Gunstige perspectieven m.b.t. oversteek Provinciale wegi I EEDIX, collecte Jantje Beton Toneelvereniging Habbekrats CIAO!! Wie is de KPJ Maasbree? Baarlose Favorieten?? 8e De Berckt-Bokaal Baarlo Hay Gielen rsra MUIS WOW OLIFANT SEVENS iSÉèt nationale jeugd Afvalproblemen? j Géén probleem Hypotheken. Rente 8%. Burgemeester sprak met deputé Verhagen 18e autoralley Maasbree tl I assurantiekantoor teeuwen Praatavond Diabetici Rijbewijs: Frans Hermans frestofrint Jurken, pakjes, over-alls nva :..iid NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 2 november 1984, 17e jaargang nummer 30 ^/-eoctieA, BLERICK Bel 077-15067 42280 Telex 58474 JAN HUYS en Zn. ■M* St. Nicolaasaktie Winkeliersvereniging Baarlo 20 jaar vast. Bel ons voor vrijblijvend advies. Nee, geen afscheid van de Maasbreese toneelvereniging, maar juist de aankondiging van de première van het nieuwe toneelstuk CIAO wat zij gaat presenteren op 3 november aanstaande in Maasbree. Het is een erg leuk blijspel, waarin veel aktuele zaken zich afspelen. Zaken welke nu nog steeds een belangrijke rol spelen, zoals normverschillen tussen ouders en kinderen, werkloosheid, automatisering, enfin, allemaal zaken die speels, luchtig en met humor geschreven zijn. Zaterdagavond zal voor de 8e keer gestreden worden om De Berckt- Bokaal, in de Manege Berckterheide op de Schafelt te Baarlo. Destijds was het dé wedstrijd voor de opening van het indoorseizoen van de NKB-ruiters. Zo exclusief is de wedstrijd niet meer, want er zijn ook anderen op hetzelfde idee gekomen als Tom-Mix destijds, alleen wat later. Dat neemt niet weg dat er weer een talrijk deelnemersveld heeft ingeschreven, met ook de vertrouwde gasten uit Zuid-Limburg en OostBrabant. Voor inlichtingen: autorijschool FOTO FILM VIDEO VAKFOTOGRAFIE Ook een leuk idee voor St. Nicolaas Secretaris Kerstens, die bij het gesprek tussen burgemeester van Berckel en de heer Verhagen van G.S. over de oversteek Provinciale weg onder Maasbree, woensdag morgen aanwezig was, heeft na afloop meegedeeld dat er op korte termijn gunstige perspectieven te verwachten zijn. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de aktie van maandagmorgen van verontruste ouders van de buurtschappen Zandberg, Breestraat, Dubbroek, Rinkes- fort en Heeske. Zij hebben de Provinciale weg onder de kom Maasbree bezet teneinde hiermee te demonstreren tegen het uitblijven van concrete maatregelen ter be veiliging van de oversteek over deze weg. Men eiste op korte termijn en vooruit lopend op de realisering van het fietspaden plan van de Provincie een met verkeers lichten beveiligde oversteek bij Op d'Eijnde. Secretaris Kerstens wilde geen verdere mededelingen doen over het verloop van het gesprek woensdagmorgen, omdat eerst nog overleg moet worden gepleegd met de ouders en de verkeersbrigadiers. „Maar we hopen toch zeer binnenkort iets concreets te kunnen presenteren" aldus de secretaris. Zoals bekend deelden de aktievoerders maandagmorgen pamfletten uit, waarin nog eens extra werd benadrukt dat de ver ontruste ouders de zaak zo langzamerhand onhoudbaar vinden. „Het gemeentebestuur en Provinciale Waterstaat blijven maar vergaderen, maar wij willen resultaten zien. Er moet met de plannen begonnen worden" aldus luidt een citaat uit het pamflet. Op last van de burgemeester werd de actie gestaakt, waarna er een gesprek Op zondag 4 november a.s. wordt de 18e Ralley Maasbree gehouden. Het is een oriëntatietocht voor auto's en motoren. Door de enorm grote deelname is deze ral ley door de jaren heen een begrip geworden in Limburg. De tocht wordt verreden in de gemeente Maasbree over goed berijdbare wegen