in nood? Middenstandscursus Helden Naief? Ossefeesten Maasbree in tweede weekend Expositie Kindervakantiewerk Baarlo Bedevaart Banneux NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 6 augustus 1976 Nummer 17 Nieuwe indeling distrikt Helden rijkspolitie And ré Moss Clown Gray The Walkers M.W. TEEUWEN Bonny St. Clair en Unit Gloria The Walkers Bonny St. Clair en Unit Gloria denstandskursus oorspronkelijk diende, is op genomen. Behalve genoemde en ook te begrij pen motieven, zijn er echter ook andere re denen, die door bestuur en leraren van de diverse kursussen, niet zo goed te verteren zijn. Ministeriële bezuinigingsmaatregelen hebben geleid tot nieuwe normen voor de klassebezet ting. Dat betekent voor de kursus in Helden, dat zich minimaal 18 kursisten voor het eerste jaar moeten aanmelden, wil men met een nieuwe opleiding starten. De minder pret tige bezuinigingsmaatregelen hebben ook het kursusgeld in de laatste jaren met bijna 100% doen stijgen. Bezwaarschriften en protesten konden hieraan niets veranderen, zodat het kursusgeld momenteel 130 per jaar is. Be denkt men dan nog, dat de boeken zelf moe ten worden aangeschaft, dan is het logisch, dat de financiële kant voor velen, in deze economisch zwakkere periode, een struikel blok kan zijn. Gelukkig zijn ook dit jaar boe ken uit vorige jaren (uitgave N.O.I. Baarn) nog te gebruiken. Het volgend jaar komt i.v.m. de nieuwe Vestigingswet een nieuw programma. De noodzakelijke liquidering van verschillende opleidingen, door dergelijke be sluiten van bovenaf, heeft het rayon, waaruit de kursus in Helden zijn leerlingen betrekt, behoorlijk vergroot. Was het voorheen een plaatselijke school, nu is ze uitgegroeid tot een streekschool. De kursisten van de laatste jaren komen o.a. uit de gemeenten Helden, Meijel, Maasbree en Baarlo, Kessel en Neer, Sevenum, Horst, Venlo, Arcen en Velden, Te- gelen en zelfs Helmond. De mogelijkheid om iedereen omtrent de kur sus te informeren, via advertenties en oproe pen in de verschillende dag- en weekbladen in het grote rayon, is beperkt. Het te geringe budget, dat van overheidswege hiervoor is toegestaan, is niet toereikend. Dit is extra jammer, daar de kursus de laatste jaren niet alleen maar een opleidingsinstituut is voor toekomstige zakenlieden. Steeds meer men sen zagen in de kursus een goede mogelijk heid om hun algemene ontwikkelijk uit te breiden of hun kennis nog eens op te halen. Zelfs huismoeders maakten van de gelegen heid gebruik, om op deze wijze hun kinderen gemakkelijker te kunnen helpen, bij eventuele leermoeilijkheden. Ook kwamen leerlingen na Mavo en Havo-opleiding, die de kursus gé bruikten als aanvulling op hun diploma. Na overleg doen ze de kursus dan in een of in twee jaar. Ze hebben in ieder geval vrijstel ling voor het vak Nederlands. De overige vakken: boekhouden, bedrijfsrekenen en be drijfseconomie, rechts- en wetskennis en han delskennis blijven de normale examenvakken. Het zou jammer zijn als de kursus, die in 1937 ontstaan is uit de Heidense Middenstands vereniging in z'n veertigste bestaansjaar zou moeten afhaken. Wijlen de heer P. Sevens, die vanaf het begin tot 1968 direkteur van de school is geweest, heeft ook moeilijke tij den meegemaakt, wat het voortbestaan van de school betreft. Door, huisbezoek wist hij leerlingen, die niet verder studeerden na de lagere school en toch genoeg kapaciteiten hadden, dan te overreden de Middenstands- kursus te volgen. Voor veel oud-leerlingen was dit de weg naar een verdere ontplooiing. De vier leerkrachten, die momenteel de school op maandag en donderdag van 19.00 tot 21.45 uur runnen, hopen dat de Middenstandsop leiding voor Helden e.o., die kan schermen met goede examenresultaten (dit jaar 100%), kan doorgaan, met jonge, maar ook al iets oudere mensen, die opleiding te laten volgen, die ze nodig hebben, of alleen maar willen volgen