Grondzaken in Maasbreese Raad Parochiegemeenschap Baarlo zorgen 4e Maasbreese wielerzesdaagse Nationale aktie voor hulp aan vluchtelingen in van het Kasteel van zondag 31 oktober t/m zaterdag 6 november 1976 Het wielergeweld barst zondag los koffieconcert NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO \iciins Vrijdag 29 oktober 1976 Nummer 29 M.W. TEEUWEN W.M.M.G. TEEUWEN Grandioos in D'n Adelaer Maasbree Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 19,50 DESN BAUM 9e JAARGANG Het college van B en W wil het verbindings weggetje tussen Sevenumseweg en Schorweg. dat onlangs van een z.g. slijtlaag is voor zien, afsluiten voor vrachtwagens in beide richtingen, daar er een wegfundering ont breekt en men vreest voor beschadigingen. Dit tegen het advies van de commissie open bare werken in. De heer Vaessen vond het een overtrokken zaak. De firma Pennings b.v. moet gebruik maken van deze verbinding. Degene die persé het straatje met zwaar materieel moet passeren kan een doorlopen de ontheffing krijgen, aldus burgemeester Hubben. De grindweg tussen de Nap. baan Zuid en Helling kreeg de naam „De Voort". De gemeenteraad ging akkoord met de aan koop van 145 m2 grond, a 5,per m2, van de Staat der Nederlanden, voor de aanleg van een parallelweg langs de Provinciale weg te Maasbree. TE GOEDKOOP Voor een bedrag van f 45,per m2 ver koopt de gemeente een stukje grond van 36 m2 aan de PLEM. Dit ten behoeve van de bouw van een transformatorhuisje aan de molenberg te Baarlo. De heer Hutj ens had uitgerekend dat de vierkantemeterprijs, die voor de kavels aldaar zijn vastgesteld, 60, per m2 bedraagt. „Waarom verkopen wij de PLEM dan te goedkoop"?. „Het is de gangbare prijs," aldus wethouder Haenen, „hij is gebaseerd op de gemiddelde bouwgrondprijs". De grondprijs van iedere kavel is overigens verschillend. Wethouder Haenen betwijfelde of de bedoelde kavel lager in prijs zou zijn geweest als te voren dit PLEM - stukje gere serveerd was. De heer Hutjens kon er zich niet mee vere nigingen en wenste de aantekening tegen te zijn. Van de fam. Thijssen te Maasbree werd 1000 m2 grond gekocht t.b.v. het bestem mingsplan „Kom Maasbree". Prijs 22,50 per m2. Ten behoeve van het plan Diepenbroek werd ruim 33 are grond gekocht van de RK Kerk te Baarlo ten bedrage van 16.420, Het pand Heideweg 15 Maasbree werd aan de hoogste inschrijver, de heer L. Peeters Berk straat 14 te Maasbree verkocht voor 135.000. Er waren in totaal 4 inschrijvers. De ge meente heeft indertijd de boerderij plus 2 ha grond gekocht van mevr. Hendrix - Her mans voor 278.415,De woning met aan bouw is nog betrekkelijk nieuw. Om financiële redenen wordt nu de woning verkocht de grond wordt t.z.t. gebruikt voor woningbouw. In Maasbree worden 8 bejaar denwoningen gebouwd in het plan „Achter de Hoven". De raad gaf zijn fiat en stelde de stichtingskosten a 505.839,beschikbaar. RUILVERKAVELING EVERLOSE BEEK De raad verleende medewerking aan de uit voering van de ruilverkaveling „Everlose Beek", door een crediet van 555.000,ter beschikking te stellen. Dit bedrag moet in 5 gelijke jaarlijkse termijnen betaald worden, aanvangende in 1979'. De heer Vaessen vond het vreemd dat er op het ontwerpplan geen verbindingsweg naar de Korte Hei is aangegeven; nu zijn er zelfs 3. Wethouder Peulen wist te vertellen dat het plan nog niet in de beslissende fase is ge komen. Wel zullen de kavels zo groot mogelijk gemaakt worden, zonder overbodige onder brekingen. Dat is de opzet van een ruilver kaveling. „Ik heb geen enkel vertrouwen in de ruil verkavelingscommissie, omdat deze niets ge daan heeft aan de waterbeheersing", zei de heer Timmermans. „Het waterschap is de grootste vernieler van onze natuur omdat het de spaarbekkens drooggelegd heeft en alle