Burgemeester Hubben tijdens zijn installatie „Hier sta ik dan, en kan niet anders" Overbrug die afstand Op den Baum huis-aan-huis Brief aan Mat Op den Baum Parochiegemeenschap Baarlo in financiële zorgen NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO ook uw nieuwsblad Vrijdag 27 augustus 1976 Gemeentebestuur Nummer 20 V) M. W. TEEUWEN Kerk-zijn in Baarlo Van hef E.H.B.O. cursus Baarlo Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 19,50 DEN BAUM 9e JAARGANG Historische woorden, die eens op een andere manier gezegd zijn (Luther), vormden de opening van de in stallatierede van de nieuwe burgemeester Anton Hubben, die nu voor minimaal zes jaar de burge meesterscepter zwaait over de gemeente Maasbree. Hij gaf toe, dat in de persoon van Anto'n Hubben niet de door de raad geprofileerde burgemeester benoemd was. „Het bekende schaap met vijf poten ben ik niet. Toch zal men het met mij moeten doen. Mijn naam is niet Schols noch Defesche, mijn naam is Hubben!", aldus burgemeester Hubben, die ook enkele kantte keningen maakte bij de inspraakprocedures zoals „enerzijds wordt inspraak verleend, doch anderzijds de beslissing elders wordt genomen en vaak op grond van andere motieven, dan in een profielschildering naar voren zijn gekomen." Burgemeester Hubben wees erop, dat zolang de burgemeester niet door gemeen teraad of door de inwoners van de gemeente, maar van hogerhand benoemd wordt, gevoelens van te leurstelling en ontstemming aanwezig zullen zijn. Als burgemeester wilde Hubben, die toegaf „liever de hamer te willen hanteren, dan geketend te zijn aan de ambtsketen", in democratische samenwerking met college en raad beslissingen nemen. Burgemeester Hubben wees er verder op, dat hij midden tussen de bevolking wilde staan, zover zijn funktie hem dat zal toelaten. Hij dankte wethouder Peulen, de ambtena ren en gemeentesekretaris Helmink, dat hij met een schone lei kon beginnen. „Zij hebben het voortreffe lijk gedaan in de burgemeesterloze periode". Uit de toespraak van de nieuwe Maasbreese burgervader viel verder te distilleren, dat hij 't partikuliere initiatief vanuit de bevolking zeer zeker wil steunen. „WIJ WILLEN SAMENWERKEN" „Wij willen samenwerken", dat was de teneur van de toespraken van locoburgemeester Peulen, sekretaris De nestor van de Maasbreese raad, Broer Vaessen, bood met zijn collega's samenwerking aan. Loco-burgemeester, wethouder H. Peulen, hing burgemeester A. Hubben de ambtsketen om bij de officiële installatie. Helmink en de nestor van de raad, raadslid Vaessen. „Alle kritiek op uw benoeming was niet gericht op uw persoon, maar op de inspraakprocedure. Vanaf nu willen wij loyaal samenwerken met u," aldus Vaessen. In zijn toespraak schet ste loco-burgemeester Peulen de vele problemen, die op burgemeester Hubben als eerste burger van de gemeente Maasbree op hem afkomt. Hij wenste hem veel sukses toe. De markante uitspraak van raadslid Vaessen „Wanneer u Maasbree een zwembad bezorgt, dan zeggen we allemaal zo'n goede hebben we nog nooit gehad", bewijst, in welke ontspannen sfeer de installatie plaats vond. KENNISMAKING MET BEVOLKING In beide kerkdorpen hebben velen de gelegenheid waarge nomen om met de nieuwe burgemeester Hubben en zijn echtgenote kennis te maken. De korte gesprekjes verliepen in een gemoedelijke sfeer. De grote opkomst van de bevol king zal burgemeester Hubben ongetwijfeld deugd gedaan hebben. Dat burgemeester Hubben