Drumband-festival te Maasbree Loop voor Unicef en draag water naar Bhoetan Jaarvergadering N.K. V. Baarlo Succes voor Fanfare St. Aldegundis NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR L O Vrijdag 30 mei 1975 Drumband Maasbree organiseert een 3-daags feest met als sluitstuk zondag 1 juni een drumband- concours met 20 drumbands ■lil® Oprichting FC ,,'t Rölke" Nummer 8 I"" Het Unicef-comité Maasbree-Baarlo draait op het ogenblik op volle toe ren. Bij enkele leden staat de telefoon roodgloeiend. Alle verenigingen in Maasbree en Baarlo zijn aangeschreven en hebben een reglement ge kregen. De zakenmensen zijn verzocht een affiche op te hangen en overal kregen we de volle medewerking. Maasbrees Mannenkoor naar Avro's Koorfestival te Hilversum king werden niet de cijfers genoemd, maar werd meegedeeld op het optreden als „vol doende", als „goed" of als „zéér goed" gekwa lificeerd kon worden. Voldoende betekende een gemiddeld cijfer voor alle rubrieken tus sen 6 en 7V2. Goed duidde een gemiddelde aan van 7V2 tot 8V2 en zéér goed betekende 8V2 tot 10. 13, 14 en 15 juni i Schutterij St.-j\ntonius en St.-Petrus te Baarlo M.W. TEEUWEN In memoriam Wim Haenen Cabaret „zonder filter" in Baarlo Uitgave Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760- 1980 Abonnementsprijs per jaar 17, OP DEN BAUM 8e JAARGANG Twintig drumbands nemen deel aan het drumbandconcours, dat de Maasbreese drum band zondag 1 juni op het feestterrein aan de Sevenumseweg te Maasbree organiseert. Onder de deelnemers onder meer meisjes drumband St. Clara Venlo, klaroenkorps schutterij Wilhelmina Horst en drumband de Boekvinken uit Boekend-Blerick. Burgemees ter mr. Defesche zal om 13.45 uur het festival officieel openen. Dit drumbandfestival staat onder algehele leiding van dhr. van Zijl. De prestaties van de deelnemende korpsen wor den beorodeeld door de jury bestaande uit A. Janssen, L. Pustjens en A. Thissen. De prijsuitreiking is gepland om 19.00 uur. Dit drumbandconcours belooft ongetwijfeld het hoogtepunt van het driedaagse feest aan de Sevenumseweg te worden. Op vrijdag 30 mei vindt er om 20.30 in samenwerking met het Mafcentrum een popconcert plaats. De Neder landse groep Lemming treedt dan op. Elders leest u er meer over. Zaterdagavond 31 mei is gereserveerd voor een feestbal met het orkest Eastwind. Onge twijfeld zullen vele mensen dit drumband festival bezoeken. Drumband Maasbree staat garant voor een goede organisatie. Op de bij gevoegde foto ziet u de Maasbreese drumband in aktie. Omschrijving concoursfeesten Maasbree. Or ganisatie drumband Maasbree. Vrijdag 30 mei a.s. in samenwerking met Maf centrum. Popconcert met Lemming, aanvang 20.30 uur, in het voorprogramma Discotheek Mafcentrum met o.a. de winnaar Knibbelke- trofee Henk Huijs. Zaterdag 31 mei: feestbal met muziek van dans- en showorkest East Wind. Aanvang 19.30 uur. Zondag 1 juni Bondsconcours onder auspi ciën van de Limburgse Bond van Tamboer korpsen, 13.45 uur opening door Burgemees ter Defesche. 