water naar de Maas voert", zo ging het Maasbreese raadslid verder. En ondanks het pleidooi van wethouder Peulen waarin hij tot uiting bracht dat Rijkswaterstaat tussen 2 vuren zit (waterbeheersing en drinkwater voorziening) en er alles aan doet om beide goed te regelen, verklaarde de heer Timmer mans zich nu in principe tegen de ruilver kaveling Everlose Beek. „Bij een goede wa terbeheersing juich ik ze toe" VERHOGINGEN De tarieven van de ambulance - wagen wer den bijgesteld. Het startgeld wordt 80,—; de kilometervergoeding 2,50. Thans zijn deze bedragen resp. 75,en f 2,30. De tarieven van het gebruik van de gym zalen zijn belangrijk lager dan in andere gemeenten. De raad ging akkoord met de voorgestelde verhogingen. Jeugdafd. van plaatselijke sportverenigingen gaan met in gang van 1 jan. 1977 4,per klokuur be talen; voor volwassenen zal dat 6,worden; andere plaatselijke verenigingen moeten 9,— per klokuur neertellen. Dit alles bij regel matig gebruik. Bij incidenteel gebruik en niet-plaatselijke gebruikers wordt dat 12,50. RONDVRAAG De gemeente Maasbree wordt door burge meester Hubben vertegenwoordigd in de ruil verkavelingscommissie „Kessel", zo vernam de heer Stoks op zijn desbetreffende vraag, 't Baarlose raadslid informeerde ook of er met de ruilverkavelingscommissie Dubbroek over de hier aan te leggen sportvelden is gesproken. Dat bleek niet 't geval. Weth. Peulen vond dit te voorbarig. We moeten eerst eens van GS te weten komen of hier überhaupt wel sport velden aangelegd mogen worden. Daarna volgt de rest. STORINGEN Het Maasbreese raadslid Frits Timmermans was geschrokken over een artikel in het Dag blad voor Noord - Limburg van woensdag 20 oktober j.l. over het Trefcentrum in Baarlo. Hierin werden door de secretaris v.d. stichting Trefcentrum, het raadslid Watervoort, uitla tingen gedaan als zou de gemeente de ver bouw van het Trefcentrum hebben gestag neerd. „Onlangs hebben wij in een besloten verga dering deze hele materie uit de doeken ge- VAN DE BURGEMEESTER Van 25 t.m. 30 oktober wordt in Nederland een vluchtelingenweek georganiseerd. In deze week zal de bevolking via pers, radio en tele visie worden ingelicht over vluchtelingenno- den in diverse delen van de wereld. Deze informatie wordt gevolgd door een oproep geld bijeen te brengen om ten minste 30.000 vluchtelingen buiten Nederland een zinvol bestaan te geven. Door het aktie-komitee is mij verzocht hier aan medewerking te verlenen middels een igeldinzamelingsaktie. Gezien de vele huis- aan-huis-akties welke de laatste tijd in deze gemeente zijn gehouden heb ik gemeend deze inzamelingsaktie te moeten houden in de vorm van een z.g. „busaktie". Voor dit doel zal op vrijdagavond 29 oktober tussen 7 en 8 uur te Maasbree in het gemeentehuis en te Baarlo in de hulpsekretarie een kollekte- bus geplaatst worden. Ik hoop en vertrouw er op, dat deze sympathieke aktie door alle inwoners wordt ondersteund door op vrijdag avond a.s. bijdragen te deponeren in de daar toe bestemde bussen. De burgemeester daan en ik meende dat alles in goede banen geleid was. Men moet zo voorzichtig zijn met inlichtingen aan de pers", aldus de heer Timmermans. De heer Watervoort was van mening dat hij juiste inlichtingen aan de pers verstrekt had, want er zijn inderdaad storingen geweest die op conto van de gemeente komen. Wethouder Haenen bestreed dit met de groot ste klem. De gemeente heeft totaal niet van- doen met de brouwerij. Ze heeft alleen een paar ton subsidie gegeven, en toen er stag natie dreigde te ontstaan omdat de DACW - bijdrage discutabel was, stak de gemeente de helpende hand toe. Als er stagnatie- of communicatiestoringen zijn geweest, dan moet men de bouwcommissie aanspreken. Dat is duidelijk iets heel anders. Bouw - commissie