een sieraad met BRILJANT zoveel meer Oproep aan verzamelaars Wie weet een naam??? Advents-aktie „Solidaridad" Kerstmiddag Hay Gielen Expositie zelfgemaakte kerstgroepen in kasteel d'Erp zegt Raadsvergaderingen over 1981 Fonds Baarlose missionarissen Noonshow in Maasbree Van het gemeente bestuur De eerste stap is het moeilijkst Motto: „Het land voor wie het bewerkt" Maasbrees Mannenkoor naar Willich en Krefeld Rijbewijs JSSft4%BTW NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO 13e Vrijdag 12 december 1980 Nummer 35 Bestemmingsplan Kerkveld ter inzage Op den Baum tussen Kerst en Nieuwjaar Nieuwsblad „Op den Baum" zal in de Kerstweek niet verschijnen. Copie voor het nummer dat op 2 januari verschijnt verwachten wij graag zo vroeg mogelijk; uiterlijk 29 december bij de correspondenten of rechtstreeks bij de drukkerij. Alleen als U medewerking hieraan verleent, kunnen wij Op den Baum tijdig gereed hebben. Plan voor expositie van rariteiten op kasteel d'Erp Baarlo Evenementenprogramma kasteel d'Erp Baarlo Naar dit soort rariteitenverzamelingen is A.s. weekeinde Adventsaktie in Baarlo Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001, 5980 AA Panningen Telefoon 04760-1980* Gironummer 40 91 420 OP DEN BAUM Op 13, 14, 20 en 21 deceftiber a.s. zijn in kasteel d'Erp te Baarlo kerstgroepen te bezich tigen, welke zijn gemaakt door de dames van de LVB, afdeling Baarlo. De dames die geen van allen deskundigen zijn op het gebied van handearbeid, zijn erin geslaagd ware kunstwerken te vervaardigen. In maart gingen de dames van start met knut selen. Onder leiding van zuster Anne-Marie uit Blerick en met veel inzet en ijver kwamen de kerstgroepen tot stand. Met behulp van ijzer- draad en oude nylons werd de figuratie gemaakt. Voor de aankleding van de figuren werd veelal met resten en waardeloos materiaal gewerkt. Ook werd er geboetseerd, gebakken, geknipt en genaaid. Tot 21 december ligt het plan nog ter inzage bij de gemeente. Het gaat om het gebied tussen Napoleonsbaan, Grotestraat en Kwistbeek. In dit ontwerpplan wordt vastgelegd wel ke gebruiksvoorschriften gelden voor uw woning en voor- en achtertuin. Wat mag u in uw woning wel of niet doen en wat mag u in de tuin (erf) wel of niet bouwen. De ambtenaren of raadsleden kunnen u daarover nader uitleg geven. Bezwaar maken tot 21 december. Bent u het niet eens met bepaalde onder delen dan kunt u nog tot 21 december bezwaar indienen. Daarna wordt het plan definitief door de raad vastgesteld. Maakt van uw recht gebruik en neem even de moeite om het plan in te zien op het gemeentehuis. ts kerkstraat 11, horst telefoon 04709-1362 Donderdag 18 dec. a.s. ingelaste raadsvergade ring om +20.15 uur. Aanvang 19.30 uur: Dinsdag 20 januari, 3 februari. Dinsdag 24 maart, 28 april, 26 mei. Dinsdag 7 juli. Dinsdag 1 sept., 29 sept., 27 okt. Dinsdag 1 dec., 15 dec. De feestdagen staan weer voor de deur. Misschien vindt u het een goed idee om ook eens onze eigen missionarissen te schrijven. Zoals u weet zijn missionarissen blij met post!! 