Wiel Jansen 40 jaar Huub Ewalds bij omzet Laat U hart spreken Stichting Oldtimer Classics Beringe houdt Open Huis Afvalproblemen? j Géén probleemj Keverbergloop 1985 Parodistenfestival 1985 Nationale Hartweek 15 t/m 21 april: Film in Kessel I.V.N. Baarlo - Maasbree Unieke wedstrijd in Maasbree Oud ijzer en de Fanfare Opening van Happy Hobby Baarlo Kampioen in hoofdklasse Bardot in 't Mafcentrum Maasbree Theorie per examen-computer Hay Gielen communieprentjes NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Eigenlijk wil Wiel helemaal niet dat er veel aandacht wordt besteed aan het feit dat hij veertig jaar geleden is beginnen te werken bij GaWaLo Bedrijf Huub Ewalds aan de Grotestraat in Baarlo. Maar de vele vrien den die hij in de loop der tijden zowel bij Knómmelaers als Kerkelijk Zangkoor heeft verzameld wilden toch voorkomen dat deze heuglijke dag ongemerkt voorbij zou gaan. Grote-tromslager Muzikaal Vrijdag 12 april 1985, 18e jaargang nummer 1 Bel 077-15067 42280 Telex 58474 JAM HIIYS en Zn. 2» 2^ Geen feest In 't Maf centrum: Voorlichting: Patiëntenzorg: Nationale Hartweek DOOR DE CONTAINERS VAN MENTEN KOMT DE FANFARE AAN DE CENTEN!!! Vrijdag 12 april: Jeugdcentrum Wisja Voor de nieuwste nu naar DE GOUDEN LEEUW DRUKKERIJ BV Receptie beugelclub ,,de Treffers"Maasbree Verenigings drukwerk gouden Ilium Éykteri lm, examen opleiding verder gratis. Aanmelding in april mei voor een cursus ontvangen 2 prakt, rijlessen Want met name met de Carnavalsviering heeft Wiel zich aktief beziggehouden. Hij was al lid van de Raad van Elf van de eerste karnavalsvereniging. Als lid aanvankelijk van de buurtvereniging Napoleonsbaan Midden en later als Knömmelaer was hij daarna steeds wel ergens in de optocht. Zijn mooiste kreatie was wel toen hij en Jo als kasteelbewoners door het leven konden gaan, toen Tajiri voor een tijd naar Amerika was en zij op de kunst moesten passen. Wiel verscheen toen als Baron, in een echte Ci troen Cabriolet, met het opschrift: ,,Weej doon dit jaor neet met, want as bewoner van ut Kestiel is det neet össe sjtiel". Eigenlijk is Wiel van de Bong afkomstig, hij is een zoon van Kruutzer-Hein, die weer een broer was van Kruutzer-Frens, (ie va der van Sef en Wim van Kruutzer-Frens. Voor de duidelijkheid: Sef is de virtuoze grote-tromslager van o.a. de Fanfare. Ook Wiel heeft zich altijd zeer voor de mu ziek geïnteresseerd, zonder aktief een in strument te bespelen. Op vele concerten in de wijde omtrek is hij met Jo present. Jo is „van de Meule", en die zijn allemaal muzi kaal, zodat hun kinderen o.a. bij de Fanfare terecht zijn gekomen. Een mooi verhaal dat van Jo afkomstig is: Zij vertelt Wiel enthou siast wat er 's avonds allemaal op de TV komt. „En Willem Duys komt vanavond ook". Waarop Wiel: „En hesse auk get in hoes?". Uiteraard is Wiel in al die veertig jaar een uitstekend vakman geweest, die niet alleen door de klanten, maar ook door zijn „baas" Huub Ewalds zeer gewaardeerd werd. Al leen van een ding heeft Huub spijt: „Nu heb ik veertig jaar ziekengeld betaald voor Wiel, en hij is nog nooit een dag ziek ge weest. Zund van ut geld!". Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760 - 1980 Gironummer 4091420 Op donderdag, 2 mei, wordt wederom de Keverbergloop gehouden te Kessel op het unieke parcours langs de Maas. Uit de sterke deelnemersvelden van de voorafgaande jaren noemen wij voor u de winnaars: Pieter v.d. Haas, Wim Gielen, Wil Brouwers en John Geraedts. Zal uw naam de volgende zijn in dit illuster rijtje? U kunt kiezen uit drie afstanden Trimmersstart 19.30 uur bij café Maas oever 2,2 km (1 rondje). Wedstrijdlopers: start 19.30 uur bij café Maasoever 4,4 km (2 rondjes). Wedstrijdlopers: start 20.00 uur bij café Maasoever 8,8 km (4 rondjes). Loopt u niet graag alleen, dan zal het vol gende u zeker aanspreken. Door fa. Van Kessel en de plaatselijke Rabobank zijn prachtige bekers beschikbaar gesteld voor de snelste dames- en herenteams. Deze teams moeten uit drie personen bestaan. Een „herenteam" mag gemixed zijn. Als u nog niet in training