Jubileumconcours te Baarlo Gesloten John Peeters Gebr. Hermans bv WEEKENDDIENST HET ADRES VOOR: PEETEN centrale verwarmingen b.v. HERMANS Schoenen H. van BERGEN Op het Veld Op het Veld Gazonmaaiers BRUIJNEN Op het Veld NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR LO Vrijdag 22 juli 1977 Nummer 15 Baarlo Parochie H. Petrus, Baarlo Parochie H. Aldegundis, Maasbree van het Ge meentebestuur MEDEDELINGEN AAN INGESCHREVENEN VAN DE LICHTING 1978 Duivensport M.W. TEEUWEN W.M.M.G. TEEUWEN Verloren en gevonden centrale verwarming luchtverwarmlng sanitaire installaties Wegens vakantie van 25 juli tot en met 8 aug. I VOOR I i i i eiken stijlmeubelen I klassieke bankstellen Schiesser ondergoed MODEHUIS Uw wensen, onze adviezen I en persoonlijke, I vakkundige behandeling I leiden tot een geslaagd f kapsel. i Dameskapsalon enkele percelen grond HENRI FLEUREN B.V. Telefoon 04707 - 2100 - 1235 Bad- en strandkleding MODEHUIS CENTRALE VERWARMING AIRCONDITIONING of LUCHTVERWARMING Te koop sportieve combinaties MODEHUIS Huwelijk in het vooruitzicht De Gouden Leeuw Uitgave De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760- 1980* Abonnementsprijs per jaar 23, DEN BAUM 10e JAARGANG De Jeugdafdeling van de Baarlose Lande lijke Rijvereniging Tom Mix viert haar tienjarig bestaan met een uitgebreid dres suur- en springconcours op zondag 24 juli a.s. Meer dan 400 ponies, dus alle paarden kleiner dan een meter 47,2 zullen op het Sportpark De Berckt aanwezig zijn. Om 10 uur 's morgens beginnen de dressuur - wedstrijden voor achttallen en viertallen, en tevens voor individuele dressuur. Bij de achttallen zal de strijd gaan tussen Kes- sel, Helden en Meijel, althans in de meest- geoefende afdeling, en bij de viertallen vertegenwoordigen Afferden en weer Kes- sel de allersterksten. Niet alleen uit genoemde plaatsen zijn de deelnemers, afkomstig uit bijna geheel Nrd en Midden - Limburg zullen de ruiters naar Baarlo komen, van Baexem zowel als uit Afferden. De ruiters zijn niet ouder dan 18 jaar, als ze ouder zijn moeten ze over naar de grote paarden. Daarvandaan een grote groep die ingedeeld is In de afdeling Licht, en een relatief kleinere groep in de klassen Mid den en Zwaar, daar de meesten tegen die tijd overgaan op een ander paard. In 20 ringen zullen de dressuurkeuringen plaats vinden, zodat de zeer grote groep toch nog vrij vlot verwerkt zal worden. DÉFILÉ Tegen twee uur zal het défilé plaats vin den, dat is zoveel als de officiële opening. Alle verenigingen die deelnemen worden dan voorgesteld aan het publiek. Het zal een imposante pony - show worden wan neer de 16 deelnemende afdelingen op zullen draven tussen de twee springpar- coursen. Tevens zal daar de prijsuitreiking plaatsvinden van de 's morgens verreden dressuurwedstrijden. Het springen is ook al 's morgens begonnen maar het wordt onderbroken vanwege het défilé. Wie in de middel- en zwaardere klassen met de prijzen zal vertrekken uit Baarlo, is moei lijk te zeggen. Twan Goertz uit Blerick zal met Hanko hoge ogen gooien, immers Han- ko is niet de eerste de beste: hij heeft al deelgenomen aan de Europese