Langs Land, Tuin en Bloesem in Baarlo TOM-MIX DRAAIT OP VOLLE TOEREN Weekagenda waammm WÊtm Slagerij Gielen b.v. houdt Open huis Nieuws van het Kasteel Kringwedstrijden zondag in Maasbree BEESTENBOEL NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 22 april 1977 Nummer 2 Hebt U er aan gedacht Winkeliersvereniging Maasbree Op den Baum verschijnt volgende week huis aan huis DE MANEGE: EEN GROTE AANWINST Archief fanfare Eendracht ER STAAT NOG VEEL OP HET PROGRAMMA BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN TREFCENTRUM MAASBREE Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 23, OP DEN BAUM 10e JAARGANG De ambachtelijke slager r Mn HHHHH ÜBHHHHHb Als het weer een beetje meezit kan Koning innedag 1977 een bijzondere gelegenheid wor den voor iedereen om op een ongedwongen wijze kennis te nemen van het leven en wer ken van een bevolkingsgroep van Baarlo. Bij gelegenheid van de opening van de ver- nieuwde winkel van de LLTB afdeling Baarlo, i waarover verderop meer, wordt er een fiets- tocht georganiseerd langs allerlei agrarische bedrijven in Baarlo. Overal wordt men niet alleen gastvrij ontvangen, maar ook nog des kundig voorgelicht over hetgeen er op het bedrijf gebeurt. Het kweken van anthuriums, het plukken van champignons, de opfok van coniferen, het melken van koeien en nog veel meer is te bekijken tijdens een fietstocht, die vanaf 2 uur start bij de Boerenbond, zo als dat in de volksmond heet, de winkel van de LLTB afd. Baarlo. Daar kan men allereerst de vernieuwde win kel bezichtigen, en daarna wordt men voor gelicht hoe men via de beste route kan gaan I kijken op alle agrarische bedrijven die open zijn ter bezichtiging. Niet alleen de bedrijven die hierboven genoemd zijn, maar ook het maken van potjes voor de slaplanten, het bloeien (hopelijk is de nachtvorst verdwe nen) van de boomgaarden, de kassen met augurken en sla, kortom de hele agrarische wereld van Baarlo gaat voor u open. Het enige wat ontbreken zal zal de varkensfok kerij zijn, in verband met het grote besmet- Stichter Pauw Gielen van het sinds 1895 bestaande bedrijf Maandag a.s. zal slagerij Gielen in de Veld- straat gesloten zijn. „We moeten toch zorgen dat de zaak een beetje opgesierd wordt", aldus Jan en Jac. Want vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur houden ze open huis. Open huis houd je als je wat bijzonders hebt te laten zien. Wat is er dan bij de gebroeders Gielen zoal te zien? Zoals je in Meijel eens per jaar kunt zien hoe vroeger de oude ambachten uitgeoefend werden, zo kun je bij Gielen zien hoe het oude slagersvak zich ontwikkeld heeft in de moderne tijd. GEEN GROSSIER Want de Gielens zijn in de eerste plaats slager, dat wil zeggen zij behandelen het vlees van het begin tot het einde toe, daar komt geen tussenhandel aan te pas. Ze gaan dan ook nog, zoals vroeger de boer op om het vee te kopen. En voor een koe ben je dan gauw een uur af drie kwijt. Maar goed, de koop wordt gesloten en op een maandagmorgen arriveren de slachtdieren bij de slagerij. Dan begint de verwerking van het vlees. Zo snel mogelijk gaat alles de koelcel in, nadat het vlees na tuurlijk gekeurd is. Omdat bij Gielen zoveel geslacht wordt is de man van de Keurings dienst tijdens het hele slachtproces aanwezig in de slagerij en keurt eerste het levende en daarna het geslachte beest ter plaatse. VOLLEDIG MODERNE SLAGERIJ De apparaten in de slagerij zijn volledig ver nieuwd, er staat nog maar weinig in dat er een jaar of wat geleden ook al stond. De trots van de beide slagers is een groot apparaat, dat tot aan het plafond reikt en dat rijk bezaaid is met