bent, is deze Ke verbergloop een uitstekende gelegenheid om uw sportschoenen uit de motteballen te halen. Wij hopen u allen donderdag, 2 mei, te mogen begroeten. De kosten zijn: jeugdtrimmers t/m 16 jaar 2,50; de overige 5,-. vergroten, plaats dan een advertentie W INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF Op uitdrukkelijk verzoek van de feesteling wordt er officieel niets gevierd, alleen in intieme kring is er feest. Of iedereen het daarmee eens is? Wiel, in elk geval proficiat met je veertig jarig jubileum. We vonden toch allemaal dat je meer dan de moeite waard was om voor één keer toch eens in Op den Baum te komen. En dat moet je ons dan maar niet kwalijk nemen!! Zaterdag 13 april organiseert het Maasbree- se jongerencentrum 't Mafcentrum voor de achtste maal het jaarlijkse parodistenfes tival. Tijdens dit festival kan men een groep imiteren of zelf iets zingen of spelen. Zeven jaar geleden, al ver voor de play back rage, vond in het Mafcentrum voor de eerste keer het parodistenfestival plaats, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een van de hoogtepunten in het jaarpro gramma. Maar liefst dertien groepen, waaronder U2, Normaal, Band Aid, Culture Club, Chakatak, Talk Talk en Madonna zuilen zaterdagavond gaan strijden om de wissel beker die verbonden is aan de eerste plaats van het parodistenfestival. Een onpartij dige jury zal het geheel beoordelen. Het parodisten festival begint om 20.00 uur en de entree is gratis. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Door de nog steeds toenemende bezuini gingen van de overheid komen meer en meer wetenschappelijke onderzoeksprojec ten op de tocht te staan. Daardoor zien steeds meer onderzoekers zich genoodzaakt om voor middelen, nodig om hun vaak om vangrijke projecten te financieren, elders aan te kloppen. De Nederlandse Hartstich ting kon in 1984 ten behoeve van de vele wetenschappelijke onderzoeksprojecten een bijdrage leveren van ruim 8.000.000,-. De voorlichting, steeds aangepast aan de nieuwste methoden, is zowel gericht op de Nederlandse bevolking in haar geheel, als op speciale doelgroepen zoals de jeugd, of binnen het gezondheidszorgsysteem, zoals artsen, verpleegkundigen, doktersassisten ten, diëtisten, etc. In 1984 werd aan plm. 160 ziekenhuizen met een hartbewakingseen- heid en aan revalidatiecentra de voorlich tingsfilm „Een nieuw begin" met bijbeho rende video apparatuur aangeboden. Vrijdag 12 april in gemeenschapshuis „De Paort": „Soffie de kleine heks", aanvang 14.00 uur, entree GRATIS. Toegang vanaf 4 jaar. Het is een gloednieuwe Tsjechische teken film vol bonte kleuren, aktie en komische situaties. De film is in Nederland bewerkt, er kwam nieuwe muziek bij (o.a. breakdance muziek enz.) en is helemaal Nederlands gesproken. Muziek, vertaling en dialogenregie is van Peter Joosten uit Kessel. Stemmen: Marlies Hinssen, Greet de Jonge en Peter Joosten. Kinderen vanaf 4 jaar zullen geboeid zijn door deze nieuwe film. Zondag 21 april tussen 14.00 en 17.00 uur is er een informatiekraam met excursies voor kleine groepen in Baarlo langs de Bosbeek (van Montfortstraat). Iedereen kan daar dan lezen, kijken, luis teren en zelfs iets doen met als onderwerp: „De Bosbeek" onder begeleiding van en kele vrijwilligers van de plaatselijke afde ling van het Instituut Voor Natuurbescher mingseducatie. In de Hartenark te Bilthoven worden ieder jaar vakantieweken gehouden voor kin deren met een aangeboren hartafwijking. In de rest van het jaar worden er voor de hartpatiënten en hun partners gespreks- weken georganiseerd. Bovendien heeft de Nederlandse Hartstichting de Informatie lijn (070-614.614) in het leven geroepen waar hartpatiënten en hun omgeving terecht kunnen met vragen op allerlei gebied. Om al dit werk te kunnen uitbreiden en voortzetten, hebben wij uw steun meer dan nodig. Tijdens de Nationale Hartweek, van 15 t/m 21 april, wordt weer de jaarlijkse in zamelingsactie gehouden. Mogen wij op U rekenen? Voor inlichtingen in Baarlo: Mevr. L. Voet-Tetrode, Veldstr. 