MIVA-AKTIE op 26 en 27 augustus Inspraakavonden bevolking met nieuwe raadsfraktie Een dankbrief aan de MIVA van een dankbare missionaris Weltemste NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 18 augustus 1978 Nummer 19 Tyfoon teisterde Ter re des Hommes-kamp in Bangladesh Jong Nederland Maasbree afd. jongens Bedevaart Banneux Jong Nederland Baarlo Tijdelijke verhuizing postkantoor Maasbree Uitgave De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 24,50 DEN BAUM lie JAARGANG 'n Vraag van een missionaris „Rombo, Kenya, uithoek van de wereld, waar de begaanbare weg ophoudt en de paden beginnen, waar wagens over kun nen en soms erdoor. Het stadje Loitokitok, 36 km verder, levert bier, vlees, aard appelen, soms cement, soms benzine, soms boter, soms meel, soms suiker, soms zout. Werk in Rombo: pastoraal werk, onder wijs, preventieve medische zorg. Voor de bouw van schooltjes is cement nodig en zand en hout en golfplaten, vrachtwagens komen hier niet in de rimboe, ik moet het zelf halen. Ook moet ik twee kerkjes bouwen, loka len, geschikt voor allerlei doeleinden. Hier is zo'n plaats van samenkomst geen over bodige luxe voor mijn mensen. Ik zal in de ogen van velen wel een dwaas lijken, omdat ik een kerkgebouw voor naam vind voor onze mensen Ruim 600 huisjes werden beschadigd door een tyfoon/cycloon die op 29 mei het Tongi- vluchtelingenkamp van Terre des Hommes bij Dacca in Bangladesh trof. TdH - verpleegster Gea Stienstra schreef o.a.: „Wij waren net in onze polikliniek aan het werk toen de ramp plaats vond. Boven mijn hoofd verdween plotseling een groot gedeelte van het dak zodat haastig een ander onderkomen moest worden ge zocht. De dag na de ramp ben ik, voorzien van baggerlaarzen, het kamp doorgeploe terd om met eigen ogen de schade op te nemen. Deze was enorm! Onze polikliniek was voor een groot deel vernield zodat er, als het regende, alleen onder een paraplu gewerkt kon worden. Meer dan 600 huisjete waren geheel of gedeeltelijk vernield en het gemeenschapscentrum geheel ingestort. Helaas zijn onder de bevolking enige doden en gewonden gevallen. De toestand na deze ramp is voor de mensen onhoudbaar ge worden. Woonden, voor die tijd, gemiddeld 8 personen in een huisje, nu moeten de getroffen 600 gezinnen opgevangen worden door de rest of men is genoodzaakt onder de blote hemel te wonen. Speciaal in dit seizoen we zitten midden in de natte moesson is deze situatie miserabel. Dagelijks worden we benaderd door to taal ontredderde getroffen gezinnen. Men verwacht van Terre des Hommes na de reeds meer dan drie jaar in Tongikamp verleende hulp dat er ook deze keer iets gedaan zal worden. Financiële hulp is, in dien mogelijk, dan ook dringend gewenst om zo spoedig mogelijk met de wederop bouw te kunnen beginnen. Na berekening zijn we op een bedrag van 80.000,gekomen, nodig voor wederop bouw en reparatie Inmiddels heeft Terre des Hommes Neder land de benodigde gelden ter beschikking gesteld, is de polikliniek hersteld en be gonnen met de wederopbouw. (Voor het ge val de lezers willen helpen: Het postgiro nummer van Terre des Hommes, Den Haag is 646900) TERRE DES HOMMES TEAM WERK ZAAM IN LIBANON Een team van 3 Nederlandse verpleegsters is voor TdH begonnen met een vaccinatie programma in, voorlopig, 4 dorpen in Noord Libanon. Onder in Libanon nog steeds zeer moeilijke omstandigheden wordt tevens een moeder/kindzorg-pro gramma opgezet. FINANCIËLE ADOPTIE IS EEN GROOT SUCCES De opzet van de programma's waarbij een Nederlander (of een school, vereniging etc.) via een maandelijkse bijdrage van dfl. 37,50 de zorg voor een kind in een ont wikkelingsland op zich kan nemen spreekt de Nederlandse bevolking duidelijk aan. 9015 kinderen kunnen op dit moment in 116 projekten in 24 landen via deze bij dragen worden geholpen. Alle gewenste in formatie is verkrijgbaar bij: Terre des Hommes, Pr. Mariestraat 6a Den Haag te lefoon 070 - 63 79 40 of 64 40 38. JAAR VAN HET KIND Ook Terre des Hommes zal in 1979 (Het