kampioen schappen in Zweden. Maar hij zal heftige concurrentie ondervinden van Elly van Horne uit Baexem, die met Fire - Fly heel wat mans is. In de afdeling zwaar zal Wout Veekens uit Meijel met The Robber waar schijnlijk de lakens gaan uitdelen. SPRINGEN Voor de springwedstrijden zijn twee com plete parcoursen uitgezet. Nadat de klei neren om half 12 begonnen zijn met hoog tes van 80 en 90 centimeter komen na het défilé ook de groteren in aktie. Die gaan in eerste instantie tot 1 meter twintig, maar in barrages kan de strijd ook letterlijk ho ger oplopen, tot anderhalve meter toe. Bij de kleinere ponies lijkt Sjef Goosens uit Meijel in de klasse zwaar een van de sterksten, bij de wat groteren zouden Maya van Cleef uit Belfeld met Fide in het mid den en Henk van Wijlick met Hunter uit Velden in de voorste gelederen kunnen eindigen. Bij de grootste ponies is de strijd vrij open, omdat nogal wat ruiters van afdelingen die hier minder bekend zijn, zullen deelnemen. Een heel apart gebeuren is het Pony - Spelen, na afloop van de dressuurwed strijden. Dit is een soort behendigheids wedstrijd voor kinderen met ponies, die nog te klein zijn om aan het grotere ge beuren deel te nemen. Zij doen allerlei spelletjes met en zonder pony, als inlei ding op de eventueel later te leveren spor tieve prestaties. En tot slot vindt er een keuring plaats voor de best - gaande pony. De winnaars hiervan kunnen afgevaardigd worden naar het Limburgs kampioenschap op 21 augustus in Roggel, en ze hebben dan kans om afgevaardigd te worden naar de NKB - kampioenschappen einde september in Wanrooy. Frans Stoks FILM VAN DE WEEK BRUCE LEE OP DRAKENJACHT Het gaat er deze week stevig aan toe in het Thaliateater want niemand minder dan Bruce Lee komt op bezoek. En dan is er van alles te zien op het gebied van Kung - Fu, de befaamde Chinese verdedigings- sport. Bruce Lee heeft dit nodig, want hij moet zijn nichtje in Rome verdedigen die daar een Chinees restaurant exploiteert. Er zijn echter een aantal vervelende kerels die steeds weer voor moeilijkheden zorgen. Nichtjelief heeft aanvankelijk niet al te veel vertrouwen in het haar door oom in Hong Kong toegestuurde familielid. Maar als er weer eens problemen dreigen van de zijde van genoemde vervelende ke rels bewijst hij meer dan afdoende dat hij zijn mannetje kan staan. Dat komt hem dan tegen het einde uitstekend van pas als de Amerikaanse karatekampioen en de grootste Japanse karate - export ge ïmporteerd worden om definitief een einde te maken aan de toko van Miss Cheng. Natuurlijk lukt dat niet, waarmee dan weer een goede filmtraditie gehandhaafd wordt, nl. dat films uiteindelijk toch goed aflopen. OOK DEZE WEEK WEER FILM OP VRIJ DAG: nl. om half 9, evenals op zater dag. En op zondag is het dan weer om 6 uur en half 9 te doen. SCHUTTERIJ St. ANTONIUS St. PETRUS A.s. zaterdag 23 juli worden alle leden op het schietterrein verwacht om 9.30 uur. Dit i.v.m. het in orde brengen van het schietterrein voor het bondsfeest. Wilt u schop en hamer meebrengen? Weest u allen aanwezig en laat de enkelen die al tijd werken niet in de steek. U bent ook lid. ZONDAG 24 juli 17e zondag door het jaar. Sluiting Octaaf H. Odilia. 