Woutenconcert in Baarlo Le Bocage Twaalf graven des Elus of op ,,de Berckt" Solistenconcours Baarlo groot succes Kring Kulturele K.P.J. 1981 Restauratie kasteelpark 't Kempke, Baarlo Help de honger de wereld uit!!! Avond over de Vastenaktie in Baarlo Aktiviteiten 60-plussers Agenda gemeenteraads vergadering Ronald Stempher winnaar 4e afdeling SJIWA D'66 in de gemeente Maasbree Parodistenfestival in Maasbree Mafcentrum hervat kindermiddagen Milieumarkt „leefbare welvaart' in Panningen NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Op den Baum verschijnt volgende week huis aan huis Vrijdag 20 maart 1981 13e jaargang Nummer 49 De vier verenigingen die onder leiding staan van de Blerickse diri gent Wout Weijmans: Baarlo, Merselo, Grashoek en Broekhuizen- vorst Oyen treden a.s. zaterdag op in Zaal Unitas. Dit soort con cert, waar men een aantal jaren geleden mee begonnen is, is in de loop der jaren tot een leuk initiatief geworden, waar men vereni gingen in diverse stadia van ontwikkeling kan beluisteren. Informatie over „geneeskundige" behandeling van de bomen. Programma zaterdag 21 maart 1981 Woutenconcert Oprichting van groep bejaarde ambachtslieden d.d. 24 maart 1981, aanv. 19.30 uur Stijgende lijn Een beker bleef in Baarlo Verdere resultaten Slagerij René Wijnands „WDKSTMMKEK van het jaar" Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001, 5980 AA Panningen Telefoon 04760-1980* Gironummer 40 91 420 Abonnementspri j s per jaar 29,00 incl. 4% BTW DEN BAUM Merselo en Grashoek waren nog niet zo lang geleden succesvol op concoursen, Baarlo bereidt zich intensief voor op het concours van oktober a.s. in Heerlen, en Broekhuizenvorst gaat - gezien zijn reper toire - duidelijk in die richting. Voor de eerste keer zal de volledig ver timmerde zaal van de gebroeders Habets voor een concert gebruikt worden. Iedere betrokkene is natuurlijk uiterst benieuwd naar de efecten daarvan op de akoestiek. Op de repetitie van Fanfare Eendracht afgelopen maandag bleek dat de zaal als repetitieruimte duidelijk veel gewonnen had. „Dit is nu de beste repetitieruimte die ik heb", aldus dirigent Wout Weijmans. Als men in de zaal zelf speelt is de akous- tiek erg droog, hetgeen voor een goede repetitie een voortreffelijke eigenschap is: men kan ieder „afwijkend" geluid zeer goed horen. Tijdens het concert wordt er op de „bühne" gespeeld, en de verwach ting bestaat dat van daaruit de klank wat warmer wordt, hetgeen de kwaliteit van het geluid voor de toehoorder kan verbete ren. Verder is het uiterlijk van de zaal grondig gewijzigd, onder meer met lambri- zering en verlaagde plafonds, hetgeen een zeer fraaie verbetering betekent. Fanfare Eendracht hoopt dat veel liefheb bers van blaasmuziek - en dus supporters van Fanfare Eendracht - van hun belang stelling voor muziek en zaal blijk zullen geven door met zijn allen naar het concert te komen ZATERDAGAVOND! De restauratie van het park ,,'t Kempke" bij Kasteel d'Erp in Baarlo is in volle gang. Momenteel worden snoei- en boom- chirurgische werkzaamheden uitgevoerd door de firma Copijn uit Utrecht. Voor belangstellenden bestaat de gelegen heid om op donderdag 26 maart om 15.30 uur deel te nemen aan een rondleiding door het bos. De heer Copijn zal daarbij een deskundige uitleg geven over de werk zaamheden die worden verricht. Mgr. Harry van Lieshout uit Venlo, bis schop van Lae in Papua New Guinea: „Je kunt niet alleen het geloof brengen en je verder nergens mee bemoeien. Ons diocees beperkt zich grotendeels tot het stedelijke gebied van Lae, waar zeer veel werkloos heid voorkomt en het sociaal klimaat onder de jeugd