De MI VA aktie 1980 Melkveebedrijf te Kessel opengesteld voor publiek „Tom - Mix" waardig kampioen Jongerenkoor Maasbree Jeugd en natuur Maasbree Ian Gomm in Maasbree Rectificatie V oorlichtingsbijeenkomsten voor schoolverlaters Mafcentrumnieuws Succes voor Baarlose zeskampploeg Agrarische jongeren Helden aktief Herdenking Valkenburg NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 5 september 1980 13e jaargang Nummer 21 Fonds Baarlose missionarissen ontwikkelingshelpers Van het gemeente bestuur Op zondag 7 september organiseert het Agrarisch Jongeren Werk, afdeling Helden, de manifestatie „Boer en bedrijf" op het bedrijf van de fam. Mertens, Ondersteweg te Kessel. Ieder jaar worden door het A.J.W. Helden technische wedstrijden georganiseerd, dit jaar echter is het programma uitgebreider dan ooit nl. Provinciaal kampioenschap V eebeoordeling Open dag van bovengenoemd melkveebedrijf Kringkampioenschap trekkerbehendigheid Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001, 5980 AA Panningen Telefoon 04760-1980» Gironummer 40 91 420 Abonnementsprijs per jaar 29,00 incl. 4% BTW OP DEN BAUM Tijdens de Limburgse kampioenschappen van de Landelijke ruiters van de NRB, heeft de afdeling Baarlo op suprieure wijze de titel bij de afdelingsdressuur klasse zwaar binnen gehaald. Op de kampioenschappen die wederom te Sevenum werden gehouden moest om 10.30 uur als derde achttal gestart worden. Er werd een geweldige dressuurproef op de mat gelegd door de Baarlose equipe waarna het iedereen duidelijk was dat dit achttal zich zeker geplaatst moest hebben voor de Barage op het hoofdterrein 's mid dags, maar met welke afdeling, bleef een raadsel, tot de speaker bekend maakte dat dit de afdeling „Reijvenhof" uit Grathem was. De punten die in de eerste proef behaald werden waren als volgt: Baarlo 135 punten, Reijvenhof 117,5 punten, Kessel 113 punten, Wittenhorst 110 pnt. en Sevenum 102,5 pnt. 's Middags in de Barage moest Reyvenhof als eerste starten en reed een betere proef als in de morgenuren. Er werden 118,5 pnt. behaald. Baarlo reed weer net zo sterk als in de morgenuren en voegde aan het totaal 127 punten toe waardoor uiteindelijk de kampioenstitel werd binnengehaald met 262,5 pnt., gevolgd door Reyvenhof Grathem met 236 pnt., een voorsprong van maar liefst 26,5 pnt. Het was dan ook zonder meer verdiend dat instructeur Bert Kessels de bondswisselstandaard in ontvangst mocht nemen, en deze niet meer behoeft in te leveren voordat de kampioenschappen in 1981 gehouden worden. Het achttal van „Tom - Mix" wat deel nam in de klasse licht en waarin door enkele beginnende ruiters werd gereden behaalde in zijn ring een eervolle 5e plaats met 124,5 punt. Een goede prestatie vooral als we weten dat het punten verschil tussen de diverse achttallen erg gering was. In deze klasse werd Rijdt met Beleid uit Meerlo kampioen. Ook individueel werden door de Ba„rlose ruiters uitstekende resultaten geboekt. De winnaars uit de diverse dressuurringen plaatsten zich voor de Barage om het kampioenschap. Bij de dressuur midden I was dat mej. Jo Beurskens met Pluto en Harry Kessels met Bonaventura. In de klasse licht II was dat Rob Gubbels met Pascal G. Na de barage werd in de dressuur klasse midden I, mej. Jo Beurskens met Pluto kampioen terwijl het reserve kampioen schap in deze klassse werd behaald door Harry Kessels met Bonaventura. R°b Gubbels eindigde na de barage met Pascal G op de 3e plaats in de dressuur licht II. Door de overige ruiters werden nog de volgende prijzen binnen gehaald en waren Jullie hebben