'De adressen zijn: Zuster Imelita Jacobs, St. Mary's Convent, P.O. Box 127, Goroka, Eastern Highlands Province, Papua New Guinea. Zuster Cypriana van Wijlick, Agimuga, e/o A.M.A. Sentani, Irian Jaya, Indonesia. Broeder Amandus van Neerven, C.M. Kama- nige - Koglai, p/o Kundiawa Box 74, Chimbu Province, Papua New Guinea. Pater H. Janssen, Mill Hill Missionaries, P.O. Box 4312, Manilla, Filippijnen. Monseigneur A. H. Thijssen, SVD, Tromolpos Nr. 01, c/o Jl. Serma Kawi 5, Denpasar Bali, Indonesia. Dit jaar is Pater Ant. Janssen thuis op: Soeterbeek 22. Zuster Beatricia Jacobs is in Nijmegen, 6524 TR, Groenewoudseweg 55. .Zuster Immaculatis Dirkx is in Maastricht, „Onder de Bogen", Servaasklooster 14. Deze expositie toont het verbluffende resultaat van een grote creativiteit, bereikt met eenvou dige middelen en een geweldig dosis enthousi asme. In vele Baarlose gezinnen zal dit jaar Kerstmis gevierd worden met een eigen gemaakt kerst groep, maar voor het zover is, worden deze kunstwerken tentoongesteld in het kasteel in Baarlo., Openingstijden: zaterdag en zondagen van 14.00 - 17.00 uur. Het Mafcentrum is erin geslaagd om het populaire KRO radioprogramma de „Noon show" op woensdag 24 december naar Maas bree te halen. Dit programma wordt dan van 12 uur tot 2 uur rechtstreeks uitgezonden op Hilversum 3. De lokatie, waaruit het program ma zal worden uitgezonden is op dit moment nog niet bekend. Voor enkele punten heeft het Mafcentrum wel de medewerking van de Maasbreese jeugd nodig: I Er is een moppentapper nodig, die onder het motto „De leukste thuis" twee moppen voor de radio vertelt. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de discotheek. II er is een muziekpanel nodig, waarvan de personen goed op de hoogte zijn van het popge- beuren (dus niet alleen van top-40 werk e.d.) Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de discotheek. III De locale top-5. Deze wordt via de radio bekend gemaakt en de nummer 1 zal door de radio worden uitgezonden. Deze top-5 wordt samengesteld door de bezoekers van het Mafcentrum. Bij de discotheek zijn formulie ren verkrijgbaar, waarop men zijn favoriete nummers kan invullen. Op vrijdag 12 december vervalt het spreekuur van de burgemeester te Baarlo. Mensen verzamelen vanalles. Van postze gels en munten tot antieke automobielen van suikerzakjes tot scheepsmodellen, van sigarenbandjes en lucifersmerken tot kunstwerken van Picasso. Maar wat te denken van de verzamelaar die zijn hele huiskamer heeft volgestouwd met opgezette reptielen, wat te denken van die man die een lijvig boekwerk uit bracht met honderden door hemzelf gefo tografeerde vrouwenborsten, wat van degeen die al zijn vrije tijd besteed aan het verzamelen van materiaal over Marilyn Monroe of aan het bijhouden door de jaren heen van wedstrijdverslagen van het vierde elftal van de plaatselijke voetbal club. Verzamelingen van flessen in allerlei vormen en kleuren, van bierglazen, van opgezette vogels, van poëzieplaatjes en versjes, van kunstgebitten afkomstig van bekende persoonlijkheden, van eierdopjes, van pluche speelgoedbeesten, van kitsche rige stillevens, van pijpen, van mechanies speelgoed, van nachtspiegels en van oude gereedschappen, kortom van alles wat een bepaalde eigenheid en daarmee een zekere zeldzaamheids waarde heeft. De kollekties - hoe vreemd ook in de ogen van sommige mensen - geven een beeld van de soms Dat weten wij allemaal. Er zijn in Baarlo nog een heleboel mensen die toch wel. graag willen zingen en bij het Baarlo's Zangkoor komen. Maar ja die eerste keer. Wij willen het u wel wat gemakkelijker maken en een keer thuis bij u komen praten. Ons koor heeft heel dringend leden nodig. Er hebben zich tot nu toe 8 nieuwe leden aangemeld. Maar dit is absoluut te weinig om ons koor tot dat peil te brengen, waar het met onze nieuwe dirigent toe in staat is. Dus als u kunt zingen en de maandagavond vrij hebt geef u dan als lid op bij een van de volgende bestuursleden: F. v.d. Eertwegh-Janssen, Meerwijkstr. 7, tel. 1892. Th. Ewalds, Koesdonkerveldweg 14, tel. 2033. D. Gielen-Hunnekens, Wilhelminastr. 