tussen de bevolking wil gaan staan, mag blijken uit het feit, dat hij een dag na zijn installatie al present was bij het buurtverenigingenvoetbal toernooi van MVC in Maasbree. Hier heeft hij drie uurtjes naar voetbal gekeken, eer hij de prijzen kon uitreiken aan de moegestreden voetballers. Mat Nellen KOMEND WEEKEINDE MIVA IN BAARLO EN MAASBREE KOLLEKTE In het komende weekeinde, 28 en 29 augus tus, vindt de jaarlijkse, landelijke MIVA - bliksemaktie plaats (zie elders in dit blad). Heel veel eigenlandse krachten en missiona rissen in de derde wereld verwachten dan de oplossing van hun vervoersproblemen. Zij hebben onze hulp gevraagd om hun da gelijks werk, waarvoor vervoer onmisbaar is, te kunnen blijven voortzetten. Dat werk voor hun mensen wordt op dit moment ern stig bedreigd omdat zij allen kampen met ernstige vervoersproblemen. Van deze missionarissen en eigenlandse krachten is er een afkomstig uit onze buurt, n.l. het dekenaat Helden. Het is mejuffrouw M. Vorstermans, werkzaam in Kisii, in Kenia. Zij is daar verpleegster in het binnenland. Haar taak is het oprich ten van poliklinieken, op vaste tijden de mensen, die met allerlei ziekten kampen, te helpen, en de ernstige zieken uit de dorpen te halen en naar Kisii te brengen. De moge lijkheden om het rayon uit te breiden han gen af van vervoer. Steeds meer mensen vragen vervoer, me dische hulp en smeken om ook in hun dorp een polikliniek op te richten. Dat is alleen mogelijk, als verpleegster Vorstermans kan beschikken over een auto. En daarom vraagt ze de MIVA een auto, zo dat er aan de tienduizenden mensen in het gebied een goed opgezet programma van me dische zorg gegeven kan worden. DEZE verpleegster en alle andere ontwikke lingshelpers rekenen op onze hulp bij de oplossing van hun vervoersproblemen. UW antwoord NU is het MIVA - antwoord aan hen straks. GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 -1331 DENK a.s. weekend aan de MIVA - kollekte. DOE MEE aan de kollekte met een royale gift. Doe iets extra's omdat zovelen wachten op uw hulp, op onze hulp. U kunt ook girerengiro 27 22 49 t.n.v. Miva, Vijverstraat 12 te Breda. Overbrug vandaag' die afstand naar de men sen in de ontwikkelingslanden door een ro yale gift aan de MIVA - kollekte in de kol- lektebus aan de deur van uw kerk. Kerk-zijn in Baarlo betekent samen met anderen onderweg zijn in hoop en vrees in vallen en opstaan door de woestijn heen naar het beloofde land. Kerk-zijn betekent De God van Abraham, Isaac en Jacob de God van Jezus Christus als een God van levenden erkennen hier en nu en aan de andere/ kant van de doodslijn Kerk-zijn betekent elkaar het leven van Jezus doorvertellen die Vaders liefde zichtbaar maakte Alfa en Omega begin en einde wiens sterven leven is Kerk-zijn betekent als Jezus staan aan de kant van de armen opkomen voor de verdrukten en vervolg den huis zijn voor ontheemden voedsel voor hongerigen. drank voor wie dorsten naar gerechtigheid Kerk-zijn betekent de Verrezene herkennen in het vieren van de maaltijd in het breken van het brood in het samen - zijn met elkaar in tekenen van vrede en verzoening, uit Heraut, Kerk juni 1976. werkcomité dakgoot. In verband met de aktie voor de pa rochiekerk van Baarlo zal nieuwsblad „Op den Baum" de komende weken (ongeveer 8) huis-aan-huis bezorgd worden in Baarlo. Redaktie Op den Baum OPENBARE BEKENDMAKING Met het oog op het grote brandgevaar hebben de burgemeesters van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Venlo besloten om de voor het publiek toegankelijke bossen in die gemeenten te sluiten. Met ingang van heden, dinsdag 24 augustus 1976, is het dus voor een ieder verboden in die bossen te verblijven. De opheffing van deze maatregel zal op ge lijke wijze bekend worden gemaakt. 