Jaar van het Kind) landelijke aktiviteiten gaan organiseren. In samenwerking met de nu 93 vrijwilligersgroepen van TdH in Nederland en andere organisaties wordt momenteel aan de voorbereidingen gewerkt. De definitieve opzet wordt later dit jaar bekend gemaakt. WERKGROEPEN IN NEDERLAND Ruim 500 vrijwilligers zijn reeds in Ne derland werkzaam in eigen woonplaats of omgeving. Belangstellenden speciaal in het kader van Het Jaar van het Kind erg welkom! wordt verzocht zich met Terre des Hommes (telefoon 070 - 63 79 40) in ver binding te stellen. Noot van de redaktie: Voor uitgebreider informatie, ook over één van de andere projecten van TdH, graag kontakt opnemen met: Rob Dessauvagie, direkteur telefoon: 070-63 79 40. Vervoer in Rombo: ik heb een kleine vrachtwagen, 120.000 kilometer gelopen, maar nu volkomen versleten door de zeer slechte wegen; de auto begint in stukken te vallen; het werk lijdt er onder.... Mijn naam is Roel Knaap. Ben in 1946 in Afrika terecht gekomen als missionaris, en volgens zeggen van mijn mensen hier en mijn bisschop nog nuttig. Mijn verwachting op MIVA-ZONDAG Zit er ook een auto voor mij in Door de Miva bliksemaktie hoopt de Miva 746 vervoermiddelen te kunnen verschaf fen aan missionarissen en eigenlandse krachten waarmee deze het werk van de kerken in de ontwikkelingslanden zullen kunnen voortzetten. Doet U ook mee? In de kollektebus aan de kerkdeur ofop giro 27 22 49 ten name van MIVA, Vijverstraat 12, Breda. De nieuwe raadsfraktie, gevormd door drie Baarlose en drie Maasbreese raads leden, houdt de volgende week twee in formatie-avonden voor de Maasbreese en Baarlose bevolking. De informatie-avond in Maasbree vindt plaats op dinsdag 29 augustus in Trefcentrum d'n Adelaer om 20.30 uur terwijl donderdag 31 augustus de informatie-avond in kasteel d'Erp te Baarlo om 20.30 uur gepland is. KENNISMAKING Op de eerste plaats bestaat er deze avond de gelegenheid voor de bevolking om ken nis te maken met de zes raadsleden. Deze zes raadsleden zijn Piet Driessen, Wiep Hermans, Wim van Kreij, Grad v. Meijel, Mat Nellen en Frits Timmermans. Zij zul len op deze avonden uit de doeken doen, waarom zij de komende vier jaar een fraktie in de Maasbreese gemeenteraad gaan vormen. PROGRAMMA Het programma van deze fraktie, dat ie- Missionaris A. Coopman afkomstig uit Heerlen en werkzaam in Brazilië schreef de volgende brief aan de MIVA in Breda Beste vrienden, Met grote dank en tevredenheid kan ik u berichten, dat de door u toegezegde 10.000 voor de aanschaf van een auto zijn aan gekomen. Het is een grote auto geworden, die gemakkelijk 10 personen kan vervoe ren, hetgeen vóór het werk zeer belangrijk is. Want bij ons werk worden steeds meer grote groepen leken ingeschakeld voor het werk onder de plaatselijke basisgroepen. Er komen ook steeds meer goede wegen hier, zodat we met de auto nu in een paar uur doen waar we vroeger de hele dag of meer voor nodig hadden. Graag geef ik weer eens weer voor welk werk de auto broodnodig is: Voor het regelmatig bezoeken van de mensen van de 8 buitenposten en voor het tweemaal per jaar bezoeken van de klei nere gemeenschappen. Voor het wekelijks bezoeken van de basisgemeenschappen, waarbij dan wel 12 katechisten meegaan. Voor het vervoer van kerngroepen naar cursussen die door het bisdom gegeven worden. Voor het transport van goederen vanuit de stad. Dankzij de Miva, met het centrale bureau in Breda, en allen die bij de jaarlijkse aktie hun steun gaven, kunnen wij hier nu weer verder vooruit. Een mens went aan alles en daarom rea liseren wij ons hier misschien niet vol doende wat er in Nederland aan werk verzet moet worden om de hulp aan ons, missionarissen en eigenlandse krachten maar steeds weer mogelijk te maken. Daarom nogmaals onze hartelijke dank aan de Miva en aan allen, die het de Miva mogelijk maken ons te helpen. w.g. A. Coopman, Casa Paraquial 55.400 Catende, Pe. Brasil Tot zover deze brief ENQUETE Op de ouderavond op kamp zijn enquête formulieren rondgedeeld