Filmen is: De mooiste momenten vaker zien FNV-Nieuws Maasbree Maasbree MVC: tekort aan jeugdleiders Beestenboel drukkerij lm, V erenigingsagenda Maasbree Baarlo J.C. SJIWA -BAARLO- NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 24 juli 1981 14e jaargang Nummer 15 Wie op de televisie naar een sportwedstrijd kijkt, kent dat gevoel: de mooiste momenten wil je graag vaker zien. Een herhaling van zo'n scène geeft je de kans opnieuw te genieten van dat hoogtepunt. Je weet, hoe de aktie zal verlopen, maar toch kijk je er intens en met veel genoegen naar. Ossef eesten 1981 Het zorgeloze spel van de kinderen, een onderwerp dat later nog vaak ,,in herhaling" kan worden hekeken door mensen, die beschikken over een filmcamera. M M.YV. TEEL WEN W.M.M.G. TEEUWEN fietsgekken. ze rijden vrij rond DRUKWERK! DRUKWERK DRUKWERK Lourdesziekendag te Panningen Schutterij St. Ant. St. Petrus Belastingcursus FNV V akbondsschool Jongerencentrum „Sjiwa" Baarlo 10 jaar Verloren en gevonden Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001, 5980 AA Panningen Telefoon 04760-1980* Gironummer 40 91 420 Abonnementsprijs per jaar 29,00 incl. 4% BTW DEN BAUM FILMERS DOEN HETZELFDE Ze beleven de gelukkige ogenblikken van hun leven vaker, omdat ze toen het gebeurde, de filmcamera er op hebben gericht. Die blijde jeugdjaren van een kind, de vakanties van een gezin, de feestelijke hoogtepunten in het familie leven of zomaar het verslag van een dagje NIEUWE MOGELIJKHEDEN Dat „bewaren" is ook van belang nu de toepassingsmogelijkheden van het smal- filmen groter zijn geworden door de komst van de video. Wat u nu filmt, kan in de toekomst, na overbrenging op een video band, via afspeelapparatuur worden weer gegeven op uw eigen televisie-toestel. Doordat er zich de afgelopen maanden plm. 60 nieuwe leden hebben aangemeld, zal de MVC-jeugd het komend seizoen met 16 elftallen aan de competitie deelnemen. Dat wil zeggen dat er zo'n 35 leiders nodig zullen zijn om deze spelers te laten voet ballen. Mogen wij een beroep op u doen om zich op te geven als jeugdleider? Voor de meisjesafdeling kunnen zich nog enkele leden opgeven. Opgave bij: M. v. Wylick, Meidoornstraat 15. Diegenen, die de contributie tot heden nog niet hebben betaald, worden verzocht dit alsnog te doen. Zoals U in een advertentie elders in dit blad kunt lezen, beginnen volgende week zaterdag in Maasbree weer de traditionele Ossefeesten. In de uitgave van Op den Baum van volgende week donderdag komen wij hierop uitvoerig terug. uit... het is mogelijk ze terug te zien op elk moment. IEDEREEN KAN HET Er zijn mensen die denken dat filmen een ingewikkelde en nogal technische zaak is. Dat is een misverstand, want een filmcamera is zo'n eenvoudig en uitgeba lanceerd apparaat, dat iedereen het kan. Zelfs een beginner, die zijn eerste proef- filmpje maakt, is bij het bekijken van het resultaat verrast over wat hij ziet. De camera zorgt voor het filmtransport en de belichting, zodat de filmer alleen de afstand hoeft in te stellen, de beelden kiest en op de knop drukt. En bij een aantal camera's is zelfs de afstandsinstelling niet meer nodig. NIET KOSTBAAR Een tweede misverstand bij veel mensen, die wel graag zouden willen filmen, is dat filmen kostbaar zou zijn. Een rekensom metje leert, dat „je leven in herhaling kunnen zien" beslist niet kostbaar is. De eenmalige aanschaf van een eenvoudige filmset (camera, projector en scherm) vraagt een bedrag van rond 650,-. Een investering, waar je je hele leven plezier van kunt hebben. HET FILMEN ZELF Het gemiddelde filmverbruik voor iemand, die de hoogtepunten van het leven vastlegt, zal per jaar op zo'n zes tot acht films liggen. Dat betekent ongeveer 100,- inclusief het ontwikkelen. Wie met geluids films werkt, zal ongeveer 150,- per jaar besteden. Dat zijn bedragen, die in een gunstige verhouding staan tot het resultaat: een „journaal" van beelden uit uw eigen leven. Een journaal, dat het mogelijk maakt om veel mooie ervaringen nog vaak opnieuw te beleven. Beelden, bewegingen, kleuren en eventueel geluiden blijven voor altijd bewaard. J-c. NU FILMEN Dat toekomstbeeld wordt alleen werkelijk heid als er nu wordt gefilmd. Dat wil zeggen: nu de kinderen nog klein zijn en nu u geniet van een fijne vakantie, van uw tuin, van een huisdier of van een mooie zomer. Wie filmt, bewaart vandaag voor later. Bemiddelt in het gratis doorplaatsen van ongewenste en zwerfdieren. KontaktadresIna Peeters, tel. 04760-2855. Opgave voor plaatsing in deze rubriek iedere maandag vóór 10.00 uur, tel. 2855. Goed tehuis gezocht voor: 2 katjes 7 weken 04707-1437. 5 poesjes 6 weken 04760-1852. 8 poesjes 7 weken 04760-1518. Bastaard tackeltje reu van 5 jaar 04767- 2940. 2 poesjes 7 weken. Mevr. Crosier. De Koningstraat 57, Koningslust. 3 bastaardjes tackeltjes 4 weken 04760-2855. AANGELOPEN Duitse staander, reu, bruin ca. 4 jaar, getatoueerd nr. 571 ECB. Steegs, Kerkdijk 3, Maasbree, tel.: 04765-1502. WEGGELOPEN Bastaard whippet reu 13 jaar, kleur bruin- wit luistert naar de naam sproet, betrouw baar maar geen allemansvriend. Mevr. v.d. Venne, tel.: 04707-2732. Inderdaad. Wij hebben druk werk aan maar altijd tijd U te adviseren over Wilhelminastraat 10 Panningen Telefoon 04760-1980 Kontaktadres: Riet van den Beuken telefoon 04765-1371 1-2 aug. Ossefeest. 4 aug. LVB avondfietstocht. 19.00 uur Kennedyplein. 5-8-9 aug. Ossefeest. 18 aug. Kringbedevaart LVB. 12.30 u. Kennedyplein. 24 aug. MMK eerste repetitie. 24 aug. LVB wandelen in Leudal, 13.30 u. Kennedyplein. 30 aug. Agrarische dag. 4 aug. MMK Oud papieraktie. Op zondag 6 september a.s. organiseert het NKV-Limburg, nu al 23 jaar lang in samenwerking met het Lourdeszieken fonds van het Centraal Ziekenfonds te Sittard, de ziekendag 1981, welke ge houden wordt te Helden-Panningen in de openlucht op het terrein van de Paters Lazaristen bij goed weer en bij slecht weer in het Gemeenschapshuis. Moge dit werk ook in FNV-verband zijn zin blijven behouden, temeer omdat het een aktiviteit is die een beroep doet op ieders belangeloze inzet voor een evenmens, die ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Voor deelneming aan de ziekendag komen op de allereerste plaats in aanmerking zieken, die al geruime tijd thuis verpleegd worden en zelden eens buiten de dagelijkse omgeving kunnen geraken. Dit geldt ook voor invaliden en hulpbehoeven de bejaarden. Dit betekent echter niet dat andere zieken van deelneming worden uit gesloten. Allen het vervoer van de liggen de patiënten (ambulances) wordt centraal geregeld. Voor het vervoer van patiënten, die niet over eigen vervoer beschikken en die zittend naar Helden-Panningen gebracht worden, doen wij een beroep op partikuliere autobezitters, om de zieken gratis te brengen en af te halen. Vóór alles beslist in eerste instantie de huisarts, of de patiënt mee mag en hoe zij/hij vervoerd moet worden. De deel neming voor de zieken is gratis. Het programma is in grote lijnen als volgt: 12.30-13.30 uur Aankomst v.d. zieken. 