Het grote feest nadert Feestprogramma Zondag Concours hippique Schietfestijn 1977 in Maasbree Baby op komst Minimum jeugdlonen NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR LO Vrijdag 15 juli 1977 Nummer 14 Subsidieregeling eigen woningen gewijzigd Uitslagen fokdag op de Berckt OCTAAF H. ODILIA BAARLO GEBOORTE KAARTJES Baby welcome felicitatieservice pakket GRATIS DeGouden Leeuw Maasbree Baarlo Bibliotheek Baarlo Verloren en gevonden Uitgave De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprij s per jaar 23, OP DEN BAUM 10e JAARGANG Langzaam komt het 125-jarig bestaans- feest van Fanfare Eendracht dichterbij. Het feestprogramma is gereed, en u kunt 't hier in de buurt ergens aantreffen. Houdt u alvast met de daar aangegeven data re kening? Volgende week komt de sticker op de markt, dus vanaf dan is iedere Baarlose auto een doorrijdende reclame voor het feest. Het ontwerp ervan is hetzelfde als het cliché dat bij dit artikel gebruikt wordt, en het zal ook dienst doen bij de affiches die gebruikt gaan worden. Daar deze af fiches heel bijzonder zijn, zal er wel veel vraag naar komen. Haalt u ze echter ber- gens weg, maar wacht tot na de feeste lijkheden. Er zijn er zo'n 700 van, dus u kunt altijd nog wel een exemplaar te pak ken krijgen. En anders informeert u maar bij het feestcomité. In het kader van het duiken in het oude archief is Van de gelegenheid gebruik ge maakt om alles wat enigszins waarde heeft op de foto te zetten, zodat ook al zou er iets zoek raken later altijd be kend blijft hoe het er uit heeft gezien. Het is trouwens merkwaardig hoeveel ar chiefmateriaal er van de Baarlose fan fare is overgebleven. Alleen al zo'n 50 medailles zijn nog in prima staat aanwezig. Er zijn ware juweeltjes bij. U kunt ze al lemaal gaan bekijken op de tentoonstel ling die van 31 juli t.m. 28 aug. in kas teel D'Erp gehouden wordt. Het feestprogramma zelf valt in drie de len uiteen. In de eerste plaats een stuk, speciaal ge reserveerd voor de jeugd. Dat bestaat uit een popconcert, georganiseerd in samen werking met Sjiwa, een jeugdmiddag en een disco-avond, de laatste weer georga niseerd in samenwerking met Wisja. Op 19 augustus begint het feest met LUCIFER, en het eindigt op 28 augustus met de VA RA DRIVE IN DISCO SHOW. Het 2e deel is het culturele. Dat bestaat uit de hele vermelde tentoonstelling, dan is er op 14 augustus een heel bijzonder concert. De beste jeugdige solisten uit (Zuid-) Limburg treden dan op in kasteel D'Erp. Onder hen de drievoudige kam pioen Hans Nickel uit Eygelshoven. Aan vang 3 uur. Verder zijn er concerten door de kampioensfanfare uit Nieuwenhager- heide, Harmonie Wilhelmina uit Poster- holt, Koninklijke Harmonie St. Caecilia uit Mheer en Fanfare St. Aldegundis uit Maas- bree. In dit kader passen dan ook nog wel de twee hoogmissen, verzorgd door het Baarlo's Zangkoor en Fanfare Eendracht zelf. Gemakshalve stoppen we het officiële gedeelte op zondag 21 augustus hier ook bij. Minister Gruijters van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft hoofdzakelijk om budgettaire redenen de subsidierege ling voor eigen woningen per 1 juli 1977 gewijzigd. Met ingang van die datum zal de maxi male eerste jaarlijkse bijdrage worden ver laagd van f 4.700,tot 4.000, Voor eigen woningen in de beschutte sfeer blijft echter het bedrag van 5,200,ge handhaafd. Met het oog op de prijsstijgingen is het hoogste bedrag van de