van het Eerste weekend jubileumfeest geslaagd Eddy, Faan en de Zeskamp Programma VY Baarlo FEESTPUZZEL B E VOOT? IAIA A R T S S Z F +E0DEBfRCKTWI SJAH JONGNE0ERLA/VD*T I NB E*D£ KOOK**VVV*HWGO Nik RL** p-k TOMM/ XU>4 K L B* AVT Q/\/I D0ik BY O* CR* US**NLOZOE *OM /i/KHEL/'TELK>4NDE/?*RR DPTU*OD* LVB++*T*VÏ( *J *G* SU*TST LIcUI NA RKVVDE F LAT SE RS HAB Dank aan alle medewerkers NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR L O Vrijdag 17 juni 1977 Nummer 10 Met het Kerkveld naar Phantasia-iand Op den Baum verschijnt volgende week huis aan huis Verloren en gevonden GESLAAGD Maasbree Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar f 23, DEN BAUM 10e JAARGANG Vraag 1: Hoeveel en welke Baarlose vereni gingen en instellingen zijn in deze puzzel verwerkt? Vraag 2: Als u de cursief gedrukte letters in de goede volgorde zet, ontstaat een toepasse lijke zin. Hoe luidt deze zin? Oplossingen inzenden vóór 30 juni a.s. aan de sekretaris van het feestkomitee, Kwistbeek- laan 6. Bij de oplossingen moeten dus ook de namen van de verenigingen en instellin gen genoemd worden. Uit diverse reakties is ons gebleken dat de oplossing van de feestpuzzel toch nogal wat moeilijkheden oplevert. Daarom geven wij enkele aanwijzingen m.b.t. de oplossing: Als u de schuingedrukte letters op een vel papier schrijft en uitknipt, dan kunt u met schuiven makkelijker de zin vinden. Om u op weg te helpen volgt hier een aanwijzing: Pt h Door een goede supporter is een eerste prijs ter waarde van 100,— beschikbaar gesteld. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. RECEPTIE Gelukkig dat de tent de storm van vrijdag middag heeft doorstaan. Daarom was het mo gelijk om half 9 te beginnen met de eerste aktiviteit van het jubileum gebeuren. De receptie werd geopend door burgemeester Hubben, als voorzitter van het ere - komitee. Daarna volgde een reeks van afvaardigingen van verenigingen uit Baarlo en omliggende gemeenten. Ook kwamen vele personen bui ten het organisatieleven de feestvierende ver enigingen feliciteren met het 50 - jarig be staan. Dankzij de uitstekende begeleiding van Giel Heines als receptieleider met assistentie van Jo Smedts, kon om half 11 de aaneen gesloten file van receptiegasten opgelost wor den. Vele receptiegasten bleven tot in de kleine uurtjes om ,met de jubilerende vere niging verder te feesten. FEESTVERGADERING Op zaterdagmorgen waren bijna 300 leden aanwezig om deel te nemen aan de feest- vergadering. Tijdens deze f eestvergadering werden de 16 jubilarissen gehuldigd. Tevens werd door de voorzitter, Jeu Bouten een historisch overzicht gegeven van het wel en wee van de voetbalvereniging. Dhr. Knippenbergh, regio - voorzitter van de KNVB gaf een uitvoerige uiteenzetting van de funktie van de KNVB en het belang van de basis om de landelijke organisatie draaien de te houden. Door de voorzitter van het feestkomitee, Wim van Kreij werd even achter de schermen ge keken van de voorbereidingen van het ju bileumfeest. Hij sprak zijn waardering uit voor de vele spontane hulp die is aangeboden en prees de enorme inzet van de leden van het feestkomitee, de diverse kommissies en bestuur van de voetbalvereniging. De ge weldige teamgeest en spontane inzet van de vele medewerkers heeft het mogelijk ge maakt om een uitvoerig programma samen te stellen. De supportersvereniging reikte aan het eind van de feestvergadering aan de beste speler van de senioren elftallen een herinnerings bekertje uit. Fred Gommans ontving de prijs voor de spe ler met de meeste inzet. Na de feestvergadering werd aan de aanwezi gen een zeer goed verzorgde koffietafel aan geboden. Een speciaal woord van dank aan al diegenen die deze koffietafel zo sfeervol hebben