Kruis van verdiensten voor Pater Muth uit Watenstedt Baarlo voor Brazilië GOEDE WEEK OFFER MVC bestuur demissionair Sportpark „De Berckt" T rimf iet stocht Zo maar 'n gebaar GOEDE WEEKDIENSTEN BERCKT NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Onze verrijzenis Vrijdag 8 april 1977 Nummer 52 Hebt U er aan gedacht Van het Gemeentebestuur Een Paasdag voor de fanfare II Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 19,50 OP DEN BAUM 9e JAARGANG UITGEREIKT OP INITIATIEF VAN BAARLONAAR FRITS BRUIJNEN De Witte - Donderdagviering zal beginnen om 7 uur in de Kapel van de Paters van het Allerheiligst Sacrament aan de Berckt. Op Goede Vrijdag wordt om 3 uur de Kruis weg gebeden, en om 7 uur begint de avond dienst .Op Paaszaterdag begint de Paaswake om 8 uur, terwijl zoals gebruikelijk op Paas zondag om half 10 de hoogmis begint. HISTORIE, HYSTERIE. Hoe de mensen van Ajo zelf hun kerk meemaken. Ajó is een heel klein oerwouddorpje, aan de rand van het Amazonegebied in Brazilië. Vroeger kwam er maar een paar keer per jaar een priester om de mis te lezen, te do pen en te trouwen. Verder waren de men sen aan zichzelf overgelaten. De christelijke boodschap had hen weinig te bieden, buiten Ik blijf geloven in de mens zoals ik blijf geloven in de natuur wanneer ik in de meest dorre woestijn een bloempje zie bloeien! Frits Bruijnen houdt toespraak namens de genodigde ex-Watenstedters. 12 maart 1977 was een gedenkwaardige en indrukwekkende dag voor een 10 - tal Baar- lose ex - gevangenen uit de oorlog '40 - '45 en tevens voor nog 10 ex - gevangenen uit de omliggende dorpen. Om te kunnen begrijpen hoe die bijzondere dag voor Pater Muth tot stand is gekomen, vertelde Frits Bruijnen het volgende: „Op 8 oktober 1944 werden op één dag ongeveer 2000 mannen en jongens van 15 tot 60 jaar uit Neer, Kessel, Helden - Pan ningen, Grashoek, Beringe, Helenaveen, Kro nenberg, Sevenum, Maasbree en Baarlo door de Duitse bezetters gevangen genomen. De Baarlose mannen werden bij hotel de Molen in vrachtauto's gestopt en werden ver volgens onder bewaking van gewapende Duitse soldaten afgevoerd. Vanaf Venlo ging het naar een Durchgangslager in Wuppertal. Toen zij daar omstreeks 03.00 uur in de nacht aankwamen moesten zij in groten getale in houten barakken de verdere nacht doorbren gen. Er was nauwelijks plaats om te staan en geen ventilatie. Toen 't 's morgens licht werd gingen de deuren open en kregen zij eindelijk frisse lucht. In dat kamp verbleven zij twee dagen. Daarna ging de helft naar Hannover. Daar bleek echter geen werk te zijn, waarna het geheel naar Viersen werd overgebracht. Het andere gedeelte van de gevangenen ging 'via 2 andere lagers naar Brunswijk. Aldaar was een strafkamp omgeven door metershoog prikkeldraad en elektrische afrastering. Na 3 dagen werden er twee tot 3 maal per dag groepen mannen afgehaald voor diverse werkobjekten in de omgeving. Ongeveer 600 mannen bleven over. Deze gingen op transport naar de Hermann Göring Werke te Watenstedt - Salzgitter. Daar waren hoogovens, ijzergieterijen en gra- naatfabrieken. Watenstedt werd ook wel „Die Holle van Watenstedt" genoemd. In de ba rakken woonden ongeveer 135.000 arbeiders, waarvan 68.000 buitenlanders. Hier leerden de mannen Pater Muth kennen, tijdens het bij wonen van een h. mis in een Gastwirtschaft. Aan Pater Muth denkt iedereen met grote dankbaarheid terug. Hij was een geweldige morele steun voor