13.30-14.00 uur Concert. 14.00-16.30 uur Een gezellig en gevarieerd programma. 16.30 uur Traktatie voor de zieken. 17.00 uur Eucharistieviering, waarna de zegening van de zieken. 18.00 uur Vertrek van de zieken. Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij: W. Wijnands, Dr. Poelsstraat 10, of tel. 04765-1406, waarna U dan wordt ingeschre ven voor deelname. Wij hopen dat zich weer vele zieken, hulpbehoevenden of ge handicapten voor deze Lourdeszieken- middag zullen opgeven vóór 19 augustus a.s. SCHUTTERIJ ST. MARTIN US Het eerste weekend van Schietfestijn 1981 zit er op en zoals te verwachten was, was de belangstelling weer -zeer groot. Zaterdag namen 22 schutterijen deel aan de wedstrijd en werden er 249 kaarten verkocht waarvan er 106 werden volge schoten. Bij het invallen van de duisternis moesten de prijzen onder 19 kaarten worden verdeeld. Zondag waren de Maasbreese verenigingen, families en bedrijven aan de beurt. Het aantal drietallen was niet te tellen en men moest om 18.00 uur stoppen met de kaart verkoop. Er waren toen 396 kaarten verkocht. Er werden er 127 volgeschoten. Zaterdag a.s. zijn de schutterijen weer aan de beurt. Aanvang 14.00 uur. Zondag a.s. is het kavelen voor de Maasbreese verenigingen, families en bedrijven. Aanvang 14.00 uur. Diegenen die aan de kaveling moeten deelnemen, worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. Om plm. 21.00 uur zullen de prijzen worden uitgereikt door burgemeester Hubben in de feesttent. Zaterdag aanvang dansmuziek 20.00 uur. Zondag aanvang dansmuziek 18.00 uur. De leden worden verzocht vrijdag a.s. om 19.00 uur op het terrein aanwezig te zijn voor het opzetten van de harken en het in orde brengen van feesttent en terrein. LVB MAASBREE Hoelwel de vakanties net zijn begonnen, zijn hier toch al enkele mededelingen voor het komende seizoen. Zo is er a.s. dinsdag 4 augustus allereerst de avondfietstocht. We starten om 19.00 uur op het Kennedy plein. Op dinsdag 18 augustus is de jaarlijkse Kringbedevaart. We gaan dit jaar wederom naar Kevelaer. Hopelijk met beter weer dan 2 jaar geleden. We vertrekken gezamenlijk om half een op het Kennedyplein. Om half drie is er in Kevelaer een H. Mis en om vijf uur gaan we weer naar Maasbree terug. We reizen met een gezamenlijke pas. Uw dient dan ook Uw naam, geboortedatum, voornamen en ge boorteplaats door te geven bij de opgave aan het bestuur vóór 1 augustus. De kosten bedragen 7,50. BEJAARDENVERENIGING EENDRACHT MAASBREE Donderdag 30 juli a.s. is er weer kienen in het Trefcentrum. Aanvang half twee. A.s zaterdag schietwedstrijd te Maasbree. Aanvang 15.00 uur. Aanvang kavelen om 18.30 uur. Zorg dat jullie allemaal om 16.00 uur aanwezig zijn, voor het samenstellen van de drietallen anders is het geen doen meer. J.l. zaterdag hebben we deelgenomen aan de schietwedstrijd te Maasbree, maar daar Was geen succes voor ons weggelegd. Voor het nieuwe scholingsseizoen 1981- 1982 dienen al in een vroegtijdig stadium voorbereidingen te worden getroffen. Met name geldt dit voor de FNV- belastingcursus. Hierin worden FNV-leden door belasting- instrukteurs opgeleid voor het invullen van belastingformulieren. Deze invulling