Jong Nederland Maasbree bestaat 25 jaar Het heldentijdperk van onze Schuttersgilde Politiek of Politiek St. Nicolaas komt vast en zeker Baario, en de derde wereld Rode Kruis Mat wil weer meespelen Gezinsgebed mo Kienen M.V.C. Kienen drumband St.-Nicolaasinzameling St .-Maartensfeest 1974 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO li afd. Maasbree en Baario Van het Gemeentebestuur Vrijdag 8 november 1974 Nummer 31 Schutterij St. Antonius en St. Petrus Baario 23 november VARKENSAKTIE ten bate van M.V.C. Fonds Baarlose missionarissen ontwikkelingshelpers van 8.30 - 12.00 uur van 13.00 - 15.00 uur M.W. TEEUWEN Uitgave: Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 15, OP DEN BAUM 7e JAARGANG Het is komend weekend 25 jaar geleden, dat Jong Nederland Maasbree werd opgericht. Dit feit zal deze specifieke jeugdorganisatie uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. De feestelijkheden beginnen zondag, 10 nov. om 12.00 uur, want dan wordt in zaal Jo Niëns een receptie gehouden. Een vleugje his torie en het feestprogramma treft u hieronder aan. HISTORIE JONG NEDERLAND De oorlogsjaren waren nauwelijks voorbij, toen 't gemeenschapsleven in Maasbree weer angzaam op gang kwam. Was de „Jonge Wacht" -de voorloper van Jong Nederland- in de oorlog door de bezetters verboden, in 1949 kon onder de bezielende leiding van oud- Jonge Wachthoofdleider, Harrie Lintjens en oud-Jonge Wachtleider, Antoon Thijssen, aan de herbouw van een jeugdorganisatie begon nen worden. De mannen, die aan de wieg van Jong Nederland in 1949 hebben gestaan, zijn de huidige deken Theunissen -toen ka pelaan in Maasbree en als Jong Nederland aalmoezenier optredend-, Antoon Thijssen, Harrie Lintjens, Gerard Hendricks en Ton Grubben. In de beginjaren -men was gestart met een groep jongens van de zesde klas- was Jong Nederland gehuisvest in het patro naat. Men vertoefde ook veel in de Blokhut, die volledig uit hout was opgetrokken. In 1954 werd het voetbalveld, gelegen bij de blok hut, gehuurd en verlicht. De Blokhut kreeg in 1957 een geheel nieuw gezicht. Het houten gebouw werd toen helemaal van steen opge trokken en er werd een nieuw staflokaal, een bergingsruimte en een waslokaal met w.c. bijgebouwd. In deze periode zat de vereniging in de lift en telde 150 leden en 12 leiders. Jong Nederland heeft altijd een specifieke plaats in de Maasbreese gemeenschap inge nomen. Ook anno 1974 is dit het geval. Mede door het feit dat het katholiek Meisjesgilde ook de naam „Jong Nederland" heeft aange nomen mag Jong Nederland zich de grootste jeugdvereniging van M'bree noemen. De jongensafdeling telt momenteel 110 leden, die door 17 leiders bezig worden gehouden. Jong Nederland kreeg in het begin der zeventiger jaren huisvestingsproblemen, want toen werden de terreinen rondom de Blokhut aan andere personen verhuurd of verkocht, zodat Jong Nederland zonder speel terreinen kwam te zitten. De grote wens van Jong Nederland in 1974 is dan ook dat de Blokhut en haar omgeving op dezelfde plaats of elders in oude glorie wordt hersteld en het perspektief daarvoor, zo hebben wij ver nomen, is gunstig, zodat Jong Nederland de komende 25 jaar met vertrouwen tegemoet kan zien. Twee personen dienen bij dit jubi leum vermeld te worden en wel Piet Simons, die jarenlang als leider- en hoofdleider het gezicht van Jong Nederland heeft bepaald en mevr. To Verspa-Peeters, die al tien jaar op de kampen als hoofdkokkin de culinaire scep ter zwaait. Dokter J. Lyna, destijds archivaris van Bel gisch Limburg schonk mij in de jaren veer tig een opstel van zijn hand over de schut tersgilden. Bij gelegenheid van