Groet een vrind en help een kind UNICEF Felle strijd in 4e wielerzesdaagse uw bloed kan 'n leven redden St Nicolaasaktie Zonnebloem Lopersgroep Noord - Limburg groot succes Enquête 1976 Ik ben JANTJE BETON Nieuws van het Kasteel NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR L O Vrijdag 5 november 1976 Nummer 30 Vergadering Sprunkschool Baarlo Sint Maartensfeest 'I- Oudervereniging Maasbree Maasbree Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 19,50 DEN BAUM 9e JAARGANG NAJAARSAKTIE VAN HET UNICEF - COMITÉ BAARLO - MAASBREE Bedenkt u eens wat een geluk het is voor een kind arm of rijk, waar ook ter we reld als hij de liefhebbende tedere zorg van zijn moeder ondervindt wanneer hij ziek is. Maar liefde alleen is helaas niet vol doende om een ernstig ziek kind te genezen. Hij heeft medicijnen nodig of een speciale medische behandeling. liefde alleen is ook niet genoeg om te voor komen dat een kind ziek wordt. Daarvoor is veel meer nog nodig een gezonde omgeving en het juiste kindervoedsel, inenting tegen kinderziekten en een moeder die afweet en het belang inziet van de eenvoudige begin selen van hygiëne en voeding. Als u bedenkt dat één doosje wenskaarten gekocht door u goed is voor 120 vitamine A kapsules, genoeg om 40 kinderen te vrijwaren voor blindheid, veroorzaakt door verkeerde voeding. In onze vorige berichten typeerden wij de zesdaagse met 3 woorden: sport, spanning en sensatie en dit was er de eerste 3 dagen volop. Liefst 6 koppels kampen volop om de fel begeerde titel, n.l. Mafcentrum, Peters meu belen, de Stichting V.G.Z., Drukkerij Lim burg en Hermans loonwerkbedrijf gaven el kaar geen krimp; zoals wel te verwachten was met sterke renners als Coy Hermans, de gebr. Heiligers, Hein Engels, een nieuweling in dit sportevenement, Ton Peeters Jo Haenen (voor het eerst sinds jaren nederlagen incas serend), de verrassend sterke outsiders Wim en Ton Hermans, Ger Manders en Wim Hen driks, maar daarbij als onverwacht sterk kop pel voegden zich bij voornoemde rennerselite Jo Hendriks en Sr aar Peeters, ook nieuw in dit vak maar goed meedraaiend voor auto handel Pijnenburg. Hierdoor ontwikkelt zich een spannende strijd die zijn weerga niet kent in deze en andere zesdaagses en moet elke ploeg nederlagen in casseren. Ook het enige dameskoppel, Wil Knippenbergh en Marij Canjels, kon zich handhaven op de 8e plaats, daarbij dus 4 herenkoppels achter zich latend. Hoe deze strijd af zal lopen? Dit is niet te voorspel len, er kan nog veel gebeuren! Stand na 3 dagen: 1. Mafcentrum en Peters meubelen: 68 pnt. 3 Voorzitter M. Gommans van de Oudercom- missie van de Gemengde Basisschool De Sprunk te Baarlo kon een bijzonder groot aantal ouders verwelkomen op de vergade ring van afgelopen donderdag 28 oktober. De hal van de school zat inderdaad bomvol. De huishoudelijke zaken behelsden onder meer de herverkiezing van 3 aftredend - her kiesbare bestuursleden, de heren Van der Werf, Stempher en Gommans. Verder werd mevr. E. Fleuren - Peeters gekozen als op volgster van de inmiddels verhuisde heer Kosse. Verder gaf de heer J. Bouten nog een toelichting op het vrij eenvoudige financiële verslag. Daarna was het woord aan de heer Bögeman van de Onderwijsbeleidingsdienst, die sprak over het nut van de vakken han denarbeid, lichamelijke oefening en muziek. Afgezien van het feit dat er veel ware dingen gezegd werden, ontbrak de logische samen- hand nogal eens in zijn betoog. Het waren soms wat veel losse kreten. Maar verderop bleek in elk geval welke mogelijkheden er bestaan in het onderwijs van deze vakken, en daardoor werd het nut dan ook ruim schoots bewezen. Dat was nl. toen een video band getoond werd, waarop kinderen bezig waren in de verschillende „expressievakken". De opmerking van de heer Bögeman: het beeld is slecht, maar het geluid is helemaal slecht, bleek gelukkig niet waar te zijn. Duidelijk werden in elk geval de mogelijk heden van de