11, tel. 1961. J. de Kort v.d. Biesen, Baronierstr. 20, tel. 1702. J. v. Nisselroy, Füusstr. 2, tel. 1942. Wij beginnen op 5 januari met een nieuw repertoire. De repetitie is op maandagavond van half 9 tot half 11. In december zijn de repetities bij de paters v.d. Berckt. 13 en 14, 20 en 21 december 1980: expositie kerstgroepen en handwerkprodukten, ver vaardigd door leden van de Limburgse Vrouwenbeweging (L.V.B.) afd. Baarlo. Openingstijden op zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur. 21 december 1980: kerstconcert door het ensemble „Leugenstert". Muziek en zang uit Middeleeuwen en Renaissance uitge voerd met gebruikmaking van de instru menten waarvoor deze muziek in oor sprong werd gecomponeerd. Aanvang 11.30 uur. Toegangsprijs 5,—. bizarre uitingen van het kultureel leven in onze samenleving en vertegenwoordigen vaak een aanzienlijke waarde. Alledaagse gebruiksvoorwerpen losgemaakt uit hun omgeving en in een kollektie bijeenge bracht geven soms een uiterst vervreemd effekt. de Beheerscommissie Kasteel d'Erp op zoek. Het plan is namelijk om rond maart 1981 een expositie te organiseren van dergelijke voorwerpen. Mensen die denken een daarvoor in aanmerking komende ver zameling in hün bezit te hebben en die bereid zijn om deze tentoon te stellen, kunnen zich opgeven bij de sekretaris van de Beheerscommissie de heer P. Verspa, gemeentehuis Maasbree, tel. 04765 - 1466. Donderdag 19 februari gaat een grote dag worden in het Baarlose carnavalsleven. De gezamenlijke blaaskapellen, de kasteleinsvere niging en alles wat met carnaval te maken heeft gaan op die dag een groots gebeuren organise ren voor... alle „dames" uit Baarlo en verre omstreken. Die dames staan alleen maar tussen aanhalingstekens omdat het de bedoe ling van de organisatie is dat de Baarlose dames er dan niet zo erg damesachtig uitzien. U moet meer denken aan een soort Truujen- daag zoals in Blerick. In alle zes café's van Baarlo zullen de vrouwen dan de baas zijn, er zal overal muziek zijn (levende!) en ook de straat wordt betrokken bij het gebeuren: de kapellen trekken van het ene café naar het andere. Twee problemen resten dan nog, waarvan er één is opgelost. Dat was de kwestie: waar blijf je met de heren op zo'n dag. Het antwoord is heel duidelijk: die gaan naar Huub van Bergen naar een film kijken. Wat voor film? In elk geval niet de première van „Ontucht in Dubbroek" of „Het ging weer diep in Diepen- broek". Maar het wordt dus wel iets heel aparts, daar kunnen zowel de dames als heren op rekenen. De dames gaan dus de kroeg in, de heren worden braaf gehouden bij Huub van Bergen. Het laatste probleem: hoe noem je nou zo'n avond? Daarvoor wordt nu een wedstrijd gehouden, waarvan de inzendingstermijn sluit op 21 december a.s. De opdracht is: verzin een zo origineel mogelijke naam voor deze „Vrou wendag" en lever die in bij bv. een van de Baarlose kasteleins, bij een van de muziek kapellen of bij de Vorst van de Carnavals vereniging. De naam die het origineelst is, of die het meest genoemd wordt, wordt dan uitgekozen. De winnares of winnaar krijgt een prachtige prijs. Gedacht wordt bv. aan een hele dag bij Jo Smets of een middag friet eten voor 2 personen bij Lei van Joep. Ga dus allemaal eens aan het prakkizeren, zodat er op 21 december een fraaie naam voor een nieuw en veelbelovend Baarlo's evenement gevonden kan worden. Wij doen geen sugges ties die geldig zijn, dus een naam als Trutten- dag is bij voorbaat gediskwalificeerd Afgelopen zondag begon de Advent en daarmee de aktie voor mensen in