o.m. door een prachtig bosgebied en de buitenge bieden. Lengte ongeveer 40 km. Er wordt gereden in een A-klasse (deelne mers woonachtig buiten Maasbree) en een B-klasse (deelnemers uit Maasbree). Voor beide klassen geldt dezelfde voorschriften en opdrachten. De winnaar A-klasse krijgt de Burg. Hub ben wisselbeker; de winnaar B-klasse de burgemeester Van Berckel wisselbeker. Een drietal garagebedrijven heeft boven dien een beker beschikbaar gesteld; auto bedrijf Klaver voor het beste Toyota- equipe; garage Cor Janssen voor het beste dames-equipe; garage Broekmans voor het beste Lada-equipe. Tevens zijn nog enkele fraaie hoofdprijzen te winnen, naast de ve le kleine prijsjes. Bij voorinschrijving betaalt u 11,- per equipe; op de dag zelf 13,50 per equipe. Laatste gelegenheid tot voorinschrijving is op zaterdag 3 november in feestzaal Niëns van 21.00 tot 23.00 uur. Tegelijkertijd ont vangt u het reglement, dat u dan rustig thuis op uw gemak kunt doornemen en dat zal zeker enkele punten schelen. Op zondag 4 november is er van 12.00 tot 13.45 uur gelegenheid tot inschrijven in ca fé Grubben van Oijen van 12.00 tot 13.45 uur. Vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur vrije start van het Kennedyplein. Vanaf 20.30 uur uit leg van de rit met prijsuitreiking. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760 - 1980 Gironummer 40 91420 Htil Nieuwe collectie Kloosterstraat 29, tel.:077 - 27537 JU koopcentrum plaatsvond tussen aktievoerders en burge meester in het gemeentehuis. Burgemees ter Van Berckel ging dinsdagavond in de raadsvergadering nog even kort in op de aktie. Hij wees erop dat het gesprek op uiterst correcte wijze heeft kunnen verlopen en sprak de wens uit dat op korte termijn in elk geval een tussenoplossing kan worden gevonden. Elk jaar komt hij langs. Belt hij aan. Een collectebus in zijn hand. „Het is voor kinderen", zegt hij als de deur nog maar half geopend is. Blij met iedere gift. „Dank U wel" klinkt het bij bijna elk huis. Alsof hij het geld in zijn eigen zak mag steken. En dat is ook een beetje waar. De helft van het opgehaalde geld krijgt zijn vereniging weer terug. Voor „zijn" speeltuin, clubhuis, speelzaal of Jong Nederland groep. Ook dit jaar weer, enwel op aanstaande zaterdag 3 november, komen de leden en leiding van Jong Nederland Maasbree col lecteren voor het Nationaal Jeugdfonds beter bekend als het Fonds van Jantje 'Beton. Geef gul aan dit bijzonder sympa thiek doel ter ondersteuning van het-jeugd- en jongerenwerk in geheel Nederland, (zie ook elders in dit blad de aanbevelingsbrief van de burgemeester). INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF mSSSm 22 De Winkeliersvereniging houdt een St. Nicolaasaktie en wel van 13 no vember tot 5 december. In deze aktie- periode krijgt elke klant bij elke besteding van 5,— een stempel op een speciale kaart. Een volle kaart met 10 stempels kan tot en met 8 de cember tot 16.00 uur worden ingele verd. Hiermee maakt u kans op een van de prachtige prijzen uit de lote rij- De trekking van de loterij is op 10 de cember om 14.00 uur door de heer H. Gaal van de Rijkspolitie Baarlo. In totaal zijn er voor 1700,aan waar debonnen te winnen en deze zijn gel dig tot 12 januari 1985. De deelnemers aan deze aktie zijn herkenbaar aan het raambiljet. De uitslag wordt direkt na de trekking in Op den Baum gepubliceerd en de trekkingslijsten zijn ook verkrijg baar bij de deelnemende winkeliers. Van 27 november tot en met 30 no vember is er koopavond tot 21.00 uur. Op 3 en 4 december zijn alle zaken tot 21.00 uur geopend en op 5 december tot 17.00 uur. dorpstraat 74a, 5993 ar maasbree, telefoon 