Baarlo voor Afrika Zonnebloem in Baarlo Een gemiste kans Pax Christi zoekt vakantiegezinnen V.C. ASTERIX HIELD JAARVERGADERING GAAT DAT ZIEN! GAAT DAT ZIEN! NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 2 april 1976 Van het Wat lezers schrijven Nummer 51 Programma in 't teken van de Vastenaktie Jong Nederland districtsseniorentoernooi M. W. TEEUWEN Gemeentebestuur Fonds Baarlose missionarissen ontwikkelingshelpers Officiële opening lichtinstallatie L.T.C. Maasbree Wereldkampioen op de schaats naar Baarlo Opening Slageri] Wijnands Maasbree Unicef wandeltocht Baarlo Kinder-modeshow Maasbree Uitgave Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 17, DEN BAUM 8e JAARGANG Kindercrèche of niet? Het was jammer dat Mat Nellen niet de moed had om ook deze verga dering van de gemeenteraad bij te wonen: hij zou in dat geval de beves tiging hebben gekregen van wat hij reeds vorige week stelde nl. dat er raadsleden zijn die de indruk wekken ondanks hun leeftijd in een crèche te vertoeven wanneer zij zich op de vergadering van de Raad deze ge meente bevinden. Maar goed, Mat was afwezig, maar de heer Peeters was er wel, althans tot ongeveer acht uur. Toen was ook hij verdwenen. VERKEERD BEGREPEN Het begon met een lang en verward verhaal over een brief die de heer Peeters kennelijk verkeerd of niet gelezen had. Hij meende aan vankelijk dat de PPR gevraagd had ten eigen behoeve aanplakborden te plaatsen bij lande lijke of provinciale verkiezingen. Nadat de beide wethouders hem heel geduldig hadden uitgelegd dat deze borden voor alle partijen bestemd waren, reed de heer Peeters onbe kommerd verder op een volgend stokpaardje: door het plaatsen van deze borden werden buiten de gemeente gevestigde partijen ge subsidieerd hetgeen hij niet kon goedkeuren. Ook nu weer werd hem door beide wethou ders duidelijk gemaakt dat het meer een kwestie van milieu-bescherming was, name lijk voorkomen dat op allerlei, ongewenste, plaatsen verkiezingsmateriaal wordt beves tigd. Vanzelfsprekend spraken ze voor dove mansoren. Het volgende punt was de vakleer kracht gymnastiek. Daar niemand meer be greep waarover het in zijn betoog „als het ware" ging, zaten een aantal mensen het moe de hoofd te schudden. Onder hen ook de arme vertegenwoordiger van het Dagblad v. Noord- Limburg. Hij moest het op een gegeven mo ment ontgelden: de heer Peeters wenste niet dat de journalist van vertwijfeling zijn hoofd schudde. Hierop werd hem zeer terecht door loco-burgemeester Peulen het woord ontno men. De heer Peeters bleef nog even met afgewend gelaat in zijn zetel zitten, stond toen op, verklaarde deze avond geen tijd meer te hebben om te vergaderen en verdween, om na enige tijd weer terug te komen om een stuk papier te halen dat hij was vergeten. TOEN WERD HET RUSTIG Daarna kon er rustig verder vergaderd wor den. Wat de vakleerkracht gymnastiek betreft was men het eens met het voorstel van het College om over één a anderhalf jaar deze zaak opnieuw te bekijken, zoals de insp.ectrice voor lichamelijke opvoeding had geadviseerd. De parkeerhavens aan Op de Kemp gaan niet door en de provincie gaat accoord met de ver bouwing van het Trefcentrum te Baarlo. Enige stukken grond met huizen verwisselden van eigenaar of pachter, en het voorberei- dingsbesluit op Diepenbroek werd ingetrok ken. Dat werd indertijd in grote haast ge nomen om daar voetbalterreinen aan te leg gen. En die komen nu ergens anders. Maar waar? Het bedrijfsterrein Tangweg werd bij geschaafd, tot tevredenheid van de firma's Geraedts en Ottenheym. Tussen garage Broekmans en de Baarlose- straat zullen tien huizen gebouwd worden. Twee basisscholen in Baarlo krijgen platen spelers en de Gerardusschool in Maasbree mag het houten noodlokaal als leslokaal