de viering van onze schutterij is het de moeite wel waard het een en ander daaruit over te nemen. Niet alleen op onze huidige schutterijen, ook op haar geschiedenis heeft de folklore beslag gelegd, want geen instelling weerspiegelt be ter de uitbundigheid van het Vlaamse (en Limburgse) volksleven. Geen gilde van deze aard werd er ooit opgericht, of zijn overheid zorgde er steeds voor dat het goede bier er kwam op tijd en stond, dan eens in afge meten hoeveelheid, dan weer in overdadige overvloed. En wanneer het bier in de bekers schuimt, vlamt de levenslust van de rasechte Vlaming (en Limburger) op tot een losse, onstuimige vrolijkheid. Het gilde bemoeide zich trouwens met haast alle gebeurtenissen van het leven, met huwelijk en overlijden, met processie en openbare feestelijkheden: het organiseerde schietspelen en zijn omme gangen met hun meeslepend tromgeroffel, vaandelgezwaai, de zwierige opmars van de schutters, met tabbaard en kaproen, spet terden van jolijt, van kleur en levenslust. De verkiezingen voor de gemeenteraad zqn weer een hele tijd voorbij. De raadsleden die nu het gemeentebeleid gaan bepalen hebben hun derde raadsvergadering achter de rug. Van lijst 4 hebt u vermoedelijk een hele tijd weinig gehoord. Deze lijst die ontstaan is uit protest tegen de ondemocratische werkwijze van enkele Baarlonaren is nog steeds actief. Daar we niet binnen-parlementair kunnen op treden is dit wel buiten-parlementair moge lijk. De opzet is nu dat we de politiek in onze gemeente zo objectief mogelijk volgen en hierover de inwoners van onze gemeente dui delijk informeren. We gaan alle raadsverga deringen zorgvuldig volgen, 't Komt vaak voor dat een verslag van een vergadering erg een zijdig wordt gegeven. (Joker? Joker? Joker?) Het valt ook op dat raadsleden tijdens een vergadering in alle talen zwijgen. Al deze dingen gaan we in groepsverband volgen om over drie jaar een duidelijk inzicht te heb ben in gemeente zaken. Eenieder die belang stelling heeft om met ons de „politiek" te volgen, is van harte welkom. Dat er wat samenwerking betreft nog heel wat mis zit, blijkt wel uit de laatste raads vergadering. Je zou er een boek over kun nen schrijven. De agendapunten leverden op een enkele uitzondering na niet veel proble men op. In de rondvraag hadden de heren Hoezen, Hermans, Timmermans, Stoks en Watervoort enkele vragen. De vragen van Stoks over kruispunt „de Molen" leverden 'n fel debat. Het betoog van Stoks rammelt vol gens de voorzitter van onjuistheden. Deze me ning werd zondermeer door een raadslid ge deeld. Deze volksvertegenwoordiger rea geerde luid en emotioneel door een aantal kritische opmerkingen te maken op raadslid Stoks. Verder had dit raadslid kennelijk pro blemen met enkele toeschouwers op de „pu blieke tribune". Volgens hem was de herder met schapen in de raadszaal aanwezig, (die de schoen past trekt hem aan). Na deze scene werden er weer vragen ge steld. Naar onze mening heeft de voorzitter deze vragen niet begrepen daar er een heel verhaal werd verteld wat niets met de ge stelde vraag te maken had. Hierop volgde weer een hele discussie. De voorzitter was van mening dat de rondvraag niet bestemd is om het college verwijten te maken maar voor vragen te stellen en gaf het woord aan het daarop volgende raadslid in de rondvraag. Het zal ons bijzonder interesseren wie de Joker te zijner tijd in ontvangst mag nemen. (Zie commentaar in „Op den Baum".) Lijst 4. Gans de bevolking van hoog tot laag deed eraan mee. Gaan we echter hoger in de geschiedenis van zijn wezen terug, dan moeten we vaststel len dat die sprankelende volksvreugde en 't losbandig