stichtingskosten, waarbij een maximale bijdrage wordt toe gekend, verhoogd tot 105.000,(was 102.000,Tot een maximaal bedrag aan stichtingskosten van f 127.000,(was 123.000,wordt nog een jaarlijkse bij drage verstrekt. De grens van stichtingskosten waarbij nog een gemeentegarantie kan worden ver leend, wordt per 1 juli gebracht op 180.000,— (was 175.000,—). Zoals be kend neemt het rijk voor de helft deel in de gemeentegarantie. Subsidie - aanvragen voor eigen woningen die op 30 juni 1977 te 17.00 uur volledig ingevuld zijn binnengekomen bij de di recties van de Volkshuisvesting in de pro vincie, kunnen nog in aanmerking komen voor toepassing van de oude regeling. Om de een of andere reden zijn de vo rige week de minimumjeugdlonen niet in Op den Baurp verschenen. Gelukkig maar, want de bedragen klopten niet. Hier volgen de juiste bedragen: p. maand p. week 16 jaar - 3 werkdagen 371, 86,— 16 jaar - 5 werkdagen 573, 132, 17 jaar 647, 149, 18 jaar 723,— 167, 19 jaar 798,— 184,— 20 jaar 866,— 200,— 21 jaar 935,— 216,— 22 jaar 1003,— 231, 23 jaar 1071,— 247, Dit zijn allemaal netto bedragen. Hans van Rens Tenslotte het amusementsgedeelte. Na ie der concert is er een gezellig samenzijn, waarbij een orkest voor gezellige muziek zal zorgen. De meesten hebben al vaker in Baarlo gespeeld, en daarom stellen we maar: Goede wijn behoeft geen krans. En dan is er nog tweemaal frühschoppen, op de beide zondagen. In totaal dus 5 dagen om de bloemetjes buiten te zetten. En misschien wordt een traditie doorbro ken die wil dat het regent als de fanfare jubileert. Dat is al in 1912 gebeurd en dat is in recentere jaren ook het geval geweest. Laten we afspreken dat dat nu voorgoed voorbij isF.S. Zondag 31 juli: opening tentoonstelling 125 jaar Fanfare op kasteel D'Erp om 15.00 uur. Zondag 14 aug.: finalisten Mgr Roncken Tro fee 1977. Concert op kasteel D'Erp om 15.00 u. Vrijdag 19 aug.: popconcert door de groep Lucifer. Zaterdag 20 aug.: galaconcert door fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide om 20.00 uur in de parochiekerk te Baarlo. Daarna: gezellig samenzijn in de feesttent m.m.v. de Edelweiss'kapel uit Herten. Zondag 21 aug.: 9.30 u.plechtige hoogmis, ver zorgd door Baarlo's Gemengd Zangkoor. Na afloop: koffietafel voor de leden in zaal Unitas, daarna omkleden in nieuwe unifor men. 12.00 uur: aanbieding van de nieuwe uniformen. Uitreiking onderscheidingen. Receptie. Friihsdh'oppen m.m.v. de Kapel van Ohé en Laak. Woensdag 24 aug.: familieavond van de Fan fare. Jeugdmiddag. Vrjjdag 26 aug.: vriendenconcert m.m.v. Har monie Wilhelmina uit Posterholt en Harmo nie St. Caecilia uit Mheer. Na afloop: gezellig samenzijn m.m.v. de Vlaotlander uit Posterholt. Zaterdag 27 aug.: feestconcert te geven door fanfare St. Aldegundis uit Maasbree. Pre mière film Baarlo 1976. Daarna gezellig samenzijn m.m.v. de kapel van het Philharmonisch Gezelschap uit Venlo. Zondag 28 aug.: 9.30 u. plechtige hoogmis verzorgd door fanfare Eendracht. 