leden, die toevallig raadslid zijn, zitten er voor hun titel. De heer Watervoort verwis selt de functies. Ook wethouder Peulen deed nog 'n duit in het zakje, voordat voorzitter burgemeester Hubben, die kennelijk niet ge lukkig was met deze discussie, er een einde aan maakte. „We moeten er gezamenlijk de schouders onder zetten om een goed stuk werk te leveren en over de rest niet meer praten", aldus de raadsvoorzitter. In Dubbroek komt i.v.m. de ruilverkaveling een noodoplossing voor de stroomvoorziening en geen permanent transformator huis je, zoals de heer Hoezen veronderstelde. De heer Hoe zen vroeg andermaal (hij deed dit al meer dere malen) naar de mogelijkheid een par keerplaats voor vrachtauto's te realiseren, buiten de bebouwde kom. „Ga er eens echt achteraan", zo smeekte hij. Dat werd hem door de voorzitter be loofd. OPENBARE KOMMISSIEVERGADERING De eerstvolgende openbare vergadering van de Beheerskommissie vindt plaats op maan dag 1 november a s. Ie 20.30 uur in kasteel d'Erp. Voor het publiek bestaat gelegenheid tot inspraak. FOTO-EXPOSITIE RUUD HOLTHUIS Van 6 t.m. 21 november a.s. exposeert de Ven- lose beroepsfotograaf Ruud Holthuis in het kasteel een serie foto's waarvan er één ge wijd is aan het onderwerp „Oostenrijk" en één betrekking heeft op de Dom te Keulen. De intentie van zijn expositie is een groter publiek te bereiken om hen van de fotografie als „kunst" te kunnen laten genieten. In bo venstaande periode is de expositie elke za terdag en zondag van 15 tot 18 uur geopend TOEGANGSKAARTEN DRS. P. Deze zijn a 7,50 p.p. verkrijgbaar a. op het kasteel tijdens de foto-expositie van Ruud Holthuis; b. ten gemeentehuize Maasbree tijdens de normale openstelingstijden; c. door girering op postrekeningnr. 374540 t.n.v. Cultureel Centrum kasteel d'Erp, postbus 8000, Maasbree. Deze voorstelling wordt gegeven op vrijdag 12 november a.s., aanvang 20.30 uur. Een goed begin is het halve werk Het eerste hoogtepunt „aktie dakgoot" is voorbij. De resultaten van deze eerste aanzet zijn zodanig dat eenieder er meer dan ooit van overtuigd is, dat de totale aktie een da verend succes zal worden. De harde waarheid Die werd aangegeven op het scorebord bij de kerk. De Cijfers bleven stijgen, ook nadat het bord overgebracht was naar zaal Unitas. Maar ook nu nog blijven er bedragen bin nenkomen. Wanneer wij dit schrijven (dins dag 26 oktober) is de totale stand f 27.928,13. (zevenentwintig duizend negen honderdacht entwintig gulden en dertien centen. De andere waarheid. Er zijn resultaten die je niet op een score bord kunt weergeven; die onzegbaar groot zijn. Die waren te proeven aan de sfeer die er heerste in zaal Unitas, waar ondanks het mooie herfstweer toch nog heel wat mensen waren samen gekomen. Natuurlijk is het geofferde bedrag belangrijk en zelfs noodzakelijk. Toch is het de intentie die inhoud geeft aan deze grootse solidari teitsmanifestatie. Het is die intentie, waaraan materieel gestalte werd gegeven door het geldelijke offer. Het is die intentie, waar we toch wel even stil van worden. Kort overzicht afsluiting eerste etappe Het was uw bedoeling dat de climax van de aktie een feestelijk tintje zou krijgen. Daarom kreeg hij dat feestelijke tintje. Al waren ze niet ontelbaar, toch waren velen zondag op het kerkplein en - of in de zaal aanwezig. Wie er niet kon zijn, die heeft helaas een uniek gebeuren gemist. De voornaamste indruk die iedereen wel heeft opgedaan is, dat men elkaar erken telijk is voor het slagen van de aktie en voor alles wat door iedereen daartussen en daar omheen werd aangebracht. Dat gevoel van waardering werd door de pastoor en door andere sprekers onder woorden gebracht. Enige verenigingen of groeperingen die op een zeer bizondere wijze kleur hebben