vakken, het probleem: wie moet die vakken geven, en wie kan dat, werd ook deze avond niet opgelost. Toch, al met al, een succesvolle start van de oudercom missie van de „jongensschool", die besloten werd met een dankwoord van het hoofd van het schoolteam, de heer P. Giesberts. F.S. De enquête die in oktober is gehouden is een succes geworden. Wij danken alle ouders die zich de moeite hebben gegeven om dit formu lier kritisch in te vullen. Van de in totaal aan 800 kinderen uitgegeven formulieren, waarvan er maar één per ge zin mocht worden ingevuld, zijn 159 exem plaren teruggekomen. Uit de te beantwoorden vragen is wel ge bleken, dat er bij de ouders veel belang stelling bestaat, dat over diverse onderwer pen ouderavonden worden jgehouden. Het be stuur van de oudervereniging ziet zich door deze enquête gesteund om op 20 januari 1977 een algemene ouderavond te organiseren. De onderwerpen die van u ouders de aan dacht kregen worden op deze avond behan deld. Wij verzoeken u: houdt deze avond vrij. Nadere gegevens over plaats, tijd en onder werpen worden u tijdig medegedeeld. Gezien het groot aantal terugontvangen for mulieren, hopen wij dat een nog groter aan tal ouders deze avond zal bezoeken. Stichting VGZ 60 pnt. 4 autohandel Pijnen burg 59 pnt. 5 drukkerij Limburg 58 pnt. 6 Hermans BV 54 pnt. 7 Thuyls Wanten 47 pnt. 8 Sportpaleis Amicitia 41 pnt. 9 Friture d'n Hab 39 pnt. 10 Niens BV 33 pnt. 11 café - slagerij Effting 30 pnt. 12 Thissfen verwar ming het jongste koppel 25 pnt. Bij de buurtverenigingen en verenigingen is eveneens een felle strijd ontbrand. Winnaar bij de dames werd Breeton Sport (Marjon Knippenbergh en Mia Greyn), die samen met het Rooth zich in de eindstrijd op vrijdag reden. In Poule I wist het Mafcentrum be slag te leggen op de le plaats vóór Broek straat en gaan zij samen over naar de fi nales. In Poule II en III werden winnaar resp. 1 Tongerlo, 2 KEN; 1 Viadukt 2 Spilwei en gaan ook deze buurtverenigingen over naar de finales op vrijdag. P.S. Op vrijdag en zaterdag worden, vanwe ge de te verwachten drukte, slechts kinderen toegelaten, die onder geleide zijn! Dit opdat oudere mensen een zitplaats kunnen krijgen. Eén doosje kan betekenen genoeg vitamine A en D kapsules als toevoeging voor een dieet voor 4 a.s. moeders en kinderen gedu rende 4 maanden. Eén doosje betekent ook 20 schriften waarin kinderen hun schoolwerk kunnen maken. Het Unicef - Kinderfonds bestaat dit jaar op 11 december 30 jaar. Het zal de komende jaren veel geld nodig hebben om de kinderen in de ontwikkelingslanden te kunnen helpen. U helpt deze kinderen door kaarten, agenda's enz. te kopen. Tussen donderdagavond 4 november en zater dag 13 november zal men weer bij u aanklop pen en om uw steun te vragen. Bedenk dat u ook dit jaar weer veel mensen een kaait sturen. De Kerstdagen laten niet meer zo lang op zich wachten. Als u voor uw goede wensen de mooie wens kaarten van Unicef gebruikt helpt u mee de kinderen in arme landen een gelukkiger jeugd en betere levenskansen te geven. Uni cef geeft materiaal - steun aan gezondheids- en onderwijsprogramma's ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden. Unicef - kaarten wénsen en bréngen geluk. Wordt donor Deze keer eens geen aanslag op uw porte- monnaie, maar alleen het verzoek van het Rode Kruis iets van uw bloed af te staan: voor U een kleine moeite maar voor uw zieke medemens van grote betekenis. Reeds in de oudheid kende men aan bloed grote kracht toe en probeerde men al op allerlei manieren patiënten met bloed te ge nezen, o.a. door het laten drinken van bloed en door het op een of andere manier over brengen van dierlijk bloed op patiënten. Ook liet men patiënten in bloed baden, in de hoop dat dit genezing zou brengen. Zo trachtte men in de loop der eeuwen steeds op allerlei manieren patiënten met bloed te genezen, maar helaas met erg weinig sukses doordat men nog onvoldoende kennis had omtrent