12.00 uur: Frühschoppen m.m.v. de Avanti's. 19.00 uur: Vara's Drive - In Disco - Show. 18.00 uur: Sluiting Tentoonstelling. Rijvereniging De Cowboys te Maasbree or ganiseert zondag a.s. een groots opgezet concours hippique. Aan de wedstrijden die gehouden worden op de nieuwe terreinen op de Breukerheide nemen meer dan 300 equipes deel, waar onder diverse bekende combinaties. De wedstrijden beginnen om 10 uur met sprin gen B, springen M, afdelingsdressuur en individuele dressuur. Aan de individuele dressuurproef nemen circa 175 combi naties deel. Voor het springen B schreven 112 equipes in en voor het springen M59. Aan het nummer dressuur 8 - tallen ne men deel Grubbenvorst, Reuver, Sevenum (2x), Reuver (2x), Venlo en Helden (2x). Om 12.15 uur wordt het programma voort gezet met springen Z met 41 deelnemende combinaties, waaronder Frans Vrenken met Inka, en met de 2e groep individuele dressuur. Om 12.15 uur wordt het programma voort gezet met springen Z met 41 deelnemende combinaties, waaronder Frans Vrenken met Inka, en met de 2e groep individu ele dressuur. Om 14 uur zal burgemeester Hubben de wedstrijden officieel openen, waarna het défilé der deelnemende afdelingen zal plaats vinden. Dit zijn liefst 49 afdelingen, komende uit geheel Limburg. Om er slechts enkele te noemen: Slenaken, Geleen, Yssel- stein, Castenray, Schinnen, Margraten, Heyen, Meijel, Ulestraten etc. Om 14.30 u. volgt de wedstrijd tuigpaarden limiet klasse, waarvoor 11 deelnemers inschre ven. Te circa 14.45 u. zullen de barages sprin gen Midden en Zwaar plaats vinden. Om 16 uur begint het steeds weer spektakulaire „Speel Uw Spel" springconcours. Niet minder dan 69 combinaties nemen aan A.s. zaterdag 16 juli zal op het schietter- rein aan de Sevenumseweg het schietfes tijn worden ingezet met schietwedstrijden voor 3 tallen waaraan diverse schutterijen zullen deelnemen. Aanvang 14.00 uur. Om 18.30 uur zal worden begonnen met de afkaveling. Op het prachtig gelegen schiet- terrein is een grote feesttent en dansvloer geplaatst waarin naast een goed gekoeld glas bier of frisdrank ook diverse hapjes aanwezig zijn o.a. broodjes met schutters- worst of zult, heerlijke slaatjes, chips en koffie. Vanaf 18.00 uur speelt voor u het dans- en amusementsorkest „CANDLE - LIGHT": 5 personen. Welsh ponies: Sektie A - kampioene: Hendre Pswi van me vrouw Brugsma uit Esch. Sektie B - kampioene: Petra van H. Ver sieyen uit Oirlo. Sektie K - kampioene: Gierhorst's Machteld van H. Stuart uit Box tel. F jordenpaarden Kampioen veulen van P. Willemsen uit Hel den. Kampioene 1-2 jarigen: Uta van de Westlandpaardenhof uit Kinrooi (B) Kam pioene oudere paarden: Nymphe van H. Heb ben uit Meijel Kampioene praedicaat - mer- riën en ere - kampioene: Greetje van J.H. Weerens uit Beegden. Trekpaarden Alle kampioenen, zowel bij de jeugd als bij de oudere merries, waren afkomstig van de heer Abels uit Hunsel. New Forest ponies Kampioen hengstveulen: Dacapo van P. van Well uit Helenaveen. Kampioene merrieveu len: Stardust van Hein van Horne uit Bae- xem.Beste 1-2 jarige: Zeldenrust van mevr. Peeters uit Horn. Beste 3 - jarige met veulen: Aronia van P. van Well uit Hele naveen. Beste 3 - jarige zonder veulen: Zeldenrust Goana van mevr. Peeters uit Horn. Beste 4-5 jarige grote maat tevens reserve dag kampioene: Weverdijks Sandra van W. Din- nissen uit Overasselt. Beste 4-5 jarige kleine maat, tevens dag kampioene: Zeldenrust Moushje van H. van Oers uit Heythuysen. Beste 6-10 jarige kleine maat: Irene van P. van Lookeren Campagne uit Swartbroek. Beste 6-10 jarige grote maat: Broomy Pop- sy van mevr. Y van de Laan uit Lottum. Bes te 6 - 10 jarige kleine maat met veulen: Wootton Morning Light van Hein van Home uit Baexem. Dressuur: 6-10 jarige grote maat met veulen: 1 Tri con Lightfeet van Hein van Home uit Bae xem. 2 Aldenghoor's Gaby van J. Moonen uit Nederweert. 