gedoe van de schutters slechts uit de 16e eeuw 'dateren. Tot omstreeks 1500 waren de voetboog, handboog- en kloveniers- gilden militaire, behoorlijk afgerichte troepen, die een zeer ernstige rol hebben vervuld in het gemeenteleger. Omdat zij steeds vooraan stonden waar gevaar dreigde, hebben we ons geoorloofd de periode tot in het begin der 16e eeuw, het heldentijdperk van onze schut tersgilden te noemen. We bedoelen uitsluitend de stedelijke gilden, omdat alleen zij sporen achterlieten in onze middeleeuwse geschiedbronnen ëS dat zij de landelijke instellingen zijn voorafgegaan. N.B. Merk wel dat onze oudste schutterij volgens een akte, verleden voor de Schepe nen in Kessel, in volle bloei was in 1449, dus in het heldentijdperk der schutterijen. Ons gilde moest de Heer van Baario volgen in de strijd en zich van paarden en wapens voorzien. P. Thijs. 't Was louter onzin de schutterijen te laten opklimmen tot bij de Germanen. Hun statuten wijzen duidelijk uit hoe nauw de instelling verbonden was aan het middeleeuwse ge meenteleger. In omwalde steden en bij ver sterkte kastelen waren geoefende mannen no dig om op het gevechtsterrein de wapens te hanteren waarmee ze werden bestookt. De schutters waren de voorste bij de aanval, en de laatste bij de aftocht. Tot zover een geschiedkundige bijdrage voor het feest van onze schutterij. P. Thys. S.S.S. Feestprogramma. Jong Nederland Maasbree heeft 'n uitgebreid feestprogramma samengesteld, dat op zondag 10 november start met een receptie in feest zaal Jo Niëns van 12.00 tot 13.30 uur. Op woensdag 13 november is er een grote reünie in zaal Peeters-Linssen, die om 20.00 uur begint en waarvoor alle oud-aalmoeze niers, oprichters, oud-leiders en leidsters en le andere (oud) medewerkers zijn uitgenodigd. Op zaterdag 16 november op de ouderavond zullen de afdeling jongens en meisjes de ou ders een gevarieerd avondprogramma aan bieden, dat verzorgd wordt door leden, leid sters, leiders en de ouders. Deze avond be gint om 19.30 uur in zaal Wijnands. Maandag 18 november krijgen de leden (zo wel jongens als meisjes) in zaal Wijnands om 19.00 uur de spannende science-fictionfilm „de Apenplaneet" (Planet of the apes) aan geboden. Een disco-avond in het Maf-centrum besluit op vrijdag 22 november de jubileum- aktiviteiten van Jong Nederland. De avond in het Mafcentrum begint om 19.30 en eindigt om 23.00 uur. Eeuwfeest Opbrengst fancy-fair. We moeten toegeven, dat we nog steeds met onze oren staan te flapperen, sinds onze secretaris-penningmees- ter de eindstand berekende. Houdt u zich nu eerst even vast en flapper dan maar rustig mee. Netto fancy-fair - vlooienmarkt Giften P 16.821,96 4.600.— Totale opbrengst actie 21.421,96 Hier hebben we geen woorden voor. Wij flap peren slechts. Welke uniformen? Het spreekt vanzelf, dat de leden van de schutterij hierin hun woord je zullen meespreken, want zij zullen ze gaan dragen. Even vanzelfsprekend is het, dat de Baarlose bevolking hierover zal worden ge raadpleegd, want zij heeft ze betaald en zal ze de schutterij aanbieden. We stellen u voor, Sint-Nicolaas komt binnenkort weer ons landje bezoeken. Alle kinderharten kloppen nu reeds sneller bij 't horen of zien van deze goed heilig man. Ook uw en onze harten zullen sneller kloppen in deze drukke tijd. Daarom willen wij er nu vast op wijzen, dat er in „Midden-Limburg" extra aandacht zal worden besteed in tekst- en adver tentiekolommen in de komende weken voor Sint-Nicolaas. Graag zullen Wij de adverteerders behulpzaam zijn, door middel van een telefonisch of persoon lijk onderhoud. Bedenk wel: de tijd gaat snel, wacht niet tot 't