit genodigd - zouden wij het fijn vinden als alle verenigingen hun verenigingsvaandel op die avond meebrachten om de wanden van de zaal hiermee te „bekleden". Enige weken geleden hebben we bericht ont vangen van deze Grote Kindervriend, dat hij dit jaar een bezoek aan Baarlo zal brengen op zondag 24 november a.s. om 15.30 uur bij Sporthal de Kazing. Vanaf de Sporthal zal Sint Nicolaas met zijn Pieten een rijtoer door Baarlo maken t.w.: Hertog van Gelrestraat, Obsenicht- laan, Helling, Hoogstraat, Markt, alwaar de Sint ontvangen zal worden door de Burgemeester en waar Hij natuurlijk ook zelf alle Baarlose kinderen zal toespreken. Na afloop krijgen alle Baarlose kinderen een versnapering op de Markt en niet, zoals andere jaren, in de Sprunkschool. indien het weer het programma zoals hier boven beschreven niet toestaat zal Sint Nicolaas ontvangen worden in Het Tref centrum. De organisatie van dit kinderfeest is we derom in handen van Buurtvereniging De Erpelaers. Voor eventuele meer informatie kunt U terecht bij A. Vennix, Stegemanshof 5 of M. Driessen, Rdr. van Baerlestraat 25 te Baarlo. Daarnaast is het natuurlijk ook niet gek om via spandoeken Uw mening kracht bij te zetten. Enkele muziekliefhebbers zijn koortsach tig bezig een strijdlied te componeren. Op de hoorzitting wordt dit lied met onder steuning van een kapel ingestudeerd, zodat wij bij volgende acties ons ook op deze wijze kunnen laten horen. Als U dit alles gelezen hebt, dan hopen wij dat U deze avond in ieder geval vrij houdt. Afspraken kunt U nog annuleren, het kaart avondje kan verschoven worden, de visite wordt afgezegd en de babysit wordt op tijd gewaarschuwd. Beste mensen van Baarlo en Maasbree: het is vijf voor twaalf. Laten wij met zijn allen de buitenwereld bewijzen dat er voor ons maar één variant is: Maasbree - Baarlo blijft een zelfstandige gemeente; immers blaffende honden bijten wel degelijk! Extra korting Gespreide betaling Minder rompslomp Voor inlichtingen: Zo mag u het verzekeringsadvies van een NVA-lid wel noemen Tóp-Adviseurs in Assurantiën Zorg voor een goede en stijlvolle uitnodiging. Als U ze bestelt voor 1 januari 1986 krijgt U op de vastgestelde prijs. Wilhelminastraat 10, Panningen BMm INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760 - 1980* Gironummer 4091420 Sinterklaas heeft ons laten weten, dat hij daags na zijn aankomst in Nederland naar Maasbree zal komen. Dus op zondag 24 november om 15.00 uur per koets op de Westeringlaan. Na aankomst zal de Sint onder muzikale begeleiding van het trommelkorps naar de kerk rijden. - In de kerk wordt hij ontvangen met muziek van de jeugdfanfare. Hier zal hij alle belangstellenden toespreken. In de kerk ontvangen alvast de peuters en de kinderen van leergroep 1 t/m 4 een verrassing. De grote kinderen krijgen in de loop van de week op school een verrassing van hem. Zaterdagavond heeft burgemeester van Berckel in de Turfhoeve te Sevenum de eremedaille in goud, verbonden aan de Or de van Oranje Nassau, uitgereikt aan de heer H.M. Knippenbergh uit Baarlo (Veld- straat 39). De gedecoreerde is 40 jaar verbonden aan Geraedts Ijzergieterij b.v. te Baarlo. Zaterdag werd tevens het 50-jarig bestaan van het bedrijf gevierd. De heer Knippen bergh is ruim dertig jaar bedrijfsleider van het bedrijf. Vanaf het begin van zijn indiensttreding heeft hij zich door zijn vele contacten met cliënten en door inzicht en ervaring opge werkt tot leidinggevende kracht bij de produktie maar ook bij de algemene lei ding. Hij geeft leiding aan ca. 30 personen. Hij is in het bedrijf mee opgegroeid en mee gegroeid en is bij wijze van spreken een verlengstuk van het bedrijf geworden. De heer Knippenbergh was van 1960 tot 1971 lid van de „kern" het contactorgaan tussen directie en personeel; bij de oprichting van de ondernemingsraad in 1971 werd hij be noemd tot secretaris van deze onderne mingsraad. Sinds 1 mei 1964 is de heer Knippenbergh lid van het N.K.V.; thans is hij nog eveneens sinds 1 mei 1964 penningmeester tevens vice-voorzitter van de N.K.V./F.N.V.-cen trale Baarlo. Gedurende twee raadsperiodes (van 2 sep tember 1962 tot 2 september 1970) was de heer Knippenbergh lid van de Gemeente raad van Maasbree en lid van diverse raads commissies. In het verenigingsleven is hij, mede-oprichter en thans al ruim 10 jaren voorzitter van de Vogelvereniging „Vogel vreugd" te Baarlo. De Burgemeester is in zijn toespraak ook ingegaan op de betekenis van de jubileren de onderneming Geraedts Ijzergieterij b.v.; dit bedrijf omvat de Ijzergieterij b.v., Ge raedts Haarden- en Metaalindustrie b.v. en de Machinefabriek Stolle Nederland b.v. Er zijn totaal 55 werknemers.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1985 | | pagina 1