24 augustus 1976 De burgemeesters voornoemd De EHBO afd. Baarlo organiseert ook dit na jaar weer een EHBO - cursus. Deze cursus bevat 16 lessen waarvan er 8 door een dokter en 8 door een instrukteur worden gegeven. Bij de lessen van de instrukteur zullen enkele leden van de LOTUS mee werken. Deze mensen zijn speciaal opgeleid om slachtof fers na te bootsen. De cursus begint medio september en wordt elke maandagavond ge geven, aanvang 20.00 uur. De kosten zijn 50,p.p. incl. examengeld en oranje kruis boekje. Voor deze cursus moet men zich voor 5 sept. opgeven bij G. Hutj ens Grote straat 9 Baarlo tel.: 1337 om 1249 of bij G. Hanssen Klein Hummeren 3 Baarlo tel.: 1494. Korte samenvatting vorige artikelen. Dure reparaties en vernieuwingen zijn onver mijdelijk. Er werd een overzicht over 10 jaar gepubliceerd, aangaande gezinsbijdragen, col lectes, plaatsengeld en nadelige saldi. Er is een werkcomité gevormd, dat zich ten dienste stelt van de Baarlose bevolking. Het wil met die bevolking bespreken of er iets ondernomen moet worden. Zo ja, dan zal het die stappen doen welke men dienstig acht. Het heeft dus uw mening nodig. Mocht u van mening zijn dat er niets hoeft te ge beuren (wat we niet verwachten), dan trekt het comité zich vanzelfsprekend terug. Wat gaat het kosten? We zullen u langzaamaan voorbereiden. Het gaat een bom geld kosten. Gaat u eerst maar in een leunstoel zitten en houdt u zich dan goed vast. 1 vernieuwing dakgoten en repartie dak 2 revisie uurwerk 3 reparaties en vernieuwingen centrale verwarming 4 reparatie toren 5 verfwerk en kleine reparaties ambtswoningen 38.500,— 11.500.— 37.000 20.000,— Totaal 107.000,- Toelichting: de bedragen onder 1, 2 en 3 zijn conform nauwkeurige berekeningen en - of prijsopgaven. Er zitten wel enkele stelposten in. De posten 4 en 5 hebben we samengetrok ken. Omdat hier nog geen berekeningen voorhanden (kunnen) zijn, hebben we een zeer globale schatting gemaakt. Het betref fende bedrag van 20.000,— noemen we dan ook onder alle voorbehoud. U krijgt gede tailleerde gegevens zodra die er zijn. Subsidie: er wordt een subsidie verwacht van het bisdom. Er worden momenteel stappen ondernomen aangaande een provinciaal sub sidie. De mogelijkheid van een gemeentelijk subsidie is niet uitgesloten. Zodra er wat meer duidelijkheid is, zullen we u nader in formeren. In een volgend verhaal zullen we de bezit tingen en de schulden van de kerk onder de loupe nemen. We verwachten intussen uw adviezen en bemerkingen. Royale geste „Op den Baum". De uitgevers van dit blad steunen ons op zeer bijzondere wijze. Ze zullen gedurende deze artikelen reeks dit blad in Baarlo huis aan huis laten bezorgen. Dat doen ze gratis, voor niets. Ze hebben er uitdrukkelijk bijgezegd, dat ze dit bij wijze van hoge uitzondering doen. Zij vin den deze aktiviteiten rond de Baarlose pa- Beste Mat, Naar ik aanneem hebben Hay Haenen en ik je een prettige avond bezorgd, op die be wuste dinsdag. Daar zijn dan twee stukken uit voortgekomen, die allebei met gemeente lijk gebied in de ruimste zin te maken heb ben. Daarover schrijven