laten verlopen. DE JUBILEUM VOETBALWEDSTRIJD Om 17.00 uur werd op het sportpark de Berckt de jubileumwedstrijd gehouden tussen het kampioenselftal Baarlo 1972 en het kam pioenselftal Beesel 1974. Met de rust stond Baarlo nog met 1-0 voor, doch uiteindelijk werd de wedstrijd met een 2-2 gelijkspel af gesloten. BAARLOSE FEESTAVOND 's Avonds stroomden vele mensen, zowel uit Baarlo als daarbuiten, naar de feesttent om er samen een echt feest van te maken. De tent was tot in de laatste hoekjes gevuld. Het orkest RAINBOW heeft er zorg voor ge dragen dat zowel jong als oud voldoende aan hun trekken kwamen. Toen men om 2 uur het slot aankondigde, vonden velen het nog te vroeg om deze grandioze ontmoeting te beëindigen. HEILIGE MIS IN DE OPEN LUCHT Ruim 900 mensen verzamelden zich 's mor gens om half 10 rond het altaar. Dankzij het prachtige zomerweer was deze Eucharistie viering een waardige herdenking van het 50 - jarig bestaansfeest, die bij velen nog lang in herinnering zal blijven voortleven, waarbij 't feestcomitee denkt aan herhaling. Wie, met of zonder kinderen, een geweldige dag wil beleven, moet zondag 26 juni mee gaan met buurtvereniging het Kerkveld naar Phantasialand. Phantasialand is voor degenen die het niet weten (en dat worden er steeds minder) een feest van 24 hectare, gelegen tussen Keulen en Bonn, bij de stad Brühl, die ook nog een mooi kasteel heeft. De meest wonderlijke zaken staan daar bij een: er is een stuk oud - Berlijn nagebouwd, compleet met Brandenburger Tor en Winter - garten, een stand uit het Wilde Westen, com pleet met alles en alles, men kan één kilo meter Wildwasserfahren beoefenen, er is een zweefbaan, beter gezegd een monorail, van waaruit men alles kan bekijken. Hebt u ooit water tegen een muur op, naar boven dus, zien stromen? Nee? Dan wordt het de hoogste tijd dat u u opgeeft om mee te gaan, als u dat tenminste zien wilt, want dat is daar te zien. MET ALLEEN LEDEN VAN DE BUURTVERENIGING Het Kerkveld is een grote buurtvereniging, dus het is niet mogelijk alle belangstellenden in één bus te krijgen. Het Kerkveld is ook sen vriendelijke buurtvereniging dus de plaat sen die over zijn, zijn beschikbaar voor an dere belangstellenden. Iedereen, waar hij of zij ook woont, kan zich opgeven bij P. Pee- ters, Helling 12, uiterlijk woensdagavond 22 iuni. Het spreekt vanzelf dat wie het eerst komt, het eerst maalt. De kosten zijn (alles inbegrepen, behalve de dolfijnenshow): voor kinderen t.m. 12 jaar: f 11,voor kinderen (sorry: mensen) van L3 t.m. 17 jaar 17,en voor andere mensen f 20,Verder dient u een niet al te zeer verlopen pas te hebben, niet langer dan tien iaar verlopen wil dat zeggen. Dus allemaal mei naar Piet op de Helling rennen, en dan tot ziens, zondag 26 juni in de bus. VRIJDAG 17 JUNI: 19.30 uur ZESKAMP. Hiervoor treden aan de ploegen van BOEKEND ,HOUT - BLERICK, HORSTERWEG, KESSEL, MAASBREE en BAARLO ZATERDAG 18 JUNI: 14.00 uur KINDERSPELEN voor de schooljeugd. Voor de jongens en meisjes van de drie ba sisscholen zijn er volksspelen gepland op de speelweide. Kom gerust een kijkje nemen. Velen van u kunnen er de volgende dag hun voordeel mee doen. 20.00 uur De avond voor de jeugd bo ven de 17 jaar. Orkest SWEET D'BUSTER Entree 4, Dank zij de medewerking van Sjiwa is men er in geslaagd de fameuze groep Sweet d'Bus- ter naar Baarlo te halen. De liefhebbers van deze muziek wacht een geweldige avond. ZONDAG 19 JUNI: 14.00 uur VOLKSSPELEN voor volwas senen. In deze volksspelen zullen de buurten onderling strijden om de hoogste eer! Tegelijkertijd zal de jeugd tot 12 jaar aangenaam worden beziggehouden in de feesttent. 