zorgwekkend is. Ons pastoraal werk is opvang van deze drop-outs en het verschaffen van goed technisch onderwijs om mensen op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan met redelijke vooruitzichten". De VASTEN AKTIE NOORD-LIMBURG 1981, vraagt uw aandacht voor projekten die te maken hebben met medemensen die nog niet in staat zijn om in hun primaire levensonderhoud te voorzien. De strijd tegen de honger in de wereld moet DAAR worden aangepakt, aan de basis, bij de allerarmsten U kunt dit christelijk opbouwwerk steu nen via De plaatselijke werkgroep, de groep voor Missie-, Ontwikkelings- en Vredes werk. In Baarlo wordt op 12 april het VASTENOFFER huis-aan-huis opgehaald. De Vastenaktiegroep Noord-Limburg, giro 225.79.19, Venlo. Of: Giro 5850 t.n.v. Vastenaktie, Utrecht. OMMEKEER—OMMEKAAR—AKTIE VASTENAKTIE Donderdag 26 maart a.s. wordt er in Baar lo een bezinnings-informatie-avond gehou den over de Aktie in de Vastentijd. Aan de hand van prachtige dia's over mede-mensen in Papua Nieuw Guinea, wordt er informatie gegeven over de pro jekten. Deze projekten zijn opgezet door de men sen daar. Zonder onze hulp redden zij het niet. Onze financiële hulp is dit jaar nodig voor de opbouw van de landbouw, de ge zondheidszorg en vakonderwijs. Iedereen die belangstelling heeft voor deze Aktie in de Veertigdagentijd, of, verdere informatie wenst, is van harte welkom!!! De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij de ZUSTERS van „De Raay", Nap.baan Zuid 26. Werkgroep voor Missie- Ontwikkelings- en Vredeswerk 1. Fanfare Semper Avanti - Grashoek 1. Casaulta - mars - Oscar Tchuor 2. Uijt de Musieckkamer - A. den Arend 3. Western Party-Medley - R. Seifet-Kressbronn 4. Over and Out - mars - Randy Beek 2. Kerkelijke Fanfare St. Oda - Merselo 1. El Capitan mars - John-Philip Sousa 2. Leichte Cavalerie - Franz von Suppé 3. Paso Flamenco - Kees Vlak 4. Unter dem Grillenbanner - W. Lindemann 3. Fanfare Eendracht Baarlo 1. Lynwood - mars - J. Ord Hume 2. Vaderlandse Rhapsodie - Henk van Lijnschooten 3. Bingo - moderne fantasie - Randy Beek 4. Sones de Triumfo - Mas Quiles 4. Fanfare Broekhuizenvorst en Oyen - Broekhuizenvorst 1. Arnhem - mars - A.E. Kelly 2. Der Damon - Paul Huber 3. The Harp of Wales - Gerard Boedijn 4. Immer Fest - Wim Laseroms Het is de bedoeling om een aantal mensen van 60 jaar en ouder, die zich hebben be kwaamd in het een of ander ambacht, bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeldkoperslagers, leerlooiers, wagen-, sigaren-' en mandenmakers, klei- dekkers, timmerlui en noem maar op. Doel is bijeenkomsten te organiseren met deze mensen om te praten over hun vroe gere vak. Verder wordt gedacht om demonstratieda- gen te organiseren waar de oude ambach ten door deze mensen weer onder de aan dacht worden gebracht. Alle oud-ambachtslieden die hiervoor in teresse hebben kunnen kontakt opnemen metStichting Bejaardenwerk Regio Venlo t.a.v. J. Vaessen, Ginkelstraat 26, Venlo, telefoon 077 - 96677. 1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen w.o. 1 brief van de heer M. Hendriks, Roosendaal, Maasbree waarin hij ver zocht aangesloten te worden op het waterleidingnet, omdat het door hem gebruikte (grond)water volgens een rap port niet geschikt is. Tevens protesteert hij tegen de gevolg de procedure van B. en W. c.q. zijn aan vraag (kosten niet subsidiabel), terwijl de toenmalige bewoner niet aangesloten wenste te worden. 