allerlei lampjes en meters. Een goede naam ervoor is moeilijk te vinden, maar het ding kan koken, braden, roken en drogen. Het is 't modernste wat er bestaat op dit gebied. Alle losse produkten kunnen er een van de vier „bedrijf sgangen" doormaken, terwijl de temperatuur, de vochtigheid en de tijdsduur volledig onder controle zijn en dus optimaal geregeld kunnen worden. Bovendien is het door deze kontrole mogelijk om veel sneller te werken. Het drogen van worst vroeg des tijds 6 dagen. In dit apparaat wordt de tijds duur van het vullen van de worst tot het af leveren van het eindprodukt teruggebracht tot 36 uur. ROKEN ZOALS VROEGER Ook kan het apparaat vlees roken. Het oude proces wordt hier praktisch nagebootst: de rook wordt ontwikkeld via houtzaagsel en via ventilatoren naar het vlees gejaagd. Door dat men de temperatuurregeling volledig be heerst hoeft de rook alleen maar op de smaak in te werken, en niet ook nog eens op de tem peratuur, zoals vroeger. Weer dus: sneller en effektiever werken niet alleen, maar men krijgt exact het produkt dat men hebben wil. Zodoende fabriceert men alle produkten die in de winkel verkocht worden zelf. Dat vraagt natuurlijk nogal wat personeel. Ook hier ver vult Slagerij Gielen een speciale funktienog- -M- Betaling gaarne voor 29 april a.s. Om het abonnementsgeld 10e jaargang van „Op den Baum" over te maken Bedrag vooruit te betalen 23,hele jaargang. Betaling kan geschieden op een van onderstaande mogelijkheden. In de winkel of drukkerij bij de Gouden Leeuw b.v. Op het Postkantoor Giro nr. 103 05 42 Rabobank nr. 14.19.05.786 ■jf Ned. Middenstandsbank nr. 68.86.10.854 -If Ned. Credietbank nr. 23.17.02.086 al wat aankomende slagers, meest slagers zonen, worden opgeleid in het kader van het leerlingenstelsel in deze slagerij. KOEHANDEL Zoals boven reeds gezegd: de echte koehan del wordt nog bedreven door Jan en Jac. Ze hebben dat geleerd van vader Wiel met wie ze als kleine jongens al op pad gingen. Niet alleen om vee te kopen voor het bedrijf toog men op pad, ook de huisslachtingen vormden een belangrijk onderdeel van het be drijf. Deze werden meestal verzorgd door Ha- rie Lenders, die ook nu nog wel eens op maandagmorgen met het mes achter op de fiets gebonden aan komt rijden. Tegenwoor dig vinden de nog talrijke huisslachtingen in de eigen slachterij plaats. Meestal gaat het bij de handel in koeien om het gewone slachtvee. Maar bij speciale ge legenheden willen de gebroeders wel eens wat anders. Zoals met de Paasdagen toen er een „dikbil" geslacht werd. Zonder in allerlei bio logische details te treden: een dikbil is een dikbil, dus achteraan een stuk dikker dan normaal. En dat heeft weer te maken met meer kwaliteit en meer smaak. Dit jaar waren ze bijzonder gelukkig: de uit gekozen dikbil werd daarna ook nog eens kampioen op de Paasmarkt in Beek. Een be wijs dat ze wel oog hebben voor kwaliteit! Eerlijkheidshalve voegen ze er wel aan toe dat ze er al enige tijd op aan het jagen waren om de kampioen te kunnen kopen. STUNTEN Het slagersvak biedt weinig gelegenheid voor het uithalen van stunten. Het gaat altijd om kwaliteit, en kwaliteit kost geld. Daarom dat ze in de toekomst vaker terug willen komen met deze „dikbillen". De klanten krijgen dan de gelegenheid om voor dezelfde prijs nóg betere kwaliteit vlees te kopen bij speciale gelegenheden. Veel valt er nog te vertellen over de totaal vernieuwde slagerij. Allerlei snufjes zijn toe gepast om het werk te veraangenamen. Sinds Jac last kreeg van zijn rug zijn ze voorzich tiger geworden. Er hoeft niet veel meer ge dragen te worden, alles hangt en kan