43, tel. 1688 Mevr. M. Geraedts-Verheijen, Kon. Julia- nastr. 7, tel. 1806 Voor Maasbree: contactpersonen: Mevr. T. Verspa, Spilstraat 9, tel. 2206 Mej. P. Vaessen, Venloseweg 17, tel. 2209. Donderdag 16 mei (Hemelvaartsdag) wordt in Maasbree een interessante voetbalwed strijd gespeeld. Hêt huidige eerste team van MVC komt dan uit tegen het kampioens team van MVC, dat in 1979 MVC het kam pioenschap bezorgde. Dat betekent, dat het publiek nog eens spelers als doelman Jo Haenen, Ben Peeters, Martin Duyf, Piet Verstegen, Theo Cox, Hans Wijhers, Hem Hendriks, Peter Peeters, Peter van de Perre en Hein Engels in aktie kan zien, terwijl de huidige eerste elftalspelers Pi Peters en Twan Daniëls ook deel zullen uitmaken van deze ploeg. De wedstrijd wordt om 14.30 uur gespeeld en van de toen malige begeleiding heeft trainer Wiel Heger reeds toegezegd om ook naar Maas bree te komen om de coaching voor zijn rekening te nemen, terwijl leider Pau van der Perre ook niet zal ontbreken. Het gaat goed met de geplande oud-ijzer- aktie. Amper was Op den Baum afgelopen week verschenen, of de telefoon bij onze financiële Graad begon al te rinkelen. Daar het toen Goede Vrijdag bleek te zijn heeft hij alle aktie afgelast tot dinsdag na Pasen, als de vissen toch niet bijten. In elk geval hartelijke dank aan die eerste aktivistenü! Dan nog een belangrijke mededeling van hoofdleider Jan. Het gaat niet alleen om oud ijzer, maar om allerlei onbruikbare spullen zoals daar zijn schroot, koper, alu minium, zink, lood, oude motoren, accu's, lompen en wat U verder nog in de weg hebt staan. Oude fornuizen, defekte diepvrie zers, kortgesloten koelkasten zijn dus ook van harte welkom. ZATERDAG 27 APRIL wordt dus de grote dag. Oom en Neef Caris zijn al bezig een doelmatige route uit te zetten, zodat alle „gevaers" dat de Fanfare in beweging kan krijgen overal langs komt wat te halen is. Meer mag ik nog niet vertellen hierover, want eerst moet maandag op de repetitie de taakverdeling meegedeeld worden aan alle stevige knapen van de Fanfare. Trouwens, op dinsdag of woensdag 23 of 24 april vindt U een circulaire in uw brievenbus waar klles ook nog eens haarfijn wordt uitgelegd. De Firma MENTEN uit Haelen zorgt voor een aantal containers die opgesteld worden op het parkeerterrein in de Pastoor Doctor Geenenstraat. Maar nogmaals: als U haast hebt om Uw spullen weg te krijgen, bel dan rustig al vast het ALARMNUMMER: 1701, waar de brains van de Fanfare zetelen. Daar wordt dan naar de meest doelmatige oplossing gezocht voor het ophalen en deponeren op het voorlopige opslagterrein. Alvast bedankt voor de moeite, en begint U al eens rond te kijken wat U op zaterdag 27 april allemaal mee gaat geven. Alles kan gebruikt worden, ook dat zilveren bestek dat zo lastig is met poetsen. Doe U zelf een plezier en verlos U van die last. U maakt er de Fanfare gelukkig mee. De legende der driepunt ster leeft voort tijdens de Open Dagen der S.O.C.B. op 13 en 14 april. In vrijwel de gehele wereld is het automobiel- merk Mercedes-Benz legendarisch. Weinig an dere auto's is het gegeven dusdanig begeerd te worden op onze aardbol. Uiteraard gaat het in Nederland heel wat bescheidener toe dan in Amerika, maar ook hier is de vraag naar klas sieke Mercedessen groot. De Stichting Oldti mers and Classics Beringe is speciaal geïnte resseerd in Mercedessen, zodat een groot deel der vertoonde auto's tijdens de Open Dagen van 13 en 14 april van genoemd merk zullen zijn. Op vrijdag 12 april wordt in Maasbree, Mo lenstraat 34, de onlangs geheel gemoderni seerde zaak Happy Hobby heropend. Ter gelegenheid hiervan wordt er open huis gehouden vanaf 16.00 uur. Vanaf zaterdag 13 april wordt weer met de verkoop gestart. Voor de heropeningsaanbiedingen verwij zen we graag naar de advertentie elders in dit blad. Happy Hobby is ruim gesorteerd in doe- het-zelf materialen, gereedschap, ijzerwa ren, en huishoudelijke kado- en tuinarti- kelen. Onder andere worden geshowd een tweetal unieke SL's uit de zestiger jaren, een prachtige 300 SE coupé uit 1964, twee 170'ers uit de be ginjaren vijftig, een 