voor hun algemene ontwikkeling. In formatie willen zij u graag verschaffen. Voor studieboeken: De Gouden Leeuw B.V. Panningen. Zaterdag 7 augustus en zondag 8 augustus worden er op het kasteel werken vertoond van het kindervakantiewerk Baarlo. De orga nisatoren van het kindervakantiewerk hebben deze expositie zelf ingericht en uitstekend verzorgd, zodat het de moeite waard is vooral voor de ouders om op a.s. zondag deze werken te komen bezichtigen, tevens is het prettig enige indruk te krijgen wat er tijdens die week door de kinderen gepresteerd is. Zaterdag 7 augustus a.s. worden alle kinderen verwacht die in het bezit zijn van een kaartje verstrekt door het kindervakantiewerk te Baarlo. Degene die niet in het bezit zijn van een kaartje kunnen tegen betaling terecht. De heer Jacobs (parodist), zorgt voor het a- musement voor de kinderen. Hij doet zijn optreden met een stuk getiteld ZO VADER ZO ZOON, daarna een half uur pauze en komt dan op als MUZIKALE CLOWN. De beheerscommissie wenst alle kinderen en ou ders veel plezier. Openingstijden van het kasteel zaterdag en zondag van 15.00 tot 18.00 uur. Op zondag 15 augustus is er weer een bede vaart georganiseerd naar Banneux. Opgave voor deelname hieraan t.m. maandag 9 aug. bij mevr. Jacobs-Peeters, Grotestraat 8, Baar lo ,tel. 1421. MWIMIIIIIIHUMPII |l|| IDIIIIIP 111 IUIIIIIIII win GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 -1331 Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar f 19,50 DEN BAUM 9e JAARGANG De middenstandscursus in Helden heeft de afvalrace tot nu toe overleefd. De laatste ja ren zijn in de onmiddellijke omgeving diverse opleidingen gedwongen, door 'gebrek aan kur sisten, om hun poorten te sluiten. Buiten en kele privé-opleidingen is de Heidense kur sus een van de weinig overgebleven rijksge- subsidieerde instituten in Noord- en Midden- Limburg. De teruggang vindt zijn oorzahk o.a. in de volgende feiten. Steeds meer mensen hebben een doelgerichte opleiding genoten en hebben het middenstandsdiploma niet direkt nodig voor hun beroep. De toekomstige zakenlieden kunnen zich al in diverse branches voorbe reiden d.m.v. de geïntegreerde opleidingen, waarin de handelskennis, waarvoor de mid- Met ingang van augustus is de nieuwe indeling van het distrikt Helden van de Rijkspolitie van kracht geworden. De posten Maasbree, Baarlo, Kessel en Helden zijn namelijk samengevoegd tot één rayon. De post Meijel, die voorheen bij Helden was gevoegd, is afgestoten en gevoegd bij Nederweert. De post Neer is nu gevoegd bij Heijthuijsen. De nieuwe indeling houdt eigenlijk alleen maar een administratieve verandering in. In de praktijk blijft alles hetzelfde. De benoeming van de heer A. Hubben tot burgemeester van Maasbree heeft de tongen de laatste weken danig in beroering gebracht. Naast twijfel over de capaciteiten van de heer Hubben wordt ook aangevoerd dat de gevol de procedure niet democratisch is geweest. Met name wordt gesteld dat het profiel dat door de raad is samengesteld niet terug te vinden is in de nieuwe burgemeester. Allereerst is dat profiel ook al niet erg de mocratisch samengesteld en bovendien nooit aan de openbaarheid prijsgegeven. De gemid delde burger heeft er in elk geval geen en kele inspraak in gehad. Het voldeed hoogstens aan de wensen van de meeste raadsleden. Het profiel, dat min of meer vroeg om een schaap met vijf poten, werd door de gouver neur dan ook samengevat met de woorden „Mijne heren, ik heb begrepen dat U een goede burgemeester wenst". Het is duidelijk dat de nieuwe burgemeester op voorspraak van een aantal vooraanstaande KVP-ers is benoemd. De heer Hubben zelf ontkent zulks niet, en dat valt in hem te prij zen. Dat zo iets niet democratisch is, is na tuurlijk ook even duidelijk. Maar we wisten dat toch allang? Welke burgemeester in Ne derland is er op democratische wijze terecht gekomen? De