is een afkeurens waardige zaak, als ik dat tenminste doe. Ik wou over en aan jou schrijven, en ik hoop dat niemand jou als een gemeentelijke zaak in de meest ruime zin beschouwt. Je schrijft in je commentaar dat ik beter geen raadsverslagen kan schrijven, als raads lid althans. Klopt, en daarom heb ik het ook maar een keer gedaan als mijn geheugen me niet bedriegt. Dat was een zo op het oog heel onschuldige raadsvergadering die zo ex plosief leek als een potje suiker. Jij was ver hinderd te komen en Herman Kelt j ens had ook iets, evenals Fanny Smit. Via via bereikt mij het verzoek vlak voor de vergadering om in godsnaam er maar iets van te ma ken. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar nadat de vergadering enige tijd bezig is gaat de heer J. Peeters lopen. Daar zit je dan, en kunt niet anders, om onze burgemeester te citeren. Moet je een verslag maken, of moet je het incident Peeters weglaten, of moet je niets doen. Dat laatste ligt me niet, zoals je weet, en uiteindelijk zo'n verslag moet snel gemaakt worden, dat weet je besluit ik dan maar tot „de feiten en niets dan de feiten". Slachtoffer van toch wel een zekere gene genheid voor „ons" weekblad? Laten we het niet zo tragisch nemen. Maar zo is het ge komen. Systematische verslaggeverij is er dus zeker niet bij geweest. Een probleem blijft zitten: volgens Hay Hae nen z'n motie mag ik als ik netjes ben door middel van ingezonden perspublicaties geen commentaar leveren op of verslag doen van gemeentelijk handelen IN DE MEEST RUIME ZIN. Jij maakt daar in je commen taar van: „Stoks mag.... blijven schrijven., maar niet als raadslid en niet over raadsza- ken". Wat een verschil in gedachten tussen 2 Maasbreetsen Laten we het over jouw uitspraak hebben. Ik heb een voorstel: voortaan schrijf jij over raadszaken. Ik heb nog een voorstel: schrijf je dan ook nog eens een commentaar over de zin in „de" motie: „bij continuering van de huidige situatie zal dan ookhet ge meentelijk subsidie aan genoemd weekblad ter discussie moeten worden gesteld?" Kun je zoiets in een woord samenvatten? Dat heeft toch een naam? Die ouwe Beau- marchais had toch weer gelijk toen hij zei: ,ik probeer altijd direkt om de dingen te lachen om er later niet over te moeten hui len" Mat, we zien elkaar wel op het feest van Sjiwa. Beste groeten en tot ziens. Frans Stoks rochiekerk echter zo belangrijk, dat ze alle mogelijke medewerking willen verlenen. Geachte uitgevers, we zijn ervan overtuigd, dat we namens alle Baarlonaren spreken, als we u van harte bedanken voor deze waarde volle hulp. Wij hier in Baarlo zijn wel wat chauvinistisch, maar we gunnen u daar in Helden - Panningen toch graag, dat u bij de eersten bent, die een bijzondere bijdrage leveren aan het streven naar sane ring van de financiële toestand 'van onze kerk. De tekening boven dit artikel werd gemaakt door de heer A. Somers, van Montfortstraat. Zijn belangeloze medewerking stellen we zeer op prijs. Een Baarlonaar bericht ons: „Met ontstelte nis heb ik het staatje betreffende inkomsten en nadelige saldi in het voorgaande nummer /an Op den Baum doorgenomen. Je gaat dan bij jezelf na, in hoeverre je bent tekortge schoten. Ik laat maandelijks mijn gezinsbij drage afschrijven via de bank. Dat is dan geregeld en je staat er niet meer bij stil. Maar ik betaalde nu nog nog hetzelfde als 10 jaar geleden, dus in wezen veel minder. Ik heb de bank opdracht gegeven om