laatste moment. Liefst al op maandag opgeven. U kunt ons bel len op nummer 04760 - 1980. „OP DEN BAUM" om binnenkort een openbare veradering te beleggen, waarop we ook specialisten op dit gebied zouden kunnen uitnodigen. Tentoonstelling. In het kader van het eeuw feest zal in kasteel d'Erp een tentoonstelling worden gehouden over het schutters- en gil- dewezen en de invloed daarvan op de his torie der beide dorpen onzer gemeente. We verzoeken eenieder die iets heeft wat daarin kan worden opgenomen, zich in verbinding te stellen met leden van de schutterij of met leden van ons comité. Alles wat maar enigs zins verband houdt met een der schutterijen kan worden gebruikt, zoals geschriften, af fiches, advertenties, bidprentjes, foto's, pren ten, oude uniformen of gedeelten daarvan en verder alle denkbare schutterij-attributen. Alles blijft natuurlijk uw eigendom, tenzij u het aan de schutterij wilt schenken. Wan neer u oude geschriften niet graag in bruik leen geeft, kan er een fotocopy van worden gemaakt. In verband met deze tentoonstelling hadden we reeds een gesprek met bestuurde- ren van „St. Martinus" Maasbree en van „St. Antonius-Urbanus" Baario, die hun vol ledige medewerking toezegden. Het schutterij-museum te Hoensbroek heeft interesse in alle edities van „Op den Baum" waarin publicaties voorkomen onder „eeuw feest schutterij St. Antonius-St. Petrus, Baario". Wij zijn hun graag ter wille, maar we missen de edities van 16, 23 en 30 augustus. Ook de uitgevers van dit blad kunnen ze ons niet meer bezorgen. Wie helpt? Via „Op den Baum" zullen wij u op de hoogte blijven houden van alles wat met het eeuw feest samenhangt. i Werkcomité 100 jaar St. Antonius-St. Petrus, ZUSTER CYPRIANA VAN WYLICK. Op 29 september schreef zuster Cypriana van uit Kokonao: „gisteren ontving ik het be richt uit Heerlen dat de 1.330,— zijnde mijn aandeel uit de afscheidscollecte, overgemaakt zijn. Allemaal nog heel hartelijk dank!! Ik ben hier al weer goed gewend, ook al is de overgang de eerste weken erg groot. Veel groeten van mij aan iedereen". Via de dag- en weekbladen, radio en tele visie bent u de laatste weken uitvoerig ge ïnformeerd over het vele werk van het Rode Kruis. Tevens werd u hierbij gevraagd om uw steun, door lid te worden. In Maasbree en Baario zijn voor dit doel enkele weken geleden huis-aan-huis contributie-betaalkaar ten gestuurd. Dat het werk van het Rode Kruis ook in onze gemeente hoog wordt eg- waardeerd blijkt wel uit de tot nu toe bin nengekomen contributie Indien u de betaalkaart nog niet hebt inge vuld, dan vragen wij u, doe het alsnog. Velen zullen u dankbaar zijn. De stand van dit fonds is: 1.460,66. Wilt u nog wat extra's kwijt voor uw eigen missionarissen dan kan dit altijd via de RA- BO-bank. - Binnenkort zullen er enkele pakketjes, be kostigd vanuit dit fonds, verstuurd worden naar pater Antoon Janssen en naar Mgr. Thijssen. Zuster Magdalena v.d. Raay zal sa men met de dames van de handwerkclub voor 't Rode Kruis deze pakketjes voor ver- vuur-r-wa-cfid. maken. Wij hopen nu maar zending gereed maken. Wij hopen hu maa'i dat deze verrassingspakketjes goed „over" zullen komen!! - Pater Harry Janssen en zuster Cypriana ontvangen vanuit dit fonds „Op den Baum". - Zuster Beatricia Jacobs en zuster Imelita Jacobs, ontvangen elk de waarde van zo'n pakket op hun bankrekening. Zij kunnen dan dit bedrag zelf besteden in hun eigen ver blijfplaats. KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN. De mensen van het P.M.C. hebben afspraken gemaakt om de „post" voor de missionaris sen samen, of alleen te verzorgen. Zij schrij ven namens het missiecomité. Misschien zijn er wel Baarlose mensen die het leuk vinden zelf te schrijven. De namen en adressen zijn: 1. Zuster Imelita Jacobs, C.M. Mariënberg. P.O. WEWAK. Austr. New. Guinea. 