15 jaar handbal in Maasbree ICTpi m CARNAVALS CONTRASPIONAGE Achtste internationale Jeugdprijsvraag Rabobank Felke Keukens NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO "•P y voor iedereen Reünie 6e klas lagere school 1967 -1968 Maasbree Vrijdag 6 januari 1978 Nummer 39 4 LEMMEN B.V. M.W. TEEUWEN W.M.M.G. TEEUWEN Nationale hoofdprijzen: vluchten boven de Nederlandse molens. Verder vele andere prachtige prijzen. Jongens en meisjes van 6 t.m. 18 jaar kunnen meedoen. Daarvoor kunnen zij vanaf 15 jan. 1978 bij de dichtstbijzijnde Rabobank 'n deelnemings formulier krijgen. FILMAVOND VOETBALCLUB Wat lezers schrijven Uitgave De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* DEN BAUM Abonnementsprijs per jaar 23, 10e JAARGANG Zaterdag 7 januari viert de tegenwoordige handbalklub (Breeton Sport) het 15 jarig bestaan van haar sport in verenigings verband in Maasbree. GESCHIEDENIS 2 augustus 1962 werd op initiatief van ka pelaan Vleeshouwers in Maasbree 'n hand balvereniging opgericht onder de naam M.H.C. (meisjes handbal club) „Bree". Het eerste bestuur stond onder leiding van M. Timmermans. In het begin werden de trainingen geleid door enkele leden van H.V. Athene '56 uit Venlo. In september van datzelfde jaar begonnen twee teams aan de handbalcompetitie. In mei 1963 trad M. Timmermans af als voorzitster, omdat zij in het huwelijk trad. J. Huys werd eerst waarnemend- en later officiële voor zitter. Oktober 1963 nam kapelaan Vlees houwers afscheid als geestelijk adviseur van de vereniging, vanwege zijn overplaat sing. Zijn opvolger was kapelaan Versleij- en. De vereniging kampte met ernstige fi nanciële problemen omdat er een groot bedrag aan het N.H.V. afgestaan moest worden als inschrijfgeld voor de compe titie. Oktober 1963 ontstonden er moeilijk heden binnen het bestuur. Voorzitter J. Huys trad af en werd opgevolgd door J. Wijnen. lijk om telkens complete teams op te stel len. Nu wordt eraan gedacht om een twee de heren senioren team op te richten, ter wijl ook de dames senioren weer met elf speelsters zijn. Een mogelijke oorzaak hier van is, dat handbal in Nederland steeds populairder wordt. Een andere mogelijke oorzaak is dat de vereniging zelf steeds beter gaat draaien. Het dames junioren team leek dit seizoen zelfs aanspraak te kunnen maken op het kampioenschap. Ook de trainingen, onder leiding van Hay Kem pen en Wiel Wijnen op donderdagavond in tennishal „De Schansenberm", gaan steeds beter draaien. Verder staat Breeton Sport in de omgeving goed bekend vanwege de sfeer binnen de teams, en bij de leden vanwege de lage contributie. Het resultaat is dat de Maasbreese handbalclub een ver eniging is geworden die een gunstige toe komst tegemoet gaat. Het dames junioren team werd in 1976 samengesteld uit de overblijfselen van het aspiranten en het bestaande junioren team. Zij draaien op het ogenblik mee in de hoogste regionen van de derde klasse. Oor zaak hiervan is wellicht dat ze eigenlijk nooit een speelsterstekort gekend hebben. De heren senioren kregen in 1976 een bij zonder zware klap te verdragen, toen een groot aantal spelers, en niet eens de slecht- De heren senioren van H.C. „Bree" poserend aan het begin van een toernooi in 1967. Van links naar rechts, staand: Hay Hillen, Gerard Peeters, Ton Mulders, Wiel Wijers, Jeu Peeters. Zittend: Mart Fonteyn, Ton Peeters, Wiet Hermans, Jack Wijnen, Jan Smets. 