gege ven aan het hele gebeuren zijn: Fanfare, Trommel- en klaroenkorps, de Knómmelaers. de fanfarekapel en het „Verenigd Baarloos geluidwagenpark". Gedurende de bijeenkomst in zaal Unitas werden aan die verenigingen welke tot heden op eigen initiatief aan de aktie hebben mee gewerkt, namens de bevolking de volgende eretitels aangeboden „in de orde van de dakgoot". Fanfare Eendracht: Ere - garde. Trommel- en klaroenkorps Voorwaarts: Ere - trommelaere. Broederschap St. Antonius - St. Urbanus: E- re - brigade. Schutterij St. Antonius St. Pe trus: Ere - compagnie. Knómmelaers: Ere - draaiers. Tennisclub Tonido: Ere - meppers. Jong Nederland: Ere - speurders. Fanfare - kapel: Ere - kapel. Het ere - metaal, een miniatuur dakgoot, werd uit de hand vervaardigd door Thei Dries- sen; de oorkonden werden met het penseel getekend door Arnaud Somers. Ofschoon deze onderscheidingen uitsluitend zijn gedacht voor Baarlose verenigingen, werd bij hoge uitzondering aan een buitenlandse vereni De laatste voorbereidingen zijn getroffen, de loting is verricht, het spektakel kan beginnen en het belooft een evenement te worden welk zijn weerga niet kent in omstreken. De re kords, nog steeds in handen van Maasbreese renners zullen weer scherper gesteld worden, gezien het rennersveld, hetgeen er als volgt uit ziet 1 Mafcentrum: Wim Hendriks, Ger Manders; 2 Peeters Meubelen: Coy Hermans, Henk Hei ligers; 3 Comb. ThuijIs-Wanten: Wim Greyn, Sjraar v. Rijswijk; 4 Autohandel Pijnenburg: nog niet bekend; 5 Hermans BV: Ton Hermans, Wim Hermans; 6 Frit. D'n Hab: Peter Simons, Jan Verstegen; 7 Thissen verwarming en sanitair: Cyriel Jop- pen, Wien Hermans; Niens BV: Jos Timermans, Roet Duijf; 9 Stichting VGZ ziektekostenverzekering: Hein Engels, Wiel Heiligers; 10 Sportpaleis Amicitia (Grubben): Wil Knip- penbergh, Mary Canjels; 11 Drukk. Limburg: Ton Peeters, Jo Haenen; Café-Slagerij Effting: Ger Zetsen, Peter Smits Vorige week beloofden wij een voorzichtige prognose, maar dit is vrijwel onmogelijk; doordat het rennersveld zo sterk is zullen er elke dag de nodige „klappen" worden uitge deeld en dienen de renners in elke rit alles te geven en kan een enkel verliespuntje fa taal zijn voor de eindzege. Zullen de outsiders de kampioen gaan bepalen, en vragen we ons of het enig dameskoppel niet verloren zal gaan in het wielergeweld? Sensatie elke dag! HET VK£ENÏGINGS- en BUURTVERENIGINGSTOERNOOI Het tweede spektakelstuk van deze zesdaagse. Deze ritten zijn elke dag in de pauzes van de sponsorequipes nl. na de sprintseries voor de sponsorequipes sprint voor de buurtvereni gingen en verenigingen (plm. 7-45 uur), daar na achtervolging voor de sponsorequipes, waarna dan de koppelritten voor de buurten en verenigingen over 1 km, dit in tegenstel ling tot de koppelritten voor de; sponsorren ners (2 km.) Ook hier is voor geloot, met dien verstande dat een buurt die drie equipes inschreef deze drie avonden in verschillende poules van start gaan. Ook hier wordt er om punten gereden en komen de eerste twee in de finales op vrijdag. Zijn de tijden dermate goed dan zal het winende koppel het op zaterdag opnemen ■tegen de kampioenen van de sponsorequipes. De verdeling is als volgt Op zondag: de dameskoppels van Tongerlo, Breeton Sport, 't Rooth, Broekstr. en Heeske Op maandag, poule I 't Rooth, Broekstraat 1, Oude Pastorie, Mafcentrum. Op dinsdag, Poule II: Broekstraat 2, Achter de Hoven, KEN, Tongerlo. en Poule IIISpilwei, Viadukt, Heidedal, Oude Pastorie II. Op donderdag, Poule IV: Rinkesfort, Broek straat 3, Heeske en MMK. Op vrijdag Finales. Als 3e enerverend onderdeel van deze zes daagse Sensatie- en prominentenritten. Op zondag: Stichting Blokhut Jong Nederland met op de rijwielen het college van B en W en sekretaris