2. Zuster Beatricia Jacobs, B.P. 87. Kananga Kazaï, Occ. Rep. du Zaire. 3. Zuster Cypriana van Wylick, e/o. A.M.A. Sentani. Kokenao. Irian Barat, Indonesia. 4. Pater Harry Janssen, De La Salie Col lege. 2401 Taft Avenue. Manilla. Philippines. 5. Mgr. A. Thijssen, Keuskupan, Denpasar. Dij. Rambutan 21, Kotakpos 81. Denpasar- Bali. Indonesia. 6. Pater Antoon Janssen, Pasturan Oinlasi, Kupang - Timor, Indonesia 7. Broeder Amandus van Neerven, Catholic Mission, Alexishafen. Papua, New Guinea. Juist bij gelegenheid van Kerstmis en Nieuw jaar zijn ook hun gedachten bij ons, de men sen die het zogenaamde thuisfront vormen. Laat hen niet in de steek. Geef ze door uw kaart met een Kerstwens of" liever door een brief, wat geestelijke steun om het werk vol te houden!! Heus, ze kijken er naar uit en het doet hun goed te weten, dat wij hier in Baario aan hen denken. Was het vorig jaar nog, dat Mat meer in tijd bommen geïnteresseerd was, nu schijnt, na bijna een jaar van diep stilzwijgen, zijn in teresse omgeslagen te zijn in het jokeren. Jammer, dat hij sindsdien de kijk „op het spel" wat verloren blijkt te hebben, anders konden wij nu beslist een goede joker inzet ten. Nu kunnen wij hem slechts als een onder de tafel geschoten joker beschouwen. Feit blijft; Mat, weet precies waar de schoen wringt. Mat, gaat op gefluister te werk. Mat, spreekt weer in de meervoudsvorm. Mogelijk blijft; Mat, mag binnenkort op hoog niveau „de joker uithangen". Wat meer serieus; Weinig sportief vinden wij het dat hij blijk baar alleen met een zeer sterke maat „aan het spel" wil deelnemen, getuige zijn opstel ling achter recente bestuurlijke uitspraken. Daarom Mat, hou je liever nog even buiten spel, dan mag je van ons over enige tijd, op de goede afloop van de reconstructie, in café de Molen weer mee komen jokeren. Het Aktiekomitee Wij willen er nogmaals op wijzen, dat het stor ten van aardolieprodukten en giftige stoffen op de vuilnisstortplaatsen te Maasbree en Baario ten strengste verboden is. De openingstijden voor deze stortplaatsen zijn: maandag t.m. vrijdag van 8.30 - 12.00 uur van 13.30 - 17.00 uur zaterdae zaterdag Bonnen voor het storten van huisvuil boven 1 kubieke meter kunnen ook afgehaald wor den op de hulpsekretarie te Baario op maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.15 uur tot 17.15 uur en op woensdag van 9-12 uur. Onder deze titel schreven wij vorige week, dat het Landelijk Pastoraal Overleg vraagt de voorstellen over gezinsgebed handen en voeten te geven. We lanceerden de vraag: Zou het nut hebben eens in groepjes samen te komen- b.v. via de vrouwenorganisaties om over dit alles te praten. Een reactie bereikte me: Is het niet beter om -in plaats van over bidden te praten- 't samen te doen? Hoe goed deze reactie ook is: in het doen ligt voor velen juist een moei lijkheid, die doorgesproken dient te worden. Ondertussen worden heel wat hulpmiddelen voor gebed aangeboden. Voor jongeren is een soort „mantraposter" uitgekomen, die door af beelding en tekst tot bezinning uitnodigt. 