6-10 jarige kleine maat met veulen: Wootton Morning Light van Hein van Horne uit Baexem. Warmbloedpaarden (WPN) Veelzijdigheidstype: kampioene: Omenta van H. Peeters uit Vlodrop. Rij paard type: kam pioene: Nilucienne van H. Bindels uit Ot- tersum .Tuigpaardtype: kampioene: Pauline van Th. Jacobs uit Horst. Paarden onder het zadel: kampioene: Nelza van J. Veltmans uit Meijel. Frans Stoks. Trek er eens uit en kom naar het mooist gelegen schuttersterrein van Limburg, waar de schutterij en de gemeenschap erg trots op kan zijn. En u proeft alvast iets van de schutterssfeer voor a.s. zondag 17 juli. Want dan is het de beurt aan alle Breetse sportverenigingen, buurtvereni gingen, bedrijven, café's, families en vrien denclubs om hun schietkunst te tonen. Aanvang 14.00 uur. Er wordt alleen ge schoten met 3 - tallen. Reglement op schietterrein aanwezig. Vanaf 18.00 uur speelt voor u in de feesttent het dans- orkest The Angelo's met zangeres. Op zaterdag 23 juli zal het schietfestijn wor den voortgezet met schietwedstrijden, waaraan diverse schutterijen zullen deel nemen. Aanvang 14.00 uur, om 18.30 uur zal worden begonnen met de afkaveling. Vanaf 18.00 uur speelt voor u in de feest tent het dans- en amusementsorkest De Harmogitas. Ook hier zal het aan be langstelling niet ontbreken. Zondag 24 juli zal de finale plaats vin den van alle Breetse sportverenigingen, buurtverenigingen, bedrijven, café's, fami lies en vriendenclubs. Aanvang 15.00 uur. Maar voordat het zover is zal de schutterij St. Martinus eerst een receptie aanbieden aan de jubilaris Graat Linssen. Graat is 25 jaar sekretaris van de schutterij geweest en ook dit unieke gebeuren is vast wel een felicitatie waard. Deze receptie zal plaats vinden in de grote feesttent van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom op deze receptie. Daarna zal wor den begonnen met de finale van het schiet festijn 1977. Vanaf 18.00 uur speelt voor u in de feesttent het dansorkest The An gelo's met zangeres. Na afloop schietwed- tsrijden zal burgemeester Hubben de schietfestijn wisselbeker aan het winnende 3 - tal overhandigen, waarna gezellig sa menzijn in de feesttent. De prijzen zijn als volgt: wisselbeker schietfestijn en be ker. Ie prijs, beker, 2e pr., en beker 3e pr. Voor de dames - 3 - tallen zijn ook 3 be kers beschikbaar (le 2e 3e prijs). Naast de bekers zijn nog diverse geldprijzen te win nen. De schutterij wenst u alvast veel succes en zeker sportieve schuttersmidda- gen toe. B.g.v. het feest van de H. Odilia, bescherm heilige tegen oogziekten, zal op de zonda gen 17 en 24 juli, de ogenzegening gegeven worden na de H.H. Missen (8.00, 9.30 en 11 uur) en 's middags tussen 2 en 5 uur. A.S. MOEDERS EN VADERS, BESTEL BIJ ONS UW Bij de geboorte van de baby ontvangt u een waardevol Dat is mooi meegenomen Vraag ons modellenboek op zicht en maak thuis uw keuze. Drukkerij en Boekhandel Panningen, telefoon 04760-1980 dit concours deel waaronder weer de plaatselijke favoriet Frans Vrenken met Joyce. Te circa 17 uur zal het concours onder broken worden voor de wedstrijd Tuig paarden Open klasse met 6 deelnemers. De wedstrijden zullen tegen 18 uur zijn afgelopen. Deze overigens slechts summiere opsomming geeft toch een beeld van het werkelijk schitterend hippisch gebeuren dat De Cowboys bieden. Een ruiterfestijn voor de vele liefhebbers van de paardensport om van te water tanden. Het lijdt dan ook geen twijfel of vele