21 maart 1967 werd op een vergadering officieel de herenafdeling van de handbal vereniging opgericht. De naam werd ver anderd in H.C. „Bree". Bovendien ging men over op 7-hand'bal (de dames speelden voorheen 11-handbal). In september 1967 vierde de vereniging haar 5-jarig bestaan. Op het programma stonden een toernooi, een dansavond en een receptie. Begin 1968 had de vereniging te kampen met een ernstig ledentekort. Het damesteam moest zelfs uit de compe titie teruggetrokken worden. Januari 1969 werd J. Wijnen opgevolgd door B. Smets als voorzitter. In 1969 organiseerde H.C. „Bree" voor de eerste maal een propagan- datoernoo'i. Begin 1971 bleken de moeilijk heden binnen het bestuur en de financiële problemen zo groot te zijn dat besloten werd tot opheffing van de vereniging. Nog datzelfde jaar werd op initiatief van een groep spelers een nieuwe handbalclub opgericht onder de naam „Breeton Sport". Deze vereniging bestond met een groot succes, zowel wat de prestaties als wat de onderlinge relaties van de leden betreft. Augustus 1977 deed Ben Smets na 9 jaar afstand van zijn functie als Yoorzitter. Een definitieve opvolger is tot op de dag van vandaag nog niet gevonden. Secretaris Hay Kempen is voorlopig waarnemend voorzit ter. Begin '77 had Breeton Sport nog pro blemen met het ledental, de financiën en de scheidsrechtersleveringsplicht. Dit is nu echter grotendeels opgelost. DE HANDBALCLUB NU Breeton Sport is op het ogenblik een snel groeiende vereniging. Enige tijd geleden was het, vooral bij de senioren, nog moei- hoge klasse speelden. In de zaal konden ze echter al een aantal overwinningen op hun naam schrijven, wat de sfeer binnen het team zeker ten goede komt. HET PROPAGANDATOERNOOI In 1977 organiseerde Breeton Sport voor de achtste maal een handbaltoernooi voor buurtverenigingen en vriendenkringen. Aan het begin van het lopende seizoen rezen er bij een aantal leden twijfels of het nog wel nut had om dit toernooi ook in 1978 weer te organiseren. De laatste jaren is namelijk gebleken dat er niet of nauwelijks nieuwe leden als gevolg van dit toernooi, terwijl dit toch eigenlijk 't eerste doel ervan is. Door de grote deelname ieder jaar opnieuw is echter wel gebleken dat het propagandatoernooi een evenement ge worden is, dat moeilijk meer uit de Maas breese samenleving weg te denken is. Het is dan ook waarschijnlijk dat de vereniging ook in 1978 weer het toernooi organiseert, zij het dan met 'n enigzins gewijzigd regle ment (o.a. mét betrekking tot de actieve handballers). DE LEDENWERFACTIE In het afgelopen seizoen is al vaker ge bleken dat het moeilijk is om goede pres taties te leveren met slechts één team in iédere categorie. Bovendien is het voor zowel jongens als meisjes mogelijk om handbal in verenigingsverband te spelen vanaf zes jaar, en wel in de volgende ca tegorieën: Welpen-B (6 en 7 jaar, geen competitiewedstrijden, aangepaste spelre gels), Welpen-A (8 en 9 jaar), Pupillen (10 tot en met 12 jaar), aspiranten (13 tot en met 15 jaar), junioren (16 tot en met 18 jaar), senioren (19 jaar en ouder). Verenigingen uit dorpen met veel minder inwoners dan Maasbree blijken in staat te zijn mét een groot aantal teams in iedere categorie deel te nemen aan het competi- tiegebeuren. Dit moet in Maasbree ook mo gelijk zijn, vandaar deze ledenwerfactie, die begin 1978 géhouden zal worden, ge steund door de afdeling Limburg van het Nederlands Handbal Verbond. Wij hopen dan ook dat u, als u te zijner tijd een ken nismakingsbrochure thuis, krijgt, deze niet zo maar weg gooit, zonder hem gelezen te hebben. PROGRAMMA 7 JANUARI De avond wordt gestart met een receptie in feestzaal Niëns voor alle belangstellen