Helmink. Op maandag: MVC; dinsdag de Dansgarde. Donderdag gymclub Volharding; vrijdag het kindervakantiewerk en zaterdag Volleybal- klub VC Asterix. Kortom zondag 31 oktober vanaf 7 uur (ande re dagen om 7.30 uur) kunt u volop genieten van sport, spanning en sensatie. Maasbrees Mannenkoor Frits Wijnen, Lei Reinders P.S. Dringend verzoek aan alle renners en hun coaches: Zorg ervoor op tijd aanwezig te zijn. LID N.V.G.A. Assurantie-adviseurs Tel. 04765 - 1331 - Maasbree Op zondag 31 oktober a.s. zal de premiere van onze reeks „Gulden Koffieconcerten plaats vinden in het Trefcentrum. Dit unieke con cert dat verzorgd wordt door de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk begint om twaalf uur en duurt plm. 1,5 uur. De entree bedraagt zoals de naam van de concerten al aangeeft 1,per per soon. Het ligt in de bedoeling deze concerten iedere laatste zondag van de maand te houden on der het motto: „Voor elck wat wils". Wie is de koninklijke harmonie Oefening en uitspanning? De Koninklijke Harmonie Oefe ning en Uitspanning uit Beek en Donk werd opgericht in 1891. In het jaar 1947 promoveer de zij naar de vaandel-afdeling met het pre dikaat koninklijk. Bijzondere hoogtepunten in het bestaan van deze harmonie waren de ja ren 1968, 1969, 1970 en 1974, 1975, 1976. In deze jaren werd de harmonie twee keer drie jaren achtereenvolgend in successie kampioen van de Koninklijke Nederlandse Federatie. Een bijzonder sukses vormde het Nationaal Kampioenschap op het Wereldmuziekconcours te Kerkrade in 1970 waarbij zij tevens de 2e plaats veroverde op de wereldranglijst. Zo mocht zij zich dan ook vice-kampioen noemen. De inmiddels 85-jarige harmonie behoort tot de beste muziekgezelschappen van ons land en telt momenteel 120 leden, terwijl nog vele jeugdigen in opleiding zijn. De Kon. Harmonie uit Beek en Donk staat onder leiding van dirigent Heinz Friesen. De dirigent werd in 1934,geboren in Brunssum en ontving zijn opleiding van de bekende musicus Piet Stal- meyer. Als hoofdinstrument bespeelt hij de hobo en is als hobo-solist verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch orkest. Als solist trad hij o.a. op met het concertgebouworkest in Amsterdam, Brussel en Parijs. Vanaf de cember 1963 is Heinz Friesen verbonden aan de Koninklijke Harmonie van Beek en Donk. Voor dit zeer unieke concert zal ongetwijfeld zeer veel belangstelling bestaan. ging, beter gezegd een maatschappij, een ere titel aangeboden en wel aan de uitgevers van Op den Baum. Zij werden benoemd tot Ere- verkondigers in de orde van de dakgoot. Ge noemde maatschappij werd vertegenwoordigd door Theo van Nisselroy. Aan mevrouw van Nisselroy werd een bloemstuk aangeboden, uiteraard opgemaakt in een dakgoot. De beruchte strijkstok Die is er bekaaid afgekomen. Er is letterlijk niets aan blijven hangen. Alles werd gratis aangeboden. Er zijn geen arbeidskosten, geen vrachtkosten, geen vergaderkosten, geen au tokosten, geen bedieningskosten, geen vergoe dingen, totaal niets. Zelfs de stencil die u ontving was gratis. Verder tekeningen, bloe men, eremetaal, oorkonden met bijbehorende luxe kokers enz. enz. Alles en alles werd gratis aangeboden door dames van de be iaardenvereniging. Behalve wat drukwerk en enkele advertenties is de opbrengst dus netto. De aktie gaat door Na het afsluiten van de eerste etappe gaan we het wat rustiger aan doen en ons voor bereiden op het volgende hoogtepunt in mei 1976. We vragen u, om daarover na te denken en ons uw mening door te geven. Uit reac ties die we reeds ontvingen blijkt, dat velen denken aan een speels buitengebeuren opge bouwd rond de feestelijke zilveren viering in de kerk. Tussen nu en dan zijn allerlei aktiviteiten mogelijk. Een en ander laten we graag aan uw initiatieven over. Het