Latijns- Amerika. „Het land voor wie het bewerkt" is het motto van de aktie „Solidaridad" en vestigt dit jaar de aandacht op de strijd van Latijnsamerikaanse BOERENbewe- gingen om her RECHT OP GROND. Door de aktiviteiten van dammenbouwers, oliezoekers en plantage-eigenaars worden steeds meer arme boeren van hun grond verdreven. Zij gaan dan de uitzichtloze krotten-ellende tegemoet. Maar boeren in heel Latijns Amerika ko men tegen deze ontwikkeling in VERZET. Zij organiseren zich, nemen grond die hen werd afgenomen terug, protesteren tegen onrecht dat hen wordt aangedaan, leggen het werk neer voor hogere pluk- en kap- lonen. Tachtig procent van de boerenbevolking in het Midden-Amerikaanse Guatemala moeten maar rond zien te komen met de opbrengst van 12% van het totale grond oppervlak. Een hele kleine minderheid van rijke boeren (2,5 heeft 66 procent van de grond in hun handen. Schrijnende tegenstellingen zijn nog steeds duidelijk aanwezig in Latijns Amerika. En het zijn niet alleen de traditionele grootgrondbezitters die de rijkdom naar zich toe trekken. De laatste jaren vormen de moderne bedrijven een steeds grotere bedreiging voor de boerenbevolking. Waar eerst voedsel werd gevonden, bij elkaar gejaagd, of verbouwd, graven nu machtige machines naar diamant, zoeken naar olie, kappen bomen, leggen plantages aan, bouwen stuwdammen. Zaterdag 13 december a.s. vertrekt het Maasbrees Mannenkoor met echtgenotes reeds om 13.15 uur naar het West-Duitse plaatsje Willich. Men is daar op uitnodiging van het „Ver- einigte Manner Chor 1820" uit die plaats, die ook het gemengde St. Cecilia-koor uit Bree België hebben uitgenodigd op deze dag. Het is de bedoeling, dat de drie koren, om beurten, om half drie, enkele Kerstliede ren ten gehore brengen op de Weinachts- markt te Krefeld. De opstelling van de koren vindt plaats in het portaal van de Alten Kirche. Na een klein uurtje „einkaufsbummeln" verlaten de koren weer Krefeld voor het tot zich nemen van een „Aufschnittplatte mit Salat und Brot" in de Gaststatte Krücken in de Peterstrasse te Willich. Aanvang 17.30 uur. Om 18.30 uur verzorgt het Maasbrees Man nenkoor de opluistering van de plechtige Eucharistieviering in de Pfarrkirche St. Katharina te Willich. Aansluitend brengen koren een ruim twee uur durend concert, dat in het teken staat van het 160 jarig bestaan van het „V.C.M. 1820", zoals het afgekort heet. Gezegd wordt, dat het hiermee een van de drie oudste koren van West-Duitsland is. Na 3 weken wordt voor de jeugd-pasjeshouders weer een disco georganiseerd en wel op zondag 14 dec. a.s. Om half zeven 's avonds kunnen jullie terecht in het Trefcentrum, en plezier maken tot half elf. Nieuwe pasjes kunnen worden afgehaald bij mevr. Vestjens, Wilhelminastraat 2 Baarlo. het is nodig, dat jullie een bewijs bij je hebt, waaraan men kan zien, welke leeftijd je hebt. Verder worden pasjes verkocht tot vóór Kerst mis. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn er geen pasjes verkrijgbaar. Na het concert is er gelegenheid tot dansen tot in de vroege uurtjes onder de vrolijke tonen van het „Happy-Sound-Kwintet". Het Maasbrees Mannenkoor wordt zoals gewoonlijk geleid door zijn vaste dirigent de heer Theo Timp. De orgel- en piano begeleiding is in handen van de heer Joop Kranen. De leden worden verzocht om uiterlijk om 13.00 uur op zaterdag 13 december in het vereniginglokaal Ton Grubben aanwezig te zijn. Dit in verband met de punctuele vertrektijd. De produktie van al deze aktiviteiten gaat naar het buitenland. De arme boerenbevol king verhuist