gaan inrichten. Een diploma werd toegevoegd aan de lijst waarop de diploma's staan die degene die het behaalt een premie bezorgen van de gemeente, als hij tot het gemeentepersoneel behoort, natuurlijk. In de Onroerend-Goedbelasting werd de be paling opgenomen dat ze per 1 januari 1976 ingaat. Desgevraagd door de heer Hermans deelde wethouder Peulen mee dat de perso nele belasting dit keer tot en met 31 december geheven wordt, vanaf 1 juni, waardoor over 1975 7/12e deel van het eigenlijke bedrag in rekening is gebracht. In 1976 vervalt deze per sonele belasting ten behoeve van de OG be lasting. VLEESKEURING EN RONDVRAAG In de regeling van de vleeskeuring werd een en ander bijgeschaafd, zodat er provinciaal meer eenheid komt, speciaal wat de her keuring betreft. Het pad tussen Achter de Hoven en de Dorpsstraat wordt weg, en er komt meer parkeergelegenheid. Kosten 281880 gulden. Toen kwam de rondvraag. De heer Vaessen wilde weten waarom de wijziging in de openstelling van de vuilnisstortplaats op zaterdag nog niet doorgevoerd was. Loco - burgemeester Peulen verklaarde dat nóg een instantie toestemming moest geven voor de wijziging van de werktijden van een der personeelsleden, zodra die afkomt kan de wij ziging doorgaan. De heer Delsing wilde we ten wanneer het pand Timmermans (OPH) afgebroken wordt en wat er dan met OPH gaat gebeuren. Het afbreken zal zo spoedig mogelijk plaats vinden, en wethouder Haenen zou nog een gesprek hebben met OPH over het vinden van een nieuwe accomodatie. De heer Grubben had de krant meegebracht en vroeg de loco - burgemeester om uitleg over een tweetal artikelen. In het eerste werd gesteld dat de voetbalclub Baarlo eisen had gesteld aan de gemeente, hetgeen de wet houder niet ter ore was gekomen in zijn ge sprek met het desbetreffende bestuur, en in het tweede werd gesproken over een voor- bereidingsbesluit in de Bong naar aanleiding van de kwestie Beemsterboer. Dit moest niet zijn „voorbereidingsbesluit" maar „voorberei ding bestemmingsplan De Bong" hetgeen iets anders is. De heer Timmermans informeerde naar de mogelijkheid voor bewoners van wo ningwetwoningen om hun woning te kopen. De heer Peulen zegde toe hierover nogmaals contact op te nemen met de Woningvereni ging. Zo eindigde deze merkwaardige raads vergadering. - SPECTATOR Miste u de solidariteitswandeling van afge lopen zondag? Jammer, dan miste u ook al de gezelligheid tijdens de tocht in de mooie bossen. En na de wandeling: miste u de mooie Afrikaanse muziek, de geweldige dia's over de hulpprojekten, en zeker de heerlijke koffie uit Guatemala. En dit alles onder het motto: „Baarlo voor Afrika". Het leuke kinderboek, voor de kleine prijs van 2,„Kiki en Jasper op avontuur in Lewerdije", uitgegeven ook in het teken van de vastenaktie, is nog verkrijgbaar. En anders is het te koop aan de kerk op zondag 11 april a.s. na de dienst van 11 uur. De diensten in de kerk stonden afgelopen weekend, ook in het teken van onze solidari teit met de mensen in Afrika. Het doel was, om onze verbondenheid hier ter plaatse nog eens extra te benadrukken, om zodoende helemaal solidair te worden met Afrika. Het is dan zover. Baarlo heeft sinds kort een eigen afdeling van „De Zonnebloem". Een comité bestaande uit vijf enthousiaste mensen wil haar schouders er onder zetten en pro beren in Baarlo een bloeiende afdeling van „De Zonnebloem" van de grond te krijgen. Wat is nu eigenlijk het doel van „De Zonne bloem" vraagt u zich misschien af? „De Zon nebloem" wil het welzijn van de zieken be vorderen. Onder zieken moeten we dan ver staan: alle mensen, die door een handicap of 'n ziekte aan huis of inrichting gebonden zijn. „De Zonnebloem" werkt met vrijwilligers en vrijwilligsters, die de taak op zich nemen