hon derden zullen zondag hun weg naar de Breukerheide vinden. KINDERVAKANTIEWEEK MAASBREE Het programma voor de kindervakantie week van 1 t.m. 6 augustus a.s. is nagenoeg rond. In de komende weken zal het in Op den Baum gepubliceerd worden. De week belooft voor de jeugd weer een suc ces te worden. De hoofdleiding zit echter nog met een probleem. Voor de ruim 500 deelnemende kinderen is nog niet voldoende leiding aanwezig. Degenen die als leider of leid ster mee willen doen kunnen zich opgeven bij mej. Truus Hanraets, Venloseweg tel. 1421. BUURTVERENIGING OP DE KEMP Degenen, die willen deelnemen aan de schietwedstrijden op zondag 17 en 24 juli worden verzocht zich bij een der bestuurs leden op te geven. Uiterlijk zaterdag 16 juli. KINDERVAKANTIEWERK BAARLO Nog enkele dagen en de week voor de Baarlose jeugd gaat beginnen. Maandag 18 juli om 9 uur verwachten wij jullie alle maal op de Markt. Een groot aantal leidsters - leiders staat gereed om uw kinderen op te vangen. Het weekprogramma zult u inmiddels ook wel ontvangen hebben. Wij hebben ge probeerd alles te verwezenlijken wat ons ongedragen is. Wij zijn ervan overtuigd dat dë kinderen weer een geweldige week zullen hebben. Laten wij allen starten met een goed humeur. De rest gaat dan zal- zelf. Leidsters - leiders vrijdag 15 juli om 20.00 uur vergadering in het verbouwde Trefcentrum Hoogstr. 1. SCHUTTERIJ St. ANTONIUS St. PETRUS Op de zaterdag 9 juli gehouden schiet wedstrijd te Meijel vielen we weer in de prijzen. Met 2 kaarten deelden we mee in de prijzen. A.s. zaterdag 16 juli schietwedstrijd te Maasbree aanvang om 14.00 uur. De ka veling vangt aan om 18.00 uur. Bijeenkomst om 15.00 uur aan het club lokaal. NIEUWE AANWINSTEN JULI 1977 Romans: E. Ajar Een heel leven voor je. H. Albach, Het debuut. J. Basset. Vuurdoop op zee. E.R. Eddison. De worm Ouroboros. W Gold man. De marathonloper. J. Hoffenberg. Het ratten-imperium. H. Innes. De een zame skiër. A. Knox. De nacht van de rode indiaan. E.A. Komorowski. Nacht merrie zonder einde. A. Koolhaas. De laat ste goendroen. Chr. Kraft, Omgeving. G. McDonald Fletch. H. Meinkema. Het wil nog niet zomeren. A. Oosterbroek - Dut- schun. Als de midwinterhoorn klinkt. Th. Sturgeon. Meer dan menselijk. Studieboeken: Balfour, R. de Bryan Ferry story. C.L. Boltz. Radiotechniek voor de beginner. T. Bosch. Bet van Beeren; koningin van de Zeedijk. P.S. Buck. Het grote Oosterse kookboek. Bij ons in het dorp. M. Edwards Het rijk alleen. E. Fromm. Liefhebben; een kunst. Haken. H. Hovinga Dodenspoor door het oerwoud. H. Knoop. De Zaak Menten. Th. Leeflang. Stan en Olliê. C.A. Libra. Astrologie. B. Lobo. 50 beroemde griezel verhalen. N. Macwirter. Het groot Guin ness record boek. M. Schuurman. Feeste lijke recepten. I. Stengel. Spraakmoeilijk heden bij kinderen. W. van Stuyvenberg. De Middeleeuwen. Chr. Titulaer. De mens in het heelal. G. Verkuil. Nader bij. E. Voogel 200 filmtips. L. de Vries. Ha dokter ho dokter; knotsgekke geneeskunde uit grootvaders tijd. D. Zonderland. Redeloze rijmen. V Verloren groene regencape met capu chon van LLTB naar Kortehei 16. Ge lieve terugbrengen naar L. Grubben, Kor tehei 16 Maasbree. Beurs gevonden met inhoud. Terug te bekomen bijJ. Rooyakkers, Heermahof 13 Baarlo. Verloren vrijdag 8 juli in dorp Maas bree een doublé dameshorloge. Mevr. Thijssen Arnoudstraat 3 Maasbree.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1977 | | pagina 1