de eigenschappen van menselijk bloed. Thans is de wetenschap op dit gebied enorm uitgebreid en is een bloedtransfusie een normale zaak geworden, waaraan elk jaar duizenden patiënten hun leven hebben te danken. Onder het motto „ZON IN DE SCHOOR STEEN" organiseert de nationale vereniging „de Zonnebloem" in samenwerking met de K.R.O. - radio en T.V. sinds 1949 een surpri- seaktie van gezonden voor zieken van alle gezindten. Deze aktie, die in de afgelopen jaren een ongekende groei heeft doorgemaakt, is niet meer weg te denken uit het geheel van de zonnebloemaktiviteiten. Elk jaar kunnen weer vele tienduizenden chronisch zieken, ge handicapten en hulpbehoevende bejaarden worden betrokken bij dit groot nationaal ge meenschapsfeest. De „Zonnebloem afdeling Baarlo" wil dit jaar voor de zieken en bejaarden die door ons bezocht worden ook iets doen. Wij hopen dat velen van u mee willen werken. Wij wil len u namelijk vragen: WIE MAAKT ER EEN PAKJE VOOR EEN ZIEKE? Het gaat niet om dure kado's maar om een leuk pak ketje met een brief of een rijmpje er bij. Baarlose gezonden maken een pakje voor Baarlose zieken. Wij willen deze aktie anoniem oftewel naam loos laten verlopen. Dat houdt in dat de ge ver niet weet voor welke persoon hij iets maakt en de zieke niet weet van wie het komt, zoals het echte Sinterklazen betaamt. Wilt u met deze aktie meedoen, meldt u dan bij een van de bestuursleden. U krijgt van ons gegevens over leeftijd, dieet en eventuele kleine wensen van de zieken, zodat u in staat bent een „passend" pakje te maken. U kunt zich opgeven bij mevr. v.d. Boom, Kerkveldstr. 1, mevr. Zwinkels Helling 6, mevr. Looymans Helling 1. Namens de zie ken en bejaarden mogen we dan alvast wel zeggen: dank u wel Sint Nikolaas. De groep lopers die elke woensdagavond van af de hoek Alberdingk Thijmstraat - Guido Gezellenstraat in Blerick vertrekt, breidt zich steeds meer uit. Meteen nadat de initiatief nemers ruim een maand geleden met hun plannen voor de dag kwamen, bleek de eerste avond al dat er een grote behoefte was aan gezamenlijk lange - afstandslopen. Met de lo persgroep is een prachtige kans gekomen om de diverse trimmende lopers en individueel trainende leden van atletiekverenigingen bij een te brengen. Hierdoor is het mogelijk om trainingsgegevens met elkaar uit te wisselen en het deelnemen aan wedstrijden (voorna melijk volkslopen) te coördineren, bovendien loopt men in een sfeervolle groep veel ge makkelijker over langere afstanden dan wan neer men alleen loopt. Gemiddeld zijn er we kelijks. 20 lopers present. De deelname be wijst dat het niet alleen leden van de twee atletiekverenigingen a.v. Festina en a.v. Te- gelen zijn, die de nodige kilometers onder hun voeten willen laten doorglijden. DOEL VAN HET LOPEN Het hoofddoel van de vorm van lopen zoals die door de lopersgroep wordt gedaan is het lichaam te laten gewennen aan duurpresta- ties Juist het duurlopen (het lange, langzame hardlopen) zorgt ervoor dat ons hart zo eco nomisch mogelijk kan werken, opdat met zo weinig mogelijk inspanning een grote hoeveelheid zuurstof vahaf de longen via het bloed naar de spieren wordt gepompt. De hartspier zal namelijk groter en sterker worden door het hardlopen, de bloedsomloop verbetert, de longen worden schoner en de inhoud ervan neemt toe. JE LOOPT JE FIT! Loop daarom niet te vaak een korte afstand in een hoog tempo, maar liever iets langer en langzamer; men hoeft echt geen marathon loper te zijn die zo'n 250 kilometer in een week traint, een uurtje per week ongeveer 12 kilometer doet al wonderen. Als men niet meteen dat uur kan volmaken, dan is wan delen met af en toe enkele honderden meters draven de beste methode het lichaam weer in goede conditie te brengen. WEDSTRIJDEN Diverse atleten van de lopersgroep verschij nen regelmatig aan de start van wedstrijden vanaf 10 kilometer. Voornamelijk in het di- rekt aangrenzende Duitse gebied in 't „Volks- laufen" erg