Volksfeesten Baarlo 1979 zijn geslaagd p ïajsri. Propaganda handbaltoernooi Breeton Sport m i WÈÊÊËÈlH^m P. JVieuws van het Kasteel Sakraments- processie en openluchtmis lili' Tentoonstelling Wat Baarlo te bieden heeft Slotavond V.J.V. Helden e.o. Volksspelen op zaterdag Frühschoppen en disco Bejaardenmiddag Livin' Blues in Mafcentrum Reünie Buurtvereniging „Schoorveld" Van het Gemeente bestuur Kindervakantie werk Maasbree Nieuws voor alle leden van het Jongerenkoor Maasbree 1 juli agrarische dag Maasbree NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR L O Ü1 Avond-Wandel-Driedaagse in Meijel Op den Baum verschijnt volgende week huis aan huis Verloren en gevonden Vrijdag 22 juni 1979 12e jaargang Nummer 10 Het organisatiecomité kan met grote voldoening terugzien op een zeer geslaagd feestweekend ■1 M.W. TEEUWEN W.M.M.Q. TEEUWEN Aspergewedstrijd Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001, 5980 AA Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 25,50 DEN B&UM Op donderdag 14 juni viel het doek voor de tentoonstelling „Wat Baarlo te bieden heeft". Met medewerking van het trom mel- en klaroenkorps Voorwaarts verricht te burgemeester Hubben de openings handeling. De diverse standhouders hadden zorgvul dig hun stands ingericht. Behalve de mid denstand waren er ook verenigingen en hobbyisten aanwezig. Groot was dan ook de belangstelling, welke inderdaad een goede afspiegeling was van wat Baarlo te bieden heeft. Geen wonder dat vrijdag 15 juni de belang stelling zo groot was, waardoor de stand houders loon naar werken kregen. PLANTJES Het geheel werd nog eens extra aange kleed door de plantjes, welke door de jeugd zorgvuldig waren opgekweekt in het kader van deze tentoonstelling. Er waren werkelijk prachtige exemplaren bij en het was voor de jury dan ook een hele taak om van een duizendtal planten de beste exem plaren met een prijs te onderscheiden. Per klas zijn 3 prijzen uitgereikt op de school. Inderdaad kan de tentoonstellingscommis sie met voldoening terugzien op dit evene ment. Dankzij hun inspanning en initia tieven is het mogelijk gebleken voor een betrekkelijk kleine gemeenschap als Baarlo een werkelijk grootse tentoonstel ling voor te bereiden en uit te voeren. Op vrijdag 22 juni a.s. organiseert het VJVHelden e.o. een afsluitingsavond voor alle deelneemsters en deelnemers van het kursusjaar 1978/1979. Tijdens deze avond zullen de deelneemsters van de handvaar- digheids^roep hun werkstukken ten toon stellen. De deelneemsters en deelnemers van de diverse vrouwenkontaktgroepen uit Hel- den-Panningen, Maasbree en Meijel, van de kursus fotografie, van de Bijspijker- kursus Nederlandse Taal en Rekenen en Algemene Ontwikkeling, van de WSW- avond en van de kursus voor KPJ-leden kunnen elkaar dan ontmoeten en gezellig samen zijn. Het vrouwelijke zangduo, Katja en Willo uit Venlo, zal de avond muzikaal op luisteren met vrouwenliedjes ten gehore te brengen. Half augustus start het VJV weer met nieuwe aktiviteiten. De avond begint om 20.30 uur, ingang Schoolstraat tussen no. 13 en 19. Voor inlichtingen kan men bellen op telefoonnummer 04760 - 3107. Om drie uur was het feestterrein bij kas teel d'Erp gereed om te beginnen met de volksspelen voor de jeugd van 12 tot en met 17 jaar. 8 ploegen van de diverse buurtschappen traden aan om hun krach ten te meten in het appelhappen, touw trekken, hardlopen met hindernissen en magere ruin rijden. Vele waren gekomen om hun ploeg aan te moedigen en de jeugd spande zich enorm in om tot een goed resultaat te komen. Dankzij de goede leiding van de scheids rechters verliepen de diverse spelen in vlot tempo zeer tot genoegen van de vele toe schouwers. De einduitslag was als volgtDe Bong 33 punten; Nap. Baan Noord en Nap. Baan Midden 30 punten; Hei 26 punten; Oyen 21 punten; Onger Os 16 punten; Kwisbeek en Soeterbeek 12 punten. Na een korte pauze en inspektie van de banen was alles om zeven uur in gereed heid voor de volksspelen voor de volwas senen, waarvoor 14 ploegen in het strijd perk zouden treden. Na een kort défilé van de verschillende ploegen viel om half acht het