gescho- Op vrijdag 29 april wordt er in de Venlona zaal te Venlo een voorlichtingsavond voor schoolverlaters gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door de KWJ Beweging van werkende jongeren, het VJV Switch, het Open Ontmoetings Centrum (OOC) en de Hoepel (Stichting mensen zon der werk). Er is informatie verkrijgbaar over werk, werkeloosheid, uitkeringen, militaire dienst, derde wereld en o.a. nog vrije tijdsbeste ding. In de Venlona zaal zijn verschillende infor matie stands ingericht door bovengenoemde organisaties en o.a. vakbond, arbeidsburo, we reldwinkel, VVDM, NVSH enz. Verder zal er die avond de toneelgroep PRO LOOG optreden die het toneelstuk „Slappe tijden, sterke meiden" zullen opvoeren. Dit optreden zal ongeveer een uur duren waarna er gelegenheid is om vragen aan Proloog te stellen over de inhoud en de bedoeling van het stuk. De muziek zal verzorgd worden door een bekende discotheek hier uit de omgeving. De aanvang is om 19.30 uur en het is in de Venlona zaal op de Hogeweg te Venlo. Kaarten voor deze avond a 1, —zijn ver krijgbaar bij de KWJ op onderstaande adres sen. Daar heeft men ook nog speciale school verlaters boekjes, deze staan boordevol in formatie en zijn geheel gratis. KWJ sekretariaat Baarlo, Hans v. Rens, Pastoor Geenenstr. 27 tel.: 2113. KWJ N. Limburg, Tegelseweg 55, Venlo. Tel.: 077 - 17869. ven worden. Er is een aparte kruidenkamer, waar de speciale gemengde specerijen ge reed gemaakt kunnen worden, er is het ap paraat om produkten luchtdicht te verpak ken, een ontzettend grote snijmachine, en heel veel doelruimte. In totaal 195 vierkante meter aaneengesloten slagerij, na een ingrij pende verbouwing waardoor het achtergele gen terrein tot een geheel is geworden. De oude stallen hebben daarbij het leven ge laten. OPENING Een klein probleem was er nog: wie moet er openen. Na niet al te lang nadenken was de oplossing gevonden: wie anders dan moeder Gielen zou hiervoor het meest in aanmerking komen? Dat zal echter in de familiekring plaats hebben. Maar vanaf 5 uur 's middags kan iedereen komen kijken naar de trots van Jan en Jac Gielen: een slagerij om als vak man van te dromen. En onder de vakmannen mogen dan gerust de huisvrouwen gerekend worden die kunnen beoordelen wat er ge fabriceerd wordt, en de echtgenoten en de kinderen, die niet alleen de kookkunsten van moeder de vrouw proeven, maar ook wel eens willen weten hoe dat allemaal tot stand is gekomen in de slagerij. Normaal kan dat niet, want een slagerij is een continu-bedrijf, waar het van maandagmorgen tot zaterdagavond bijzonder druk is. Maar deze maandagavond 25 april kunt u alles komen zien in slagerij Gielen, tussen 5 en 9 uur. CONCERT 24 APRIL 1977 De kamermuziekcyclus 1976-1977 in kasteel d'Erp te Baarlo wordt op zondag 24 april 1977 besloten met een uitvoering van Jos Kamp, cello en Louise Wolfs, piano. Jos Kamp studeerde na zijn opleiding aan het Maastrichts Conservatorium bij prof. Ferenc Mihaly te Keulen en rondt momenteel zijn studies af bij meester-cellist Janos Starker. In het repertoire van Kamp nemen naast klas sieke ook de moderne werken een belangrijke Dlaats in. De Limburgse komponisten Niël en plaats in. De Limburgse komponisten Niël en Delnoz componeerden o.a. voor het duo, dat Kamps met John Bröcheler vormt, liederen voor cello en bariton. Louise Wolfs genoot haar opleiding aan de Conservatoria te Luik (B) en te Maastricht. Bij Tibor Berkovits behaalde zij de aante kening kamermuziek. Tijdens het concert op 24 april zal het duo Kamps-Wolfs voor de pauze een tweetal wer ken van Beethoven vertolken. Het eerste werk bestaat