8 u. fam. Kes- sels - v.d. Beuken. 9.30 u. hoogmis jaarget. Wilhelmina Verkoelen - Schouren. 11 u. Wilhelmus Peeters. N.B. Maandag, dinsdag en donderdag al leen 's morgens een h. mis om 8 uur. Woensdag en vrijdag alleen een avondmis om 19.00 uur. MAANDAG 25 juli H. Jacobus, apostel. 8 u. gest. jrg. Maria van Wijlick - Peeters. DINSDAG 26 juli H.H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria. 8 u. lsm. Anna Colbers - Joosten. WOENSDAG 27 juli 19 u. zwd. Maria Meyerink - Custers, en zwd. Lodewijk Bol. DONDERDAG 28 juli 8 u. gest. jrg. Ma- thieu Berden, en t.i.v. Peter Wienden. VRIJDAG 29 juli 19 u. zwd. Leonardus Lenders, en mnd. Gertruda Hoeben - Coop- mans. ZATERDAG 30 juli 19 u. overl. ouders Coopmans - Lenssen. ZONDAG 31 juli 18e zondag door het jaar. 8 u. mnd. Anton Caris. 9.30 u. hoogmis, jaarget. Willem Zanders en zoon Wim. 11 u. Mathilda Smits - Berben. Misdienaars: Zondag 24 juli 8 u. Frank Habets - Mar cel Verhorstert. 9.30 u. Peter Janssen - Harry van Krey. llu. Antoine Pouwels - Leon v.d. Eertwegh. In de week: 8 u. (alleen maandag, dinsdag, donderdag): Johan van den Beuken - Pe ter Roeven. 19 u. (alleen woensdag, vrij dag en zaterdag): Martin van Neerven - Michiel Ver hof stad. Priester van de week: Pastoor A. Lebens, Markt 2 tel. 1275. ZATERDAG 23 juli 19.15 u. Ben Peeters. ZONDAG 8.30 u. Jan Grubben 2e mnd. 10.00 u. Joachim Linssen en dochter Agnes. 11.30 u. Gerard Zeelen, overl. ouders en zusters en voor Tona Wijnen - van den Kerkhof v.w. de LLTB. MAANDAG 18.45 u. Cornelis Hoeymakers en echtgenote. 19.15 u. overl. fam. Knip penberg - Trepels. DINSDAG 18.45 u. Johannes Nijssen 4e wkd. 19.15 u. Joachim Linssen. WOENSDAG 18.45 u. Jan Grubben le wkd. 19.15 u. John Verstappen. DONDERDAG 18.45 u. Maria Smits - Theeuwen 5e wkd. 19.15 u. Jacobus Her mans 12e mndd. VRIJDAG 14.00 u. huwelijksmis bruids paar Berkvens - Tielen. Om 15.00 u. hu welijk van Jeanne Hendrix en Paul Bouten 19.15 u. overl. ouders Huys - Lenders. ZATERDAG 19.15 u. Piet Hendrix. In onze parochie werden gedoopt tot christenen: Ankie Lenders, van Eyckstraat 5 en Loes Seelen, Lindenstraat 8. Van harte. Te Meijel overleed onze voormalige pa rochiaan Jan Grubben in de leeftijd van 86 jaar. AANVRAAG VOOR DE BESTEMMING TOT „BUITENGEWOON DIENSTPLICHTIGE" Aangezien voor de lichting 1978 het aantal voor oproeping beschikbare dienstplichti gen groter is dan het aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de Minister van De fensie besloten tot een aantal maatregelen waarbij ingeschrevenen van deze lichting kunnen worden bestemd tot buitengewoon dienstplichtige. De oudste zoon uit een gezin van tenmin ste 5 kinderen, die voor de lichting 1978 is ingeschreven kan op zijn verzoek wor den bestemd tot buitengewoon dienstplich tige. Hierbij gelden als voorwaarden dat de oudste zoon tevens het oudste in leven zijnde kind uit het gezin is en dat onder de vier of meer andere kinderen tenminste nog 2 zonen moeten zijn. De aanvraag hiertoe moet worden inge diend door tussenkomst van de burgemees ter van