den. Joekskapel „Neet urn aan te hüre" van H.V. Loreal uit Venlo zal dit gebeuren omlijsten met sportieve en vrolijke klan ken. Aanvang 19.00 uur. Daarop aanslui tend begint om 21.00 uur een feestavond voor leden en oud-leden van de handbal- De dames senioren van H.C. „Bree" op het 5-jarig bestaan van de vereniging in 1967. Van links naar rechts, staand: Mien Driessen, Annelies Wyers, Door Hermans, Mariet Kuypers, Truus Greyn, Annet Niëns, Truus Pauwels. Zittend: Fien Vennix, Tiny Kuypers, Mia v. d. Laar, Mariet Cox en An Smets. KEUKENCENTRUM Tel. 1815 PANNINGEN Industrieterrein 14a, Loosteeg 15a sten, de wens te kennen gaven ermee op te houden. Als tweede, zo mogelijk nog zwaardere klap, kreeg het team te horen dat het uitgesloten was van de veldcom- petitie vanwege de scheidsrechtersleve ringsplicht. Tegenwoordig neemt het team weer deel aap beide competities, en zijn ze soms zelfs in staat om een team van twaalf spelers op te stellen. De dames senioren hebben in de veldcom- peti'tie tot nu toe nog weinig succes gehad, waarschijnlijk omdat ze gewoon in een te Zaterdag 14 jan. loopt een reünie van sta pel voor alle oud-gedienden van meester Bellen tijdens het schooljaar '67 -'68. Het is de bedoeling dat allen, die een uitnodi ging ontvangen hebben, zich om half 9 present melden in café Grubben. Onder het genot van een glaasje bier gaan we de klok eens 10 jaar terug draaien, om met elkaar de oude schoolherinneringen nog eens op te frissen. vereniging. De muziek op deze avond wordt verzorgd door 't orkest „The Neighbours". Wekenlang is het organisatie-comité bezig geweest met het opzoeken van de tegen woordige adressen van de oud-leden, om iedereen een persoonlijke uitnodiging te kunnen sturen. Grotendeels zijn we hierin geslaagd. Mocht je nog geen uitnodiging ontvangen hebben, dan ligt dit aan het feit dat 't moeilijk is om de huidige adres sen te achterhalen. Hiervoor excuses van het organisatiecomité. Je bent natuurlijk even goed welkom. Wij hopen dat je deze gelegenheid om weer eens een gezellige avond door te brengen met je oude sport vrienden en -vriendinnen niet voorbij zult laten gaan. Tot ziens op 7 januari. Het organisatiecomité LID N.V.G.A. Assurantie - adviseurs Tel. 04765 - 1331 - Maasbree Bij het lezen van vreemde capriolen van de Peelkanterse agent 123 stuurden wij onze zeer deskundige en geslepen contra spion 11+ op pad om na te gaan of het wel allemaal zo geweldig was op Rinkes- fo'rt. Er werd inderdaad met veel lawaai gewerkt, zoveel lawaai echter waardoor de timmerwoede op de andere buurten niet meer opviel. Van een timmerwoede kan men inder daad spreken, de vraag naar karton, tem pex, verf, latwerk stijgt, in tegenstelling tot de koffieprijs en de dure „poters" die slechts goedkope „petatte" opgeleverd hebben, ten gevolge van een met veel tam-tam aangekondigde zomertijd om meer van de zon te kunnen genieten. Het is weer voorbij, niet echter de ge meenteraadsverkiezingen, met een veel heid aan kandidaten, die misschien afge schrokken door het Middeleeuws Volks gericht jl. augustus, gedecimeerd zullen wo'rden tot het smurfen zijn geworden om met het nieuwe(?) college te kunnen smurfen in de nestkastjes. Geef om de natuur: rupsen verwerkt in jachtschotels en dan maar zingen: Avé VVV. Dat de karnaval in Maasbree springle vend is blijkt echter wel uit de opgaven: resp. Dubroek-Zandberg, Heeske, Achter de Hoven, Westeringlaan, Kerraad en en kele groepen, terwijl op de Korte Hei, Rozendaal en Lange Hei fel vergaderd wordt, terwijl 't