allen. Alleen in de gebou wen waar hij de h. mis opdroeg kon hij kon- takt hebben met de buitenlanders. Vaak droeg hij ook in graanpakhuizen e.d. de h. mis op. De Gestapo zat op het kantoor ongeveer 100 meter van de barakken. Pater Muth werd voortdurend geschaduwd en stond toen al bij de Gestapo op de lijst om opgehangen te worden. Een enkel troostend woord van hem was voor de mannen dikwijls meer waard dan eten. 42 personen, afkomstig uit Pan ningen, Beringe en Baarlo moesten werken op de Füzeberg, de ongezondste plek van heel Watenstedt. In totaal stierven daar 20 man nen, waarvan 5 uit Baarlo. Het mag wel eens gezegd worden, dat zij slachtoffers van het verzet waren. Frits Bruijnen heeft uit dankbaarheid aan Pater Muth, die hun steun en toeverlaat was, een jaar lang gecorrespondeerd met de Engelse Bezettingsautoriteiten. Daarmee be reikte hij dat pater Muth een visum voor Ne derland kreeg. Na de oorlog heeft pater Muth als eerste Duitser voor de KRO - radio het Nederlandse volk toegesproken. In verschil lende dorpen heeft hij gedeporteerden en vele anderen toegesproken. Hij bezocht tiental len weduwen en troosttte hen met het ver lies van hun mannen. In 1975 bij het 25-ja rig bestaan van de Bondsrepubliek Duitsland Om het abonnementsgeld 10e jaargang van „Op den Baam" over te maken Bedrag vooruit te betalen 23,hele jaargang. Betaling kan geschieden op een van onderstaande mogelijkheden. -if In de winkel of drukkerij bij de Gouden Leeuw b.v. Op het Postkantoor Giro nr. 103 05 42 -if Rabobank nr. 14.19.05.786 -if Ned. Middenstandsbank nr. 68.86.10.854 -if Ned. Credietbank nr. 23.17.02.086 -if Betaling gaarne voor 29 april a.s. werd aan verschillende Duitsers, die zich in het buitenland verdienstelijk hebben gemaakt voor het volk, het BUNDESVERDIENST- KREUZ am BANDE verleend. In november 1975 richtte Frits Bruijnen een schriftelijk verzoek aan de Bondspresident Walter Scheel te Bonn om ook aan Pater Muth het Bun- desverdienstkreuz te verlenen. Een aange vuld verzoek volgde in januari 1976, on dertekend door Baarlose ex - gevangenen en weduwen. Op 2 januari 1977 kwam het bericht dat het verzoek was ingewilligd. 12 maart j.l. vond in het Stadhuis te Aken, in aanwezigheid van vrienden en familieleden van Pater MUTH en van 22 Nederlandse gasten uit Baarlo en omgeving, de uitreiking van deze hoge onder scheiding plaats. Voordat Kurt Malangre de Ober Burgemeis ter van Aken het kruis opspeldde hield hij 'n indrukwekkende rede. Na het opspelden van het kruis hield Frits Bruijnen een toespraak, waarin hij namens alle ex-gevangenen, weduwen en ex-Waten stedters Pater MUTH dankte. Hij zei o.a. dat vele mannen bij hun terugkeer gezegd hadden: „Wij zijn in leven gebleven omdat Pater MUTH in oris midden was. Hij sprak ons altijd weer moed in. Voor ons was hij de beste vertegenwoordiger uit Uw land". Aan het slot van zijn toespraak dankte hij namens alle aanwezigen de zeer geehrte Burgemeister voor -de hartelijke ontvangst. De provinciale overste van de Salvatoriaanse orde zei, dat de taak van een zielzorger is zich inzetten voor de mensen. Pater MUTH verdient echter een bijzondere vermelding Hij heeft onwaarschijnlijk veel moed en inzet getoond. In zijn dankwoord zei Pater MUTH dat al hetgeen hij heeft gedaan niet meer was dan de plicht van een priester. Na de plech tigheid werd er voortreffelijke wijn geschon ken, waarna het geheel werd afgesloten met een prima koffietafel in