Concours Hippique te Baarlo Stichting Katholiek Onderwijs Maasbree Agrariërs opgelet Ossefeesten 1976 Maasbree Fanfarefeesten te Koningslust NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO -?■ Vrijdag 16 juli 1976 Nummer 14 Zitdagen ruil ver ka veling „Dubbroek" M.W. TEEUWEN Paardenfokdag Baarlo geteisterd door de hitte Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 19,50 DEN BAUM 9e JAARGANG L. Staaks met Hemmo. Sterke combinatie In het springen Licht. Op zondag 18 juli a.s. zal zoals de laat ste jaren gebruikelijk is wederom een groot volledig concours hippique worden ge houden te Baarlo. De organisatie van deze wedstrijd die op Sportpark De Berckt wordt gehouden is wederom in handen van de Baar- lose ruiterclub Tom Mix. Het bestuur van Tom Mix is verheugd dat het de Baarlose bevolking en de paardensportliefhebbers uit de omgeving dit concours - hippique kan aanbieden. GROTE DEELNAME Voor deze Hippische hapening hebben we derom gewoontegetrouw zéér vele combi naties ingeschreven. Combinaties van 60 af delingen uit geheel Limburg en Noord - Bra bant, met in totaal plm. 500 paarden welke zullen uitkomen in 600 nummers. Gestreden zal worden voor de hoogste plaatsen in de afdelingsdressuur voor acht- en viertallen, de individuele dressuur, de diverse spring- nummers en de verschillende tuigpaarden- rubrieken. De wedstrijden zullen worden verreden over eenkomstig de reglementen van de LRU. Het vóórprogramma zal mede door de grote deelname reeds om 10.00 uur beginnen met het springen klasse B op het bij terrein. Hierin zullen 55 combinaties starten. Eveneens om 10.00 uur zal op het hoofd terrein een begin gemaakt worden met het springen klasse Middel. Liefst 70 combina ties schreven voor dit nummer in. Enkele namen: L. Steeghs Helden met Un touchable, J. Bovee Meerlo met Fortuna en P. Kersten Helden met Match. Ook de dressuurnummers zullen om 10.00 uur een aanvang nemen, zowel de individuele dressuur als de afdelingsdressuur. Bij de dressuur 8 - tallen klasse licht zullen de afdelingen De Peel, Roggel en Horst on getwijfeld hard strijden om de punten. De anderen zullen het niet gemakkelijk hebben. In de dressuur 8 - tallen klasse middel zijn het vooral de ruiters van de paardenvriend uit Reuver en Bucephalas Sevenum die hoge ogen zullen gooien. De dressuur 8 - tallen klasse zwaar heeft in Helden, Graetheide, Kessel Reyvenhof en Meerlo een sterke be zetting. We kunnen eigenlijk spreken dat op dit concours Hippique de eerste grote krachtmeting zal plaatsvinden tussen de gro te kanonnen. Bij de 4 - tallen klasse licht zullen de Cow boys uit Maasbree en de Pijts uit Grubben- vorst trachten hun beste beentje voor te zetten. Ook de individuele dressuur ingedeeld in de klasse LI, L2, Ml, M2, Z1 en Z2 zal voor het publiek bijzonder aantrekkelijk zijn. Ook hier geldt deelname uit geheel Limburg en Noord - Branbant. OPENING EN DEFILEE Om 14.00 uur zal de officiële opening plaats vinden door loco - burgemeester H. Peulen. Tevens zullen dan de prijzen van het vóór programma worden uitgereikt. Hierna zal het defilee worden voorgereden. Een parade waarin alle deelnemende 8 - en 4 - tallen aan het publiek zullen worden voorgesteld. Hierna zal op het bij terrein een begin ge maakt worden met het springen klasse licht. Wij tippen: H. Hendriks Venlo met Manino, J. Bosch Baarlo met Mumphry, L. Staaks met Henno, Th. Driessen met Jumbo en H. Kessels met Ariadne. Op het hoofdterrein zal om plm. 12.30 uur gestart worden met het springen klasse zwaar. Aan dit hoofdnummer zullen niet min der dan 41 combinaties deelnemen waaron der alle „grote" springers die Limburg en Nederland al kent