enige voorwaarde is dat hij lid is van een acceptabele politieke partij, in Limburg dus meestal de KVP. Als men daar bezwaren tegen heeft, moet men bij die par tijen zijn die gebruik maken van dit hier gangbare systeem. Niet bij de heer Hubben, die zijn carrière in de KVP gemaakt heeft, o.m. als lid van het Dagelijks Bestuur van deze partij. Want waarom wel de heer Hubben hier scheel op aankijken, terwijl alle andere burgemeesters die de laatste jaren in deze omgeving be noemd zijn op geen ander criterium benoemd zijn. Als een kip slechte eieren produceert, moet men dat de kip verwijten, niet de eieren. Of het ei dat in Maasbree door de KVP ge legd is wel zo slecht is, is een andere kwestie. Het gaat in elk geval om een mijnwerkerszoon die met hard werken en de wind mee (in de de tweede helft althans) een niet te verwaar lozen maatschappelijke carrière heeft opge bouwd. En wel van dien aard dat ze ruim schoots uitsteekt boven die van andere bur gemeesters die de laatste jaren in deze con treien zijn losgelaten. Veel zal dus afhangen van de wijze waarop de heer Hubben uit de voeten zal kunnen met het apparaat waarmee hij moet gaan werken, en dat zal dan voor namelijk in het persoonlijke vlak liggen. Maar iedereen die ooit ergens voorzitter van is ge weest zal beseffen dat hij staat of valt al naargelang hij in staat is met anderen samen te werken. Van hem wordt verwacht dat hij de leiding heeft, de initiatieven levert. De uitvoering moet vaak door anderen geschie den. Is hij niet in staat die anderen te moti veren en te overtuigen, dan gaat hij geweldig de mist in. Of een voorzitter van de Unie BLHP op een andere manier heeft gewerkt lijkt ons niet waarschijnlijk. Dat hij dus ook met het ambtenarenkorps van Maasbree zal kunnen samenwerken lijkt ons dus best mo- lijk. Hubben is een vakbondsman, en hij praat ook als zodanig. Dat zal een nieuwigheid zijn: een burgemeester die rechtuit durft te zeggen hoe hij over bepaalde zaken denkt. Maar mis schien dat daardoor juist die openheid in het gemeentelijk bestel zal worden verkregen die tot nu toe heel vaak ontbroken heeft. En daarom is het des te merkwaardiger dat er door nogal wat mensen die openheid van za ken en demoncratie nou niet direkt in hun vaandel hebben geschreven zoveel kabaal wordt gemaakt over een burgemeestersbenoe ming dié op dezelfde manier tot stand is ge komen als de manier waarop ze zelf zaken regelen: zonder inspraak en in beslotenheid. Twee dingen staan dus vast: burgemeester Hubben zal het niet gemakkelijk krijgen, dat weet hij intussen zelf ook wel, en met de de mocratie in Limburg zijn we ook nog niet erg ver. Maar dat wisten we eigenlijk ook allang, als we tenminste niet erg naief waren. We zullen er nog wel een tijdje mee moeten le ven, net als met de nieuwe burgemeester. Tussen haakjes: in Den Haag waren ze ook niet zo verguld met Frans Schols. Frans Stoks Het tweede weekend van de Ossefeesten in Maasbree begint vrijdag 6 augustus om 20.30 uur met het optreden van de bekende Lim burgse formatie The Walkers, die ook het vorig jaar in Maasbree optraden. De groep bestaat uit Jean Innemee basgitaar, mond orgel, gitaar, zang; Leo Steinbusch gitaar,, basgitaar, trompet, zang; Conny Peters tenor sax, piano, orgel, mellotron, synthesizer, kla rinet, fluit, zang; René Innemee gitaar, bou- zouki dobro, banjo en zang en Maddy Bleize drum, accordeon. De Walkers kunnen elk genre spelen. Zij vóelen zich het best thuis in de country- en rockmuziekgenre, terwijl zij songs a la George Baker en Ferrari ook niet schuwen. The Walkers zijn duidelijk ver- commercialiseerd en richten zich niet meer alleen op jongeren, maar op het doorsnee- publiek, dat disco's en dancings bezoekt. André Moss, ook al geen onbekende in Maas bree, zal met zijn orkest Ice Cream het amu sement verzorgen vanaf 20.30 uur op zaterdag 7 augustus. Moss werd met