3,50) Er kwam een boek uit: Ga weer eens bidden, 10,—) Het gaat niet direct over „handjes vouwen en oogjes toe". (Voor ouderen een dierbare herinnering aan een overleden moeder, "maar voor jongeren een gezegde waar ze zich tegen afzetten). Het boek biedt vele nieuwe mogelijkheden tot ge bed: zen-meditatie, bidden met je handen, beeld-meditatie, dans-meditatie, etc. Tegen de Advent geven de Nederlandse bis schoppen een brief uit over: Bidden, 1,25) Aansluitend hierop worden zg. Doe-boekjes uitgegeven, 1,—) Het eerste verscheen on der de titel: Bidden met onze kinderen, door W. Al. Verder zijn er mensen die vinden dat de Bijbel een boek is om te horen. Welnu, er is een z.g. Luisterbijbel uitgekomen. Op de band (cassette) zijn om te beginnen opgeno men: het Joannes-evangelie (2 banden), de brieven aan de Galaten en aan de Efeziërs en een keuze uit de psalmen. 15,— per bandje). Naar aanleiding van de brief van de bisschoppen hebben deskundigen op het ge bied van gebed en spiritualiteit voorgesteld: - het is waardevol dat weer enkele formule gebeden van buiten worden geleerd: Onze Vader, Wees gegroet, Credo. - het is de vraag of gebed en meditatie in de school-katechese geen grotere plaats dient in te nemen. - is het niet belangrijk gebeds- en medita tiegroepen te vormen van een aantal gezin nen die een bepaalde relatie tot elkaar heb ben. Er is een gebedskaart verkrijgbaar (25 cent), waarop: Onze Vader, Weesgegroet, Credo, en kele gebeden vóór en na tafel, een ochtend en avondgebed, een gebed in het verkeer. Doen we er samen wat aan? Bij het bestellen willen we graag behulpzaam zijn. G. v. Winsen cm. Missiehuis, Panningen. Woensdag 13 november a.s. organiseert MVC weer een kienavond in zaal Wijnands. Aan vang 20.00 uur. Opnieuw is de presentatie in handen van kienexpert de heer Geurts. Be langstellenden wordt, gezien de ervaring van de vorige keer, aangeraden tijdig aanwezig te zijn. Er is voor een fantastisch prijzenpakket gezorgd. Zondag a.s. 10 november organiseert drum band Maasbree in café-zaal J. Peeters-Lins sen een kienavond. Aanvang 20.00 uur. Er zijn 22 hoofdprijzen zoals: poefbed, koffiezet apparaten, wollen dekens, draagbare radio's, levensmiddelenpakketten etc. etc. Een gewel dig prijzenpakket. Het zal ongetwijfeld zeer druk worden, zodat op tijd komen geraden is. De gezamenlijke standsorganisaties in Maas bree hebben het verheugend bericht ontvan gen dat op zondag 1 december St. Nicolaas met zijn gevolg een bezoek zal komen bren gen aan de kinderen in deze gemeente. Om deze dag tot een echt kinderfeest te laten slagen, hetgeen natuurlijk veel geld kost ,zal in de week van 11 tot 18 november een huis-aan-huis inzameling worden gehouden, zodat St. Nicolaas dan bij zijn bezoek aan alle kinderen een leuke verrassing kan mee geven. De gezamenlijke besturen rekenen op de goodwill van de gehele Maasbreese be volking, voor dit mooie kindergebeuren. Wij komen hierop nader terug in „Op den Baum". ORANJE-KOMITEE BAARLO A.s. zondag, 10 november, zal weer het tradi tionele St. Maartensfeest gehouden worden voor de schoolgaande jeugd te Baario. Om 5 uur is verzamelen op het Marktplein, van waar zal worden afgemarcheerd naar de tros- hoop, die opgestapeld ligt aan de westkant van de Hertog van Gelrestraat, nl. het onbebouw de gedeelte tussen deze straat en de bejaar- denwoningen.De fakkeloptocht zal begeleid worden door Fanfare Eendracht en het Trom melkorps. Nabij de brandstapel zal weer het traditionele spel plaatsvinden, waarbij St. Maarten te paard een deel van zijn mantel aan de arme bedelaar zal schenken. Na afloop zullen alle kinderen t.m. de zesde klas van de basisscholen getrakteerd worden. Deze traktatie zal plaatsvinden in basisschool De Sprunk. Het komitee verwacht zoals dit nog steeds het geval is geweest een groot aantal ouders met de kinderen in de optocht en wenst allen veel plezier aan dit gebeuren. Het Oranje Comité GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 - 1331

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1