uit 7 variaties op een thema van Mo zart uit Die Zauberflöte. Het 2e werk van Beethoven, dat op het programma staat, is de Sonate op. 69. Na de pauze zullen werken ten gehore worden gebracht van Sanguet, Kod.ly en de Falla. De aanvang van dit concert is 15 uur precies. tingsgevaar, voor de varkens, niet voor u natuurlijk. Vanzelfsprekend is deelname gratis, want de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen een kijkje te gunnen achter de schermen van de voor veel mensen in onze gemeente zo be langrijke bedrijven in het agrarische vlak. En het is dan vooral bedoeld voor die mensen die normalerwijze niet de gelegenheid hebben om hiermee kennis te maken. Reserveert u dus alvast ZATERDAG 30 APRIL, vanaf 2 uur kunt u starten vanuit de Maasstraat. Zondag a.s. 24 april, worden er op de terrei nen van de Breukerheide kringwedstrijden gehouden, waaraan niet minder dan 260 kom- binaties deelnemen. Aan de dressuurwedstrij- den nemen o.a. 150 en aan de springwedstrij- den plm. 110 combinaties deel, terwijl 13 vier tallen elkaar de eer zullen bestrijden. De dressuurwedstrijden, gehouden in 7 ringen, beginnen om 10 uur en zullen duren tot ca. 12.30 uur. De springwedstrijden klasse B beginnen om 12 uur, klasse licht om 14.30 uur en klasse MZ om plm. 16 uur. Van de deelnemers zien we gerenommeerde ruiters uit Grubbenvorst, Velden, Venlo, Baar lo, Blerick, Reuver, Tegelen, Belfeld en Maas bree. Hopelijk zullen de weergoden ditmaal de organisatoren van rij vereniging De Cow boys gunstig gezind zijn. De winkeliersvereniging van Maasbree zat met Koninginnedag danig in de maag. Het is namelijk strikt geboden om op deze dag de winkels gesloten te hebben. In verband met het kommuniefeest daags erna, nl. op zondag 1 mei, gaf dit ernstige problemen. Zoals u iJÏ êlders in dit blad kunt le zen, zijn de winkels op zaterdag 30 april nu geopend tot 1 uur n.m. De klanten worden verzocht hiermee rekening te houden. Maandag 2 mei zijn de zaken, in tegenstelling tot andere maandagen waarop de gehele dag gesloten is, open tot half 1 n.m. De landelijke rijvereniging te Baarlo „Tom Mix" heeft al een indrukwekkend program ma afgewerkt. Een vereniging met ruim 100 leden is in de Baarlose samenleving een be grip geworden. 10 JARIG BESTAAN SEKTIE PONY'S OP 24 JULI In 1967 werd binnen de vereniging een aparte sektie pony's opgericht. Een sektie die er zijn mag met 31 aktieve ponyruiters. Het 2e lustrum zal op '24 juli worden gevierd met de organisatie van een groot pony - concours. Hulde aan de leiders (Kommandanten) die iedere week vele vrije uren opofferen om deze jeugdige ruiters liefde voor het paard en de ruitersport bij te brengen. Met de opening van de manege „Berkterhei- de" zijn er opnieuw meer mogelijkheden ge opend om de ruitersport ook met slecht weer te beoefenen. Bovendien gaan steeds meer Baarlonaren in de manege paardensport be drijven. DIVERSE WEDSTRIJDEN Hoewel het ruiterseizoen nog maar nauwe lijks is begonnen zijn er al veel wedstrijden in Baarlo en omgeving gehouden. 6 - 7 jan: de selektiewedstrijden voor de Lim burgse kampioenschappen. 30 jan.: Indoor kringconcours voor de pony's. 26 - 27 febr. Indoor dressuur en springwedstrijd van de Het groeit van alle kanten. Er is b.v. een foto voor de dag gekomen van de toneelclub van de Fanfare van 1897. Verder het kasboek uit 1902. Bovendien het reglement van een Fan fare uit Blerick die in 1854 is opgericht, 2 jaar na Baarlo. Dat bleek in het gemeentearchief te zitten. Verschillende mensen hebben dus weer interessante zaken voor de dag gebracht. Kijkt u bij het doen van de voorjaarsschoon maak op zolder, vooral als u weet dat vader, grootvader, schoonvader of enig ander fa milielid vroeger lid van de fanfare is geweest. En als u iets vindt, ook al vindt u het niet interessant, breng het in elk geval ter kennis van de Fanfare. Het meest gezochte voorwerp nu: een echte WITTE PET. Ingewijden weten wat er mee bedoeld wordt. Er moeten nog exemplaren van bestaan, maar we hebben er nog geen. Wie brengt de eerste????? kring Venlo. 