2. Inventarisatie verkeerslawaai door een bureau te Amersfoort, etmaalsinten siteit. Napoleonsb. N. 11.500 motorvoertuigen Napolèonsb. Z. 9.000 motorvoertuigen Prov.weg (Rooth) 7.000 motorvoertuigen Prov.w. Linssen 6.600 motorvoertuigen E3 14.500 motorvoertuigen Mideenp.w. Nrd 4.200 motorvoertuigen Middenp.w. Zuid 4.000 motorvoertuigen Deze gegevens zullen door 't ministerie worden gebruikt voor beleidsvoorberei- dende doeleinden (prioriteit, sanering, bepaling subsidie-omvang). dende doeleinden (prioriteit, sanering, be paling subsidie-omvang). 3. Grondtransacties aankoop gronden van E. Peeters Blerick overdraging kleuterschool de Schout en bijbehorende grond en gedeelte school plein t.b.v. Gerardusschool aan St. R.K. Onderwijs Maasbree. verkoop bouwterrein aan J.P.G. Zeet- sen, Baarlo. overeenkomst met J. Smits Maasbree tot pachtonbinding. verkoop strookjes grond aan S.H. Vaes sen en G.J.T. Wijnen, Maasbree. 4. Garantie t.b.v. woningvereniging. 5. Samenstelling cie ad hoe betreffende openbaarhei'd commissievergaderingen. Voorstel collegeVoorzitter A.J. Hub- ben, secretaris A. Kersten, leden P. Driessen, A. Grubben, W. Hoezen, M. Hutjens en G. Timmermans. Bij de vele bijzondere dingen die het' Klooster „de Berckt" te bieden heeft hoort ook de herinnering aan de Carmel van Baarlo. Deze Carmel heeft in Baarlo be staan van 1902 tot 1922. Deze vestiging van zusters Carmelitessen was niet zomaar een klooster. De zusters vormden de laatste rest van de Carmel van Saint-Denis. In Saint-Denis werden, voor de Franse Revo lutie, de Franse koningen begraven, en om voor hun zieleheil te bidden werd er een Carmelitessenklooster gevestigd, waar meisjes uit de allerhoogste kringen van de Franse adel hun leven wijdden aan gebed en boetedoening. Deze vestiging van Saint- Denis was een van de oudste Carmelites- senkloosters van Frankrijk. Toen in 1901 de antiklerikale wetten in Frankrijk wer den aangenomen die leidden tot de uit tocht van veel kloosterlingen uit Frankrijk moesten ook de zusters van St.-Denis een veilig heenkomen zoeken. Moeder Agnès zocht in heel Europa naar een goed onder komen voor haar zusters, en via de keizer van Oostenrijk werd de aandacht geves tigd op het Baarlose kasteel de Berckt, toen in handen van de familie Coenegracht. Voor 48.000 guldens werden de Carmeli tessen eigenaar van het kasteel, dat daar mee in een klooster veranderde. Diverse grote namen uit Frankrijk staan onder de koopakte: Soeur Emméry de Septfontaines, Soeur Marie en Soeur Lydie Dubois de Mont-Marin enz. Hoe het leven van de zusters van de Baar lose Carmel verlopen is, weten we (nog) niet. Eén ding rest nog van hen: twaalf graven in de tuin van het klooster, waar de eerste Overste van „de Berckt" een kerkhof liet inrichten. Zij noemde dat „Le Bocage des Elus", het bosje van de uitver korenen. De uitverkprenen, degenen die dus mochten genieten van de eeuwige zaligheid na de dood. Een en twintig jaar stilte en bidden op, „de Berckt", twaalf graven onder de hoge bomen, Franse meisjes en vrouwen die hier een voor hen belangrijk deel van hun leven doorbrachten, ook dat is een onder deel van de geschiedenis van de Berckt. Van grafwaaksters bij de Franse konings graven tot de eenzame plek in het bosje der uitverkorenen. Zij zullen wel doorgaan met bidden voor het slagen van de plannen met betrekking tot de restauratie van „de Berckt", eens ook hun thuis. Donderdag vindt de vergadering plaats van de buurten over de plannen met be trekking tot „de Berckt". De volgende week verneemt U daar meer van. Omdat er deze week niets aktueels te melden viel, meenden we er goed aan te doen 'n interes sant detail uit de veelbewogen geschiede nis van „de Berckt" naar voren te halen. Aktiekomité „De Berckt" Afgelopen weekend vond het zevende so listenconcours plaats van het