want niet minder dan 5 NCRV - springruiters zullen deelnemen. Mej. M. Timmers uit Grathem met Miss - Meertenhof, Mej. A. Teelen met Belle Es- pere, H. Janssen Ysselsteyn met Kimbel, NKB - kampioen P. Kennen met Royal Scots en Frans Vrenken met de paarden Inka en Hero Gate. De grote en de kleine schimmel. Tussen de diverse springnummers door zul len de tuigpaardenrubrieken worden afge werkt. De Limiet klasse, de Open klasse en de Danees klasse. Omstreeks 15.30 uur zal een begin gemaakt worden met het onderdeel „Speel uw spel", waarin iedere ruiter moet proberen in 1 mi nuut zoveel mogelijk punten te verzamelen. Iedere hindernis wordt gehonoreerd met een bepaald aantal punten. Voor dit onderdeel schreven alle combinaties uit de klasse zwaar in, tevens zullen geplaatst worden de 5 beste combinaties van de dag uit het springen mid del. Waarna het concours om plm. 17.30 uur zal worden afgesloten. Het bestuur vertrouwt erop dat allen van een sportieve ruiterdag zullen genieten. Er zal op deze 18e juli werkelijk ruiter - topsport te beleven zijn op Sportpark De Berckt. Tot 18 juli. Sinds niet al te lange tijd zijn wij gezegend met een Zuiveringsschap. Dat is op zich een nuttig instituut. In een opzicht heeft het het echter een beetje te bont gemaakt. Het heeft n.l. iedereen een aanslag gestuurd voor de te betalen rechten. Het ging er hierbij kennelijk van uit dat iedereen oppervlaktewater ver vuilt. Veel agrariërs hebben hiermee pro blemen gekregen. Ze hebben ofwel betaald zonder na te denken, of ze hebben niet betaald, en krijgen nu aanmaning op aan maning. Een agrariër die geen oppervlakte water vervuilt, dus b.v. praktisch alle tuin ders, hoeft geen rechten te betalen aan het Zuiveringsschap. Wat moeten ze dan doen? Degenen die al betaald hebben moeten schrijven naar het Zuiveringsschap, en in hun brief meedelen: 1) dat ze menen dat ze geen rechten hoeven te betalen en 2) dat zo om terugbetaling van het reeds gestorte bedrag vragen. Degenen die nog niet betaald hebben dienen het Zuiveringsschap mee te delen dat ze niet van plan zijn te betalen omdat ze geen op pervlaktewater verontreinigen. Eventueel zul len ze dan nog een formulier krijgen om in te vullen. Het leuke van de aanslag is n.l. dat erop vermeld is dat als men het niet eens is met de aanslag, men dat MOET mee delen. Zo in de geest van: Jantje stuurt Pietje een brief waarin hij om 100 gulden vraagt, en erbij zet dat als Pietje het er niet mee eens is, hij dat moet zeggen. Doet Pietje dat niet, dan stuurt Jantje hem een deurwaarderDus nog eensals u niet loost op oppervlaktewater, dus geen aan wijsbare waterverontreiniging veroorzaakt, hoeft u geen zuiveringsschapsrechten te be talen. In dat geval dus schrijven aan: WATERSCHAP - ZUIVERINGSSCHAP, NEERSESTRAAT 19 te ROERMOND Tel.: 04750- 17394. Werkgroep Samen - Werken - Samen - Leven. Baarlo - Maasbree. Het programma van de Ossefeesten '76 is helemaal rond. Zaterdag 31 juli is de opening met het be faamde orkest: „DIZZY MAN'S BAND". Dit orkest is de laatste maanden meermalen te zien en te horen geweest op de televisie. Aanvang 20.30 uur. Zondag 1 augustus: braden van een os aan het spit. Aanvang ca. 10 uur. Vanaf 12 uur Frühschoppen met muziek van de blaaskapel „DIE FIDELEN ROSENTHALER". Verkoop ossebraad vanaf ca. 16 uur. Vanaf 18.30 u. dansmuziek door orkest DE „MATONDO'S". Deze dag is geheel vrij van entreegelden. Dit weekend draaien voor het gemeentehuis kermisattrakties voor de kinderen. Vrijdag 6 augustus vanaf 20.30 uur speciale avond met „THE WALKERS". Nadere bij zonderheden over dit orkest in ons blad van volgende week. Zaterdag 7 augustus feestavond met ANDRË MOSS