een restaurant. Als afsluiting van die geweldige dag werden onder deskundige leiding van Pater MUTH' de Dom en nog enkele andere prachtige oude gebouwen bezocht. Het was voor iedereen zo'n geweldige dag, dat het idee geopperd werd een bezoek aan Aken te herhaleri, bijvoorbeeld in de zomer als alle parken en perken in volle glorie prijken. (Phil Bomans) Ook in onze maatschappij is het vaak een dorre woestijn, waarin je wel eens lang moet zoeken naar een bloempje dat bloeit. Voor velen is het moeilijk te blijven gelóven in de medemensen ,deze wereld, in het „kerk" zijn, de buren, kortom door allen die leven in deze maatschappij, omdat ze zich verlaten en ver stoten voelen, door hen die ze zo nodig heb ben, om dat bloempje te zien bloeien. We leven in een jachtige maatschappij, waar in tijd en geld verdienen of hebben, alleen belangrijk schijnt te zijn. Geld is belangrijk, zonder geld doe je niet veel; maar dat moet niet het hoofddoel in ons leven zijn, maar meer als een instrument om je gelukkig te maken, mens te zijn. Aan dat gelukkig zijn in deze wereld, de vreugde in het leven te ontdekken voldoening vinden door 'n ander te helpen, gewoon maar door te luisteren, te helpen, te begeleiden, daaraan willen wij graag werken. Maar om dit te kunnen doen hebben we geld nodig, Het hele MVC-bestuur heeft besloten haar funkties met ingang van 15 april ter beschik king te stellen. Dit besluit werd unaniem ge nomen op een ingelaste bestuursvergadering op dinsdag 28 maart j.l. Middels een brief heeft het MVC - bestuur dit besluit meege deeld aan de leden. In deze brief geeft het MVC - bestuur duidelijk aan, dat het bestuur heeft moeten konstateren, dat de leden van MVC geen vertrouwen in het huidige MVC - bestuur hebben. Deze konklusies heeft het bestuur getrokken uit de vele kritiek van de leden, het plegen van lijdzaam verzet van diverse personen binnen de MVC ge meenschap, het verkeerd interpreteren van bestuursbesluiten door sommige leden en di verse andere vormen van onenigheid met de leden. Het bestuur meent het onverantwoord te vinden nu zwaarwegende besluiten als verlengen kontrakt trainer, zoeken naar een nieuwe trainer, beheer kantine te laten ne men door een bestuur, dat niet 100°/o het vertrouwen van de leden heeft. Daarom is het bestuur nu demissionair tot 15 april. Wat na 15 april gaat gebeuren, hangt van de leden zelf af. De geplande feestavond (15 april) voor de autocar - medewerkers van MVC, die in Baarlo hebben geholpen, kan niet doorgaan gezien de omstandigheden. Paaszondag zal burgemeester Hubben om één uur een volledig gerenoveerde renbaan kun nen openen op het Sportpark de Berckt. 15.000 vierkante meter asfalt zijn dan aan gebracht op de racebaan. Het zal dan gedaan zijn met de overlast van stof en modder, die vaak de omgeving tot last was. De races zelf zullen ook een ander karakter krijgen: met het ploeteren door de modder, het vast raken erin en de daaruit voortvloeiende ge varen, zal het gedaan zijn. Sneller zal het er zeker ook toegaan. Niet alleen door de asphaltbaan, maar ook door een nieuwe groep auto's die zijn entree zal maken aan de Berckt: de „dure" jongens met Porsche's, Al- Voetbalvereniging MVC organiseert weer op Tweede Paasdag 11 april de traditionele trim- fietstocht. Deze is opgezet in samenwerking met mensen van de NWB. De fietstocht voor de ervaren trimmende fietsers begint reeds om 8.30 uur. Gestart wordt vanaf sportpark