Voor schoenen en sportartikelen F K VERB0UWINGS Gouden bruiloft in Maasbree VAKKÏJNÜKï" TEEUWEN nva 1. iid ,,De Flatsers" vieren feest Afvalproblemen? i Géén probleem! j GEZOCHT HARRIE v.d. VELDEN Herm Hanssen Dalland Vemo Frans Hermans Beugelkampioenen in Baarlo RIJBEWIJS HAY GIELEN Bel 077-15067 42280 Telex 58474 JAN HLYS en Zn. ROLLUIKEN ZONWERING steeds de nieuwste mode. Past. Leursstraat 11, Maasbree Tel.. 04765 - 2230 V arkenshandel Tel. 04760-2532 Tel. 04760 - 2383 Tel. 04950-31037 f20,—tot f40,— KORTING :i Mill' FOTO FILM VIDEO Zie onze advertentie elders in deze editie Markt 18 5981 AN Panningen 04760- 1219 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 6 april 1984, 16e jaargang nummer 52 Volgende week donderdag, 12 april, herdenken de echtelieden Janssen- Vaessen het feit dat zij 50 jaar geleden in de echt werden verbonden. Om precies te zijn: het was op 10 april 1934 dat Jeu Janssen, beter be kend als Rutjes Jeu, en To Vaessen (To van Stantjes Hein) elkaar het ja woord gaven. Het jonge paar trouwde toen in bij Jeu's vader Rutjes Wullem aan de Sevenumsedijk te Maasbree. Even wennen Programma AS S R ANTIEK ANTO OR In de afgelopen beugelkompetitie werd het eerste team van de Flatsers uit Baarlo kampioen in de hoofdklasse en het vierde team in de derde klasse van de Nederlandse Beugelbond. Traditiegetrouw wordt dat gevierd, zaterdagavond met een receptie in Café Antiek, het clublokaal. Het vierde team voegde aan het competitieresultaat ook nog het alge meen Nederlands kampioenschap toe door in de beslissende wedstrijd tegen de vertegenwoordigers van het zuidelijke district uit Neer met 4-2 te winnen. De senioren slaagden er niet in om hun concurrenten te verslaan, met dezelfde cijfers maar in omgekeerde volgorde verloren ze van Grathem. Beide beslissingen vielen in het biljartcentrum te Maasbree. Fascinerend spel Vijfjaar Het eerste team van ,,De Flatsers" kampioen district Noord. CAFÉ 't HUKSKE Verrassing INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF U had de goedkoopste leverancier voor kwaliteit? Dat klopt! Ervaren bedrijf op gebied van en Vraag vrijblijvend prijsopgave aan: Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 2494 Vertrouwd adres voor MESTVARKENS, BIGGEN EN ZEUGEN Ter introductie van onze nieuwe, uiterst moderne machine geven wij op geboortekaartjes, ondertrouwkaarten, huwelijksjubileumkaarten en dankbetuigingen. De Gouden Leeuw Drukkerij B.V. Wilhelminastraat 10, Panningen Telefoon 04760 - 1980 FOTOGRAFIE Steinhagenstraat 16, Sevenum Tel.: 04767-2630 Daar werkten zij mee op het gemengde be drijf, dat zij later overnamen. Dit zeer ge varieerde bedrijf runden zij tientallen ja ren, eerst alleen, later met hulp van de kin deren die uit het huwelijk geboren werden. Het echtpaar Janssen kreeg 3 kinderen, 2 zonen en 1 dochter, die, allen getrouwd, Jeu en To opa en oma deden worden van 7 kleinkinderen. Op een gegeven ogenblik was het zover dat het zoetjesaan tijd werd dat een van de kin deren het bedrijf ging overnemen en dat va der en moeder het wat rustiger aan gingen doen. Die tijd kwam in 1973 toen Jeu en To een van de woningen aan het Larikspad kregen toegewezen. Hoewel bewust gekozen voor een woning kwam de toewijzing toch nog als een ver rassing. Het duurde dan ook nog een paar jaartjes vooraleer men het werken aan de Sevenumsedijk helemaal stop zette. Hoewel, zoals To zegt, de nieuwe woning een geweldige verbetering was, met alle comfort zoals verwarming, was het toch wennen. Vooral de grote ruimte rondom het huis werd erg gemist, ofschoon met aan één kant ruim gazon en aan de andere kant de Pastorie-gracht beslist niet gemopperd mocht worden. Al pratende met de 74- resp. 79-jarige gou den echtelieden, die beiden nog bijzonder fit zijn, komen er enkele