17.00 uur SLUITINGSCEREMONIE waaronder de prijsuitreiking. Daarna ge zellig samenzijn in de feesttent. Orkest Sweet D'buster Aan de R.K. School voor LHNO „De Maas horst" slaagden de volgende kandidaten: Uit Baarlo: Mariëtte Amendt, Joke Beurskens, Jacque line Cootjans, Petra v.d. Eertwegh, Ria Klut- hausen, Lizet Kempen, Annemiek Moors, El- mie Nijssen, Mieke Peeters, Engelien van Wylick, Petra Wijnen, Angelique Nijssen, Angelien Boumans, Maria Engelen, Meggie Geraedts, Marie - Thérèse Gielen, Mia Gie- len, Marian Gielen, Els Kempen, Annelies Kluthausen, Thea Knippenberg, Angèle Mer- tens, Tiny Pouls, Ans van Rens, Marij Thijs- sen. Uit Maasbree: Germie Peeters, Annie Blomen, Mariet Dries- sen, Nel Kempen. Uit Kessel: Elly Ansil, Riny Beeks, Marjan Boots, Mar jan van Dael, Annelies Huyben, Nelly Huy- bers, Ria Relouw, Els Schreurs, Annemiek Brummans, Annette van Gasselt, Marian Hei dens, Wilma Lempens. Uit Neer: Annelies Franssen. KOFFIECONCERT Het koffieconcert werd geopend door het Baarloos gemengd zangkoor en de fanfare. Het was een mooie voorbereiding op het frühschoppen dat om half 12 begon. Het was een ware Baarlose happening en velen moes ten op het grasveld plaats nemen omdat alle stoelen in de tent bezet waren. Het frühschoppen stond onder leiding van de Edelweisskapel uit Herten en werd drie keer afgewisseld door een fantastisch optreden van de Baarlose dansgarde „De Kook". DISCO - AVOND Er was. nauwelijks voldoende tijdruimte om de feesttent na het frühschoppen in orde te maken voor de disco - avond. Naast het grote aantal 12 tot 17 jarigen, kwa men verschillende ouders en jeugdigen bo ven de 17 jaar naar de disco - avond, die werd geleid door Instate Road Show. Het ge heel werd mogelijk dankzij de enorme inzet en medewerking van Wisja. BEJAARDENMIDDAG Vele autobussen waren nodig om de bejaar den uit de regio naar Baarlo te brengen van uit Maasbree ,Meijel, Meterik, Hegelsom, Ven- lo, Helden en Tegelen. Zowel bejaarden als gehandicapten werd een gevarieerd programma aangeboden, o.a. het optreden van een bejaardenkoor, een be jaarde goochelaar, de bejaardendans en volks dansgroep, en de dansgarde, terwijl vele be jaarden gebruikmaakten om te dansen op de muziek van het trio Huys uit Sevenum. Om een dergelijk feestprogramma voor te bereiden moet het feestkomitee steunen op tientallen medewerkers. Gelukkig kwamen er van verschillende zijden spontane aanbiedingen om te helpen bij het verzorgen van de tap, de 'keuken en voor de bediening. Op het gevaar af dat we per sonen of groepen vergeten, willen we toch met name noemen: het kerkkoor, de fanfare, het gemengd zangkoor, de dansgarde, de schutte rij, die geheel belangeloos door hun optreden een geweldige bijdrage geleverd hebben aan het feestprogramma. HOOGSPANNING Het zal eenieder wel duidelijk zijn dat het feestkomitee tijdens het feestprogramma moet werken onder een geweldige druk en span ning, hetgeen soms de oorzaak ervan is dat niet alle medewerkers die waardering ont vangen die zij ongetwijfeld verdienen. Ver geef het ons, het is beslist niet onze bedoeling om bepaalde personen te vergeten. Graag willen wij van deze gelegenheid ge bruik maken om nu reeds iedereen hartelijk dank te zeggen voor hun inzet en medewer king en onze exkuses aan al diegenen, die wij tijdens deze feestdagen niet persoonlijk heb ben kunnen bedanken. het feestcomitee. VOLKSSPELEN „HET STIJVE BEELDJE" Tijdens de volksspelen zal er draai - orgel muziek weerklinken, geproduceerd door het draaiorgel „Het stijve beeldje". Dit orgel werd gebouwd in 1811 en heeft eens een wereldtoernee gemaakt. Al met al be looft deze sluitingsmiddag zeer zeker een hoogtepunt te worden. Gevonden donkerbruine stropdas. Wijnen, Breestr. 