Meuleveld. Vertrekpunt is de kantine van MVC. Men kan zich daar inschrijven vanaf 7.30 uur. Men heeft weer een fraaie tocht in elkaar gezet, die door het mooie Noord - Lim burgse landschap voert. De fietstrimtocht voor het hele gezin oftewel de niet zo er varen trimmende fietsers begint pas om 11.00 uur. Zij rijden dan ook slechts de halve rou te, van de starters om 8.30 uur. Alle deel nemers ontvangen na afloop een herinnering. Meer inlichtingen over deze fietstrimtocht kan men krijgen bij de heer Piet Simons, tel.: 04765 - 1922. pine - Renaults en andere kapitale voertui gen hebben zich ook bij de NACO aange sloten. De dynamische NACO - leider Claes heeft trouwens voor nog meer sensatie ge zorgd. Bekend zijn al de Hell - Drivers, Les Aranis zullen 50 meter boven de grond op- reren, er is ook nog een echte draaiorgel en men kan verschillende fraaie old - timers be wonderen. Hoogtepunt wordt de Prominen- tenrace. Hieraan nemen deel o.a. Albert West, Willy Brokamp, Barend Servet (IJf Blokker), Mikan Iovanovic, Henkie Terlingen en last but not least onze eigen Theo Vinken en Bert Willems van het Dagblad voor Noord - Limburg. En na de races van de Paasdagen zal het Stichtingsbestuur zich kunnen buigen over de nieuwe mogelijkheden die deze asphalt baan te bieden heeft. Daar zullen we zeker nog van horen. Dit is de eigenlijke Boodschap Van ons Kerkelijk Genootschap De aardse dood Is niet de laatste grens Van het leven 'van de mens! Veeleer 't mooie morgenrood Van een hoger leven Dat ons wordt gegeven Door de kracht van Christus Kruis! Dit brengt de zwerver eindlijk Thuis! Wij moeten wel bewijzen Dat we waard zijn te verrijzen!! Pater Thijs SSS geld als instrument om het mogelijk te maken onze taak te vervullen. Daarbij willen we zeker niet de andere zieken vergeten. Goede Vrijdag komen wij bij u aankloppen om u in de gelegenheid te stellen, onze taak en werk financieel te steunen en mogelijk te maken. Wij betreuren het bijzonder, dat u ook dit jaar weer geen „financiële" adem pauze krijgt; de Vastenaktie heeft al afge lopen zondag om uw financiële steun ge vraagd. Misschien komt er eens een oplos sing, zodat er iets meer ruimte komt tussen deze twee akties. Wij hopen dat u ondanks deze moeilijkheden, onze vrijwilligster - vrij willigers vriendelijk te woord wilt staan, zij doen het immers niet voor zichzelf, maar stel len enkele uren van hun vrije tijd ter be schikking om de naaste te helpen. Wij danken u al bij voorbaat, en wensen u vreugdevolle Paasdagen toe. Komitee Herwonnen Levenskracht Baarlo. HERZIENING ALGEMENE POLITIEVERORDENING I.v.m. het toenemend aantal klachten over overlast van honden, met name voor wat betreft de vervuiling van stoepen, straten, kinderspeelplaatsen en trimbanen enz. door uitwerpselen heeft de gemeenteraad onlangs enkele bepalingen in de Algemene Politie Verordening handelende over honden herzien. Dit betekent dat het voortaan verboden is om een hond zonder toezicht op een weg te laten lopen en op een weg binnen de be bouwde kom los te laten lopen. Tevens is het verboden zich met een hond te bevin den op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk" als zodanig ingerichte kinderspeel plaats, speelweide, trimbaan of op een an dere door burgemeester en wethouders bij openbare kennisgeving aangewezen plaats. SPREEKUUR BURGEMEESTER VERVALT Vrijdag 8 april vervalt het spreekuur van de burgemeester te Baarlo. Vrijdag 8 april is het gemeentehuis te Maasbree en de hulp- sekretarie te Baarlo wegens Goede Vrijdag de gehele dag gesloten. Tevens zijn die dag de vuilstortplaatsen in beide dorpen geslo ten. SPREEKUUR WETHOUDER HAENEN EN PEULEN VERVALT Op vrijdag 8 april vervalt het spreekuur van wethouder Haenen te Maasbree en het spreekuur van wethouder Peulen te Baarlo. De gemeente beschikt nog over een terrein voor volkstuintjes. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij de dienst openbare werken t.w. de heer Sterken of Wijnen. Zo maar 'n gebaar van vriendelijkheid en belangstelling voor de zieken groot en klein, mag u wel de jaarlijkse fruitschaaltjes noe men, die deze mensen van Baarlo met Pasen krijgen aangeboden. Het is een mooi en vreugdevol gebaar, dat de kinderen van de 3 basisscholen, op Witte Donderdag naar de kerk komen met blikjes fruit, sinaasappelen, bananen enz. om deze in de h. mis van 3 uur aan te bieden voor de zieken, zodat zij merken dat ze niet vergeten zijn en er bij horen. De fruitschaaltjes worden dan ook namens de parochiegemeenschap aangeboden. Het is een goede gedachte geweest de Zon nebloem, NKV - Vrouwen en Herwonnen Le venskracht hierin te betrekken. Deze drie in stanties zullen dan ook de organisatie, af werking enz. voor hun rekening nemen. Ondanks alle zorg en toewijding, die er aan besteed is, kan het best mogelijk zijn dat er iemand overgeslagen wordt, we hopen dat zij dan begrip kunnen opbrengen voor deze tekortkoming. De pastoor, de kinderen van de 3 basis - scho len, Zonnebloem NKV - Vrouwen en Her wonnen Levenskracht, wenst alle mensen, maar in het bijzonder de zieken en invalide mensen een Zalig Pasen en vreugdevolle da gen, dagen van licht, geluk en vriendschap. die schaarse priesterbezoeken. Armoede, hon ger, hoge kindersterfte en ziekten namen ze op de koop toe, als een onvermijdelijk on derdeel van hun leven. Er zat dan ook wei nig levenslust in de mensen. Dat veranderde, toen het traditionele missiewerk werd ver vangen door een nieuwe aanpak. De rond trekkende priester vertelde de mensen van Ajó dat ze voortaan meer zélf zouden moeten doen. Hij maakte hen duidelijk, wat daar voor allemaal nodig was. De bevolking stuurde enkele vertegenwoor digers naar een cursus en zij kwamen terug met een nieuwe inspiratie. In Ajó werd een basisgemeenschap gesticht, een christelijke communiteit. Degenen, die zo'n ontwikke lingscursus gevolgd hadden, zetten samen met de bevolking plannen op om in Ajó een win keltje te stichten, een dorpsbibliotheekje neer te zetten, een klein gemeenschapshuisje te bouwen. Er gingen meer mensen naar cursussen. Een aantal jonge boeren sloot zich aaneen om hun bedrijven te verbeteren. Na 7 jaar samen werking is Ajó nu een levende gemeenschap. Men komt niet meer alleen bijeen, wanneer de priester op bezoek komt. Wanneer hij komt om kinderen te dopen en paartjes te trouwen, heeft de basisgemeenschap ervoor gezorgd dat de kinderen of hun ouders en de trouwlustigen goed zijn voorbereid. Daar kwam vroeger niets van terecht. Elke zon dagmorgen verzamelen de mensen van Ajó zich in hun kerkje. Zij beleven samen een zondagsdienst, die door eigen mensen wordt verzorgd en geleid. Men stelt zich, met zang en gebed, in tegenwoordigheid van God. In plaats van ter communie gaan, kust men nu in stilte de voeten van het« kruisbeeld. In Ajó zoekt men eigen liturgische vormen en uitdrukkingen. De beleving van het chris telijk geloof blijft