de woonplaats, en wel zo spoedig mogelijk. Daarmede behoeft dus niet te worden gewacht totdat men voor de mili taire dienst is goedgekeurd. Met het indie nen van de aanvraag moet zeker niet wor den gewacht totdat men voor de militaire dienst wordt opgeroepen. In dat geval is men nl. reeds bestemd tot gewoon dienst plichtige en dan zal slechts bij wijze van uitzondering, bijv. als het aantoonbaar niet mogelijk was de aanvraag eerder in te dienen, het verzoek alsnog in overweging kunnen worden genomen. Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat, wanneer van deze mogelijkheid ge bruik wordt gemaakt, voor jongere broers de voorwaarde om voor vrijstelling wegens broederdienst in aanmerking te komen, nl. dat tenminste 2 broers moeten hebben ge diend ook in deze gevallen onverminderd blijft gelden. Tenslotte wordt er nog de aandacht op ge vestigd, dat de sedert 1956 bestaande re geling inzake vrijstelling voor de oudste zoon van een weduwe onverkort gehand haafd blijft. Voor die vrijstelling komt in aanmerking de dienstplichtige, die het oudste in leven zijnde kind is uit een ge zin met tenminste 4 kinderen indien het hoofd van het gezin weduwe is en de dienstplichtige voor haar een onontbeer lijke steun is bij de opvoeding van de an dere kinderen. Deze vrijstelling moet wor den aangevraagd door tussenkomst van de burgemeester van de woonplaats, nadat de dienstplichtige de oproeping voor op komst in werkelijke dienst voor eerste oe fening of de eventueel daaraan vooraf gaande waarschuwingsoproeping heeft ontvangen. MAASBREE, BAARLO, KESSEL Van vrijdagavond 8 uur tot maandagmor gen 8.30 neemt voor W. v. Roessel, M. Scheijmans en L. Theunissen waar: L. THEUNISSEN, Maasbree, 04765-1500 Consulten na telefonische afspraak. HELDEN Van zaterdag 8 uur v.m. tot zondag 8 u vm. P.G. TOOSE, Steenstraat 32, 04760-1353 Van zondag 8 u. v.m. tot maandag 8 u. v.m. L.J.H.M. SMEETS Koninginnelaan 2a, Panningen, 04760-2288 DIENSTEN DIERENARTSEN HELDEN Van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen 8.30 uur Dierenarts VAN BERS, 04765-1549 DIERENARTSENPRAKTIJKGROEP Laveaux - v. Rooy - Rijk J.W. LAVEAUX te Kessel tel.: 04762-1373 PRIESTER VAN DE WEEK BAARLO Past. A. Lebens, Markt 2 telefoon 1275 PRIESTERWACHTDIENST Pastoor Bors, Beringe 04760-1338 GROENE KRUIS Baarlo, Maasbree, Kessel Helden - Dorp en Koningslust Weekenddienst Mevr. LEENDERS, tel.: 04760 - 2785 PDV EENDRACHT MAASBREE De wedvlucht vanuit Chateauroux, 600 km., werd gewonnen door: P. Korsten. Dit was een van de zwaarste vluchten van het sei zoen. De uitslag was als volgt: P. Korsten 1, G. Smets 2, 3, 4. Comb. TV 5, 6 7 8 10. Gebr. v.d. Beucken 9. LID N.V.G.A. Assurantie- adviseurs Tel. 04765 - 1331 - Maasbree Gevonden een kinderfietsje 5 a 6 jaar. Terug te krijgen bij A. Kempen Pallandt- plein 10 Maasbree tel.: 2070. V Verloren wit damesvest maat 48. Merk Lucia. Verloren omgeving Baarlosestraat. Gaarne bericht aan drogisterij Wijnen, Baarlosestr. 