Gouden jubileum v.v. Baarlo De Sociale School van het N.K.Y. Voor of tegen tm Veel moeite en zorg, maar het was de moeite waard Dagmavo voor volwassenen moeilijk Limburg staat achter het Rode Kruis NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO IS Verloren en gevonden Van het Vrijdag ii 1977 Vrijdag 13 mei Nummer 5 CDA propaganda- karavaan zondag in Maasbree en Baarlo M.W. TEEUWEN W.M.M.G. TEEUWEN Gemeentebestuur Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 23,— DEN BAUM 10e JAARGANG Nog 4 weken en dan begint het grote feest. Het programma nadert zijn voltooiing, enkele wijzigingen waren nog noodzakelijk. VOETBALWEDSTRIJDEN OP ZATERDAG 11 JUNI EN WOENSDAG 15 JUNI Op zaterdag 11 juni treedt het kampioens elftal van Baarlo 1972 weer aan, bij de wed strijd in maart tegen het radio en t.v. team was er beslist te weinig tegenstand, daar zal het ditmaal niet aan mankeren. Als tegenstander heeft toegezegd het kam pioenselftal van Bieslo 1974. De eerder op 11 juni geplande wedstrijd tegen oud WV is verschoven moeten worden naar woensdag 15 juni, 's avonds om half 8. JUBILEUM H. MIS IN DE OPEN LUCHT De voetbalfamilie in Baarlo is zo groot, dat om iedereen aan de h. mis te laten deelnemen, het kerkgebouw te klein zal zijn. Daarom is in overleg met mijnheer pastoor be sloten de h. mis in de open lucht te doen, nabij het kasteel d'Erp, zodat niemand deze feestmis hoeft te missen. VOLKSSPELEN VOOR DE BUURTEN OP ZATERDAG 19 JUNI A.s. zondag 15 mei is er vergadering met af vaardiging van de besturen der buurten om 11 uur bij Habets, om samen tot een afgerond geheel te komen, we kunnen dan tevens pra ten over het buurtvoetbaltoernooi van de fan fare op 22 mei a.s. De volgende dag zijn voorlopig gepland: zak- lopen, paalklimmen, touwtrekken, koekhap- pen en appelhappen. Bij het laatste is het raadzaam nu vast met oefenen te beginnen, nu zijn er nog appels genoeg. Het zal een hoogtepunt van het jubileum worden met veel spanning en plezier. Zater dag 18 juni worden deze spelen gehouden voor de schoolgaande jeugd van alle drie de basis scholen. GROTE FEESTTENT OP DE SPEELWEIDE NABIJ KASTEEL D'ERP Een kolossale feesttent van 1200 m2 zal ge plaatst worden voor al het binnengebeuren. De huisvesting is in handen van kenners op dit gebied, welke wij gemakshalve tentcom missie noemen. Het zijn M. Stereken, Dré Wijnhoven en Jac Peeten. Gedurende 7 da gen zal de tent goed gevuld zijn, door de vele evenementen voor jong en oud. REÜNIE TIJDENS DE FEESTAVOND Op zaterdag 11 juni is er een grote feestavond voor iedereen die feesten wil. Deze avond wordt tevens gebruikt voor reünie van oud leden. Om alle adressen te achterhalen zijn di verse oud - leden ingeschakeld, maar het is moeilijk. Door de vele verhuizingen en adres- Op de onlangs gehouden eindles van de So ciale School van het NKV te Helden e.o. werd aan 23 kursisten een getuigschrift uitgereikt ter afsluiting van het kursusjaar 1976 - 1977. Tevens werd aan 5 personen het einddiploma uitgereikt, t.w.: mevr. Verspa - Peeters uit Maasbree, de hr. van Stratum uit Meijel, de heer Janssen en mevr. Verhees - Reijnen uit Helden en de hr. Seelen uit Kessel. Deze laatste 5 personen hebben daarmee een kur- susperiode van 3 jaar suksesvol afgesloten. Ze hebben 3 seizoenen lang lessen gevolgd o- ver allerlei maatschappelijke vraagstukken, over de vakbeweging, over het reilen en zei len van onze demokratie, over arbeidsrecht, belastingrecht, verzekeringsrecht en algemene rechtszaken zoals het opmaken van huurover eenkomsten, testamenten, koopkontrakten enz. over sociale ekonomie en bedrijfsekonomie, over levensbeschouwelijke