startschot. De ploegen begonnen met zaklopen en duidelijk werd dat diverse buurten zich uitstekend hadden voorbereid om tot een goed resultaat te komen, waardoor goede tijden werden genoteerd. Het volgende spel was appelhappen, waarbij de deelnemers met hun monden appels uit een met water gevulde teil moesten nemen. In zwemtenue met bad muts traden diverse ploegen aan en er werd gehapt dat het een lust was. De scheidsrechters hadden een moeilijke taak om door het rondspattende water alles goed in de gaten te houden. Ook het touwtrekken vergde veel van de krachten omdat men verschillende keren daarvoor moest aantreden. Duidelijk zichtbaar was dat enkele ploegen met zorg hun „gewichtige" deelnemers hadden uit gekozen. Op de hindernisbaan leverde de schutting nogal wat problemen op, maar dankzij de hulp van hun ploegmakkers was deze voor iedereen te nemen. Nieuw was het magere ruin rijden. Hevig waren vaak deze kussengevechten, maar niet van lange duur, want zittend op een smalle balk valt het niet mee je evenwicht te' bewaren, wanneer de tegenstander je om de oren zwaait. PRIJZEN Onder grote belangstelling van de vele toe schouwers werd het programma feilloos afgewerkt en om half tien gingen vele tevreden naar de feesttent waar de prijzen werden uitgereikt, waarbij aan de win naar, buurtvereniging Oyen, een wissel beker werd uitgereikt. De einduitslag was als volgt: Oyen 58 punten; Nap. Baan Noord 53 punten; Ver geld 49 punten; Hei .47 punten; Kwistbeek e.o. en Soeterbeek 37 punten; Bong 33 punten; Nap. Baan Midden 31 punten; Erp Zuid 30 punten; 't Hetje en Onger Os 25 punten; Helling 21 punten; Erpelaers 12 punten. In uitstekende sfeer werd deze avond daarna afgesloten. Ook het optreden van de groep „Babe" trok veel belangstelling en tevreden keerde iedereen in de kleine uurtjes huiswaarts. Dankzij de inzet van de commissie Volks spelen, die dit evenement zorgvuldig had voorbereid en gepland, hebben zeer velen van de evenementen en van deze avond genoten. LID N.V.G.A. Assurantie-adviseurs Tel. 04765 - 1331 - Maasbree Veel tijd en inspanning had de zondag commissie zich getroost om deze gebeurte nis te laten slagen, 's Morgens om 6 uur begon men dan ook al met de voorberei dingen en om half 10 kon daarom juist op tijd de processie beginnen te trekken. Via de versierde Hoogstraat met een rustal- taar in de St. Annastraat trok de lange stoet onder begeleiding en met medewer king van diverse verenigingen naar de kiosk bij kasteel d'Erp waar de H. Mis werd gecelebreerd door pastoor Lebens met assistentie van rector H. Kempens en pater H. Janssen. Ondanks het koele weer waren velen naar de kasteelweide gekomen om deze gebeurtenis te kunnen meebeleven. Een woord van dank aan allen, zowel deelnemers als organisatie is hier dan ook wel op z'n plaats. Na het koffieconcert van de fanfare begon men om 12.30 uur met het Frühschoppen. Een gezellige drukte heerste in de feesttent, welke sfeer zich uitbreidde naar de speelweide waar voor de kinderen een kinderboerderij was opgesteld. Groot was de belangstelling van de kleintjes en ook vele ouders kwamen een kijkje nemen. Elders op het terrein werd de jeugd nog door manegehouder de heer Peters in de gelegenheid gesteld om pony te rijden, alwaar een lange rij wachtenden de interesse duidelijk onderstreepte. De dag werd afgesloten met een geslaagde disco avond voor de jeugd. Ruim 500 bejaarden, voornamelijk uit Baarlo, Maasbree en Meijel waren naar de feesttent gekomen om te genieten van een gevarieerd programma. Met „Ons Hermenieke" waren tevens nog 40 bejaarden uit Oisterwijk naar Baarlo gekomen. Het „Hermenieke", dat bestaat uit 12 bejaarde muzikanten leverde uitstekende muziek. Naast het zeer gewaardeerde optreden van de bejaarden volksdansgroepen uit Meijel, Maasbree en Baarlo kreeg de voordracht van mevrouw L. Lenders een zeer aandachtig gehoor. Bovendien was het moedig van het bejaardenkoor onder leiding van mevr. Zwinkels uit Baarlo om voor zo'n groot gezelschap op te treden. Hun zang viel erg in de smaak. Het gehele programma werd afgewisseld met een verloting en het optreden van Hayke