20 deelnemende korpsen waar onder: miniretjes, majorettes, fluit- en tam- boerkorpsen. Deelnemers: drumband harmo nie St. Laurentius Bemelen, klaroenkorps van de schutterij Wilhelmina Horst, drumband Kon. Harmonie St. Caecilia Swalmen, drum band de Boekvinken Boekend Blerick, drum band Parcifal Brunssum, drumband Kon. Harmonie St. Caecilia Tegelen, drumband fanfare Eensgezindheid Maasbracht, drum band St. Mathias Posterholt, Meisjes drum band St. Clara Venlo, drumband De Tromme- Op de jaarvergadering van het NKV centrale Baarlo wees de voorzitter in zijn inleiding erop dat het werken voor de vakbond in feite betekent: je inzetten voor de ander. Hij ging wat dieper in op de vaak moeilijke momenten, wanneer het om de belangenbe hartiging van de leden gaat. Als voorbeeld haalde de voorzitter de kwestie aan: geor ganiseerd - ongeorganiseerd, die vooral door de moedige en standvastige houding van de vrienden van het A.V.G. flink wat gemoede ren in beweging heeft gebracht. Ook en voor al in de toporganen van de bond wordt druk gezocht naar oplossingen, aldus spreker, die daarbij opmerkte dat er van de zijde van de bond ook gevochten is om de gemeenteraads verkiezingen zo eerlijk mogelijk te doen ver lopen. Hij zei: „Ik weet zeker dat onze vrien den Frans Watervoort en Wiel Hoezen zich met evenveel vechtlust zullen inzetten om de belangen van onze gemeenschap te be hartigen." Wat het Trefcentrum betreft sprak de voor zitter het vertrouwen uit dat middels de persoon van Jac Peeten er gewerkt kan wor den aan een goede zaak. Uit het jaarverslag bleek dat er in 1974 over de kwestie georganiseerd - ongeorganiseerd meer dan 100 brieven zijn verzonden. De ver diepingsmorgen bleek goed in de smaak te gevallen. Vier leden hadden de Sociale School in Helden bezocht. De Centrale Volksbank kan op een gunstig jaar terugzien: het spaartegoed bedroeg per 1 jan. 1975 in Baarlo 635.231,-, een toe name in 't afgelopen jaar van 78.231,-. Mevrouw Slaats gaf een uiteenzetting over het doel en de noodzaak van een vrouwen afdeling NKV, die men ook in Baarlo wil oprichten. Zij wees erop dat het in deze tijd nodig is dat een vrouw kan meedenken en meepraten, en betrokken kan zijn bij het werk van de man; dat is alléén mogelijk als een vrouw lid is van een vereniging. Zeer goed zette mevrouw Theunissen de doelstel ling uiteen. De NKV vrouwenafdeling telt in Limburg 75 afdelingen met 7000 leden. Op de bijeenkomsten komen allerlei aktuele zaken Sinds enkele maanden is het Maasbreese le ven weer een vereniging rijker. Op initiatief van de heren J. van de Wal, Th. Janssen en L. Hermans werd een vereniging van ama teurfotografen opgericht met als naam: foto- klub 't Rölke. De klub telt momenteel een tiental enthousiaste leden. Als belangrijkste doelstelling kan worden ge noemd: samen mét elkaar en vên elkaar te leren betere foto's te maken. Hiertoe wordt telkens een bepaald onderwerp gekozen. El ke twee maanden komt men bij elkaar om het gemaakte werk te beperken en daaruit nieuwe mogelijkheden te putten. In het na jaar zal F.C. 't Rölke voor het eerst in de o- penbaarheid treden met een tentoonstelling. Verdere gegevens zult u t.z.t. in dit blad kun nen vernemen. aan de orde. Er worden regelmatig kursus- sen gehouden. Na de toelichting door beide dames ontspon zich een gezellige diskussie met vele vragen, 'n 15-tal dames meldde zich spontaan om met de centrale een vrou wenafdeling op te richten in Baarlo. Districtsbestuurder Fr. v.d. Steen gaf een beknopt overzicht over het afgelopen jaar: de meest belangrijke vond hij de vacature bank, een idee van het NKV, dat spontaan is overgenomen door de bevoegde instanties; integratie van Herwonnen Levenskracht in algemeen werk van het NKV; idee vervroegd pensioen op 62V2 jaar; oplossing