vraagstukken. Aan al deze onderwerpen is op de kursussen van de Sociale School aandacht besteed. Daarbij hebben de kursisten bovenal geleerd zichzelf een oordeel te vormen over deze zaken en ook in het openbaar hierover een woordje mee te spreken. En juist dat is het voornaamste dat men op de sociale school kan leren. Het eind diploma biedt niet meteen kansen op promotie en je baas zal je er wellicht geen cent meer om gaan betalen. Daat gaat het eigenlijk ook niet zozeer om. De Sociale School van het NKV biedt een programma voor mensen die maatschappelijk bewust door het leven willen gaan en de ontwikkelingen in de samenleving niet zomaar over zich heen laten komen, doch proberen zelf invloed hierop uit te oefenen. Het leren op de sociale school is meer dan loutere kennisoverdracht. Het gaat vooral om het beoefenen van vaardigheden die nodig zijn om aktief te kunnen zijn in het maat schappelijk leven .Aktief en bewust. Met zelf vertrouwen gaan optreden in het openbare leven. Op vergaderingen, in je vakbond, in diskussies. De vaardigheden, die de sociale school in het bijzonder wil versterken zijn: zelfstandig informatie opdoen en verwer ken; het deelnemen en het leiden van vergade ringen en diskussies; goed uit je woorden kunnen komen en vooral leren luisteren wat anderen zeggen en bedoelen; hoe de resultaten van een vergadering ver werkt kunnen worden tot aktiviteiten en beleid. Wie kan de sociale school bezoeken en welke vooropleiding heb je nodig? Iedereen is welkom en een vooropleiding is helemaal niet nodig. Het gaat er met name om mensen die weinig of geen scholen meer gehad hebben na hun lagere school weer eens wat kansen te bieden op ontplooiing. Voor opleiding wordt dus niet gevraagd, wel inzet en interesse. Voor leden van het NKV, van de vrouwenbeweging NKV en gezinsleden die Zondag a.s. 15 mei zal een propagandakara- vaan van het CDA de gemeente Maasbree be zoeken. Zondagmorgen zal tegen 11 uur een bezoek gebracht worden aan café De Poolbar. Hier zal ca. 3 kwartier gelegenheid zijn om over het programma van het CDA van ge dachten te wisselen. Vanaf ca. 11.45 u. wordt een bezoek gebracht aan zaal Sjraar Niëns, waar eveneens gelegenheid'is tot vragen stel len en discussieren. Omstreeks half 1 ver trekt de CDA - groep naar Baarlo waar tot ongeveer half 2 café Hermkens zal worden bezocht. Iedere belangstellende in Maasbree en Baarlo wordt langs deze weg uitgenodigd op deze tijdstippen in een der halteplaatsen van de propagandakaravaan aanwezig te zijn. LID N.V.G.A. Assurantie-adviseurs Telefoon 04765 - 1331 - Maasbree niet zelf lid kunnen worden bedraagt het kur- susgeld 75 gulden. Andere kursisten betalen 200 gulden. Boeken en verder kursusmateriaal worden door het NKV verstrekt. Afgelopen kursusjaar traden op als docenten aan de sociale school de volgende personen: G. Peeters uit Maasbree (sociale verzekerin gen); W. Segers uit Helden (belastingsrecht H. Vallas uit Helden (aktuele rechtskwesties); H .Willems uit Meijel (praktisch taalgebruik); G. van Winssen uit Helden (levensbeschouwe lijke vraagstukken) en R. Janssen uit Helden (arbeidsrecht). Deze laatste is tevens direk- teur van de sociale school. In de kursus van het komende seizoen staat de ekonomie cen traal. Deze kursus start begin september. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden van de Sociale School. Hun naam en adres volgen hieronder: B. Kranen (voorzitter) Julianastr. 32 Hel den tel.: 04760-2751. -J. Wilms (sekretaris) Markt 26 Helden, tel.: 04760 -2302. A. Vromans, Maasstr. 11 Kessel - Eik tel.: 04762 - 1640. P. Thijssen Pr. Irenestr. 