markante bijzon derheden aan het licht. Beiden zijn erg geïnteresseerd in het poli tieke gebeuren in Nederland, maar ook daarbuiten. Als Jeu 's zondags na de Hoog mis zijn kaartje legt, installeert To zich voor de televisie om met grote belangstel ling het programma „Het Capitool" te vol gen. Jeu maakt zich nog erg verdienstelijk als schatter van de Veeverzekering. Sprekende over de feestdag zelf en over de eucharistieviering schiet To plotseling een leuk voorval te binnen, dat eens te meer be wijst hoe klein de wereld is. Vóór haar hu welijk in 1934 had zij een dienst in Seve num. Daar heeft zij toen de vader van onze huidige pastoor Thijssen leren kennen, die bevriend was met de familie waar zij werk te. De feestdag, donderdag, begint met een eu charistieviering in de parochiekerk om 2 uur v.m., opgeluisterd door het dameskoor. Na de mis verplaatst het feest zich naar feestzaal Niëns waar van V2 7 tot 8 uur gele genheid is het gouden paar te komen felici teren. Bij de vele gelukwensen zal ook de muzika le hulde niet ontbreken. Een van de vele bruiloftsgasten is Jeu's eni ge broer Piet, die met zijn vrouw en een dochter - het petekind van de gouden bruid - is overgevlogen uit Australië waar zij reeds vanaf 1953 wonen. Namens Op den Baum alvast van harte pro ficiat. Zo mag De NVA is de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie-adviseurs, waarvan uit sluitend assurantie-kantoren lid zijn, die zijn toegelaten op hun kwaliteit van advies en begeleiding. Alle verzekeringen, hypotheken en financieringen. Dorpstraat 74a, 5993 AR Maasbree, tel.: 04765 - 1331 De NVA is uw verzekering voor het beste advies. Ook hier bedriegt de schijn wel eens: op- offeringszetten, vergiftigde pionnen en dubbele bodems spelen ook hier een grote rol. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760 - 1980* Gironummer 4091420 Ik kan me voorstellen dat de meeste men sen niet zo'n geweldige pet op hebben van de beugelsport. Ik denk nu dat dat vooral komt door hun onbekendheid met deze sport. In de praktijk blijkt het een uiterst fascinerende bezigheid te zijn, waarbij ruimtelijk inzicht op de banen van elf en een halve meter bij vijf meter tien (Baar- lose maten) gespaard gaat met grote behen digheid bij het hanteren van „slaeger" of „schop". Bij dat laatste moet dan nog gere kend worden dat de ballen zo'n 5 a 6 kilo wegen en tussen de 16 en 18 cm in doorsnee zijn. In het begin houd je je hart vast als je die zware bal van de „slaeger" ziet glijden, je denkt „God weet waar die terecht komt", maar feilloos gaat hij door de beugel, of hij jaagt de tegenstander met een grote klap de „grup" in. Beugelen heeft iets van schaken, maar dan van dat schaken dat je wel eens buiten ziet, met meer dan levensgrote stukken op een grasveld. De vakken zijn niet uitgetekend in het veld, maar er heer sen zeer nauwkeurige onderlinge verhou dingen en spanningen: 10 cm meer naar voor of naar achter kan beslissen over de afloop van een partij. Als je zo'n vijf jaar hebt gespeeld, ben je aardig op weg om de „slaeger" deskundig te hanteren, aldus Jan Ketelings. Dat lijkt heel wat, maar dat geeft ook de moeilijk heidsgraad aan. Een partij in de hoofd klasse wil wel eens langer dan een uur duren (over 30 punten), en een wedstrijd telt zes partijen... Want vooral dat boeiende middendeel van de partij, waar ogenschijn lijk niets gebeurt, waar geen punt gescoord wordt en waar het lijkt alsof er maar wat geschoven wordt, dat is het moment waarop in doodse stilte al de intelligentie van de beide tegenstanders blijkt. Eén ver gissing, één onhandigheid kan dan genade loos worden afgestraft. Er zou nog heel veel te vertellen zijn over deze oeroude, maar bijzonder fraaie, echt- Limburgse vorm van sport. Maar dat kan hier niet. Nog twee belangrijke