plezierig. Deze wedstrijden ken nen iedere week weer een enorme toeloop van jong en oud: deelnemersaantallen van 1000 zijn gewoon! Als prestatie geldt niet de plaats die men bereikt, maar het uitlo pen van de afstand binnen een zeer royale limiettij d. Een medaille is het verdiende loon voor elke atleet. De laatste weken zijn er telkens zo'n 2,0 Noord - Limburgers in de uitslagenlijsten te vinden. Behalve de „Spass" die men aan het meelopen heeft, is het fijn dat ieder in een eigen leeftijdsklasse en dus met ongeveer even oude sporters loopt. Van af november gaan ook de crossen in Limburg weer beginnen. Bekende wedstrijden als de Snelle Sprong Cross in Tegelen (dit jaar voor de 27e achtereenvolgende maal door a.v. Te- gelen georganiseerd!) en de Festina Cross, staan op het programma. DEELNEMERS De lopersgroep Noord - Limburg, kortweg L.G. Noord - Limburg", bestaat uit lopers uit Venlo, Blerick, Baarlo, Belfeld, Tegelen en Maasbree. Naast coryfeeën als Carla Beurs- kens, de nationale kampioene op de 3000 meter van dit jaar, en onze Nederlandse ve- teranenkampioen 1976 Arie Verbaan, is het een gemengd gezelschap. Voor de prestatie gerichte lopers is de duurloop op woensdag avond een ontspannen training, voor de lo pers is het de hoofdtraining van de week. De enige eis die aan het meelopen is ver bonden, is dat men 55 minuten kan hardlopen in een redelijk tempo. Dit betekent een tempo van ongeveer 12 kilometer per uur en dat. is niet zo hard als men bedenkt dat het we relduurrecord van Jos Hermens op ruim 20 kilometer staat. Het is aan te raden een medische sportkeu ring te ondergaan voordat aan het loopa- vontuur wordt begonnen. Zeker als men een dergelijke keuring nog nooit heeft gehad, als men langere tijd ziek is geweest, of de laatste keuring al enkele jaren geleden heeft plaats gevonden. ORGANISATIE De leiding van de lopersgroep is in handen van een drietal atleten die al jaren mee draaien in de Noord - Limburgse atletiek. Huub Rouleaux, Arie Verbaan en Carel van Nisselroy. Huub zorgt voor de wedstrijdin schrijvingen, Arie voor de praktische bege leiding en Carel voor de technische adviezen en de kontakten met de fysiologische afde ling van het CIOS in Sittard. Aan het lopen zijn geen kosten verbonden, omdat de L.G. Noord - Limburg geen atle tiekvereniging is, maar een lopersgroep die atleten buiten verenigingsverband met elkaar in kontakt wil brengen op een wekelijks avondje duurlopen. De eerste 6 woensdagavonden zitten er deze week op. De duur van de inspanning wordt vanaf volgende week met een kwartier uit gebreid tot 70 minuten (14 kilometer). Het parcours tussen Blerick en Baarlo wordt met 2V2 kilometer verlengd. Omdat dan tevens het baanseizoen voor de wedstrijdatleten is afgelopen zal er in twee groepen worden ge lopen, zodat degenen die minder hard van stapel willen lopen èn degenen die wat lan- gel willen lopen, voldoende aan hun trekken komen. De beide groepen vertrekken geza menlijk vanaf het startpunt hoek Alberdingk - Guido Gazellenstraat om half acht. De eer ste 3 kwartier wordt samen gelopen, daarna beslist elke deelnemer of hij die avond de kortere (55 minuten) of de langere duur loop neemt. Voor inlichtingen over de Lopersgroep Noord- Limburg kan men terecht bij: Huub Rouleaux, René van Chalonstraat 24, Venlo - Blerick. Carel van Nisselroij, Albert Cuyperstraat 212, Venlo. Stef Bol, Kon. Ju- lianastr. 15 Baarlo. Wim Gielen, Alb. Neuhuysstr. 