bejaarden pensioen en dito ziekenfonds; sociale en me diale scholen vakbeweging; visie en program ma NKV voor de komende vijf jaren. NOOT VAN DE RED AKTIE: De centrale van het NKV Baarlo heeft ons gevraagd nogmaals te willen wijzen op het nut van een vrouwenafdeling NKV. In onze vorige editie hebben wij hierover al een en ander gepubliceerd. Kortgezegd komt het dus hierop neer: het NKV is van mening niet meer optimaal te kunnen funktioneren zonder een plaatselijke vrouwenafdeling. Zeker nu men aan het begin staat om te komen tot één samenhangend geheel met Herwonnen Le venskracht, teneinde gezamenlijk aan een stuk welzijn te kunnen werken. Dames, die interesse hebben, kunnen zich opgeven bij: Sekretariaat van de NKV cen trale, Pr.-Irenestraat 14, tel. 2001. Vanavond generale repetitie. Hedenavond, vrijdag 30 mei, is er generale repetitie voor het optreden op het AVRO'S koorfestival in Hilversum morgen zaterdag 31 mei. Deze ge nerale repetitie vanavond is in de kerk en begint om 20.30 uur. Alle leden worden, gezien het belang van deze laatste repetitie, tijdig aanwezig verwacht. Deelname koorfestival. Het vertrek van de bus(en) zaterdagmorgen is vastgesteld op 11.15 uur v.m. Omdat er rekening gehouden moet worden met weekend-verkeersdrukte, omdat wij tijdig aanwezig moeten zijn om nog te kunnen in-zingen, is het noodzakelijk dat op tijd vertrokken kan worden. Gezellige avond. De dames van de koorleden worden om 20.30 uur in zaal Grubben ver wacht. De dames gaan niet mee naar Hilver sum. Volgens verwachting zullen de heren zangers tegen 21.00 uur terug zijn, waarna nog een gezellige avond kan worden „ver sierd". Deze gezellige avond vindt plaats on afhankelijk van het resultaat op het festival. laere van Herle Heerlen, Miniretjes van de drumband Parcifal Brunssum, Majorettes van het Klaroenkorps De Klaroen Venlo, majo rettes v.d. meisjesdrumband St. Clara Venlo, majorettes v.d. drumband Parcifal Brunssum, drumband Marijke Hoensbroek, drumband fanfare Excelsior Buggenum, fluit- en tam boerkorps Eendracht Eij gelshoven, fluit- en tamboerkorps St. Andreas Melick, trommel en klaroenkorps Steyl'61 Steyl, trommel- en fluiterkorps St. Barbara Reuver. Bekendma king van de uitslagen en uitreiking van de prijzen circa 19.00 uur. Plaats: alle drie de dagen op de feestterreinen aan de Sevenum seweg. Jury: A. Janssen, L. Pustjens, A. This sen. Concoursleider: dhr. H. van Zijl. SITTARD Op Hemelvaartsdag zijn we naar Sittard ge weest, waar al twee maal een wandeling voor Unicef werd georganiseerd. Daar maakten we net de aankomst mee van het gemeentebe stuur van Sittard, dat ook de route had gelopen. De Unicef wandeltocht in Baarlo is de eerste in Noord-Limburg. Deze week wor den de scholen bezocht en de volgende week worden daar het sponsorgeld en kaarten door ons opgehaald. Van de hoofden van scholen en het onderwijzend personeel krijgen we een geweldige medewerking. Er zijn zelfs scholen, die voor ons het sponsorgeld innen. Toezeggingen om mee te wandelen kregen we o.a. van de huishoudschool en lagere scho len in Baarlo en Maasbree, lagere en middel bare scholen in Helden, Kessel, Blerick en Venlo, van leden van de trimklub, die drie keer het parcours willen lopen, van volleybal- klub Tupos, de bejaardenvereniging, perso neel Rabobank, tennisclub Tonido, EHBO ver. van de Rotaryclub Venlo-West en de klub Vruug Muug Venlo - Baarlo. Kegelklub 't Gaetje sponsort 25,wie wil hiervoor lo pen? Medewerking voor hulp in keuken en op kontrolenosten is toegezegd door Jong Neder land, Sjiwa, enkele partikuliere vrijwilligers en het Rode Kruis afd. Maasbree (voor de blaren!) Belangstellenden kunnen we verwachten tot ver buiten de gemeente zoals uit Sittard, Ge leen, Blaricum en Den Haag. Enkele giften zijn al binnengekomen o.a. van de schutterij, waar we zeer dankbaar voor zijn. De limo nade voor de wandelaars op kontrolepost 2 is gegeven door een limonadefabriek. Zodat u, als het warm is, niet van dorst hoeft om te komen. De pers is uitgenodigd. Koffie en limonade voor de verkoop in de blokhut zijn besteld. De organisatie is rond, het wachten is nu op de wandelaars. HOE KUNT U MEEDOEN U kunt meedoen als wandelaar en als spon- De deelname aan het Peeltoernooi te Someren jl. zondag is erg suksesvol geweest. Het was voor het eerste sinds vele jaren, waarin de Maasbreese fanfare door de aanmelding van tientallen jeugdige leden een sterke groei on derging, dat fanfare St. Aldegondis haar kun nen aan een test onderwierp. Het Peeltoer nooi was weliswaar geen concours, maar de prestaties van de deelnemende korpsen wer den toch door een deskundig bij uitstek, nl. professor ir. H. Badings, beoordeeld. St. Aldegondis, uitkomend in de afdeling uit muntendheid, gaf o.l.v. dirigent Al Jacobs een uitvoering van „Rock Out" van T. Hug- gens en van „Wo die Wolga fliesst" van Kol- ditz. Allebei werken, die volgens kenners zelfs geschikt waren voor de ere-afdeling. De beoordeling geschiedde in 7 rubrieken. Alle korpsen kregen een rapport met de be vindingen van de jury, tevens uitgedrukt in cijfers. Bij de algemene, openbare bekendma Van de 12 deelnemende korpsen kregen 3 de waardering „voldoende", 4 waren „zéér goed en 5 kregen het certificaat „goed". Tot déze laatste categorie mocht ook St. Aide gondis zich rekenen. Een prestatie van de Maasbreese fanfare, die zich zonder ook maar één extra repetitie op dit tournooi voorbereid de, die alle lof verdient. Een extra pluim op de hoed van dirigent Jacobs - sedert 1 januari bij St. Aldegondis - en voor de vele jeugd leden, die deze „vuurproef" uitstekend wisten te doorstaan. fieuwieesi WELKE PRINS WORDT KONING Al mag het dan waar zijn, dat iedere koning eerst prins is geweest, toch wordt niet iedere prins ooit koning. Het zou ook wel wat veel van het goede zijn, als b.v. iedere karnavals- prins uit Maasbree en Baarlo koning zou wor den. Niet dat we het hun niet allemaal zou den gunnen, daarniet van. Ze zijn allen ge roepen, maar slechs een is er uitverkoren. Maar we zullen eerst eens secuur uit de doe ken doen wat er aan de hand is. We hebben alle karnavalsprinsen uit Maasbree en Baarlo uitgenodigd om, in het kader van het eeuw feest, deel te nemen aan een prominenten- wedstrijd vogelschieten en wel op zondag 15 juni. We zullen speciaal voor hun een ere- boom opzetten waarop een vogel zal worden geplaatst; uiteraard een erevogel. Welke prins schiet de vogel af? Welke prins wordt koning? Neen, neen, het wordt geen spelletje, het is allemaal bittere ernst. De hoogheden zullen verschijnen in prinselijke kledij. We hebben al vernomen dat ze geen druppel bier zullen drinken vooraleer de beslissing is gevallen. Tot dan toe zullen ze slechts koffie, thee, vruchtensap en tonic met een schijfje citroen tot zich nemen. Of ze naderhand