14 Baarlo tel.: 04707 - 2001. Mevr. Hoeben, Westeringlaan 39 Maasbree tel.: 04765- 1506. L. Thijssen, J. Thijssensteeg 5 Meijel tel. 04766 - 1451. Meent u niet, Sint Willibrord, Dat ons volk weer heidens wordt? Als het christendom aldoor verliest En men valse goden kiest?? Moord en brand, bedrog en roof Zijn gevolg van ongeloof. Wie niet meer gelooft in God, Stoort zich niet aan Zijn gebod! En zo dreigt ons groot gevaar Dat wij worden weer barbaar! Help 't door u gekerstend volk Uit deez dreigend onweerswolk!! Pater Thijs S.S.S. DE SLAG OM ENGELAND Deze week een grootscheepse oorlogsfilm, niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de ou deren, die dit zelf nog meegemaakt hebben. Het gaat nl. om dat moment dat de Duit sers hun tanden krom beten op Engeland en er (net) niet in slaagden de Engelse luchtaf weer zo uit te schakelen dat een landing mo gelijk zou zijn geweest. In de film wordt gepoogd een beeld te geven van hoe het werkelijk gedaan is: de vredes onderhandelingen van Duitsland en Enge land die tot niets leidden, de eerste aan vallen op Engeland, het bombardement „per ongeluk" op Londen en de Engelse wraak op Berlijn, steeds weer nieuwe gebeurtenissen die ertoe leidden dat de reactie van de te genpartij heftiger werd. Tot 15 september 1940, toen minstens 175 Duitse vliegtuigen niet uit Engeland terugkeerden. Een zeer aan te bevelen film, met o.m. Michael Caine, Tre vor Howard, Sir Laurence Olivier, Michael Redgrave, Curt Jurgens en Robert Shaw. De produktie was in handen van Harry Saltz- man, tevens verantwoordelijk voor o.m. Ja mes Bond en The Entertainer. De film is te zien op zaterdag om half 9 en op zondag om 6 uur en om half 9 in het Thaliatheater te Baarlo. wijzigingen is het een tijdrovend werk. Als u in uw familie oüd - leden hebt, wilt u dan s.v.p. deze adressen doorgeven, aan Piet Jans sen P. Bernardstraat 10 tel. 1708 of Jo Smets Molenberg 14 tel. 1740. We hopen dat ze er allemaal zullen zijn za-i terdag 11 juni. TENTOONSTELLING De tijdens de feestweek te houden tentoon-: stelling zal een keur van oude foto's en ver halen tonen uit het vroege verleden. Er is o.a, een foto gevonden van het allereerste elftal van 1927. Er zit vast nog meer onder de men sen. Zoek nog eens in oude albums (of plak schriften) en u weet het, u krijgt het gega randeerd terug. Bel even met de coordinator P. Janssen Pr. Bernardstraat 10 tel. 1708. Hij komt het graag bij u ophalen. ZESKAMP Een sportspektakel wat we allemaal kennen van de t.v. Het streven van de Baarlose zes kampploeg is om ook eens mee te kunnen doen aan de wedstrijden van .de NCRV. Ze willen echter eerst in eigen huis winnen. Training is in deze belangrijk en Faan Bol en zijn mannen zitten niet stil, maar Boekend, Kessel, Hout - Blerick en Horsterweg zijn ervaren teams en die zullen de training vast niet verwaarlozen. De, Maasbreese formatie heeft tijdens de afgelopen kermis uitvoerig gerepeteerd, hoe een en ander moet als er gewonnen wordt. Ook een niet te onderschat ten gebeuren. NIEUWS VAN HET KASTEEL D'ERP VAN Z'N VROEGERE BEWONERS EN Er is een boekje uitgekomen over de van Er- pen en over het kasteel in Baarlo. Ik heb de oorspronkelijke tekst ervan gevonden op 'n ander kasteel dat hier ook vaak ter sprake komt, n.l. in Dompierre (Nord) in Frankrijk, bij een nazaat van Louise Ernestine van Erp, een zuster van de schrijver van dit werkje, dat uit 1892 dateert. Het is erg leuk en er komen veel interessante gebeurtenissen in voor die met het kasteel d'Erp in verband staan. Ik heb het dus uit het Frans in het Nederlands vertaald, omdat ik vermoedde dat er bij de van Erpen in Nederland, bij