het be drag te verdubbelen. Ik zal wel niet de enige zijn. die in slaap gevallen was. Daarom mo gen jullie dit rustig publiceren, als je mijn naam maar weglaat". Hetgeen we het plezier doen. Een goed voor beeld kan immers nooit slechte gevolgen heb ben. Eén zwaluw maakt weliswaar nog geen zomer, maar ze kondigt wel het einde van de winter aan. Een lezer schrjjft: „Het comité zal zeker on kosten maken. Die zullen wij toch wel op de een of andere manier moeten betalen. Zou den jullie geen bankrekening openen? "Wan neer enkelen daarop wat storten, dan kun nen jullie toch vooruit?" Uw bezorgdheid doet ons goed. Maar we hebben echt niet veel geld nodig om te wer ken, vooral omdat de uitgevers van dit blad zo groots en belangeloos medewerking ver lenen. Stelt u zich eens voor, dat we u met brieven zouden moeten benaderen. Zeker, er zullen wel wat onkosten komen, maar dat wordt toch tientjeswerk. U brengt ons ech ter op een idee. Uit gesprekken is ons n.l. reeds gebleken, dat velen toch welwillend staan tegenover deze aktiviteiten. Maar niet iedereen komt ertoe om op te bellen of in de pen te klimmen. We hebben daarom toch maar een bankrekening geopend onder no. 1039 11510 Rabobank t.n.v. „werkcomité dag- goot". We stellen voor, dat zij die achter deze aktie staan een symbolisch bedrag op die re kening storten of doen overschrijven. Laat ons zeggen een rijksdaalder. Minder mag na tuurlijk ook. Als het meer zou zijn, dan slaan we het ook niet af. Let wel, dit is geen geld inzameling. Het is slechts een graadmeter ten aanzien van uw sympathie betreffende de lopende aktiviteiten. Uiteraard wordt het eindsaldo besteed aan de dakgoot van de kerk. Of aan de toren. Maar laten we daar niet op vooruitlopen. Een lezer deelt ons mede: „Ik vind de naam „werkcomité dakgoot" afschuwelijk. Konden jullie nu echt geen romantischer naam be denken?" We weten niet of we dat hadden gekund, orhdat we het niet hebben geprobeerd. Die romantiek zien we niet zo zitten. Ruim zeven tigduizend gulden opgemaakt in 8 jaar tijd, lekkende dakgoten, gammel uurwerk, afge takelde verwarmingsinstallatie vallende brok ken beton, verveloze amtswoningen; we heb ben zóóó'n kater. Waarschijnlijk komt het door die kater dat we ons zo'n oerlelijke naam hebben aangemeten. We hopen maar, dat de naam van het werkcomité geen" nadelige invloed heeft op de sympathie voor het werk programma. We troosten ons met de gedachte dat een lelijk eendje ook niet mooi is; toch zijn velen er „kapot" van. Werkcomité dakgoot Voorlopig, dat wil zeggen de eerste 8 weken, komt nieuwsblad „Op den Baum" huis - aan - huis in Baarlo. Dit om de aktie voor de Baarlose parochiekerk te ondersteunen. Wij, de uitgevers, doen dat graag en vooral ook om de niet - abonees eens uitgebreid kennis te laten maken met dit nieuwsblad dat elke week weer opnieuw artikelen en verenigings- nieuws brengt in de ruimste zin. U kent het blad natuurlijk toch al langer, want op gezette tijden, 10 a 12 keer per jaar minimaal, komt „Op den Baum" huis - aan - huis. Waarom zou u wachten met een abon nement te nemen? Voor nog geen 2 kwartjes per week (om precies te zijn f 19,50 per jaar) kunt u zich verzekeren van wekelijkse toe zending. Abonneer u via onderstaande strook. Ondergetekende, naam: adres wenst zich met ingang van heden te abon neren op nieuwsblad „Op den Baum". Handtekening:

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1976 | | pagina 1