naar de krottenwijken. Meer en meer boeren verzetten zich tegen dit proces. De boeren nemen het niet meer, rechteloos te zijn. Zij willen „HET LAND VOOR WIE HET BEWERKT" „Solidaridad",de Interkerkelijke aktie voor Latijns Amerika ondersteunt deze boeren. Niet alleen voor vormingswerk en organisatie, maar ook als zij bijvoorbeeld aktie voeren op de grote plantages voor hoger loon. Solidaridad steunt met financiële bijdra gen, boeren in heel Latijns Amerika en hoopt in haar jaarlijkse campagne, hier voor de benodigde fondsen bijeen te bren gen. A.s. zaterdag en zondag, 13 en 14 december, wordt in het teken van de Adventsaktie „Solidaridad", de inzameling van gelden gehouden. Dit jaar is de financiële aktie bestemd voor Boeren en hun gezinnen in heel Latijns-Amerika. U kunt U via de aktie- krant, die weer keurig rondgebracht werd door de kinderen van de vijfde klas van Het Kempke", nog meer informeren. In onze Kerk staan alle Eucharistievierin gen op deze dagen, in het teken van de Advent-aktie. Zuster Leonie, U wel bekend van verleden jaar, en, eens zelf werkzaam in Opper- Volta, zal de preek verzorgen. Medewerkers van het P.M.C. werken mee aan de diensten en verzorgen, zoals altijd, de kerkdeur-kollekte. Het thema van de diensten is: „Het land voor wie het bewerkt", het motto van deze aktie in de Advent. Om 11 uur zingt het Jongerenkoor uit Maasbree, Na elke viering is er een kerk- deurkollekte en óók omdat het Advent is, wordt deze kollekte voor „Solidaridad", van harte bij U allen aanbevolen. U kunt uw bijdrage dus kwijt via de kollektebus en andersgiro 180 44 44 van Solidaridad, Laan van Meerdervoort 148, 2517 BE Den Haag. P.M.C. Baarlo Voor de 4e maal wordt de jaarlijkse Kerstmid dag georganiseerd voor zieken, invalide en, bejaarde mensen van Baarlo. De Kerstmiddag wordt gehouden op dinsdag 23 dec. a.s. in zaal Unitas, Wilhelminastraat 15 te Baarlo. i De indeling van de Kerstmiddag is als volgt: 14.30 - 14.45 uur: Tussen dit tijdstip verwach ten wij u in de zaal. 14.50 - 14.55 uur: Welkomst- en openings woord door dhr. H. Verkoelen. 14.55 - 15.00 uur: Kerstverhaal gelezen door mevr. H. Zwinkels 15.00 - 15.45 uur: Plechtige H. Mis, opge dragen doör Pastoor Lebens, muzikaal opge luisterd door het bejaardenkoor o.l.v. mevr. H. Zwinkels. OOK IN AUTOMAAT AUTORIJSCHOOL Helden, tel. 1068 Baarlo, tel. 1615 15.45 uur: Koffie met vlaai 16.30 - 16.45 uur: Kerststukje, opgevoerd door enkele kinderen van de basisschool 18.00 - 19.00 uur: Optreden van het Kerkelijk Zangkoor o.l.v. dhr. M. Bosch 19.30 uur: Sluiting door de heer H. Verkoelen. koelen. We hopen dat ook deze Kerstmiddag aan de verwachtingen beantwoordt en voor velen een atingen echte Kerstviering zal zijn. Als u aan de Kerstmiddag wilt deelnemen, dan verzoeken wij u vriendelijk onderstaand* strook in te vullen en in te leveren bij een van de volgende personen: dhr. H. Verkoelen, Veld- straat 46, tel. 2617, Mevr. A. Peulen, Alb. Neuhuysstr. 29, tel. 1257, Mevr. T. Tosserams, Rid. van Baerlestraat 9, tel. 2032, dhr. J. Bruynen, Bongardweide 3, tel. 1350 of bij dhr. P. Thijssen, Pr. Irenestraat 14, tel. 2001. Ook telefonische opgave is mogelijk. Wij verwach ten de opgave vóór uiterlijk 18 december a.s. Opgave strook voor deelname Kerstmiddag op 23 december 1980. Naam: Adres: neemt deel metperso(o)n(en). Indien u niet op eigen gelegenheid naar de Kerstmiddag kunt komen en thuis afgehaald wilt worden, kunt u dit op deze strook kenbaar maken. LI wordt dan thuis afgehaald.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1980 | | pagina 1