mensen die belangstelling hebben voor „la petite his- toire", voor hen die een zwak hebben voor lo kale geschiedenis, wel animo voor deze regels zou bestaan. Mijn moeder - zaliger was ook een van Erp, en zodoende heeft de geschiedenis van deze fa milie mij aangetrokken. Ik heb nog vergeten te zeggen, dat de schrijver Hendrik van Erp heette (1834 - 1918). en dat hij gehuwd was met Marie - Henriette d'Es- caille. Hij doet alles netjes uit de doeken: zo wel lofwaardige heldendaden als minder na te volgen streken, zodat u wel een objektief overzicht krijgt van datgene wat zich tij dens drie geslachten in de familie heeft af gespeeld. Er komen ook verhalen in voor die u beter niet kunt lezen voordat u naar bed gaat, omdat die nogal griezelig zijn bijwijlen, en uw nachtrust nadelig zouden kunnen be- invloeden. U kunt dit aardige werkje vinden op de toon bank van de heer Hutjens, Grotestraat 9 in Baarlo voor 15, Karei Beekmeyer pr. Buire 02500 Hirson Frankrijk Zo vat Colbers - Teun het gesprek samen, waarin gepraat is over 50 jaar huwelijk van Colbers - Teun en Evers - Nelke en over héél veel andere zaken. Veel zorg en moeite is er inderdaad geweest, sinds die 10e mei 1927, toen Teun van de Horsten naar Soe- terbeek kwam, om in te trouwen in de boer derij van zijn bruid. 12 kinderen werden daar na geboren, 3 meisjes en 9 jongens, die op hun beurt, „met kinder van ander miense", weer goed zijn geweest voor 37 kleinkinderen. Te vreden stelt Teun vast dat hij zijn bijdrage tot de overbevolking dus ruimschoots gele verd heeft. Humor en gevatheid zijn trouwens kenmerkende eigenschappen van de afgelo pen zaterdag 78 geworden Teun. Moeder Col bers weet eigenlijk geen antwoord op de vraag hoe ze bijeen gekomen zijn, terwijl ze betrekkelijk ver van elkaar afwoonden. Maar Teun weet best hoe hij aan zijn vrouw geko men is: „Met de heng!" GROOT JAGER EN ZWEMMER Dat Colbers - Teun een fervent jager is, dat weten er velen in Baarlo. Maar dat hij ook een verwoed zwemmer is geweest, is minder bekend. Ook nu nog denkt hij zich nog wel te kunnen redden als hij midden in de Maas van een boot af zou vallen. Maar dat was vroeger anders. Toen hij 70 was zwom hij nog het Noordiep in Kampen over, omdat dat zo uit kwam op de eendejacht aldaar. Maar ook op de Horsten, enfin, waar ook niet, heeft Teun gejaagd. En het Sportfondsebad is hem verre van onbekend. Hij is trouwens over tuigd van de vormende waarde van de sport. Vroeger waren de boeren krom gegroeid door het zware en eenzijdige werk. Nu zijn 't tenminste kerels, omdat ze veel aan gezonde beweging doen, en kunnen doen. Hard was het leven vroeger, omdat er weinig hulp middelen waren. Nelke weet nog dat zij de eerste dorsmachine op Soeterbeek kregen. Dat was in 1926. Daarvoor werd er gevlegeld. Met 3 of met 5 man ging het 't beste, voegt Teun eraan toe. Ja, zo'n vlegel zegt hij, die bestond uit 4 delen: een vlegelskop, een ve- gelshoes, een vlegelsteel en tenslotte een vle gel die hem vasthield. DE MOBILISATIE Over de laatste oorlog wil hij niet veel kwijt. We hebben geluk gehad, en dat is het voor naamste, zegt hij. Maar de eerste wereldoor log heeft hij ook nog meegemaakt. In augustus 1918 moest hij als 19 - jarige onder de wapens, in Blerick. Daar werden ze op 'n gegeven mo ment toen ze op het punt stonden op verlof te gaan, op transport gezet naar Rotterdam. De rellen rondom Troelstra waren uitgebro ken, en de Limburgers moesten het vaderland redden, 's Avonds marcheren ze door het vij andige Rotterdam, naar de Zeevaartschool. Ze moeten wacht houden bij de Nederlandse Bank. Maar later wordt er ook uitgegaan. In