regelmatig de zieken te bezoeken om hun zo toch kontakt te laten houden met de gemeen schap. De gezonde mens kan door zijn aan- Pax Christie, een organisatie van bijna 15 jaar oud die in die jaren voor duizenden kin deren uit West - Berlijn en Noord - Ierland een vakantiegezin in Nederland heeft ver zorgd, verwacht opnieuw de medewerking te krijgen van honderden Nederlandse gezinnen. Om het aantal van 1600 kinderen dat begin juli naar ons land komt te kunnen onder brengen, zijn aanmeldingen nodig van nieu we adressen. Van ouders die kinderen uit het geïsoleerde deel van de wereldstad Berlijn 5 weken lang aan normale gezinsomstandighe den willen laten wennen. Elk jaar nodigen ruim duizend gezinnen hun vakantiepleeg kind uit, maar om uiteenlopende redenen is telkens aanvulling nodig. Een gezamenlijke aktie van Nederlandse orga nisaties zie zich met vakantiegezinnen bezig houden via het t.v. - programma Werkwin kel heeft een overweldigend resultaat gehad, maar het merendeel van de verzoeken ging uit naar Nederlandse kinderen. Weliswaar heeft Pax Christi Kinderhulp via de televi sie - omroep 400 aanmeldingen ontvangen, maar dit aantal is niet voldoende om West - Berlijnse probleemkinderen een vakantie in Holland te kunnen beloven. Pax Christi hoopt Op donderdag 25 maart hield VC Asterix in clublokaal De Poolbar haar jaarlijkse alge mene ledenvergadering. De vergadering werd naar Maasbreese normen bekeken niet slecht bezocht. Stipt op tijd(!) kon voorzitter Ho- vens de vergadering openen. In zijn openings woord herdacht hij op gepaste wijze de in het afgelopen jaar overleden Ben Peeters. Het financieel jaarverslag alsmede de begro ting 1976 werden zonder op- of aanmerkingen door de vergadering aangenomen. De pen ningmeester werd door de kaskommissie ge prezen voor het door hem geleverde werk. Dat de volleybalclub een bloeiende jeugdaf deling rijk is bleek wel uit het omvangrijke verslag van de jeugd sectie. Gememoreerd werden de belangrijkste feiten en activiteiten uit het afgelopen jaar; daarvan noemen we hier: het meespelen van twee miniteams aan de nationale kampioenschappen in Arnhem en het behalen van de nationale titel door het eerste team, de hoge klassering van het adspi- ranten team, een tweedaags Kersttoernooi en een kienavond i.s.w. met de TTV. Verder zal het eerste mini team in de toekomst in diverse plaatsen in Noord- en Midden-Limburg de monstratiewedstrijden verzorgen. Betreffende de jaarlijks in augustus te hou den bloemenaktie werd door de voorzitter op gemerkt dat die beslist noodzakelijk is om een gezonde kas te houden; ieders medewer king bij de verkoop van bloemen is dus ge wenst. Aangaande het punt ledenwerving kwamen er uit de vergadering diverse goed bruikbare voorstellen naar voren. Onder meer werd voorgesteld om een propaganda-buiten-toer- nooi te houden waarop alle vormen van vol leybal te zien zijn. Verder werd voorgesteld om naast de goed draaiende jongens jeugd afdeling te starten met een meisjes jeugd af deling. Het agendapunt „toernooien" was snel afge handeld. De secretaresse verstrekt de aan voerders van de diverse teams een lijst met binnengekomen aanbiedingen, waarna 't des betreffende team zelf kan beslissen of het aan een toernooi deel wil nemen. Betreffende een eventuele feestavond werden vanuit de vergadering diverse voorstellen naar voren gebracht. Alle wensen werden ge noteerd, zodat het bestuur zich kan gaan be raden over de vorm waarin de feestavond gegoten kan worden. Als gevolg van het zich terugtrekken als be stuurslid wegens drukke werkzaamheden el ders door de heer W. Maas ontstond er een vacature in het bestuur. Verder was niemand periodiek aftredend. Uit de vergadering stel den zich twee leden kandidaat. Na stemming werd de