04765 - 1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen, hypotheken en financieringen De mensen zijn er al zo'n zeven maanden intensief mee bezjg en er wordt keihard gewerkt. Verrassend zal zeker Paulien Stevens zijn, de belaste weduwe in het vorige stuk. Ze is nu een jong, rijk meisje van 18 jaar, die meer waarden in het leven zoekt dan alleen geld. Mieke Balke die het duivelskleed heeft afgelegd en nu de rol van een moeder met nogal veel begrip en ruime opvattingen voor haar 23-jarige zoon speelt. Hennie v.d. Mey, die als zeebonk nu opeens een jonge knaap speelt die gek is van muziek en zo zijn eigen gedachten over normen, werk en rijkdom heeft. Hennie v.d. Velden heeft het als vader van deze jongen nogal moeilijk en heeft zorgen om hem. Bovendien is hij erg verrast over zijn vrouw, die zo ruim van begrip is dat hij zich De letters KPJ staan voor Katholieke Plat telands Jongeren. Wij zijn een vereniging voor meisjes en jongens van 15 tot 30 jaar, met over geheel Nederland afdelingen en alleen al in Limburg 50 afdelingen. Wat heeft de KPJ-Maasbree zoal te bieden? De strijd om de wisselbeker vindt plaats in de klassen midden en zwaar, waarbij elke deelnemer in twee wedstrijden zo hoog mo gelijk moet zien te eindigen. Maar beide groepen hebben kans om de fraaie beker voor een jaar mee naar huis te nemen. Het afgelopen jaar heeft hij de prijzenkast van Piet Keunen uit Blerick gesierd, die trouwens vanuit de klasse midden een poging zal doen hem nogmaals mee te mogen nemen. In die klasse heeft hij de concurrentie van o.a. de heren Vlaar, Van Horen uit Helden en Peter Gradussen uit Echt. Diens broer Leo, winnaar in 1981 start in de klasse Zwaar, met o.a. ook Jo Vlaar en J. Derks (America). Maar grote aandacht gaat ook De werkgroep ouders/jeugddiabeten van diabetes vereniging afd. Venlo houdt op woensdag 7 november a.s. om 20.00 uur een praatavond in het Groene Kruis gebouw v. Bornestraat 1 te Blerick (achter winkel centrum de Wieën). Voor deze avond is geen professionele kracht of gastspreker uitgenodigd; de werkgroep gaat er vanuit dat het wel eens nuttig is om alleen eens met ouders onder elkaar te zijn om hun ervaringen met hun diabetes kind uit te wisselen. Vooral ouders die nog niet zoveel ervaring hebben met hun diabetes kind zitten vaak met veel praktische vragen. Voor de avond die vrij toegankelijk is worden alle ouders van e°r diabetes kind uitgenodigd. uit naar de eigen Baarlose ruiters Peter Peeters (met Ourville) en Rob>Gubbels (met Tornado) die naar het zich laat aanzien hog ogen zullen gooiembij het opmaken van de eindstand. En dan zou de Bokaal voor de le keer in Baarlo blijven Naast dit grote geweld is er nog een uitvoe rig bijprogramma op zondag, als de ruiters en amazones vanaf 11 uur door de bak zullen draven. Bij het programma Licht een beroemde deelnemer: Frans Vrenken .uit Maasbree met zijn nieuwe, veelbelovende paard Vestor. Hij was destijds de le winnaar in 1977, en hij probeert met de nog jonge Vestor de weg naar de top te vinden. Hetzelfde is met W. van Dijck uit Venray het geval, die in 1979 winnaar was, en ook nu in de klasse L probeert om liefst ook nog zijn sportieve tegenstander uit Maasbree te snel af te zijn. En voor de volledigheid nog: op zaterdag avond begint het programma om 18.00 uur. Luxe auto (ook automaat). Motor - Vrachtauto Theorie per examen-computer. Tel.: 04760 - 1068, tel.: 04707 - 2874 sooooooooeoooo«osoc De doelstellingen van de KPJ zijn de moge lijkheden te bieden aan zijn leden om ont spanning en aktiviteiten te ontplooien op het gebied van cultuur, sport en amuse ment. Het is een vereniging voor jongeren en geleid