8 Baarlo. In ons land heeft het Rode Kruis een belang rijke taak gekregen bij de werving van vrij willige donors en zo zijn er over het hele land verspreid ongeveer 300.000 donors die regelmatig bloed afstaan. En denkt U nu niet dat dit wel voldoende is en dat u dus niet behoeft mee te doen, want juist door de toenemende kennis kan met bloed steeds meer worden gedaan en kunnen steeds meer mensen met bloed of met daaruit bereide geneesmiddelen worden ge holpen. (bij grote operaties, verkeersongeval len, allerlei bloedziekten etc.) Indien u zelf gezond bent, is het dan niet voor de hand liggend dat u uw dankbaarheid toont door één of twee maal per jaar iets van uw bloed af te staan? Iedere gezonde vol wassene tussen 18 en 65 jaar, die niet als „vaste" donor bij een bloedtransfusiedienst of bloedbank is ingeschreven en die in het afgelopen jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die niet onder regel matige behandeling van een arts is, kan zon der bezwaar wat bloed afstaan (nog geen halve liter). De normale hoeveelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveelheid wordt binnen en kele weken weer in het lichaam aangemaakt. Dinsdag 23 november organiseert het Rode Kruis een bloedafnamë-avond en doet een beroep op alle gezonde volwassenen een hal ve liter bloed af te staan. Geeft u zich hier voor op bij het Rode Kruis. U redt misschien een mens. De aanmeldingskaarten worden komende week opgehaald. Maasbree aktie van Jantje Beton 1 tot 7 november. Nationaal jeugdfonds. AANBEVELINGSBRIEF DOOR BURGEMEESTER Namens het gemeentebestuur van Maasbree wil ik gaarne de nationale jeugdkollekte bij u aanbevelen. Ik doe dat vanuit de belang stelling en waardering die ook bij de gemeen te bestaat voor het jeugd- en jongerenwerk. Ik doe dat tevens omdat ik weet dat geen enkele vorm van financiële steun door rijk of gemeente instaat is alle kosten voor dit werk op te vangen, zodat er dus nog altijd een groot deel van de kosten gedekt moet worden uit andere bronnen. Het is voor deze tekorten dat via de nat. jeugdkollekte van Jantje Beton een beroep op u wordt gedaan op a.s. zaterdag 6 nov. als de leden van Jong Nederland bij u aanbellen. Een beroep dat ik gaarne en van harte bij u wil aan bevelen. De burgemeester van Maasbree A. J. Hubben. Het Sint Maartensfeest voor de jeugd is vast gesteld op vrijdag 12 november. Dit is ge daan om alle kinderen in de gelegenheid te stellen dit centraal georganiseerd feest mee te vieren. De fakkeloptocht begeleidt door fanfare en drumband vertrekt om 18.45 uur vanaf het Kennedyplein naar de troshoop op het einde van de Rutgerstraat (Achter de Hoven). Wij verzoeken de kinderen om zoveel moge lijk met lampions in de optocht mee te lo pen. Gebruik geen toortsen, dit kan gevaar lijk zijn, door het in brand geraken van kleding. Mogen wij alle kinderen een pretti ge avond toewensen. 6-21 nov. Expositie foto's van Ruud Holt huis (zat. en zondagen 15 - 18 uur). 12 nov. 20.30 u. voorstelling drs. P. 20 nov. besloten concert. 21 nov. besloten concert. 22 nov. 20 u. besloten vergadering gemeen teraad 4 dec. 16 u. opening tentoonstelling De Win ter voor genodigden. 5 dec. Expositie grafiek De Winter (14-17 u.) 6 en 9 dec. openbare vergadering gemeente raad (aanvang 19.30 u.) 11 dec. expositie grafiek De Winter (14-17 u.) 12 dec. 15 u. openbaar kunstbezit door Walter Feddema, piano. 17, 18, 19, 24 en 26 dec. en 1 en 2 jan.: expo sitie grafiek De Winter (14-17 u.) ,1e Kerst dag gesloten). 1 jan 12 u. Nieuwjaarsreceptie. 2 jan. 15 u. Nieuwjaarsconcert, Argentijns prgr. SCHUTTERIJ St. MARTINUS MAASBREE A.s. zondag 7 nov. worden alle leden van schutterij St. Martinus om 14 uur op het schietterrein verwacht i.v.m. onderlinge schietwedstrijd met karnavalsvereniging D'n Hab. Wees allen op tijd. LVB NIEUWS Woensdag 10 november is in het Trefcen trum de eerste les van de 2 lessen tellende cursus Tuinkruiden, ofwel groente en fruit uit eigen tuin. De dames die zich voor deel name hebben opgegeven dienen om half 8 aanwezig te zijn. Niet zoals oorspronkelijk was afgesproken om 8 uur. Donderdag 11 nov. vindt in het Trefcentrum een uitwisseling plaats met de LVB afd. Ys- selsteyn aanvang half 8. Dinsdag 16 nov. komt mevr. v. Soest - Jans beken, burgemeester van Arcen - Velden, spreken over politiek. Aanvang 20 uur in het Trefcentrum.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1976 | | pagina 1