Klaessen uit Neer, die met zijn „buuts" en verdere grappen allen hartelijk liet lachen. Om 6 uur werd het feest afgesloten en konden allen terugzien op een gezellige middag. Na meer dan een maand is er weer levende muziek te beluisteren in het Maasbreese jongerencentrum het Mafcentrum. Zondag 24 juni treedt een der betere bluesbands van Nederland, Livin' Blues, vanaf 20.30 uur op. Livin' Blues draait al zo'n kleine tien jaai in de Nederlandse popsien mee. Van de oorspronkelijke bezetting is alleen Ted Oberg overgebleven. Ertj heeft alle ups and downs van deze groep, die momenteel een repertoire brengt van blues, bluesrock en rock, meegemaakt. De groep heeft 6 elpees op haar naam staan. De huidige kern van de groep speelt zo'n 4 jaar samen. Sinds kort is er een 5e lid aan de groep toegevoegd. Deze Jan Pieter Visser bespeelt het bluesinstrument bij uitstek: de mondharmonica. Op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 juni a.s. vindt in Meijel een avond- wandel-driedaagse plaats, georganiseerd door de K.P.J. Meijel. Op bovengenoemde data kan jong en oud die plezier heeft in wandelen zich tussen 19.00 en 20.00 uur in laten schrijven bij het Gemeenschapshuis Meijel, en beginnen aan de tocht van 10 km door velden, bos sen en langs de kanalen te Meijel. Inschrijfgeld per dag is 1,50 p.p. (vol wassenen). Kinderen tot en met 14 jaar 1,00 per persoon per dag. Degene die de tocht alle drie de dagen met succes beëindigt krijgt op zaterdag na afloop een medaille sticker. Ja hoor, het is weer zover. Voor de 10e maal organiseert Breeton Sport het propa- ganda-handbal-toernooi. Dit toernooi is in het Maasbreese sportleven een jaarlijks terugkerend evenement geworden. Dat veel mensen het handbal een warm hart toedragen is wel duidelijk. Speelden voorgaande jaren zo'n 20 a 25 teams, dit jaar is dit aantal uitgegroeid tot 41 teams, die allen zullen strijden om de beste plaats. Natuurlijk hopen wij ook dat er van spelers en speelsters zich een aantal zal aanmelden als lid van onze vereniging. Daar wij dit jaar het 2e lustrum vieren is er een feestelijk tintje gegeven aan _dit handbalgebeuren. De prijsuitreiking zal n.l. plaatsvinden 's avonds in zaal Grubben onder muzikale klanken van enkele joekskapellen. Als de weergoden ons dan ook goed gezind zijn belooft dit een gezellige sportieve dag te worden. De Maasbreese buurtvereniging „Schoor- veld organiseert dit jaar een reünie voor alle inwoners en oud-inwoners van Schoor- veld. Dit naar aanleiding van het feit dat deze buurtvereniging al langer als 30 jaar be staat, wat een unicum genoemd mag worden. De reünie zal plaatsvinden op zaterdag 30 juni in Feestzaal Niëns, Baarlosestraat 1 te Maasbree. Aanvang van de avond is 19.00 uur, die zal worden opgeluisterd door het alom be kende dans- en showorkest de „Nieuwe Twee". Er hebben zich reeds 300 mensen opgegeven. Voor mensen die wij toch nog vergeten zijn: kunnen alle informatie en innemin gen krijgen bij onderstaande personen. H. Boots, Schoorveld 7, tel. 04765 - 1637; Mevr. Philipsen, Valkerheideweg 1, telefoon 04765 - 1387; J. Wanten, Schoor veld 9, telefoon 04765 - 1544. Tevens zal op een nader te bepalen datum een H. Mis worden opgedragen voor alle inwoners en overledenen van Schoorveld. Voor de prijsuitreiking van het handbal- toernooi worden alle aspergestekers verzocht hun asperge exemplaar in zaal Grubben in te leveren. H.H. aspergestekers opgelet... Iedereen die ook maar iets met asperges te maken heeft, kan door middel van deelname aan deze wedstrijd een leuke attentie in de wacht slepen, (zie ook Op den Baum van vorige week). Een deskundige jury bestaande uit de heren Gerard Peeters, Sjaak Benders en Sjraar Klerken zullen het beste exemplaar beoordelen op: I. helemaal wit 2. zo lang mogelijk 3 zo recht mogelijk 4. zo dik en zwaar mogelijk Deelname hieraan is gratis. Doe mee... tot zondag 24 juni Op woensdag, 27 juni a.s. komt de com missie voor jeugd-, sport- en culturele zaken om 20.00 uur in een openbare ver gadering ten gemeentehuize te Maasbree bijeen teneinde de eindresultaten van de subsidie-advisering te bespreken. De