zijn saxofoon be kend via instrumentale hits als Ella, Rosita en Let the Bouzoukis play. Het orkest Ice Cream zorgt voor goede dansmuziek. Zondagmiddag zorgt Clonwn Gray er voor, dat vanaf 14.30 uur de kinderen kunnen lachen, gieren en brullen met zijn goochel kunsten, zijn parodistennummer en zijn clownsnummer. De fanfare St. Aldegondis heeft gemeend hiervoor geen entree te vragen. Een leuk gebaar voor de organisatoren. Aan Bonny St. Clair en Unit Gloria valt de eer te beurt om zondagavond vanaf 20.30 uur de Ossefeesten 1976 af te sluiten. Hoe zij dit zullen doen, wordt in de volgende biografie uit de doeken gedaan. De „Bonny St. Claire Story" begon voor de in 1950 op een binnenvaartschip geboren Bonnie Cornelia Swart op het moment dat zij - een maal typiste in Amsterdam - een advertentie zag in een krant waarin een 3-tal musici om een zangeres vroegen. Bonnie werd „aange nomen" en zong gedurende een tweetal ja ren met deze groep in Nederland en België. Daarin kwam verandering toen Phonogram's producer Peter Koelewijn haar op een vere- 'nigingsavond in Zeeland hoorde zingen. Hij zag bepaald wat in de stem van Bonnie, gaf haar de naam Bonnie St. Claire en sleutelde op de voor hem zo eigen wijze aan haar re pertoire. Het eerste resultaat kwam in de cember 1967. Peter Koelewijn schreef en pro duceerde „Tame me Tiger". In een klap was zij in Nederland en Duitsland (waar zij meer dere singles uitbracht) een veel gevraagde artieste. Daar bleef het niet bij, want toen haar tweede single „Come Home" en „I sur render" in Engeland populair werd, was ook dit land voor haar gewonnen. Na haar single „Merley purt drive" kreeg Bonnie in oktober 1971 een uitnodiging om deel te nemen aan het World Pop Festival of Tokio. Bonnie ging, zong en overwon. Voor haar vertolking van het lied „Planet of love" van de Canadees Sanford Alexander kreeg zij de „Award for Outstanding Artist". Ja panse aanbiedingen en belevenissen volgden: 5 TV-, 6 radioprogramma's, tientallen inter views en 2 plaatopnamen die resulteerden in de in Japan uitgebrachte singles „Fly with me" en Tokei wo" (vertaling van „I won't stand between them"). Inmiddels had haar boeiende repertoire zo'n omvang aangenomen dat een langspeelplaat niet langer kon uit blijven. In september 1S.2 verscheen de LP „The best of Bonnie" waarop haar suksessen nog eens werden samengebracht: „Manana, manana", „I won't stand between them", „That's why" en „I surrender". In 1972 werd ook het jaar waarin Bonnie haar solocarrière ruilde voor een hechte samenwerking met de groep „Unit Gloria", die zijn zanger Robert Long aan een solocarrière zag beginnen. De eerste single van deze kombinatie, de Koele- wijn-produktie „Clap your hands and stamp your feet", was direkt een schot in de roos. Binnen de kortste keren stond deze plaat in de hoogste regionen van Veronica's Top 40, alsmede in de verschillende hitparades van België, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Duitsland. De tweede single „Waïkiki Man" was even suksesvol als de eerste hit. Reden waarom de groep gevraagd werd om op te treden tij dens verschillende festivals in voornamelijk de Skandinavische landen en Duitsland. De derde single „Voulez-vous" betekende een on verbiddelijke hattrick. Onder de titel „The rock goes on" werden in april '74 de beste rockers van Bonnie St. Claire en Unit Gloria op LP uitgebracht. Op 5 september 1975 ver scheen hun allernieuwste single „Rocco don't go". Bonnie St. Claire zang; Albert „muis" Hol gitaar; Frans Meyer drums; Ed „swanny" Swanenberg basgitaar. Momenteel staat Bonnie St. Claire "(solo) in de hitparade met „Dokter Bernard", een nummer dat een volledig vertekend beeld geeft van een swingende Bonnie St. Claire en die laatste zullen we ongetwijfeld in Maasbree te zien krijgen. Mat Nellen

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1976 | | pagina 1