heer Ton Huys benoemd tot nieuw bestuurslid voor de periode van vier jaar. Van de rondvraag werd slechts weinig ge bruik gemaakt. Bij de sluiting stelde de voor zitter terecht vast dat gesproken kon worden van een zeer vruchtbare vergadering. Veel interessante ideeën en suggesties werden er naar voren gebracht. Het bestuur kan zich nu gaan buigen over de enorme berg huiswerk die de leden hen meegegeven hebben. Wij konden U niet alles op de tentoonstel ling op d'Erp in jan en febr. 1.1. laten zien. Een mooie aanvulling erop is t.m. 30 mei te zien in het Goltzius - mesum, Goltziusstr. Venlo, getiteld: „een 10 met een griffel en een zoen van de juffrouw". U ziet daar de school van vroeger die bij ons ontbrak: attributen rond het missie- feest, missie busje, scalpulieren, medailles, een tol, leesplankjes, rapporten, foto: matroos met „rijp" enz. enz. P.S.: Oud - Venlo- en Blericknaren, kijkt de klappers met klassefoto's in de hal van het musuem door! Misschien staat u daar ook op. Wellicht kent u de namen van vele an deren. vóór 15 april nog een groot aantal aanmel dingen binnen te krijgen. Maatschappelijk werkers, doktoren, leiders van kindertehuizen, jeugdwerkers en vele an deren die zich bezighouden met de Berlijnse jeugd hebben Pax Christi Kinderhulp ver zekerd dat de noodzaak van een aktie onbe twistbaar blijft bestaan, zelfs nu West - Ber lijn niet meer brandhaard van de interna tionale politiek is. Of zoals een leidster van een kindertehuis tegen Pax Christi Kinder hulp verklaarde: „De situatie in West - Ber lin? werkt op den duur voor alle inwoners „bedrückend". Ook volwassenen krijgen last van Inselkoller (eiland - kolder). Een span ning als gevolg van de vreemde eilandsitu atie van de stad. De vraag wat de toekomst West - Berlijn zal brengen wordt steeds be klemmender. De onzekere politieke situatie, Bondsrepubliek of iets anders en als het wat anders is, wat wordt het dan?, legt een span ning op alle mensen". Mevrouw Heckman van het kindertehuis in de Kruppstrasse deed, en hierin wordt zij door velen bijgevallen, een dringend beroep op Pax Christi Kinderhulp èn de bevolking van Nederland, door te gaan met het opvan gen van kinderen uit de stad West - Berlijn. De stad vergrijst snel, de jonge bewoners trekken weg, buitenlandse werknemers moe ten de industrie draaiende houden, drank misbruik en criminaliteit halen angstwekken de cijfers, er is veel werkverzuim èn werke loosheid. Argumenten voldoende voor Pax Christi om ja te zeggen op het verzoek van West - Berlijn. Informaties en aanmeldingen bij: J. Bennis, De Aldenweg 20 Venray tel. 04780 - 2731. Op 3 en 4 april wordt te Baarlo het distrikts- seniorentoernooi voor jongens en meisjes van het distrikt Helden gehouden. Aan het toer nooi zullen in totaal een 25 - tal teams van 7 personen deelnemen, welke elkaar op het gebied van sport, creativiteit en buitenleven zullen bekampen om de le plaatsen te be zetten, waardoor zij deel kunnen nemen aan de provinciale toernooien te Haelen. Nadat de teams hun tenten hebben opgebouwd begint het toernooi zaterdags om 13.30 uur aan de blokhut De Koeberg, waarna de jongens - teams creatief gaan doen en de meisjes gaan sporten, 's Avonds is er dan na de H. Mis een speurtocht voor de jongens en meisjes teams. En 's morgens gaan de meisjes dan naar het creatief en de jongens trekken naar de speelwei nabij kasteel d'Erp, waar de spe len zevenhandbal en tikrugby worden ge speeld. Als het weer meewerkt dan zal dit weekend voor de deelnemers zeer zeker een sportieve krachtmeting zijn met de teams van andere afdelingen, waardoor de sportie ve geest van Jong Nederland meer zal worden versterkt. GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 - 1S31 dacht en belangstelling een enorme steun zijn voor de zieke. Het zijn vaak heel gewone din gen, zoals: het doen van boodschappen, het halen en brengen naar bijeenkomsten voor zieken, het voorlezen voor iemand die slecht ziet, het stimuleren van hobbies, het maken van korte wandelingen, het samen gaan win kelen enz. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van „De Zonnebloem" hoef je geen lid te zijn van deze vereniging. Iedereen kan een beroep op haar doen en wordt als het mogelijk is geholpen. Om haar werk goed te kunnen uitoefenen zijn er buiten de comitéleden nog vele en thousiaste mensen nodig, die wat van hun tijd willen geven aan een zieke of gehandi capte. Iedereen die belangstelling heeft en graag nog wat meer wil weten van het werk van De Zonnebloem kan inlichtingen inwin nen bij de onderstaande leden van het co mité. Wij hopen dat wij met uw aller mede werking hier in ons eigen Baarlo kunnen ko men tot een goed lopende afdeling van De Zonnebloem die iets zal gaan betekenen voor de zieken in onze gemeenschap. Het Zonne bloem comité Baarlo bestaat uit: Mevr. B. v.d. Boom, Kerkveldstr. 1, tel. 1787 Mevr. M. Kessels, Vergeit 1, tel. 1256 Mevr. R. Lóoymans, Helling 1; mevr. T. Kes- selmans, Baroniestraat 4, tel. 1644; mevr. H. Zwinkels, Helling 6, tel. 1636. SPREEKUUR WETHOUDER Op vrijdag 2 april a.s. vervalt het spreekuur van de wethouder Peulen Baarlo. Met dit fonds bestemd voor de eigen mis sionarissen gaat het goed N.N. Baarlo stortte 25, N.N. Baarlo stortte 10, N.N. Baarlo stortte 10, N.N. Baarlo stortte 100,— De stand op 2 april f 1.939,62 Namens de mensen in de Derde Wereld werk zaam: Hartelijk dank. Wilt u ook steunen: Via de Rabo-bank no. 10 39 93 800 ten name van dit fonds. De portokosten voor het zenden van „Op den Baum" zijn betaald, nl. totaal 237,30 voor Pater A. Janssen, Monseigneur A. Thijssen, Pater H. Janssen, Zuster Imelita Jacobs, Broe der Amandus van Neerven en Zuster Cypria- na van Wijlick. Deze mensen zijn erg blij met al het nieuws via dit communicatiemiddel De abonnementskosten zijn voor rekening van de drukkerij van dit blad. Hartelijk dank na mens de missionarissen Bericht voor de nieuwkomers in Baarlo met een zoon of dochter werkzaam in de missie. Voor wie is dit fonds eigenlijk Het is een plaatselijk solidariteitsfonds, enkele jaren geleden spontaan ontstaan vanuit het P.M.C., voor de plaatselijke missionaris ont wikkelingshelper. Mochten er in de afgelopen jaren zich mensen in Baarlo gevestigd hebben, die ook 'n ZOON of DOCHTER, in de Missie werkzaam hebben, dan worden deze werkers natuurlijk óók op genomen, in dit fonds. Wilt u dan wél even, naam en adres enz. opgeven aan het P.M.C. en alles komt in orde. Heeft u een broer of zus werkzaam in de ontwikkelingslanden, dan verwijzen wij u graag naar het NATIONALE SOLIDARI TEITSFONDS in Den Haag. MONSEIGNEUR THIJSSEN Op 3 mei a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat Monseigneur tot Bisschop werd gewijd. Misschien is het wel een goed idee om hem een felicitatie of brief te sturen bij gelegen heid van deze dag. Zijn adres is: Monseigneur A. Thijssen KEUSKUPAN DENPASAR Djl. Rambutan 21 Kotakpos 81 DENPASAR - BALI Indonesia. Comité voor Missie en Ontwikkelingssamen werking, Baarlo. De financiële aktie voor Afrika vindt plaats op zondag 11 april a.s. van 12 tot 1 uur. Iedereen die op welke wijze dan ook afgelopen zondag heeft meegeholpen: hartelijk dank Vrijdag 2 april: Om 7 uur bijeenkomst op „De Raay" van de organisatiegroep BLIKSEM- AKTIE. Er wordt geniet, gevouwen, gesten cild, geschreven, ingepakt enz. 9 april: Veel vrijwilligers brengen alle infor matie over de vastenaktie bij u persoonlijk thuis. Dit jaar zijn het mensen uit ongeveer 15 buurtverenigingen die spontaan hun hulp toezegden. En verder zijn 't weer zoals altijd, de mensen van de Carnavalsvereniging en het Missie-komité. U kunt dan alles eens rustig doorlezen en het bijgevoegde vastenzakje vullen met het aan deel van uw hele gezin. 