groepjes van 7 a 8, met een leider. En als dan de Rotterdamse havenwerkers wat al te duidelijk zijn over „Limburgse messetrek kers", dan is een seintje genoeg en de lamp is kapot. „En dan werd er op los getimmerd" herinnert Teun zich met waar genoegen. MOEDER COLBERS Het is allemaal zo goed gegaan omdat „zij" zo goed gezorgd heeft, vooral in de oorlog. Dé r ,.j ÉJ iÉÉ Ook in Noord - Limburg zal per 1 aug. een dag - mavo voor volwassenen van start gaan, of zoals gemakshalve wel wordt gezegd een „Moeder - Mavo". Deze naam is dui delijk onjuist, omdat ook mannen en onge huwde of kinderloze dames niet alleen van harte welkom zijn, maar zich ook werkelijk aanmelden. De opleiding gaat uit van het Avond - col lege „Venlo" en zal vermoedelijk worden', ge huisvest in lokalen van het Sint - Thomas- College te Venlo, waar ook de Avond - mavo en de afzonderlijke vakkursussen Talen - Dat is het thema van de eerste Mis die door de Jongerenkerk Maasbree op 14 mei wordt gebracht. Een begrijpelijk thema maar het is geen ver ontschuldiging vooraf. Gewoon, omdat de meeste dingen in het begin moeilijk zijn: 'n kind dat leert lopen, een schepper die wat nieuws wil brengen, je eigen leven, elke dag opnieuw, elke morgen, enzovoort. We zijn begonnen met veel goede moed: een koor van rond de 50 man (nou ja, mannen mochten er gerust wat meer zijn!) een or kestje dat ook voor uitbreiding vatbaar is en een werkgroep die elke week een avond spen deert aan planning en tekstverzorging. De muzikale afdeling staat onder de enthou siaste leiding van de heren Tubee en Holt- ackers, terwijl dhr. G. Janssen, Dorpstraat 74 algemeen contactman is. (voorlopig). We hopen op 14 mei te kunnen laten zien dat we iets gedaan hebben, ook al is alle begin, ook hierin, moeilijk. Werkgroep jongerenkerk Handelscorrespondentie, Boekhouden ed. wor den gegeven. De Dag - mavo voor volwassenen gaat zeker draaien op dinsdag-, woensdag- en donder dag - ochtend. De lessen vallen tussen 8.55 u. en 12.10 u. Bij voldoende deelname zullen misschien ook groepen op maandag- en/of vrijdag lessen kunnen volgen. Niet alleen in Venlo en naaste omgeving, maar ook in de wijde regio is zeer veel belang stelling. Voor wat verder wonenden is het vervoersprobleem echter een moeilijkheid die men zelf moet oplossen, wat heel vaak mo gelijk blijkt, omdat uit de regio nogal wat mensen in Venlo werken. Men kan een keuze maken van 3 of 6 vak ken uit Nederlands, Frans, Duits, Engels, Ge schiedenis met Staatsinrichting, Aardrijkskun de, Biologie en Handelskennis. Wie wiskunde of natuurkunde wil volgen, kan bovendien voor die vakken terecht in de avondlessen. De adspirant - leerlingen vertegenwoordigen niet alleen alle maatschappelijke groepen in de bevolking, maar ook qua leeftijd zijn er nauwelijks grenzen. De uitersten tot nu toe zijn 17 en 63 jaar. Motieven om de- studie aan te pakken zijn heel vaak: „mezelf prettiger voelen in de omgang met anderen", „de kinderen kunnen helpen of bijhouden", „misschien zoek ik nog eens een baantje", „ik weet, dat ik het kan en ik heb er nu de tijd voor". Deelnemers moeten er wel op rekenen dat de studie het een en ander vergt. Per vak moet men een gemiddelde taxeren van U/a uur les en 2 uur huiswerk per week. Nadere informatie kan men verkrijgen door te bellen naar het Avondcollege: 077 - 13874. Gevonden bos sleufels (Renault) G. Rooyak- kers Heuvel 6 Baarlo tel.: 04707 - 1652. Verloren bruin sleuteletui met 3 sleutels tijdens Kermismaandag. Jos Verber, Oude Heldenseweg 8 Maasbree tel.: 04765 - 1830. maximum - bezetting van de schuilkelder (ge metseld!) was 36 man. Onnodig te zeggen wat dat aan werk en moeite gekost heeft. „Overspannen werd je in die tijd nog niet", zegt Nelke. Het ging er dan wel wat rustiger toe in die tijd. 