kinderen uit Maasbree hebben nog steeds mensen nodig om hen van maandag 30 juli tot en met zaterdag 4 augustus een helpende hand toe te steken. Ben je 17 jaar of ouder? Geef je dan zo snel mogelijk op bij de volgende personen: dhr. Henkens, tel. 1705, Truus Hanraets, tel. 1421, Mat Lenders tel. 1409. Wie heeft er een donkerblauw Adidas trainingsjasje gevonden in Baarlo. Terug te bezorgen bij: Machiel Coehorst, Pastoor Geenenstraat 11, Baarlo, tel. 04707 - 1662. Aangelopen grijs katertje, plm. 1 j. oud, met witte bef. W. Peeters, Leeuwerik 3, Maasbree. Gevonden horloge met blauwe wijzer plaat op Op de Kemp. Peeters, Dorpsstr. 76, Maasbree. Verloren zwem- en gymkleding en zwem diploma op weg van Helden-Panningen naar Maasbree. Jeanne Jacobs, Tongerlo 13, Maasbree, telefoon 04765 - 1452. „Voetbal is oorlog" heeft eens iemand gezegd. Daar was ik het tot afgelopen zondag helemaal mee eêns. Maar nu niet meer. Zondag heb ik genoten van gracieus damesvoetbal. Het keiharde, dat normaal het voetballen kenmerkt, was nergens te vinden. De tegenstanders werden sierlijk gevloerd, en de goals die gemaakt werden waren het resultaat van een voortreffe lijke samenwerking. De dames van ons koor maakten in de wedstrijd tegen Steyl een goal waar iedere voetballer jaloers op zou zijn. (eindstand 1-0 voor Maasbree). De scheidsrechter, die in de eerste wedstrijd ook al fouten gemaakt had, stond weer op het veld toen Maasbree tegen Helden moest spelen. Weer maakte hij fouten; hij floot voor buitenspel, terwijl dit niet zo was. Hierdoor werd Maasbree gedwongen zich tevreden te stellen met 0-0. Onze keeper blonk ook in deze wedstrijd weer uit. Bij het penalty-schieten met Helden 1 had Maasbree erg veel pech. De bal lag niet goed. En zodoende won Helden 1 van Maasbree. Maar bij het penalty-schieten met Velden kwam Maasbree als winnaar uit de bus, en was hierdoor verzekerd van een 5e plaats (er deden 12 damesteams mee). In het cultureel centrum kasteel d'Erp te Baarlo exposeert momenteel de in Broek huizen wonende Wilmy Conen: wand kleden. Wilmy Conen heeft haar opleiding genoten aan de akademie Industriële Vormgeving te Eindhoven. Het materiaal, dat zij gebruikt is hand- gesponnen en bestaat uit plantaardig geverfde wol. Zij exposeerde reeds in Neerpelt, Venlo en Venray (cultureel centra) en in diverse gemeentehuizen. De expositie in kasteel d'Erp is nog te bezichtigen op zaterdag 23 en zondag 24 juni a.s. telkens van 14.00 - 17.00 uur. Volgend jaar doen we weer mee, en dan zal Maasbree zeker de eerste prijs halen. Geachte koorleden, op de feestavond van 22 juni kunnen jullie de dames van ons team nog feliciteren. Zaterdag 23 juni hebben we om 19.15 uur de laatste viering in Maasbree voor onze vakantie met als thema „In Vogelvlucht". Na de viering kan iedereen naar het Trefcentrum komen om daar, onder het genot van een kop koffie, na te praten over de viering of om gewoon gezellig samen te zijn. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen, wil agrarisch Maasbree zich op zondag 1 juli a.s. aan u presenteren. Op deze dag is een fietsroute langs de mooiste plekjes van Maasbree uitgezet. Onderweg is er gelegenheid een aantal bedrijven te bezoeken, zoals een ligboxem stal voor rundvee, een bedrijf met zeugen en mestvarkens, een kas met bloemen en een kas met groenten. Tijdens deze fiets tocht en op deze bedrijven vindt u het antwoord op een aantal vragen. De goede oplossers kunnen prijzen in de vorm van agrarische producten winnen. Start en finish van deze fiets is in de tuinbouwloods aan de Broekstraat. Hier is ook een expositie ingericht waaraan deel nemen de L.L.T.B., tuinbouwvereniging, K.P.J., Bijenbond, Jeugdnatuurwacht en Rabobank. De gezamenlijke loonwerkers tonen u hun modernste machines, terwijl tevens vele oude werktuigen te zien zullen zijn. Hier worden ook de winnaars bekend gemaakt. Dit is een unieke gelegenheid om te zien waarmee de hedendaagse agrarische on dernemer bezig is en tevens van de mooie natuur te genieten met uw familie en vrienden en kennissen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1979 | | pagina 1