en zijn orkest ICE CREAM. Aanvang 20.30 uur. Zondag 8 augustus speciaal kinderprogram ma met CLOWN GRAY. Aanvang 14.30 uur. Gratis entree. Het slot van de festiviteiten wordt verzorgd door BONNIE St. CLAIRE en UNIT GLORIA. Aanvang 20.30 uur. Alles vindt plaats in en om de feesttent op het Kennedyplein. Op deze 16e Ossefeesten komen wij in ons blad van volgende week uitvoerig terug. Het bestuur van de Stichting Katholiek On derwijs Maasbree hield op 9 juni j.l. zijn jaarvergadering. Door omstandigheden werd de jaarvergadering, die normaliter jaarlijks voor 30 april gehouden wordt, dit jaar uit gesteld tot bovenvermelde datum. Hieron der volgt een beknopt overzicht van de ak- tiviteiten over het kalenderjaar 1975. Het bestuur van de Stichting kwam in de loop van 1975 10 maal in voltallige vergade ring bijeen. Door afvaardigingen van het be stuur werden daarnaast nog deelgenomen aan diverse besprekingen van het College van B W, Oudervereniging, inspekties en het bestuur van de Stichting Katholiek Onder wijs Baarlo. Veel tijd werd besteed aan de bouw van de nieuwe kleuterschool die eind 1975 haar vol tooiing naderde en begin 1976 in gebruik werd genomen. Ook de huisvesting van de St. Jozefschool had de volle aandacht van het bestuur. Per 1 augustus 1975 bezochten totaal 793 kin deren de scholen van Maasbree. Deze waren als volgt verdeeld over de scholen: Gerar- dusschool 313 leerlingen, St. Jozefschool 307 leerlingen, De Blokkendoos 103 kleuters en De Schout 70 kleuters. Door tussentijds aan nemen van kleuters werden de aantallen van De Blokkendoos en De Schout per 1 - 1 - '76 113 resp. 84 kleuters, waardoor het totaal aantal kinderen dat de scholen bezoekt op totaal 817 kwam. Per 1 - 8 - '75 verlieten 94 6e klassers de basisscholen, terwijl 95 le klassers de „grote" school binnen kwamen. PERSONEEL Aan de kleuterscholen waren totaal 8 kleu terleidsters full - time en 1 leidster part - time in dienst. Mevrouw C. Geluk - Vaessen nam per 1 - 1 - '76 ontslag. Aan de Gerar- dusschool nam mevrouw Willems - van Her ten afscheid. In haar plaats werd mej. T. Duyf uit Venlo benoemd. In februari werd officieel afscheid genomen van mej. G. Pen- nings als onderwijzeres aan de St. Jozef school. Dhr. H. van Betteray nam ontslag i.v.m. benoeming aan de Biologische School te Horst. In zijn plaats werd dhr W. Hermans uit Maasbree benoemd. Van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen werd toe- stemmin gontvangen voor het benoemen van een extra leerkracht ex artikel 56 lid 2 van de LO - wet boventallige leerkracht) voor de periode augustus t.m. december 1975. Deze leerkracht werd op 1 - 1 - '76 op grond van het gemiddeld aantal leerlingen verplicht. Mej. J. Cruysenberg uit Tegelen werd daar door als 10e leerkracht aan de St. Jozefschool benoemd. Dhr. Th. van Loon, vakleerkracht gymnastiek, nam per 1 - 10 - "75 ontslag wegens benoe ming aan de MAVO te Venray. Hij werd op gevolgd door de heer M. Janssen uit Horst, die op 1 - 1 - '76 zijn werkzaamheden begon aan de scholen van Baarlo en Maasbree. In verband met ziekte, examens, familieaan gelegenheden etc. werd voor kortere of lan gere tijd aan de scholen vervangen. FINANCIËN De exploitatie - overzichten aan alle scholen over tyet jaar 1974 werden met toelichting aan het College van B W overhandigd. In 1975 bedroeg de vergoeding per leerling in de gemeente Maasbree 263,per leerling. In de loop van 1975 werd door de gemeente extra medewerking verleend voor het aan brengen van nieuwe verlichting in twee lo kalen van de St. Jozefschool 2444,35), voor uitbreiding van leermiddelen en meubilair voor de St. Jozefschool 11.651,94) en voor