Samenwer kingsverband Reuver - Belfeld - Tegelen - Baarlo - Kessel in de prachtig vernieuwde Zaal Unitas in Baarlo. Zeven harmonieën en fanfares werken in verband samen, en, omdat Baarlo als laatste was toegetreden, was Fanfare Eendracht ook als laatste aan de beurt om dit tournooi voor jeugdige blazers te organiseren. Doordat in de week daarvoor koortsachtig gewerkt was om Zaal Unitas een ander aanzien te geven, vond dit tournooi plaats in een omgeving zoals het nog nooit ge kend heeft. In de prestaties van de muzikanten was een duidelijk stijgende lijn te ontdekken, en jurylid Piet Aben uit Echt had het dan ook bijzonder moeilijk om de honderd en Op vrijdag 27 maart a.s. organiseert de K.P.J. Kring Helden haar jaarlijks terug kerende kring kulturele. Deze kring kul turele is een voorbereiding op de kulturele dag van de K.P.J. Limburg. De kulturele dag van de K.P.J. Limburg zal zijn op 25 april a.s. in de Munt in Weert. Op de kring kulturele worden 14 stukken opgevoerd. Alle afdelingen binnen kring Helden zul len meedoen aan deze kring kulturele. De stukken zullen door een 4-tal juryleden deskundig worden beoordeeld! De optredens mogen niet langer duren dan 15 minuten, dit in verband met een even tueel optreden op de kulturele dag in Weert. Kom zien wat de K.P.J. kan op kultureel gebied. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 27 maart in zaal Vios te Beringe, aanvang 20.00 uur. A.s. zondag 22 maart verzorgt de Stichting Jeugdcentrum „Wisja" weer een disco voor de jeugd uit Baarlo en omstreken. Om half zeven kan men weer terecht in het Trefcenter. De muziek wordt verzorgd door de disco Man of Action, die al enige malen voor een gezéllig stuk muziek ge zorgd heeft. De disco duurt tot half elf 's-avonds en is alleen toegankelijk voor pasjeshouders. Pasjes zijn verkrijgbaar bij mevr. M. Vest- jens, Wilhelminastraat 2 in Baarlo. Geldig legitimatiebewijs meebrengen. In 1982 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In uw gemeente is D'66 tot op heden niet vertegenwoordigd. Als u van mening bent dat aan deze situatie een einde dient te komen en als u belang stelt in het aktief meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in D'66-ver- band, geeft u dan voor 4 april 1981 op als lid van D'66 bij Drs. Fr. Stoks, Helling 2, 5991 BE Baarlo. een muzikanten te beoordelen. Piet Aben geeft niet alleen punten, hij geeft elke muzikant ook nog een keurig verzorgd juryrapport, waarin kritische opmerkin gen altijd zeer taktisch zijn verwoord. Een enigszins door een sleutelbeenbreuk gehavende voorzitter van Fanfare Een dracht, Mr. P. Deuss, kon dan ook met veel genoegen de uitslagen en de prijswinnaars bekend maken. Voor het eerst bleek een van de Baarlose muzikanten in staat om in een afdeling als winnaar te voorschijn te komenRonald Stempher, die nog zijn A-diploma aan de Muziekschool in Tegelen moet behalen, werd winnaar in de vierde afdeling. Voor zijn uitvoering van The Young Artist op cornet kreeg hij 48 punten. Moeilijk was het in de hoogste afdeling. Op zaterdag had Nic de Wit uit Reuver hier al op dwarsfluit 55 van de 60 punten behaald. Nadat de drie meisjes uit Kessel op zondag op saxofoon waren opgetreden was het voor het publiek duidelijk dat zijn positie bedreigd werd. En inderdaad bleek dat Esther Boonen van de Koninklijke Fanfare Maasoever op sopraan-sax ook 55 punten behaald had. Zodoende moet Fan fare Eendracht nog een extra-beker aan schaffen. Maar gezien de grote opkomst van het publiek - het was twee dagen vol in Baarlo - zal dat er wel aan zitten. In de tweede afdeling behaalde Yvonne Holthuizen van Harmonie