aan de ouders. Aan de hand van de uitslag wordt be paald hoe in het vervolg de contributie wordt betaald. Men kan kiezen uit twee mogelijkheden, namelijk a) Betalen zoals voorheen, dus contributie per half jaar en weekenden en kamp apart; b) Alles in twee keer betalen, dus één ikeerv contributie en twee weekenden en één keer 'kamp; c) Alles in één keer betalen, dus contri butie, twee weekenden en kamp in één keer betalen. Tot nog toe hebben 46 ouders hun for mulier ingeleverd. De voorlopige uitslag is: 7 voor A; 28 voor B; 11 voor C. Ouders die nog in het bezit van een for mulier zijn kunnen dit bij een van de leiders inleveren. Zij die nog geen formu lier hebben ontvangen dienen zich ook tot een van de leiders te wenden. Zondag 3 sept. bedevaart naar Banneux kosten 18,p.p. Kinderen t-m. 10 jaar half geld. Opgave tot en met 25 augustus bij mevr. Geurts-Wijnands, Dr. Poelsstr. 10, Maasbree, telefoon 04765 - 1406. Ook Pater Harry Janssen uit Baarlo, werk zaam als coördinator voor vele missiona rissen in Manilla op de Filipijnen ontving vorig jaar 10.000,voor de vervanging van zijn auto. Hij was er reuze blij mee, u las het ook in Op den Baum, en kan nu weer enkele jaren vooruit, om afstanden te overbrug gen, voor en met mensen daar. Dat is het werk van de Miva.die jaar lijks de landelijke aktie houdt. Dit jaar is dat in het weekeinde van 26 en 27 augustus a.s. De kerkdiensten in Baarlo zullen weer in het teken staan van deze AKTIE. Zuster Cypriana van Wijlick, op vakantie vanuit Irian-Yaya, zal de aanbeveling voor ons verzorgen. Zij is blij dat zij dit als echte Baarlose missionaris voor de Baar lose kerkgangers mag en kan doen. De mensen van het kornité voor Missie- en Ontwikkelingswerk zorgen weer zoals al tijd voor de publicaties en informaties en voor de kerkdeurkollekte. Wij bevelen deze belangrijke kollekte dan ook in uw belangstelling aan en wij hopen dat de MIVA dit jaar de 35 uit Limburg afkomstige missionarissen en 14 landeigen hulpkrachten, werkzaam in Ma lawi en Ghana kan helpen aan een goed en safe vervoermiddel. Deze missionarissen kunnen dan het werk voor hun mensen daar goed voortzetten. En daar gaat het om!!! MENSEN OP WEG HELPEN AFSTANDEN OVERBRUGGEN MENSEN HELPEN ZICHZELF TE HELPEN 26 en 27 augustus: MIVA BLIKSEMAKTIE KERKDEURKOLLEKTE of: GIRO: 27 22 49 t.n.v. Miva Breda. Nu het grote zomerkamp er weer opzit en we dadelijk weer aan een nieuw seizoen beginnen, kunnen al diegenen die graag lid willen worden van Jong Nederland, zich opgeven. Maar eerst willen we nog eens duidelijk aangeven wat het Jong Nederland leven allemaal inhoudt en welke aktiviteiten deze verricht. Jong Nederland is een organisatie welke tot doelstelling heeft aan jeugdige jongens en meisjes in hun vrije tijd voor hun ont spanning gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden. Deze worden in groeps verband gerealiseerd met behulp van daartoe opgeleide leiders en leidsters. Elke week zijn er groepsbijeenkomsten, de ze omvatten o.a.: sport en spel, bosspelen, tochten kreatieve avonden en knutselen. Hiernaast kennen we ook nog enkele gro tere aktiviteiten zoals: St. Nicolaasfeest, Kerstfeest, karnavalsavonden, weekends, Christus Koningsviering, Paastik, diverse toernooien en natuurlijk het grote zomer kamp. De mogelijkheid om zich als lid bij Jong Nederland op te geven is dan ook weer nu aanwezig en wel op 19 augustus, 's morgens van 10.30 tot 11.30 uur. Men kan alleen lid worden als men vóór 1 oktober a.s. nog 8 jaar wordt, of als men ouder is, tot 18 jaar. De kontributie bedraagt 25,deze geldt tot 1 jianuari. Tevens wordt er nog een be drag van 1,in rekening gebracht aan kosten voor een lidmaatschapskaart. Wil len nieuwe leden deze bedragen s.v.p. bij opgave betalen. P.S. Alle leden worden op 19 augustus om 14.00 uur verwacht aan de blokhut. Ook diegenen die zich 's morgens als nieuw lid hebben aangemeld. We zullen dan de groepsbijeenkomsten met aanvangstijden en de leiding bekend maken. Mocht u 19 augustus