aanvullende inrichting van de nieuwe kleu terschool De Schout 35.797,35). BESTUUR In de loop. van 1975 kondigden voorzitter Cox en zuster Antonio aan dat zij voornemens waren uit het bestuur te treden. Voorzitter Cox was door ziekte enige tijd niet in staat zijn funktie daadwerkelijk uit te oefenen. Volgens rooster waren aan de beurt van af treden: zuster Antonio, mevr. W. Rooyakkers -Lenders en dhr. H. Vannisselroy. Zr. Anto nio stelde zich onder voorbehoud herkies baar. Mevrouw Rooyakkers en dhr. Vannis selroy stelden zich herkiesbaar. Wegens ver trek uit Maasbree nam mevrouw Rooyak kers eind 1975 het besluit uit het bestuur te treden. Ook dhr. Vannisselroy deelde het bestuur mede dat hij door verandering van werkkring niet meer in staat was de werk zaamheden als secretaris naar behoren te verrichten. Hij verzocht het bestuur uit te zien naar een kandidaat voor het secretariaat. Met de Oudervereniging werd kontakt op genomen over kandidaten voor aanvulling van het bestuur. Na de opening van de nieu we kleuterschool zal officieel afscheid geno men worden van de aftredende bestuursle den zuster Antonio, mevr. Rooyakkers - Len ders en de heer Cox. Sinds april van dit jaar bestaat het bestuur uit: H.D. Cornelissen, Broekstraat 16, voorzitter. G. Timmermans, Wilhelminalaan 12 vice - voorzitter. H. Vannisselroy, Broekstraat 38, secretaris - penningmeester. Mevr. M. Klerken - Wijnen, Donckstraat 4 T. Stolzenbach - Bentvelzen Dubbroek 6. W. Fleuren, Molenstraat 58. W. Peeters, Breestraat 4. Momenteel bestaat er nog een vacature. De Plaatselijke Commissie voor de ruilverka veling „Dubbroek" maakt bekend, dat de periodieke zitdagen vanaf 5 augustus 1976 zullen worden gehouden in Het Trefcentrum, Aan de Hoven 4 te Maasbree. Deze zitdagen, waarop alle gewenste inlich tingen betreffende de uitvoering van de ruil verkaveling en alles wat daarmee verband houdt kunnen worden verstrekt, worden ge houden in de namiddag van 13.30 u. tot 15.30 uur. op de volgende dagen in 1976: Iedere eerste donderdag van de maand dus 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december) en 19 augus tus, 23 september, 21 oktober en 18 no vember. De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling „Dubbroek". P. Grubben, vice - voorzitter. E.J.W. Caquelein, secretaris. GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 -1331 Al was het afgelopen zaterdag in Baarlo niet zo warm als de laatste weken te doen ge bruikelijk is, de gevolgen van de hittegolf waren duidelijk merkbaar. Minder bezoekers als gewoonlijk, minder aanvoer van paarden ook, en vooral veel minder handel. Niemand durft een paard te kopen als men geen idee heeft wat de voerprijzen in het najaar, en zelfs deze zomer, gaan doen. Desondanks was het weer een fraai gezicht de honderden paarden rond de baan van het Baarlose race - circuit te zien staan en te zien voordraven op de diverse keuringen. En over de kwaliteit van het aangevoerde ma teriaal bestond allerwege veel lof. Voor het eerst stond de keuring onder leiding van een nieuw duo: voorzitter W. Derks en secretaris H. Brueren uit Leveroy, die de plaats in heb ben genomen van Ir. de Jonge en ing. J. Hilkens. Dat zij dat met verve deden, bleek tijdens het diner na afloop in de Houtsnip te Kessel ,waar speciaal de heer Vermond uit Bilthoven namens de juryleden van het Warmpaardenstamboek hen veel lof toe zwaaide voor de perfekte organisatie en goede timing van alle evenmenten. Hierbij sloot zich ook de voorzitter van de Kon. Vereniging Het Nederlandse Trekpaard, Baron D.E.L. de Loë uit Mheer aan, Verder herdacht laatstgenoemde het vrijdag j.l. zo tragisch omgekomen juryld de heer