niet meer beperkt tot een- of tweemaal per jaar, maar is een zuurde sem voor het leven. De letter van de wet bracht deze mensen vroeger geen stap ver der. Ze leven nu volgens de geest. De Geest, die vernieuwt en inspireert tot verrijzenis uit apathie en uitzichtloosheid. VASTENAKTIE - SAMEN BOUWEN GIRO 5850 UTRECHT. VASTENAKTIE NOORD - LIMBURG GIRO 225 79 19 VENLO of: AMROBANK VENLO Als u bedenkt, dat het eigenlijke van de Vastenaktie is: dat Mensen Hier, opkomen voor Mensen Daar...., dat Vastenaktie be tekent: elkaar kansen geven.... Levenskan sen.... Dat Vastenaktie betekent: kapitaal verschaffen, waarmee gewerkt kan worden.. Dat het doel van een Vastenaktie is: mensen zó op weg te helpen, dat zij ZELF verder kunnen Dat uw bijdrage die u afgelopen zondag gaf tussen 12 en 1 uur, betekent: mensen die niets, totaal niets bezitten, verder te helpen in hun dagelijkse leven.... Juist daarom was onze HULP zo verschrikke lijk belangrijk!!! En daarom blijft onze STEUN belangrijk, ook na de Vastentijd. Bent u het nog vergeten, of was u niet thuis toen een van die 90 medewerkers bij u aan belden. Hierboven staan nog verschillende mogelijkheden om uw VASTENOFFER 1977 alsnog te geven. Ondanks het zeer slechte weer brachten de medewerkers aan de Bliksemaktie het mooie bedrag van 8.290,77 voor al die mensen aan de Tocantinsrivier in Brazilië. Heel hartelijk dank, namens de mensen in Brazilië. Een extra woord van dank aan de Zusters op de Maasstraat, voor de gastvrijheid en voor de- lekkere warme koffie. Nog even moet vermeld worden dat Ba sisschool 't Kempke 23,50 bij elkaar bracht ook voor de Vastenaktie. PMC Baarlo FONDS BAARLOSE MISSIONARISSEN - ONTWIKKELINGSHELPERS Eind februari was de stand van het solida riteitsfonds voor de echte Baarlose missio narissen: 1077,15. N.N. Baarlo stortte f 10, N.N. Baarlo stortte f 100, Bedankt namens de helpers iri de Derde We reld. Aan portokosten voor het weekblad Op den Baum is betaald 306,Ook onze mensen daarachter zien elke week uit naar dit blad van het thuisfront. Natuurlijk lezen zij het van a tot z.en blijven zo wat meer op de hoogte van het wel en wee van Baarlo en Bree. Ook u kunt nog altijd iets in dit fonds kwijt, via onze eigen Rabo - bank rekeningnum mer: 10 39 93 800. Ze zijn er, de meer dan honderd helpers voor de organisatie van de Speedway - races ten bate van fanfare Eendracht. Hartelijk dank al bij voorbaat aan alle medewerkers, en te vens aan de vele bestuurders van buurtvere nigingen die zich veel moeite hebben gegeven om de mensen bijeen te krijgen. Nog even enige opmerkingen: iedere mede werker krijgt of kreeg al een werk schema waarop zijn of haar naam voorkomt. Dat schema dient tevens als entreebewijs voor het Sportpark. Vergeet het dus niet mee te brengen. Mocht u als u dit leest op vrijdag nog niets gehoord of gezien hebben, bel dan even naar Jo Beurskens (1536) of Piet Coot- jans (1998), dan wordt een eventuele fout hersteld. Op zaterdagavond worden omstreeks kwart voor acht de tentjes opgezet. Kom dan even meehelpen, dan weet u tevens al waar u „tewerkgesteld" wordt. Op zondag en maandag is het de bedoeling dat de hele zaak op „oorlogssterkte" is tegen 11 uur. Maar dat wil weer niet zeggen dat u dan om kwart over 11 kunt komen.... Van af half 10 moet de zaak bezet zijn, dus pro beer zo spoedig mogelijk te komen, liefst dus om half 10.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1977 | | pagina 1