verhinderd zijn dan kunt u zich nog altijd bij P. Gijsen, Molenberg 26 op geven. dereen bij de fraktieleden kan krijgen, zal op deze avond besproken worden. Cen traal zullen staan de programmapunten: openheid en openbaarheid, landbouw en werkgelegenheid, welzijn voor iedereen (o.a. gehandicapten, jeugd en jongeren en bejaarden), milieuzaken, wonen en woon omgeving, verkeersveiligheid, onderwijs en edukatief werk. Ook zal er uitleg ge geven worden over de taakverdeling in deze fraktie. Met de inbreng van de be volking wordt door deze fraktie rekening gehouden, in de besluitvorming, zodat de kiezers inspraak kunnen hebben op het te voeren beleid. Het is te hopen dat de geïnteresseerden op een van de twee avonden in de ge legenheid zijn om te komen. JAAROVERZICHT VAN DE STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASBREE 1977 In 1977 kwam het bestuur van de Stich ting 7 maal in voltallige vergadering bij een; de hoofden van de vier onder haar ressorterende scholen, twee basisscholen en twee kleuterscholen, waren daarbij aanwezig. In de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging; wel werd het secretariaat van de heer Vannisselroij in oktober overgenomen door de heer Thielen. Uit het bestuur werd een commissie sa mengesteld, die samen met een afgevaar digde van de gemeente Maasbree en de heer Jans, de zorg droeg voor de bouw van de nieuwe St. Jozefschool, die dit jaar van start ging. Door het dagelijks be stuur werden er diverse besprekingen ge voerd met o.a. de gemeente, inspekties en het bestuur van de oudervereniging. GEBOUWEN Tot nu toe was Maasbree drie vrij nieu we scholen rijk en één school die dateert uit 1903. De verouderde St. Jozefschool voldeed niet meer aan de huidige eisen en zo werden er na instemming van de gemeente en de inspektie plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe school. Op 5 januari 1977 werd de eerste bijeen komst gehouden van de bouwcommissie met de architekten Clevis en Kleinjans uit Baarlo. Op 3 oktober 1977 werd de nieuwbouw aanbesteed en gegund aan de firma van Rijswijck uit Venlo. In aug. 1978 zullen de leerlingen van de St. Jozefschool hun lessen kunnen starten in de nieuwe school. Deze school is i.v.m. de te verwachten in tegratie vastgebouwd aan de kleuterschool de Blokkendoos", evenals de kleuterschool de Sohout in 1976 werd vastgebouwd aan de Gerardusschool. Het Old Paint House werd afgebroken en op deze plaats werd een semi-permanent lokaal geplaatst, waarin een klas van de Gerardusschool werd gehuisvest. PERSONEEL De kleuterscholen telden in totaal 7 klas sen met 7 full - time leidsters en 1 part - time leidster. Mej. Karin Beurskens werd benoemd tot kleuterleidster aan de Schout. Ze nam de plaats in van mej. Marjo Tim mermans. De basisscholen telden in totaal 20 klas sen met 20 verplichte leerkrachten. Aan beide scholen was 1 part-time leerkracht verbonden voor vier schooltijden. Per 1 februari 1977 werd mej. Schillings van de Tegelse Muziekschool benoemd als vakleerkracht muziek. Ook de gymnastiek lessen werden door een vakleerkracht ge geven. De logopediste verzorgde de spraaklessen aan alle scholen. DIVERSEN Aan het katholieke karakter van de scho len werd regelmatig aandacht besteed door het bestuur en de teams van de scholen. In het schooljaar 1977 - 1978 ging ook de Schooltandverzorgingsdienst van start. Men is begonnen met de eerste klassers, en ieder jaar worden er weer de kinde ren van de eerste klassen bijgenomen, om zodoende tot een geleidelijke opbouw te komen. Er wordt erg veel aandacht be steed aan de gebitten van de kinderen en aan mond-hygiëne, waardoor men erg te vreden is over de schooltandverzorging. Na vele pogingen om tot een oplossing te komen, werd per 1 november 1977 door de gemeente de financiering voor het schoolzwemmen van de 5e klassers de finitief stopgezet, 'n Betreurenswaardig verloop In verband met interne verbouwing is het postkantoor te Maasbree tijdelijk ge sloten Met ingang van maandag a.s. 21 