de schade zullen inhalen is nog niet met zekerheid be kend. Na de wedstrijd zullen de kronings plechtigheden plaats hebben in de feesttent. Tot nu toe hebben reeds 17 prinsen zich be reid verklaard om mee te dingen. De toezeg gingen komen nog geregeld binnen. We heb ben voldoende redenen om te verwachten dat ze allemaal zullen meedoen. We vernemen zojuist, dat er in Maasbree en in Baarlo reeds weddenschappen worden af gesloten. De inzetten variëren van een rondje tot een vat bier. Deze en andere binnenge komen gegevens zijn echter nog onvoldoende om een verantwoorde prognose te kunnen stellen. We blijven dus voorlopig nog zitten met de brandende vraag: „Welke prins wordt koning?" EEUWFEEST-STICKER Deze zal u vrijdag 30 en zaterdag 31 mei thuis worden aangeboden voor een gulden per stuk door de dames en heren van de KPJL. We raden u aan om behalve de stickers voor uw fiets, bromfiets, kinderwagen, auto of voor deur er ook een paar opzij te leggen als blij vende herinnering aan het eeuwfeest. Daar er slechts een beperkte oplage is zullen ze sterk in waarde gaan stijgen. Vooral in serie zullen ze bijzonder waardevol worden; we hebben nl. besloten om bij ieder volgend eeuwfeest van de schutterij een eeuwfeeststicker uit te geven. U kunt dus nu reeds de grondslag leg gen voor een unieke verzameling. KOOPWAAR VLOOIENMARKT De opbrengst van de ophaalronde van zater dag jl. is formidabel. Tientallen woningen zouden er compleet mee kunnen worden in gericht. U zult ervan versteld staan als u zon dagmorgen 15 juni al dat moois in Kuukven ziet uitgestald. Er is zeker iets voor u bij. De Kwaker en zijn assistenten zullen u bij aankoop graag met deskundig advies terzijde staan. Op alle gekochte waren krijgt u volle garantie. Werk-comité 100 jaar St. Antonius-St. Petrus GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 - 1331 sor. Als wandelaar haalt u een deelnemers kaart. Hieraan zit een sponsorkaart, die u door ieder willekeurige persoon kunt laten invullen, die u voor de zes kilometer lange wandeltocht, per kilometer wil betalen. Mi nimum bedrag per kilometer is 10 cent. U kunt dus meewandelen voor 50 cent inschrijf geld en 60 cent sponsorgeld. U mag meer dan een sponsor hebben, ook van verschillende bedragen per kilometer. Een bedrag ineens voor de hele route mag ook! Een maximum bedrag is er niet! Wilt u helemaal geen romp slomp hebben, dan sponsort u zichzelf. Deel nemerskaarten kunnen afgehaald worden bij ie leden van het komitee. Wie op zondag 8 juni nog geen deelnemers kaart heeft en misschien ook geen sponsor, kan tóch naar de start komen in de blokhut van Jong Nederland aan de Koeberg. Wij ma ken dan de papieren in orde als er minstens f 1,10 betaald wordt. De start is op elk wille keurig tijdstip tussen 10 en 14 uur en op ei gen gelegenheid. Groepen mogen de naam ■*an hun vereniging omhangen of aan een stolr. meedragen! Ze moeten wel 7 juni, uiter lijk 17 uur hun sponsorkaarten (en geld) in leveren bij één van de comitéleden. Reclame mag niet gemaakt worden. Het parcours is gemakkelijk te wandelen en is gemarkeerd door pijlen, zodat u niet kunt verdwalen! We verwachten veel belangstel lenden, die de wandelaars komen aanmoe digen en misschien nog een bedragje willen sponsoren. Er worden gratis voorlichtingsfilms en dia's gegeven over het werk van Unicef om hier aan meer bekendheid te geven. In de blokhut is koffie en limonade verkrijgbaar. De op brengst hiervan komt ten bate van Unicef. De stand van de opbrengst wordt op een sco rebord vermeld. BEDRAG STORTEN Kunt u om een of andere reden niet meedoen, dan kunt u altijd nog een bedrag storten op de Rabobank te Baarlo ten name van Unicef Comité Maasbree-Baarlo onder nr. 10.39.09. 