Rooth, Rinkesfort, Schoorveld, Tongerlo, Spilwei, Oude Pas torie, Broekstraat, Breetstraat en Dijk ook dit jaar weer op het appél zullen ver schijnen met kolderieke bouwsels, knap uitgewerkte ideeën, waar Maasbree in de gehele omgeving een goede reputatie mee heeft opgebouwd. Ondanks de korte tijd die nog rest; immers veel handen maken licht werk MEDEDELINGEN - Zondag a.s. van 12.00 tot 13.00 uur houdt de optochtkommissie zitting bij Sjraar Niëns (opgave, ideeën, inlichtingen - hiervoor kunt u uiteraard ook even op bellen). - Geef u zo' spoedig mogelijk op om te voorkomen dat uw idee in dezelfde ka- tegorie dubbel aanwezig is - Wie eerst komt, eerst maalt. De optochtkommissie: Dré Timmermans, Laar 5, tel. 2061; Frits Wijnen, Dr. Poels straat 15, tel. 2196. In Europees verband vindt jaarlijks een creatief evenement plaats dat bij de jeugd in 7 Europese landen bekend staat als de „internationale Jeugdprijsvraag". De Internationale Jeugdprijsvraag wordt jaarlijks uitgeschreven door de Rabobank- organisatie in Nederland in samenwerking met zusterorganisaties in België, Frank rijk, West - Duitsland, Oostenrijk, Zwitser land en Italië. Jaarlijks wordt internationaal een prijs vraagthema bepaald, op basis waarvan de Europese jeugd opdracht krijgt creatieve werkstukken in te zenden, waaruit door nationale jury's uit elk der landen de beste resultaten worden gekozen, die voor prijstoekenning in aanmerking komen. De Internationale Jeugdprijsvraag heeft grote bekendheid verworven en is in de afgelopen 7 jaar van haar bestaan tot een begrip geworden, dat enkele miljoenen Europese kinderen in diverse leeftijdsgroe pen heeft geactiveerd tot creatieve bezig heden. Naast de zeer vele aantrekkelijke prijzen die worden toegekend in de diverse waar deringscategorieën, worden aan 2 kinderen per deelnemend land hoofdprijzen toege kend,- die betrekking hebben op het geko zen prijsvraagschema. In 1970 was dit het thema „Ruimtevaart". De hoofdprijs was toen een 14 - daagse vliegreis naar Amerika met een bezoek aan het Ruimtevaartcentrum te Houston, waar het internationale gezelschap van in totaal 14 kinderen werd ontvangen door wijlen Dr. Wernher von Braun. In de daarop volgende jaren waren de onderwerpen achtereenvolgens Olympi sche Spelen, Dieren, Techniek, Geschiede nis, Olympische Winterspelen en de Na tuur. Binnen het kader van deze thema's be stonden de hoofdprijzen eveneens uit 14 - daagse vliegreizen voor 14 kinderen uit 7 Europese landen naar resp. München, Ke nya, Japan, Innsbrück en Canada. Het algemene thema van de 8e Internatio nale Jeugdprijsvraag voor het jaar 1978 luidt: „Ontdek Europa". De jeugd in elk der deelnemende landen zal de opdracht krijgen werkstukken te leveren, die zijn georiënteerd op een na tionaal onderwerp. De Nederlandse jeugd krijgt de opdracht werkstukken te maken over het onderwerp „de Hollandse molen". Over de Hollandse molen is veel te zeg gen en veel te doen.' De Internationale Jeugdprijsvraag zal de Nederlandse jeugd ongetwijfeld tot creatieve daden brengen, waaruit zal blijken dat de molen niet is weg te denken uit het Hollandse land schap. In tekeningen, schilderijen, schil derstukjes, collages en modelbouwwerk- stukken zal de Nederlandse jeugd ook nu weer blijk geven van haar creatieve ta lenten, waarmee de nationale jury het zon der meer moeilijk zal krijgen. Het nationale thema „de Hollandse molen" is ditmaal bewust gekozen om de aandacht te vestigen op een stuk nationaal monu- mentenbezit dat alleszins waard is aan dacht te krijgen. Tien procent van wat wij honderd jaar geleden nog aan molenbezit hadden, is nog overgebleven. 