geschiedt door een groep vrijwilligers die daarvoor wordt opgeleid. Vandaar dat we u willen vragen: a. Indien u al eens heeft meegedaan, u dan aan te melden voor een der vervolg cursussen. b. Als U interesse heeft u aan te melden voor de le jaars-cursus. De cursus wordt gratis gegeven. Wel ver plicht u zich na afloop van de cursus uw medewerking te verlenen aan de door de FNV-kringen georganiseerde invulavonden in maart. Immers alleen als er voldoende invullers zijn, kunnen we onze leden helpen. De cursus omvat 6 avonden in de periode november tot maart. De plaats is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per plaats en het aantal beschikbare instructeurs. Gepland worden de volgende cursussen: a. le jaar, uitsluitend voor nieuwelingen. b. 2e jaar. c. 3ejaars. d. Cursus gevorderden. De derdejaars cursus en de cursus voor gevorderden kan men zo vaak volgen ais men wil. De cursus omvat 3, hooguit 4 avonden en is alleen bedoeld om wijzi gingen en eventueel moeilijke problemen te behandelen. De stof moet dan zelf be studeerd worden. Het is een bijscholings cursus. Opgave voor de cursus kan worden gedaan bij: W. Wijnands, Dr. Poelsstr. 10, tot 15 augustus a.s. Zoals U inmiddels hebt vernomen in de Vakbondsbladen, is de NKV-sociale school en de NVV-studieclub inmiddels omgezet in de FNV vakbondsschool. De lessen worden gegeven in de periode tussen eind september en eind mei '82. De vakbondsschool is een voorziening voor alle leden van de bij de FNV aan gesloten organisaties, dus ook vrouwen- en jongerenorganisaties. Maar ook voor de huisgenoten van deze leden die zelf geen lid kunnen zijn. De cursus bestaat uit een basisjaar met daarna de mogelijkheid tot een vervolg- jaar. Het basisjaar is verspreid over 25 avonden in de periode tussen eind septem ber en eind mei. Hiervoor wordt een pakket cursusmate riaal beschikbaar gesteld dat bestaat uit 13 studieboekjes en 7 werkboekjes. Deze vormen de rode draad van de cursus. De inhoud van het basisjaar en de boekjes zijn opgebouwd rond een vijftal thema's: 1. Werknemers en hun werk. 2. Kapitaals- belangen. 3. Zeggenschap. 4. Een brede beweging. 5. Belangen dicht bij huis. Belangstellenden voor de cursus en verdere inlichtingen hierover kunnen zich tot 15 augustus opgeven bij: W. Wijnands, Dr. Poelsstraat 10. Ook de schriftelijke cursus Rekenen en Taal is bij deze cursus inbegrepen. Jongerencentrum „Sjiwa" te Baarlo bestaat in augustus '81, tien jaar. In het kader van dit tweede lustrum wordt er 'n groot openlucht festival georganiseerd. Dit wordt gehouden op sportpark „De Berckt" te Baarlo en het gebeuren vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Er zullen'dan 5 groepen (waarvan 4 uit Amerika en 1 uit Nederland) optreden, vanaf 14.00 uur tot omstreeks 21.00 uur. Deze groepn zijn, Girls Walk By, 38 Special, Jango Edwards and his Band, Kansas en als hoofdact Foreigner. Wijzigingen in dit programma zijn altijd voorbehouden. De voorverkoop start op 5 augustus. Meer informatie over de groepen, tijdschema en dergelijke volgt nog. Wie heeft vanaf cafetaria Maasbree per abuis mijn zwarte Gazelle fiets, met regenjas achterop, meegenomen. 'Graag terug bij Marcel Wijhers, Molenstraat 11, Maasbree. Weggevlogen groene vrijwel tamme parkiet. Gaarne terug aan P. Theeuwen, Op de Kemp 20, Maasbree, tel.: 1791.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1981 | | pagina 1