's Middags werd er gerust, al werd er soms tot half nacht doorgewerkt. Maar ook Teun heeft heel wat werk verzet. Als na de bevrijding het huis nagenoeg in puin ligt, zaagt Teun met zoon Piet alle houtwerk voor de nieuwbouw. Dat ging nog op de ouderwetse manier: één boven op de boom en een eronder, en dan maar zagen. Bomen zo dik als een tafelblad. Hij stond trouwens ook al met 12 jaar met de dorsvlegel in de hand. En Nelke heeft zeker niet stil gezeten. Ze is wat jonger dan Teun, van no vember 1900 wil ze kwijt. FEEST!! Veel herinneringen komen bovendrijven. De eerste „spreekmachine" van 1917, dat de eerste grammofoon blijkt te zijn. De toedems van de boerenknechten en boerenmeiden. Tot 8 uur werd er gesponnen, daarna werd er gedanst, op muziek van de accordeon, later van de „spreekmachine". En dan die verr.... hazen. „Die lummels liepen niet altijd waar je stond". En dan de krant.Het lijkt de eerste keer dat Teun echt kwaad wordt, als het woord krant valt. Uit naam van alle collega's be loven we beterschap. Maar dinsdag was het feest. Niet zomaar 'n feestje, maar een FEEST. De kinderen wonen bijna allemaal vlak in de buurt, ontelbare bekenden uit Baarlo en ver daarbuiten kwamen Colbers - Teun en Evers Nelke gelukwensen op deze grote dag. En al hebben ze dan eigenlijk geen tijd ge had voor hobbies, hun leven is welgevuld geweest, en ze kijken er met dankbaarheid op terug. En niet alleen dat: „Mijn kleinkin deren zijn het mooiste wat ik ooit heb mee gemaakt" is zo ongeveer het laatste wat Col bers - Teun nog zegt. Teun en Nel ke: van harte proficiat, en nog vele ge lukkige jaren samen, met kinderen en klein kinderen. Op vrijdag 13 en 20 mei vervalt het spreek uur van wethouder Haenen te Maasbree. Van 23 mei - 5 juni wordt ook in Limburg de grote jaarlijkse collecte van het Nederlandse Rode Kruis gehouden. Dan wordt het geld in gezameld dat nodig is voor de vele Rode Kruis - taken. En dat zijn er nogal was in Limburg. Alle plaatselijke afdelingen beschikken over een colonne Rode Kruis Korps met in totaal 1684 leden, die met het nodige materieel klaar staan om hulp te bieden bij grote ca lamiteiten. Een groot aantal van hen offert ook eigen vrije tijd op om patiënten te ver zorgen tijdens dagtochten met de Prins Mau- rits van het Limburgse Rode Kruis, of aan boord van de Henry Dunant of de twee spe ciale tehuizen in Gelderland. In 1976 werd in Limburg ongeveer 80.000 uitgegeven voor deze vakantieprojekten voor chronisch zie ken en invaliden. Honderden patiënten uit Limburg zijn jaar lijks te gast bij het Rode Kruis of onder vinden andere hulp van vrijwillig(st)ers. Men denke daarbij aan ontspanningsmiddagen, koopavonden voor gehandicapten, uitstapjes e.d. Ook bij veel sportevenementen is het Rode Kruis Korps aanwezig om hulp te verlenen. In Limburg zijn voorts 657 welfare - vrij willigsters die hun goede zorgen geven aan patiënten thuis of in verpleegtehuizen, be jaardentehuizen en inrichtingen. Er is nog veel meer Rode - Kruiswerk in Limburg, te veel om op te sommen. En ook uit het ledental van 53.500 blijkt dat Limburg achter het Rode Kruis staat. Van dat laatste kan men tijdens de komende geldinzameling opnieuw blijk geven door royaal te geven wanneer de collectebus wordt voorgehouden. Het Rode Kruiswerk neemt nog steeds toe en dat betekent dat er ook steeds meer geld voor nodig is. Bedenk dat vooral wanneer u om een bijdrage wordt gevraagd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1977 | | pagina 1