11 april: Tussen 12 en 1 uur, worden alle vastenzakjes bij u thuis weer opgehaald. Bent u op zondag niet thuis, geef het zakje dan even af bij de ophalers of bij de zusters op de Maasstraat 8. Op deze zondag kunt u uw solidariteit bewijzen met de mensen in Afirka. BAARLO VOOR BAARLO BAARLO VOOR AFRIKA ZONDAG 11 APRIL a.s. 12 tot 1 uur OPA MAASBREE Zoals u wellicht bekend is haalt het Maas- brees Mannenkoor al verscheidene jaren het oud papier bij u op. Voor alles wat wij moch ten ontvangen onze hartelijke dank. Toch blijkt nog herhaalde malen dat er pa pier blijft staan, doordat het niet goed zicht baar geplaatst staat (dit vooral buiten de bebouwde kom, in de wintermaanden). Daarom zouden wij u wilen vragen om het papier gebundeld op een goed zichtbare plaats vanaf de rijweg te plaatsen, opdat het ook zeker door de leden van het koor ge zien wordt en het bespaart u de ergernis dat het papier niet meegenomen is. De OPA - akties zijn zes maal per jaar en wel op de eerste dinsdag van de even maan den resp. februari, april, juni, augustus, ok tober en december. Daar niet eenieder het weekblad Op den Baum ontvangt, waarin de herinnering aan de a.s. oud - papier aktie staat vermeld, plaatsen wij nog een bord met het opschrift Oud Papier Aktie dinsdag a.s. en de zondag vóór de le dinsdag van die even maand bij de kerk. U dankend voor uw medewerking: Maasbrees Mannenkoor P.S. Bij eventuele inlichtingen etc. meldt u dit dan even bij tel. 2196 of tel. 1499. Op zaterdag 10 april zal de nieuw aange legde lichtinstallatie van Lawntennisclub Maasbree officieel in gebruik gesteld worden door de heer H. Haenen, wethouder van Maas bree. Deze officiële opening zal om 20.00 uur plaatsvinden, waarna enkele junioren van de LTC Maasbree een demonstratiewedstrijd zul len spelen. Wij nodigen u hierbij uit om bij deze opening aanwezig te zijn. Nadien is er nog een gezellig samenzijn in het clublokaal. Behalve dat onze lichtinstallatie officieel in gebruik wordt genomen, is ook het tennis- seizoen weer geopend. In het clubblad dat u deze week thuisgestuurd krijgt, staat alle informatie over het op handen zijnde sei zoen. De trainingsschema's hangen in het clublokaal, gaat u dus vooral kijken op wat voor dag en hoe laat u moet trainen. Veel tennisplezier in het komende seizoen. Wij meldden reeds de aanleg van een mini- golfbaan op de camping aan de Berckt. Deze baan, welke zijn voltooiing nadert, zal op zaterdag 17 april a.s. worden geopend door niemand minder dan de Nederlandse wereld kampioen op de schaats Piet Kleine. In ge zelschap van zijn verloofde komt hij dan naar Baarlo. Op deze opening komen we nog nader terug. Zoals reeds eerder bekend gemaakt heropent slagerij Wijnands op maandag 12 april.a.s. haar geheel gemoderniseerde en aanzienlijk uitgebreide slagerij - winkel aan de pastoor Beursstraat .te Maasbree. Een uitvoerig be richt over dezg opening alsmede een inzicht betreffende uitbreiding en modernisering volgt in ons blad van a.s. week. De Unicef wandeltocht zal als doel hebben steun te bieden aan Mauretanië in Noord- Afrika. Hiervoor zijn Landrovers en genees middelen nodig. Nadere mededelingen zullen spoedig volgen, intussen wordt er gezocht naar enige stuntmannen/vrouwen, die voor de nodige sensatie zullen zorgen. Kinderboetiek „De Klimop" houdt zondag 11 april a.s. 'n kinder-modeshow in zaal Peeters- Linssen. Aanvang 15.00 uur. De toegang tot deze show, waarop eenieder van harte wel kom is, is geheel gratis.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1976 | | pagina 1