219 uit 1957, een zeer ex clusieve 300 SEL uit 1971, een nog in originele nieuwstaat verkerende 220 SE uit 1963 etc. Voorts is men nog in onderhandeling met de eigenaar van een 170 A cabriolet uit 1951. Ook voor degenen die geïnteresseerd zijn in andere merken is een bezoek aan de Open Dagen de moeite waard. Zo zijn er tevens enkele BMW coupé's te be wonderen uit de zestiger en zeventiger jaren, alsmede een aantal Opeis en Fords, variërend van 1957 tot 1962. Eveneens zullen van deze ty pes verscheidene exemplaren te koop worden aangeboden door de diverse eigenaren. Dat het de S.O.C.B. niet te doen is om finan cieel gewin, moge blijken uit het feit dat de toegang alsmede de koffie geheel gratis zijn. Het gebeuren vindt plaats in het garagepand Kanaalstraat 116 te Beringe. De openingstij den zijn op beide dagen van 11.00 tot 18.00 uur. Zondag 14 april disco-avond bij Jeugdcen trum Wisja met medewerking van onze eigen discotheek. Aanvangstijd 18.30 uur en eindtijd 22.30 uur. Zonder Wisja pasje beslist geen toe gang. Wilhelminastr. 10, Panningen De laatste officiële aktiviteit van beugel club „de Treffers" in pand Peeters-Linssen zal wel het vieren zijn van het kampioen schap in de hoofdklasse van de Nederlandse Beugelbond district Noord. Op zaterdag 13 april van 20.00 tot 21.30 uur bestaat gelegenheid tot het feliciteren van de spelers van het eerste zestal en het be stuur. In een spannende kompetitie bewees het eerste zestal van de Treffers toch over de Langste adem te beschikken. Mede door misstappen van de collega's uit Baarlo en Kessel in de laatste wedstrijd(en) kwam de „A" met een 6-punten voorsprong over de finish. Wanneer we terugkijken over de gehele kompetitie dan kan toch gesteld worden dat de Treffers het sterkste waren. Zonder nederlaag eindigen is toch een prima pres tatie. Opvallend is dat de concurrenten uit de top van het klassement (met uitzondering van de thuiswedstrijd tegen OYU Kessel) zowel uit als thuis verslagen werden. Daar staat tegenover dat tegen op papier zwakkere tegenstanders relatief gezien meer punten werden ingeleverd. Met name de Kuiters en ODL Kronenberg bleken geduchte tegen standers. Ook op het front van de persoonlijke kam pioenschappen werden goede resultaten ge boekt. Mart Teeuwen in de 2-de klasse met een vierde plaats, Joep Smolders met een derde plaats hoofdklasse van de Neder landse Beugelbond en Jan Peeters als kam pioen in de hoofdklasse van district Noord geven toch aan dat er rekening gehouden moet worden met de beugelaars van de Treffers. Het uitstekende bezoek van de clubavonden in dit seizoen is de vermoedelijke reden. Het eerste zestal bestaande uit: Joep Smol ders, Jeu Smolders, Koos van Lier, Jos van Lier, Jeu Vaessen, Wiet Linssen en Jan Pee ters zullen daarom a.s. zaterdag terecht in het zonnetje gezet worden. in de ruimste zin. Hierover valt met ons te praten. Wilhelminastraat 10, PANNINGEN Telefoon 04760 - 1980 Zondag 14 april treedt de Eindhovense for matie Bardot op in het Maasbreese jonge rencentrum 't Mafcentrum. Bardot bestaat al sinds 1982 en de groep speelt popmuziek in de stijl van U2, Simple Minds en Big Country. Ook is Bardot te beluisteren op enkele regionale elpees en sinds kort is de groep in het bezit van een platencontract. Plannen voor het uitbrengen van een mini- elpee en een single zijn al in een vergevor derd stadium. In 't Mafcentrum zal Bardot in de volgende bezetting aantredenJeroen van Erven - zang, Dick Onstenk - gitaar, Nick Kempers - bas en Paul van den Brinke - drums. Het concert begint om half negen en de en tree bedraagt vier gulden. (Enigste rijschool in Helden en omstreken). Vanaf maandag 15 april a.s. starten wij wederom met een cursus (in 1984 slaagde 97% van onze cursisten de le keer). Bij niet slagen GRATIS (ook 17-jarigen). Doordat onze theorie zo grondig op de praktijk is gericht hebt U aanzien lijk mirfder praktijklessen nodig. Voor opgave en inlichtingen: AUTORIJSCHOOL Helden, tel.: 1068 Baarlo tel. 1332

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1985 | | pagina 1