augustus kunnen postzaken worden afgehandeld in een caravan, die staat op de open plaats bij H. Hillen-Stroeken, tussen Dorpsstraat nummer 5 en 7. Hoelang deze tijdelijke verhuizing zal du ren is nog niet exact te zeggen. Per 1 januari 1977 werden 17 nieuwe kleuters aangenomen, welke in de periode 1 okt. - 31 dec. 1976 4 jaar zijn geworden. De ouders hebben de vrijheid om de kin deren naar de kleuterschool te laten gaan, maar er werd wel op gewezen, dat 2V2 iaar kleuterschool erg lang is voor veel kleuters. In oktober 1977 overleed op 60-jarig leef tijd de heer J. Cox. Hij was vanaf de oprichting tot mei 1976 als voorzitter ver bonden aan het Schoolbestuur van het Katholiek Onderwijs Maasbree. Zijn vol ledige inzet en warme belangstelling voor het schoolgebeuren kwam recht uit zijn hart. Hij kon zich goed inleven in de gevoelswereld van het kind. Wij zijn de heer Cox dankbaar voor al het goede, dat hij voor de scholen van Maasbree gedaan heeft. De samenstelling van het bestuur is als volgt: De heer H. Cornelissen voorzitter. De heer G. Timmermans vice-voorzitter De heer H. Thielen secretaris De heer W. Fleuren bestuurslid. De heer J. Lemmen bestuurslid. De heer W. Peeters bestuurslid. De heer H. Vannisselroy bestuurslid. Mevr T. Stolzenbaoh-Bentvelzen bestuurs lid. Mevr. M. Klerken-Wijnen 'bestuurslid. De dagtaak zit er weer op en de rust is verdiend. Dit is het laatste stukje voor dit jaar van het K.V.W. Baarlo waarmee ik de vergelijking van het werk dat door de leiding verricht is, met de normale dagtaak van iedere persoon, wil beëin digen. Alles is goed verlopen en de kinderen hebben enorm plezier gëhad. Het begon maandag met de opening op de kiosk aan de markt voor een uitbundige menigte kinderen vergezeld met hun ouders. Deze dag werden de home's ingeruimd. Verder werd veelaan het initiatief van de leiding overgelaten, zoals ook de rest van de week. In de loop van de week werd de film K.V.W. 1977 vertoond, evenals enkele tekenfilms. Verschillende groepen gingen paardrijden in de manege op de Berckt. Verder werd er een groot gedeelte van de week gebruik gemaakt van de gym zaal, waar onder deskundige leiding werd gegymd. Ook werd er gezwommen en er was een creatieve morgen", waarin er ge knipt, geplakt, geschilderd en geboetseerd werd. 's-Woensdags 's-middags stelde jongeren centrum Sjiwa hun lokaal beschikbaar voor de K.V.W. jeugd, die hier de gehele middag gezellig vertoefde en gratis enkele consumpties kon nuttigen. Donderdag werd een speurtocht georga niseerd die uitkwam in de bossen bij de Raay. Voor de oudste groepen was hierna een behendigheidscross, die zo snel mo gelijk afgelegd moest worden. Vele ouders zullen die avond wel danige „viespeuken" thuis hebben gekregen. Vrijdags was de openlucht disco middag op de speelwei bij het Kempke. Hier wer den enkele spelletjes gespeeld voor aan vang van de voetbalwedstrijd leiders - leidsters. Deze werd met overtuiging door de leidsters gewonnen. Als daverende afsluiting van de week en van het 15-jarige bestaan van het K.V.W. Baarlo (de kinderen kregen allemaal een vlagje als aandenken) was natuurlijk de geweldige mooie dag in Phantasialand in Brühl. Acht bussen stonden om 8.15 uur opgesteld in de Hoogstraat, toen een man of tien nog maar het reisdoel wisten. Na 9.00 uur stond de telefoon echter rood gloeiend van belangstellenden die graag zouden weten waar het K.V.W. Baarlo heenging. Namens de werkgroep K.V.W. Baarlo mag ik alle mensen nog eens bedanken die op enigerlei wijze hun steentje bijgedragen hébben aan het slagen van de kinderva kantieweek. Namen noem ik hierbij geen, omdat dan toch de een of ander vergeten zou blijven. Al met al was het toch een zeer mooie week, die de deelnemertjes niet snel zul len vergeten. Het K.V.W. Baarlo legt zich nu een poos te ruste om volgend jaar met evenveel animo en hopelijk evenveel belangstelling weer te kunnen beginnen. Werkgroep K.V.W. Baarlo

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1978 | | pagina 1