J. Raedts uit Sevenum dië vele verdiensten heeft ver worven voor de fokkerij van de grote trek paarden. Voorzitter Derks benadrukte nogmaals dat ook al is de aanvoer groot, de top nog steeds smal is. Hierin werd hij bijgevallen door de voorzitter van de Welsh ponies, de heer Kei zer uit Werkendam, die toch ook stelde dat in Limburg de kwaliteit speciaal van de oudere merries steeds verbetert door beter uitselekteren en strengere keuringen. Ook de accomodatie in Baarlo voldeed weer voortreffelijk: volgens de heer Vermond van het Warmbloedstamboek (W.P.N.) is Baarlo al een nationaal begrip in de paardenwereld geworden. De heer Derks schreef dit mede toe aan het voortreffelijk werk van Jacques Pouls en zijn helpers in Baarlo, die zich voor meer dan honderd procent inzetten voor de organisatie. Ook de fokproblemen bij de warmbloedpaar- den kwamen aan de orde. De heer van Rijs wijk, inspekteur voor het distrikt Noord - Brabant en Zeeland, wees op de vreemde situatie in dit stamboek. Enerzijds wordt er gefokt om een specifiek rijpaard en een spe cifiek tuigpaard te verkrijgen, terwijl daar naast nog steeds het veelzijdigheidstype blijft bestaan. Zijn wens was om duidelijkheid te verkrijgen in deze situatie, en de keuze die gemaakt is, rij- en tuigpaard, consequenter door te voeren. Dit mede omdat dit zowel letterlijk als figuurlijk beter verkoopbaar is in het buitenland. Tevoren had de heer Ver mond ook al in deze geest gesproken, al was hij duidelijk wat voorzichtiger. Hij benadruk te vooral het feit dat het juist in deze zaak erg belangrijk is voeling te blijven houden met de achterban, die vaak niet zo vooruit strevend is als de leiding wel zou willen. Iedere stap vooruit is dan al een grote winst, maar laten we niet gaan doordraven, zo stel de de heer Vermond. Al met al toch wel een geslaagde dag in Baarlo, waar de Welsh - ponies de meerder heid hadden met liefst 217 dieren, op een totale aanvoer van zo'n 800 paarden en po- nies. SILVIO vrijdag 20 augustus op de Fanfarefeesten te Koningslust Traditiegetrouw worden in het voorlaatste weekend van augustus de fanfarefeesten ge houden in Koningslust, de op een na kleinste telg uit de Heidense gemeenschap. Zoals de naam reeds doet vermoeden wordep deze fes tiviteiten op touw gezet door de plaatselijke fanfare die met de opbrengst van dit feest de eindjes aan mekaar probeert te knopen. Een opgave die niet altijd even makkelijk is in een kleine gemeenschap als Koningslust, doch inzet heeft men voldoende dat is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Met deze karakteristieke inzet zullen ook de fan farefeesten 1976 tot een goed einde gebracht worden. Het programma begint vrijdag 20 augustus in een feesttent die tegenover de parochiekerk geplaatst gaat worden met een optreden van de Brabantse formatie „Silvio" die momenteel een landelijke reputatie geniet, Ook al omdat ze dagelijks via de radio te beluisteren zijn. Zaterdagavond zullen „de Dandies" voor het amusement zorgen, iets wat ze al enkele jaren met veel succes tijdens de fanfarefeesten ge daan hebben. De zondag start met een eucharistieviering in de feesttent. Om elf uur begint het früh schoppen. Aansluitend hierop volgt het mati nee dat tot zes uur zal duren. Tijdens het matinee zal de muziek verzorgd worden door „The Sunny Four" terwijl iedereen die zich jong voelt getooid zal worden met een feest hoed je. Deze marathon zal 's-avonds besloten worden met een optreden van de Toni Bass band die garant staat voor amusementsmuziek van de bovenste plank. 's-Zondags zijn alle evene menten gratis. I

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1976 | | pagina 1