toch zeker niet vergeten dat de koorrepetities alweer een paar weken geleden begonnen zijn? De repetitie van afgelopen zondag werd erg slecht bezocht. Laten we er samen voor zorgen dat dat niet meer voorkomt. We zullen de komende weken hard moeten repeteren, want er staan al een paar uit voeringen op stapel. Eind september hebben we een jongerenviering, begin ok tober een trouwmis, en begin november een konsert in Venlo. Vergeet niet dat we samen deze uitvoeringen verzorgen. Oh ja, dan nog iets. Zondag 7 september mag je zeker niet ontbreken, we hebben dan namelijk iets belangrijks te bespre ken. Met het begin van het nieuwe schooljaar start ook jeugd en natuur weer allerlei activiteiten voor de junior leden. Misschien is het goed eerst nog eens te wijzen op de doelstellingen van jeugd en natuur. Deze doelstellingen zijn het kweken en uit breiden van belangstelling en kennis van de jeugd voor de natuur en daardoor de jeugd te betrekken bij maatregelen en inspanningen die gericht zijn op bescher ming en instandhouding van de natuur. Gehoopt wordt, dat er vooral uit de school verlaters leden naar voren komen, die binnen enkele jaren een actieve rol kunnen gaan spelen in het bereiken van bovengenoemde doelstellingen. Het bestuur van jeugd en natuur zal zich ook dit jaar weer inspannen om voor de junior leden en de schoolverlaters een reeks passende en interessante activiteiten te organiseren. Voor de komende maanden zijn o.a. de volgende activiteiten gepland: Zonnebloem wedstrijd, het maken van een herbarium, nestkastjes en voedertafeljes maken, herfstwandeling en bezoek aan natuurmuseum, natuurkrantje maken, bezoek aan planten- en bloemen zaken in Maasbree. De junior- leden, schoolverlaters en andere belangstellenden zullen tijdig o.a. via dit blad, over deze activiteiten worden geïnformeerd. Indien er nog mensen zijn die als senior-lid willen meedoen aan de activiteiten van jeugd en natuur, kunnen deze zich aanmelden bij de voorzitter van jeugd en natuur, dhr. Henkens, Westering- 'laan 44, tel. 1705. de afvaardigingen naar dit kampioenschap hun plaats zeker waard. Leo Driessen met Nearco, 4e plaats dres suur Mil met 119,5 pnt. Theo Driessen met Tholan 2e plaats dres suur MI, ring 10 met 132 pnt. Rob Gubbels met Primeur, 4e plaats dres suur MI, ring 12 met 123 pnt. Terwijl in deze ring Elley van Dijck met Pascal 5e werd met 123 pnt. Bij het springen klasse licht behaalde Mej. Jo Beurskens met Pluto een 6é plaats, fouten, 41.15 seconden. Rob Gubbels werd met Pascal G, 9e in deze klasse eveneens met 4 springfouten. Wanneer we de erelijst van prijzen bekijken mogen ruiters en instructeur terugkijken op een uitermate geslaagd kampioenschap 1980 Ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap zal een receptie worden gehouden op zaterdag 20 september a.s. in Manege „Berckterheide" nabij sportpark „de Berckt"te Baarlo, waarop wij u allen hopen te begroeten. N.N. Baarlo stortte 25, N-N. Baarlo stortte 100, werkzaamheden voor 't fonds verricht 85,— huur spelen en tentjes Th. Driessen 225,- De eindstand per 31 augustus bedraagt: 5.839.22. Namens de Baarlose helpers in de Derde Wereld, hartelijk dank. Mocht ook u iets willen storten in dit plaatselijk solidari teitsfonds, het nummer op de Rabo Bank is: 10.39.93.800 ten name van dit fonds. De Baarlose missionarissen danken u voor uw hulp. Ian Gomm treedt met zijn eigen band zaterdag 6 september op de het Maasbreese jongerencentrum 't Mafcentrum. Dit concert begint om 21.00 uur. Wie Ian Gomm zegt, denkt direkt aan de inmid dels