31 Maasbree tel.: 1298. Gevonden een zwarte damesfiets. Gijsen Molenberg 5 Baarlo Beurs verloren. Gaarne melden bij Th Peeters, Baroniestraat 31 te Baarlo Peeters, Baroniestraat 31 te oaanu: LID A.C.I. (gas en olie) KESSEL, MOLENSTRAAT 34, TELEFOON 04762 - 1441 PAST. LEURSSTRAAT 11 MAASBREE Ijiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiuiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiniuimiimimiimiiiimiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiii E E NATUURLIJK EERST EEN KIJKJE NEMEN BIJ I MEUBILERING Grotestraat 26 BAARLO Telefoon 04707 - 1216 DiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiT BAARLO Grotestraat 20a, BAARLO Telefoon 1886 's-Maandags gesloten I Gespecialiseerd in KNIPPEN en FÖHNEN TniiiiiiimimmiiiiiiiiummniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminniiimmiiimnmniiHiuHimim Voor het kweken van vruchtbomen benodigen wij ingaande l-ll-'77 nog Te pachten voor 2 of 3 jaar, in de omgeving van Helden, Kessel, Maas bree of Baarlo. BOOMKWEKERIJEN Te k. zo goed als nieuw Etna gasfornuis met ther mostaat en Grill. Willem v. Gulikstraat 4, Baarlo', telefoon 1855 Steeds voorradig vroege aardappelen. J. Cootjans, Rinkensfort 19, Maasbree, tel. 1422 Te koop prei- en kool- planten. Alleen na de middag tussen 13 en 18 u. Th. Verhaegh, Poorterw. 103, Koningslust ELLEN BÉTRIX voor de algehele huidver zorging. Drogisterij Klim op Te koop Esta diepvries- kast 110 1. z.g.a.n. 190, Molenstraat 58, Maasbree Telefoon 04765 - 1620 Te koop mah. salonkast mah. eethoek ronde tafel salontafel en miniset. Van Hoorn, Hertog van Gelrestraat 17, Baarlo Telefoon 1633 Augurkenplukkers en -pluksters gevraagd. Lambert Bongers De Berckt 4, Baarlo Telefoon 04707 - 1278 Wie is er genegen mij op zaterdagavonden, tegen vergoeding, mee te nemen naar de bals voor alleen staanden. M. Bollen, Heideweg 3, Maasbree Heeft uw kind de Okki, Jippo of Taptoe kompleet. Laat ze dan nu inbinden. Genaaid in kunstleren band kost dat 20,per jaargang. Verwijdert u wel even de nietjes! De Gouden Leeuw Panningen BAARLO van de bekende merken o.a. hebben wij voor u in voorraad meer dan 30 verschillende modellen met motor, accu, electrische en hand maaiers ATCO, SUFFOLK QUALCAST, BRIL MOUNTFIELD, KYNAST HUSQVARNA enz. Vraag vrijblijvend inlichtingen en demonstraties bij machinehandel Molenstraat 87, Helden Telefoon 04760-2314-1547 Tevens het juiste adres voor het slijpen en onderhoud van gazon maaiers Te koop nieuwe aardap pelen en tevens twee jon ge Duitse Herders. A. Haenen, Heeske 7, Maasbree, telefoon 1642 overweegt U de aanleg van (gas/olie); Wij voeren deze graag voor U uit en verlenen 2 jaar volledige garantie. Vraag vrijblijvend advies. PANNINGEN Kerkstraat 78 Tel. 04760-1461 ca zo goed als nieuw salonmeubel, fineer-eiken gashaard, merk Benraad gasplaat, merk Atag Luxaflex zonnescherm televisie - antenne Fam. W. Leveau-Huys, Op de Kemp 14, Maasbree Aanwezig na half zes 's avonds en zaterdags Bereikbaar t.m. 25 juli '77 I1IIIIII1IIIIIIIIUIIIIIII1III1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII Voor heren BAARLO iiiiiuimiimimiiiiimiimiimuimiimmiiiiiiii! Hebt U de uitgebreide collectie huwelijkskaar ten al gezien bij

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1977 | | pagina 1