reke ningnummer van „dakgoot" blijft ongewij zigd,, dus 10 39 11 510 Rabobank. Uw adviezen en initiatieven blijven we ver wachten. En evenals tot nu toe hoeft u zich niet te beperken tot het financiële aspect. Maar wij willen het toch op een zachter pitje zetten en wel in die zin, dat de publicaties beperkt zullen blijven tot eens in de (ongeveer) 4 weken. We hopen echter, dat u zich niet zult beperken in uw reakties. In de mening in uw geest te handelen, hebben we met de uitgevers van dit blad afgesproken, dat uw ingezonden mededelingen betreffende „dak goot" zullen worden opgespaard voor dezelfde editie waarin wij publiceren. Dan blijft de zaak bij elkaar. U kunt uw ingezonden stuk ken ook afgeven bij een comité - lid. Wanneer u de enveloppe sluit, dan zullen wij ze ge sloten afgeven bij de uitgevers. Wanneer u ze niet sluit, dan zullen we commentaar geven in dezelfde editie waarin uw schrijven wordt geplaatst. Akkoord? Het „steentje" van Op den Baum Bij de eerste besprekingen enkele maanden geleden, lag er een groot probleem en wel: hoe treden we met elkaar in contact, zonder dat het te veel gaat kosten. Per brief, ja, dat zou wel de meest elegante manier zijn, maar ook een onbetaalbare. We hebben toen een gesprek gehad met een der directeuren van het bedrijf dat dit blad uitgeeft en ronduit onze moeilijkheden besproken. We hebben hem gevraagd tegen welke voorwaarden huis aan huis edities in Baarlo kunnen worden verzorgd gedurende 10 a 12 weken. De heer Kelt j ens trok een bedenkelijk gezicht. Dit wilde hij toch eerst bepraten en overdenken. Bij het volgende gesprek deelde hij ons mede, dat het bedrijf op ons voorstel inging en dat het geen cent zou kosten. Dit is een steentje, zei hij, dat wij zullen bijdragen voor de reparatie van de Baarlose kerk. Het werd geen steentje, maar een dikke steen, een hoeksteen. Alle artikelen en reacties van le zers werden correct en zonder enige beper king of inkorting geplaatst, 11 weken lang, ook toen er moeilijkheden waren wegens ziekte van medewerkers. Daarvoor zijn we in deze toch te spreken namens de parochie Baarlo. Wat we nu gaan zeggen, riekt naar reclame, zo in de geest van: „voor wat hoort wat". Toch is het dat niet, we zeggen gewoon onze mening. We hopen, dat zij die niet geabon neerd zijn, in die 11 weken zodanig kennis hebben kunnen maken met dit gemeente- en parochieblad, zullen besluiten om abonné te worden. Niet om de uitgevers een plezier te doen, maar om steeds op de hoogte te zijn van wat er in onze gemeenschap reilt en zeilt. Daarbii menen we ook, dat het in het belang van de parochie en van de hele pa rochiegemeenschap is, als desbetreffende be richten zoveel mogelijk mensen in die ge meenschap bereiken. Dakgoot - ellende In de editie van 22 okt. lazen we onder de kop „dakgoot" een ingezonden mededeling van de heer (of mevrouw) A. Janssen Maas bree. Hij (zij) geeft uiting aan het ellendige gevoel bij haar (hem) en vele lotgenoten ge teisterd te zijn door het Baarlose geschrijf over hun dakgoot en derzelve deplorabele toestand. Dat vinden we jammer. Het was al lerminst onze bedoeling om lezers dakgoot complexen of aanverwante neuroses aan te doen. We hebben ons uiterste best gedaan om, 11 edities lang, in hoofdzaak te schrijven over andere zaken dan lekkende dakgoten. Dat is blijkbaar niet zo best gelukt. We zul len daar zeker rekening mee houden. Een massaal negatief effekt is zeker niet wat wij kieogen. We zijn A. Janssen Maasbree er kentelijk voor het ingezonden stuk aan ons gericht. We hebben gevraagd om reacties van lezers en we verhougen ons over iedere be antwoording, ook wanneer die niet zo goed mocht passen in „onze kraam". Werkcomité dakgoot

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1976 | | pagina 1