legendarische pubrockgroep Brinsley Schwarz die jarenlang een graag geziene gast was in het Mafcentrum. Naast Nic Lowe en Brinsley Schwarz was deze stille Ian Gomm de dragende persoonlijkheid van deze formatie. Nadat Brinsley Schwarz en Bob Andrews bij Graham Parker the Rumour zich in de kijker speelden en Nic Lowe zich als solo-artiest en producer (Graham Parker, Dave Edmunds en Elvis Costello) ontpop te, kwam ook Ian Gomm aan de bak in de platenwereld. Begonnen als studiomuzikant ontwikkelde Ian Gomm zich tot een vertolker van uit stekende popmuzieksongs die in een swingend jasje werden gestoken. Ian Gomm scoorde met zijn interpretatie van Come on een hit. Zijn tweede elpee What a blow, waaraan de titelsong al een hit is in Engeland, kreeg overal goede recensies. Terecht, want op deze elpee bewijst Ian Gomm een allround tekstschrijver en komponist te zijn. Rock Roll, pubrock en new wave vermengd tot Ian Gomm - muziek, dat wordt bewezen met de songs Oh what a night, Jealousy, Jaguar, Words of love, Here it comes again en What a blow. In Maasbree zal Ian Gomm, die zelf de zang- en gitaarpartijen voor zijn rekening neemt, begeleid worden door Taff Williams: gitaar; Rod Demick: basgitaar; Nick Glennie-Smith: keyboards en Alan Coulter: drums. Van 28 augustus tot en met 21 september vervallen de spreekuren van de burge meester te Maasbree en Baarlo. Herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen; In onze vorige mededeling is abusievelijk vermeld dat herkeuring van maten, ge wichten en meetwerktuigen zou plaatsvin den op vrijdag 19 sept. Ï980 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. U dient hiervoor te lezen: Burgemeester en wethouders der gemeente Maasbree maken bekend; 1 dat voor deze gemeente de herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen zal plaats hebben te Maasbree in café A. Grubben, Dorpstraat 13 op vrijdag 19 september 1980 van 13.30 tot 16.30 uur; 2 dat aan de herijkplichtigen door de Dienst van het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen worden toege zonden, vermeldende plaats en tijdstip voor de aanbieding ter herkeuring van de maten, gewichten en meetwerktuigen. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ontvangen; 3 dat de maten, gewichten en meetwerk tuigen vóór 1 januari 1981 gestempeld moeten zijn met jaartal 79 of 80 gevat in een vierkant of in een zeshoek; 4 dat bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat tot herkeuring aan het IJkkantoor te 's-Hertogenbosch, Jacob van Maerlantstraat 100 iedere maandag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; 5 dat voor de herkeuring van maten, gewichten en meetwerktuigen keurloon en voor de justering van gewichten justeerloon verschuldigd is, dat bij het weer in ontvangst nemen der voorwerpen moet worden voldaan. In het kader van het Provinciaal Voorlich tingsplan organiseert de Stichting Voor lichting Schoolverlaters een groot aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor werkloze schoolverlaters. De regio Venlo telt reeds circa 700 school verlaters, die pas of reeds langer de school verlaten hebben, maar er nog niet in geslaagd zijn werk te vinden. Wij richten ons juist op deze groep, omdat gebleken is, dat zij vaak niet in voldoende mate op de hoogte zijn van allerlei zaken, die samen hangen met het zoeken naar werk en het werkloos zijn. Tijdens de bijeenkkomsten worden over deze zaken uitvoerig informatie verstrekt, zoals bijv. het ziekenfonds, de meldings plicht, het invullen van het RWW-formu- lier, de sollicitatieplicht enz. Daarnaast