900 van de 9.000. En daar moeten we zuinig mee zijn! Tal van instanties en stichtingen beijveren zich om dit molenbezit in stand te houden en te doen bewaren voor het nageslacht. In 1973 werd door de Rabobankorganisatie ter gelegenheid van haar 75-jarig be staan een aanzienlijk geldbedrag beschik baar gesteld aan de Stichting „De Holland se Molen", waarmee een fonds werd ge vormd, waaruit herstel en resauratie van molens wordt gefinancierd. De Rabobank is derhalve nauw betrok ken, bij het molenbezit: Tot dusver is van 60 molens de restaura tie voltooid; 17 molens zijn volledig her steld en van 118 molens zijn de werkzaam heden in uitvoering of in een voorberei dend stadium. Een dankbaar onderwerp voor de Neder landse jeugd om in 1978 langs creatieve weg de aandacht te vestigen op behoud van het bezit van de Hollandse molen. Het is alleszins verantwoord om zó met de jeugd bezig te zijn. De internationale hoofdprijzen zijn: vluch ten boven Europa met kinderen uit alle deelnemende landen. Tijdens de feestelijkheden bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Baarlose Voetbalclub is een film gemaakt van de festiviteiten. Deze film wordt op donder dag 12 januari vertoond in het Trefcen trum te Baarlo. Eerst wordt om zeven uur 's-avonds een vertoning gehouden voor de junioren, om half negen komen de senioren aan de beurt. Na afloop van de laatste ver toning wordt nog een gezellige kaartavond belegd. Reactie van een Baolderse - Breetse Dit naar aanleiding van het ingezonden stuk reünie buurtvereniging De Hei. Het deed mijn familie goed om nog eens samen te zijn met onze oud buurtgenoten. Dit zoals vermeld in bedoeld stuk. Daarom op de eerste plaats dank namens mijn hele familie. Mag wel stellen ook namens alle oud buurtgenoten en ook die er nog wonen. Deze dank gaat Uit naar alle mensen die deze reünie voor ons georganiseerd hebben. Wij allen hebben genoten van deze avond. Zowel jong en oud zullen nog lang aan die avond denken. Vooral de ouderen deed het goed om nog eens samen te zijn met oud buurtgenoten, waar vele herinnerin gen weer eens opgehaald konden worden. Onze conclusie is dan ook eensluidend voor herhaling vatbaar. Ook nog als men 30 jaar of langer oud buurtgenoot is geweekt. Indien men van 30 jaar uitgaat mogen die Breetse Baol derse nog een keer van de partij zijn wat wij wel jammer vinden. Ook de vlaaien waren goed en lékker, zo op het eerste oog te zien. Helaas hadden wij niet het ge noegen om nog eens van die Baolderse vlaaien te proeven. Een Kerststukje kwam door middel van de tombola wel in ons bezit. Om dit al mooie Kerststukje nog mooier te maken werden de bloempjes van de bewuste fre sia's van het steeltje gescheiden en in dit Kerststukje gestoken. Niet zoals gesugge reerd werd opgegeten. Dit stuk draagt dus ook nog bij tot op lossing van de geheimzinnige verdwijning van de bewuste fresia's. Als ik zo tussen de regels door lees denken die van de Hei dat die Breetse - Baolderse in Bree niet genoeg te eten krijgen, en dat ze fresia's lekker vinden. Dat dit niet zo is zou ik die van de Hei willen uitnodigen om allen naar Bree te emigreren. Dan weten zij meteen hoe goed het in Bree te leven en vertoeven is. Mogen wij die van de Hei en alle Baol- dersen een Zalig en Gelukkig Kerst- en Nieuwjaar toewensen. Ook alle oud buurtgenoten waar ook ter wereld. G. Grutters, Meidoornstraat 1, Maasbree

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1978 | | pagina 1