20 maart: de strijd om het club kampioenschap .27 maart: Eerste openlucht kringconcours van de kring Venlo. 9 apr: deelname aan het pony - kringconcours te Maasbree. 17 apr: deelname aan het pony - kringconcours te Blerick. 10 april: de grote ruiters namen deel aan het kringconcours te Grubbenvorst. De grote ruiters zullen ook de komende zo mer aan verschillende wedstrijden deelnemen. 24 april: Maasbree 19 mei Graetheide 5 juni Hunsel 12 juni Geleen 19 juni Beek 26 juni Beesel 3 juli Weert 10 juli Wellerlooi 17 juli Maasbree 31 juli Reuver 7 aug.: Horst 14 aug.: Castenray 28 aug.: Mechelen (Limburgs kampioen- pioenschap). 25 sept.: Wanroy (Nederl. kampioen schap). 2 okt.: Tegelen De pony - ruiters gaan op 5 juni naar Venlo, 12 juni naar Kessel, 26 juni naar Helden 24 juli „spelen" ze een thuiswedstrijd. 28 aug. Limburgs kampioenschap in Roggel. 11 sept. Reuver. 18 sept.: Nederl. kampioenschap in Wanroy Zoekt goed tehuis voor: Duitse herder, 3 jaar, reu tel.: 04760- 1623. Brak, 1 jaar, reu tel.: 04760-2481. 4 katertjes, 2 grijze en twee zwarte, tel: 04765 - 1937. Zwarte kortharige reu, 1 jaar. Sijben, Peel- straat 7, Beringe. Grijs katertje, geboren 10 april tel.: 04760-2855 ATTENTIE Wilt u s.v.p. bellen als u voor uw huisdier 'n goed tehuis hebt gevonden, zodat uw opgave doorgestreept kan worden. Voor inlichtingen bellen: Ria de Vreede tel.: 04765 - 2197. Bij vermissingen in Helden hr. Crommen- tuyn v.d. gemeentegarage tel.: 04760-1511 (o- verdag) of privé 1892. Voor inlichingen over betrouwbare kennel adressen kunt u zowel Ria als Ina bellen. Ina tel.: 04760-2855. Tijdens de jaarvergadering heeft de heer W. Kessels na 15 jaar de voorzittershamer over gegeven aan de heer P. Holtackers. Als blijk van waardering werd de heer Kessels met algemene stemmen gekozen tot ere - voor zitter. Thans is het bestuur als volgt samen gesteld: P. Holtackers voorzitter. J. Pouls vice - voorzitter en tevens voorzitter van de sektie pony's. J. Beurskens, J. Hoezen, L. Kessels, W. van Kreij, P. Madou. Daarnaast wordt het sekretariaat op uitste kende wijze verzorgd door de heer G. Coot- jens, terwijl de heer J. Wilmer zorgvuldig de penningen beheert. DONATEURSAKTIE Op 25 en 26 april wordt door de leden een donateursaktie gehouden. Dan zullen huis aan huis donateurskaarten worden aangeboden, van 3,en 5,Evenals in voorgaande jaren vertrouwt het bestuur erop, dat ook dit jaar de aktie weer succesvol zal verlopen. Zaterdag 23 april: 10 uur: J.N. meisjes. 5 uur TTV. 17.30 uur Jongerenkerk. Zondag 24 april: 14 uur J.N. meisjes. 19.30 uur kienen t.b.v. invalidenbond. Maandag 25 april: 9 uur peuter klasje. 14 uur maatschappe lijk werk. 18 uur drumband 19.30 uur vrije academie. Dinsdag 26 april: 9 u. peuter klasje. 13.30 u. bèjaarden. 19 u. J.N. meisjes. 19.30 u. vrije academie. Woensdag 27 april: 9 uur peuter klasje. 18 u. TTV. 19 uur muziekschool Tegelen. Donderdag 28 april: 9 uur peuter klasje. 10 uur maatschap pelijk werk. 13.30 u. bejaarden. 18 u. TTV 19 uur J.N. meisjes. Vrijdag 29 april: 9 u. peuter klasje. 19.30 u. kienen t.b.v. ziekenwerk Maasbree e.o. Geen trainen TTV.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1977 | | pagina 1