38 Maasbree. T Verloren 4 nieuwe Bruynzeel - stiften. Moniek Janssen Vlasrooth 28 Maasbree. Wie wil zich ontfermen over een jong poesje (katertje), dat gevonden werd in een doos op de puinpiaats? Hans Vaessen, Op de Kemp 28 Maasbree. Vrijdag a.s. vindt, zoals reeds eerder in dit uitnemend geïnformeerde blad vermeld, de Zeskamp plaats, de regelmatig terugkerende krachtmeting tussen de jongens en meisjes van onze Faan en teams uit de omgeving, van Maasbree via de Boekend tot de Horster- weg, en van Kessel tot Hout - Blerick af komstig. Niet alleen is dat steeds een zeer vochtig schouwspel (en dan bedoelen we niet een herhaling van die meer dan 40 va ten van afgelopen zondag), waarbij het zwem bad mét inksuEl ê§n grote rel §pe§lt) i§ ook op van allerlei andere gebieden een hele boel te zien. Een van de nieuwe attrakties is de aan wezigheid van Eddy Sobczak, de eigenlijk enig echte doelverdediger van FC VVV. Eddy is sinds de promotie door pech ach tervolgd, maar voor het komende seizoen verwacht men grote dingen van hem. Wat komt Eddy in Baarlo doen? Helaas, beste mensen, het is ons niet helemaal duidelijk ge worden, we hebben er echter wel uit be grepen dat Eddy in een soort goal ballen moet tegenhouden. Wilt u dus in het komende seizoen bij het zien van Studio Sport kun nen zeggen: „He, daar heb je Eddy, en wat doet hij het prima", dan moet u daarom al leen al vrijdagavond komen kijken. Om u al een beetje in te lichten over het uiterlijk van deze Sobczak hebben we met veel moeite bijgaande foto ergens uit de archieven ont vreemd. Het gekke is nl. dat als je een jaar uit de roulatie bent geweest er ook geen foto's meer te vinden zijn. Stapels Rettkovs- ky's, Koesje, Kurcinatsjen en Verbongs, maar Eddy's, ho maar! Daarom hopen wij dat u deze foto met veel aandacht bekijkt: het is de eerste die dit jaar in de landelijke pers verschijnt van deze toch voortreffelijke doel man. Als alles goed gaat treft u nog een tweede roto aan, naast, of onder, of boven Eddy. Dat is het Baarlose team, toen ze, en dat is zuiver toeval, juist terugkwamen van het tennissen en nog wat stonden te praten voor de zaak van Piet Driessen en Hay Timmer mans (en nog enkele anderen). Daar moet u dus niets achter zoeken. Dat heeft de Gou den Leeuw ook niet gedaan, want anders had den ze de foto niet afgedrukt. U denkt toch niet dat dit reklame is? Mensen: dus nog één ding: zorg ervoor dat u er vrijdagavond op tijd bij bent, dan hebt u zeker een goede plaats, en als u zich dan nog voorziet van de makkelijk - afscheurbare kaartjes van de voetbalclub kunt u er nog een lekker pilsje bij pakken ook. En het allerlaatste nieuws is dan dat burge meester A. Hubben, in zekere zin de gemeen telijke eerste doelman, bereid is gevonden na afloop prijzen uit te reiken. UITSTAPJE VOOR BEJAARDEN Op 28 juni óf 29 juni gaan de bejaarden van Maasbree per autobus naar de Beekse Ber gen Hilvarenbeek. Alle bejaarden van Maas bree die zin hebben om mee te gaan kunnen zich opgeven vóór 25 juni bij mevr. Hen driks Op de Kemp tel. 1437. J. Janssen La- rikspad 12. Tel. 2134. Frans Muijsers Pallands- plein tel. 2374. Aan het einde van de 2e feestweek zullen de aloude volksspelen voor de eerste keer weer in ere hersteld worden. U weet het toch nog wel van vroeger? Zeker de ouderen onder u kunnen zich dit nog goed herinneren. Een eerlijke strijd zal dan ontbranden tussen alle buurten van Baarlo. Voor alle deelnemers is er een origineel herinneringsvaantje. Tijdens dit gebeuren heeft het feestkomitee gezorgd voor: Opvang van de jonge kinderen. Hiervoor is een speciaal programma ontworpen in de feesttent. Er is leuke muziek en een optreden van clowns. Uiteraard kunt u ook een kijkje komen nemen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1977 | | pagina 1