worden de nog openstaande studie-moge lijkheden en vrijetijdsbestedingsmogelijk heden belicht. Om deze informatie zo volledig mogelijk te maken, werken de volgende instellingen met de Stichting Voorlichting Schoolver laters mee: de Sociale dienst, in enkele gevallen het arbeidsburo, enige onderwijs instellingen en een aantal sociaal-culturele instellingen. Tevens zal de vakaturebank voor schoolverlaters aanwezig zijn, zodat de gelegenheid er bestaat om de voor de schoolverlaters bruikbare vakatures over te schrijven. DISCO Zondag 7 september a.s. organiseert Wisja voor de jeugd - pasjeshouders - weer een disco. Om half zeven 's avonds kan men terecht in het Trefcenter tot half elf om te genieten van de disco Satisfy. Toegang alleen pasjeshouders. Pasjes kan men verkrijgen bij het bekende adres: Wilhelminastraat 2 Baarlo. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn zeer zinvol en wij hopen, op een groot aantal bezoekers. Ook alle andere geïnteresseer den zijn van harte welkom. De bijeen komsten zullen plaats vinden opverschil lende plaatsen in Noord-Limburg. Ook zullen wij Maasbree, Helden, Baarlo en Meijel aan doen. Zo zal de bijeenkomst in Maasbree op woensdag 10 september in het gemeen schapshuis ,,'t Trefcentrum" plaatsvinden. Op dezelfde dag om 14.00 uur zal in 't Tref centrum te Baarlo de bijeenkomst plaats vinden. De bijeenkomst in Maasbree be gint om 10.00 uur. In Helden begint de bijeenkomst om 14.00 uur op donderdag 11 september. Deze bijeenkomst wordt gehouden in gemeen schapshuis ,,in Kepel" te Helden-Pannin- gen. De laatste bijeenkomst zal worden gehouden in het Gemeenschapshuis 't Kloster op vrijdag 12 september om 14.00 uur te Meijel. Afgelopen weekeinde hield de MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Aktie, haar jaar lijkse kollekte en giroaktie. Voor 700 ver voermiddelen, bestemd voor 277 Nederlandse missionarissen en 423 eigenlandse krachten. Hiervoor is 'n bedrag nodig van F 4.500.000,—. De aktie gaat nog even door... en de Miva hoopt op een gunstig resultaat, zodat ook dit jaar ruim schoots hulp geboden kan worden bij de oplossing van de talrijke vervoersproble men in de Derde Wereld. En als er nog veel overblijft... dan kunnen ook dié mensen die een verzoek om hulp indienen en op de wachtlijst geplaatst werden, toch geholpen worden! Er zijn in Kampala nog heel wat fietsen nodig... Was u niet in de gelegenheid of bent u het nog vergeten, de aktie loopt nog door. U kunt uw bijdrage storten op giro: 27 22 49 ten name van MIVA, Vijverstraat 12, Bre da of op Banknummer 23.35.14.651 Ned. Credietbank te Breda. MIVA dankt u voor uw hulp die 700 mannen en vrouwen, die zich inzetten om afstanden te overbruggen naar mensen in de Derde Wereld. Zaterdag 6 september werkt groep 3 en zondag 7 sept. werken groep 4 en groep 1. Zaterdag is er vanaf 18.30 uur sporten voor de Mafcentrumheren. Zaterdag 6 sept. treeden Ian Gomm en zijn band op in het Mafcentrum. Dit concert begint om half negen. Zaterdag 27 september organiseert het Mafcentrum een tafelvoetbaltoernooi voor heren - dames en gemengde teams. Hier voor kan men zich t/m zondag 21 sept. opgeven bij de discotheek. De Baarlose zeskampploeg heeft in een re genachtig Hoogvliet de finale van zeskamp zonder grenzen gewonnen. Doordat twee spellen ongelukkig voor de Baarlonaren afliepen, behaalde men een laatste en voorlaatste plaats) miste de Baarlose ploeg het Nederlandse kampioen schap op enkele punten. Het openingsspel leverde een voorlaatste plaats op. Het tweede spel werd omgezet in een