door jongeren. Welke mogelijk heden heb je nu als KPJ-lid zijnde? Allereerst sport. Wekelijks sporten wij op de vrijdagavond in de sporthal waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die een sporthal biedt, om een zo gevarieerd mogelijk programma te krijgen voor elk wat wils. Daarnaast zijn er nog diverse toernooien zoals: badminton, volleybal, bandbal en voetbaltoernooien. Ook zijn er jaarlijks 2 sportdagen waarbij veel atletiek gedaan kan worden. Het plezier tijdens het sporten staat voorop, de prestatie staat op een 2e plaats. Het samen zijn met anderen staat centraal. In de win termaanden gaan we maandelijks zwemmen of schaatsen. De ontspanning. Jaarlijks hebben we een uitwisseling met een zustervereniging waarbij zij naar ons komen en wij hen be zoeken. Dan hebben we nog een barbecue avond, een weekend en de bekende traktor- rally. Amusement. De toneelclub studeert jaar lijks een toneelstuk in en voert dit diverse malen op in de omgeving. Ook worden er dansen ingestudeerd voor op de kennis makingsavond, de kringculturele en voor de sportdagen. Cultuur. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de landbouw of in de landbouw zitten is er het AJW (Agrarische Jongeren Werk). Het AJW bespreekt veel problemen in en rond de landbouw, en organiseert thema-avonden. Ben je nieuwsgierig geworden of wil je lid worden van de KPJ, kom dan gerust eens langs bij de een of andere aktiviteit (ze staan vaak in Op den Baum) of neem kon- takt op met Peter Peeters (1611) of Theo v.d. Beuken (3313). Dinsdag 13 november is de jaarlijkse kennismakingsavond bij feestzaal Niëns, aanvang 20.00 uur waar je de gezelligheid bij de KPJ kunt proeven FOTOGRAFIE Steinhagenstraat 16, Sevenum Tel.: 04767-2630 afvraagt hoe het zo allemaal is kunnen gebeuren. Myrte Groeneveld speelt de rol van buurvrouw, die een relatie heeftze doet dat zo speels, open en met zoveel humor, dat je haar die verhouding niet kwalijk neemt. Jaap Janssen heeft de rol van direkteur. Verder is er geen vergelijk meer met zijn vorige direkteursrol. Nu krijgt hij als direkteur tegenwerking vanuit een hoek, waarvan je het helemaal niet verwacht. Bovendien een tegen werking waarbij hij nog nooit stilgestaan heeft: alles verliep naar wens totdat....Dat gaat u maar zien! Francien Thielen, de oma uit het vorige stuk, krijgt u dit keer op een heel aparte, vrij stille manier te zien, evenals Ita v. Hoeyen, die verrassend veei vaardigheden zal laten zien. Gaat U kijken op 3 november in het Tref centrum „D'n Adelaer", u krijgt er beslist geen spijt van. U kunt zich verzekeren van een toegangs bewijs a 5,in de voorverkoop bij fam. Huys-Manders, Dorpstraat 37 en in het Trefcentrum. Op de avond van de uitvoe ring zijn kaarten verkrijgbaar aan de zaal. Ze kosten dan 6,per stuk. De voor stelling begint om 20.00 uur. Evenals vorig jaar zal de Habbekrats ook nu weer op toernee gaan. CIAO zal ook nog gespeeld worden voör leerlingen en perso neel van Scholengemeenschap Blariacum- college in Blerick. Op zaterdag 10 novembr a.s. wordt in Baarlo gespeeld in zaal Habets/Unitas, aanvang 20.00 uur. Voor verkoop van kaarten bij Habets in de Wilhelminastraat Laat nu uw leukste foto vergroten naaf _het olifant-formaat van 50 x 70 cm. (Of. 50 x 50 cm bij vierkant negatief.) Presto Print maakt ze, dus kleur en kwali- teit krijgt u nergens beter. Uw muis wordt- olifant voor't piepkleine prijsje van f 25,-. Posters van dia kan ook: de prijs is dan f 29,50. Aanbieding geldig t.m. 10 november Ongelooflijk goed in kleur Raadhuisplein 16, Panningen, tel.: 04760 - 1217

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1984 | | pagina 1