532. Het gironummer van de Rabobank is- 105 50 63. Het komitee bestaat uit de dames Thielen, Wilgenhof 6 Maasbree; Verhoof, Kastanjehof 9 Maasbree, en uit de Baarlose dames: Defesche, v. Erplaan 1; v.d. Boom, Kerkveld- straat 1; Schreurs, v. Erplaan 24; Heines, 't Sittêft 2; MiFt§R§, Nap. baan Zuid 39. Toen ik zaterdagavond tegen 20.00 uur in Maasbree terugkeerde, moest ik tot mijn ont steltenis vernemen, dat mijn teamgenoot Wim Haenen die zaterdagmorgen verongelukt was. Als men een heel seizoen met elkaar tafel tennist, dan leert men elkaar kennen en ik konstateer, dat wij in Wim een sportief team lid hebben verloren. Hij bleef altijd vrolijk, zag het betrekkelijke van winst of verlies in de sport in. Zelden heb ik met een teamgenoot zo'n gezellig tafeltennisseizoen gehad. Overal werden wij door onze tegenstanders gewaar deerd. Wim had al samen met ons plannen gemaakt voor het volgend seizoen. Plannen, waarbij 't aksent nog meer op het rekreatieve vlak zou liggen. Het mag allemaal niet zo zijn. Wim Haenen, pas 21 jaar, werd veel te vroeg uit dit leven weggerukt. Wim was stu dent aan de Pedagogische Academie de Wyl- derbeek te Venlo en werkte in zijn vrije tijd voor Trepels Bakkerijen. Bij het uitoefenen van deze part-time job is hij om het leven gekomen. Het verlies van hun oudste zoon en broer zal het smartelijkst zijn aangekomen in het gezin Haenen, waar Wim een leegte achterlaat. Zij verliezen in Wim een zoon en broer met karakter. Zijn medestudenten en leraren zullen de altijd opgewekte Wim in de klas moeten missen, terwijl de direktie en personeel van Trepels Bakkerijen een fijne, korrekte parttime medewerker verliezen. Wim was een goed lid van TTV Maasbree. Als aanvoerder van Maasbree 3 heb ik altijd met plezier met Wim gespeeld. Moge hij rus ten in vrede. Woensdag jl. werd Wim Haenen naar zijn laatste rustplaats begeleid. Mat Nellen, aanvoerder Maasbree 3 Vrijdag 6 juni vindt in Baarlo een optreden plaats van het „Cabaret zonder filter". Vanaf de oprichting, in januari 1975, heeft deze ca baretgroep een toenemende belangstelling on dervonden, hetgeen tot een aantal radio en televisie optredens leidde. Op een tweetal stu denten kabaretfestivals, o.a. Cameretten Delft en UVSV Utrecht, werden reeds vóór 1973 prijzen in de wacht gesleept Nu de groep vijf jaar bestaat brengt zij een programma onder de titel „Dank u wel" waarin hoogtepunten uit vroegere program ma's, o.a. „Appél voor hands", aangevuld met een aantal nieuwe, op de actualiteit geënte onderdelen. De première van dit programma op 18 janua ri 1975 in het studio-theater te Tilburg, werd door publiek en pers met groot enthousiasme ontvangen. De medewerkenden zijn: Nicolien Hunfeld, Guido de Wijs, Frans van Hoek en Joost van Eijkeren. De groep is er in geslaagd een programma te brengen, dat niet alleen prikkelende vragen op het publiek afvoert, maar zelfs op vrolijke wijze ook nog het ant woord aandraagt. Nadere gegevens vindt u in de aankondiging elders in dit blad.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1975 | | pagina 1