Eendracht met 51V2 punt op haar dwarsfluit de eerste prijs. En in de derde afdeling bleek Lilian Aegenheister op zaterdagmiddag al de sterkste. Lilian speelt klarinet bij de Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit Tegelen, en zij^behaalde 49 punten. De verder resultaten van de Baarlose mu zikanten waren als volgt: Ruud Roeven (bugel) 43lh punt in de 4e afdeling, Gerry Roeven (Sax-alt) 44V2 punt, Rolf Janssen (hoorn) 44 punten, Eugénie Janssen (bugel) 43V2 punt, Nicole Bruijnen (corno) 43 pun ten, Jan Gielen (bugel) 47 punten en Eric Bol (trompet) 46V2 punt, allen in de 3e afd. Frank Habets (bugel) 45 punten, Henny Kuijpers (sax-alt) 47 punten en Eric Pee ters (bugel) 49V2 punt, in de 2e afdeling en Rob Holtackers (bugel) behaalde 47 punten in de eerste afdeling. Pastoor Leursstraat 5, Maasbree Tel.: 1375 Zaterdag 25 april organiseert het Mafcen- trum voor de vierde maal het parodisten festival. In de loop der jaren is dit festival uitgegroeid tot een van de hoogtepunten in het Mafcentrumprogramma. Op dit festival kan men 'n groep imiteren, zelf iets zingen of spelen, of iets anders leuks doen om het publiek te vermaken. Iedere act mag maximaal 10 a 15 minuten duren en men kan inschrijven als solist(e), duo of groep. Gezien de winnaars in het verleden (1978 Rockin Jacky and the Swinging Fellows, 1979 Kiss en 1980 Shag shag en de vloeitjes) mag verwacht worden, dat ook dit jaar het niveau hoog zal zijn. Men kan zich tot en met Paas-zondag 19 april voor dit festival inschrijven bij de discotheek van het Maf- centrum en deelname is gratis. Natuurlijk zijn er voor de winnaars weer schitterende prijzen te winnen. Na het grote succes van vorig jaar (met als winnaar de meisjes van L.U.V.) beginnen we weer met 'n jeugdparodistenfestival. En wel op 12 april a.s. Aanvang 14.00 uur. Iedereen tot en met de brugklas kan hier aan meedoen. Je moet je dan opgeven vóór 4 april a.s. bijThijs Zeelen, St. Aldegundisplein 4, telefoon 2001 of Henk Eickes, Parallelweg 2, telefoon 1895. Het is de bedoeling dat jullie een zanger of popgroep nadoen. Als jullie kleren gf instrumenten nodig hebben, moeten jullie die zelf maken. Je kunt je verkleden in het Mafcentrum. Uiteraard zijn er ook dit jaar weer prijzen beschikbaar gesteld door het Mafcentrum. De jury wordt door het Mafcentrum samen gesteld. Natuurlijk verwachten wij ook dit jaar weer vele ouders, toeschouwers en fans. De toegang is gratis. Dus snel aan de slag en denk aan de uiter lijke opgavedatum (4 april). Het Mafcentrum rekent op jullie! Geef meteen door welke platen je nodig hebt en in welke volgorde. De werkgroep „Leefbaarheid en Milieu" uit Helden wil in mei een manifestatie organiseren die tot nu toe nog nooit in Helden heeft plaatsgevonden. Het betreft een activiteit die een ander zicht geeft op diverse aspecten van leef baarheid en milieu. Een en ander zal aanschouwelijk tentoon worden gesteld via marktkraampjes en/of panelen zodat men kan zien hoe op dit terrein nog allerlei zaken kunnen worden veranderd en verbeterd. Het is de bedoeling dat ruim 20 organi saties en instellingen hieraan meewerken. Scholen, plaatselijke organisaties en indi viduele personen die op een of andere wijze hieraan mee willen werken kunnen informatie inwinnen bij het secretariaat van de werkgroep. Natuurlijk is iedereen van harte welkom als bezoeker van de markt. Scholen kun nen eventueel in groepsverband komen. Nadere informatie volgt. Adres: secretariaat werkgroep „Leefbaar heid en Milieu", Schrames 7, 5988 NR Helden, telefoon 04760 - 2899.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1981 | | pagina 1