overwinning, zqdat het eerste spel snel vergeten was. Toen in het derde spel slechts een laatste plaats werd behaald, was alle hoop op het kampioenschap voor de vele meegereisde supporters verloren. De Baarlose sportmensen dachten er echter anders over en via drie overwin ningen en een tweede plaats werden doch nog voldoende punten verzameld om de fi nale winnend te kunnen afsluiten en de bijna een meter hoge overwinningsbokaal mee naar Baarlo te kunnen nemen. In de kompetitie kwamen de Baarlonaren 5 punten tekort voor het kampioenschap wat nu een prooi werd voor Maurik. De uitslagen: Dagklassement 1. Baarlo 41 pt. 2. Maurik 36,5 pt. 3. Lelystad 34,5 pt 4. Beesel 31 pt. 5. Schoonrewoerd 30 pt. 6. Hoogvliet 29,5 pt. 7. Bruinisse 25,5 pt. 8. Reading 24 pt. Eindstand zeskampkompetitie 79/80 1. Maurik 166,5 pt. 2. Beesel 164,5 pt. 3. Baarlo 161,5 pt. 4. Schoonrewoerd 142 pt. 5. Hoogvliet 133 pt. 6. Bruinisse 113 pt. Ongeveer 20 jonge veeboeren uit de hele provincie zullen op die dag strijden om de fel begeerde titel Wat moeten de deel nemers doen? 's Morgens om ca. 10 uur wordt begonnen met het zg. schriftelijke gedeelte. Er worden dan 5 roodbont koeien (M.R.Y.) en Evenals horige jaren zullen ook nu weer voor nabestaanden en familieleden van gevallenen, bij de herdenking op zondag 7 sept. te Valkenburg, autobussen rijden. De bussen vertrekken op de bekende plaatsen. Te Beringe: 7.00 uur; Panningen 7.05 uur; Helden 7.10; Maasbree 7.20 uur; Baarlo 7.30; te Kessel 7.40 uur. 5 zwartbontkoeien (T.H.) aan de deelne mers voorgeleid. Binnen een bepaalde tijd moeten de koeien beoordeeld worden op o.a. ontwikkeling, nier- en beenwerk. De jury bepaalt daarna wie dit het beste gedaan heeft en 10 geselecteerden kunnen 's middags doorgaan met de mondelinge toelichting op de koeien. Uit eindelijk komt dan om ca. 16.00 uur de Limburgse kampioen uit de bus. Iedereen, jong en oud, kan ligboxenstal- len, en melkinrichtingen voor koeien en kalveren bekijken. Verder wordt een uit gebreid machinepark tentoongesteld. Daarnaast een tentoonstelling van enkele typen melkapparatuur, speciaal hierbij is de reeds op 't bedrijf aanwezige warmte- terugwinningsapparatuur. Deze installatie zorgt ervoor dat warmte die vrij komt uit de melk, wordt gebruikt om water te ver hitten. Op het bedrijf wordt zelf kaas gemaakt als hobby van Mevr. Mertens. Op die dag zult u kunnen zien en horen hoe dit in zijn werk gaat. Op diverse plaatsen in de lig- boxenstal zullen mensen aanwezig zijn die u als publiek en deelnemer uitleg kunnen geven over alle facetten van een rundvee bedrijf. Van 10 uur 's morgens tót 17.00 uur is het bedrijf geopend voor publiek. Het ligt tussen Baarlo en Kessel en staat vanaf de Napoleonsweg aangegeven. Op bijna ieder agrarisch bedrijf komt een trekker voor. Dit „ijzeren paard" is onmisbaar geworden in deze tijd. Vele jonge boeren maken van trekkerrijden een hobby door mee te doen aan ploeg- en behendigheidswedstrijden van het A.J.- W/KP.J. Wat houdt zo'n trekkerbehendig- heidswedstrijd nu in? Er wordt een parcours uitgezet» waarin de deelnemers in 4 onderdelen te^en elkaar uitkomen nl.: onderdeel 1: vooruit en ach teruit met meer-assige wagens, 2 manou- vreren met voorlader, 3 manouvreren met hef inrichting, 4 manouvreren mat „lose" trekker. Alles bij alles de moeite waard om te zien. Voor de trekkerbehendigheidswedstrijd dient men zich van te voren telefonisch op te geven bij P. Hoebergen Krum 10 Meijel, tel. 04766 - 1589. Aanvang 12.30 u.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1980 | | pagina 1