zaken: Baarlo kent een voorbeeldige jeugdoplei ding, verzorgd door voorzitter Matthieu Hutjens, die geleid heeft tot de kampioenen van het vierde, op vader Giel na allemaal jeugdige knapen. Ook de dames hebben hun intrede gedaan, en ze zijn bovendien volledig geëmancipeerd, zoals zelfs de ten- nisbond het nog niet voor elkaar heeft: ze spelen gewoon met de heren mee. En mochten er mensen zijn die zelf met de „schóp" aan de gang willen, zomaar op een personeelsavond of een gezellig uitje, dan moeten ze eens gaan praten met Jan Kete lings, de kastelein van Café Antiek in de GrotestraatDie zal best met een goed voor stel voor de dag komen. Maar zet niet zo maar wat kegelaars op de baan die alleen maar hard willen gooien, die zullen er weinig van terecht brengen. Beugelen is véél subtieler dan U denkt. Maar zaterdagavond van 20.00 tot 21.30 uur hebben de Baarlose beugelaars het te druk. Dan mag U op de receptie komen waar alle kampioenen gehuldigd worden. Tevens, maar dat hoort niet tot de officiële viering, zijn Sef Colbers en Piet en Wim Smits 25 jaar lid van De Flatsers, maar dat is intern al gevierd. FRANS STOKS LESPRIJZEN: Motor35,- p/u (Eigen motor30,-) Examen aanvraag90,- Luxe auto (ook automaat)38,50 p/u Vrachtauto50,- p/u Vanaf 2 mei a.s. iedere woensdag theorieles in: Grotestraat 27, Baarlo VERDERE INLICHTINGEN: AUTORIJSCHOOL Tel.: 04707-2874 Tel.: 04760 - 1068 Instructrice: Ans Mooren Instructeur: Wilko v. Spankeren Het eerste team van De Flatsers bestaat uit Ben Kranen, Sef Bol, Nol Bouten, Broer Sitzen, Sef Colbers en Ton Gielen. De Ne derlandse kampioenen van het vierde zijn: Erik Smits, Hans Lepsi, Peter-Paul Kete lings, Jos Hutjens, Wiel Bouwmans en Giel Hutjens. Jos Hutjens is tevens persoonlijk Nederlands kampioen in de derde klas, en Nol Bouten werd afgelopen zondag 4e bij de persoonlijke kampioenschappen in de hoofdklasse in het Belgische Molenbeersel. Want de Nederlandse Beugelbond telt ook twee Belgische verenigingen in haar rijen. De bond bestaat uit twee districten, een in onze omgeving met 12 verenigingen, en een in het zuiden, rond Grathem-Stramproy-Neer, met 13 verenigingen. In totaal zo'n 600 ak- tieve beugelaars. Het was voor Uw zeer ondeskundige ver slaggever een grote verrassing na zo'n 40 jaar weer eens een beugelwedstrijd bij te wonen. Wat een verre jeugdherinnering was werd nu weer werkelijkheid. Voorge licht door de aktieve secretaris-penning- meester Jan Ketelings van Café Antiek waren we naar Maasbree getogen om de beide Baarlose teams aan het werk te zien. Het meest opvallend aspect van beugelen lijkt mij de grote eisen die het stelt aan zowel vaardigheid als intelligentie en in zicht. Ik zal niet proberen om een korte samenvatting van de spelregels te geven, want dat zou maar tot blunders leiden, maar een speler moet niet alleen de positie van zijn eigen twee speelballen in het veld in de gaten houden, maar ook die van zijn tegenstander. Bovendien wordt er op twee plaatsen gespeeld: het gebied rond de ring, de beugel, is belangrijk, maar vooral de positie ten opzichte van de „onderkant" van Se baan, de „grup". Je ziet dan ook tegen het midden van de partij dat het spel zich concentreert op een vrij klein opper vlak waar de beide spelers elkaar haast op de vierkante centimeter beloeren om de tegenstander tot een fout te verlokken, in elk geval te wachten totdat deze een bewe ging maakt waardoor zijn speelballen on gedekt raken. Op zulke momenten vallen er lange stiltes in het spel, waarbij - haast als bij schaken - meerdere zetten vooruit ge dacht wordt. Heel dramatisch komt dan de ontknoping als eindelijk de zwakke plek ontdekt is, en de tegenstander met grote halen alle kanten uitgejaagd kan worden.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1984 | | pagina 1