Jeugdplan Voetbalclub Baarlo van start Meer ruimte voor winkeliers Bibliotheek Maasbree Bibliotheek Baarlo De Miva in Baarlo GUTAX (ATTENTIE !!l Lotto en toto van start Danscnrsns te Helden Dansschool H. MOOKS NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 6 september 1974 Schutterij St. Antonius en St. Petrus Baarlo Van het Gemeentebestuur üiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiuuiii i I Nummer 22 Beginners - Gevorderden - Gehuwden M.W. TEEUWEN 5? a iiiiiniiiimmiiiiiniiiiiTiiimiiiiiiiiiiiiifiii Uitgave: Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 15, DEN BAUM 7e JAARGANG Het is koud, het waait, en het zal gaan rege nen. Op het sportcomplex van De Berckt is de jeugdtraining op deze herfstachtige woens dag echter in volle gang. Tevreden komt een jeugdleider terug van het veld in de kleed kamer. „Het ging lekker fanatiek" consta teerde hij tevreden. Trainer Henk Rayer is het met hem eens. De jongens willen stevig aangepakt worden, en draaien dan ook voor 100°/o mee. De inzet, speciaal van de jongens die al een jaar of twee de lagere school heb ben verlaten, is groot: ze willen zich uit leven in het spel om hun energie kwijt te raken. Hun aandacht voor de technische kan ten van de sport wordt minder, onder andere door hun onregelmatige lichaamsgroei, die de harmonische beweging niet meer zo makkelijk toelaat. THEORIE EN PRAKTIJK Dit stukje theorie staat min of meer in het boekwerk dat de afdeling jeugd van de Baar- lose voetbalvereniging het licht heeft doen zien. In dit verhaal wordt uit de doeken gedaan wat men dit seizoen wil beginnen: een meer gerichte training van de jeugd, met als hoofddoel de opvang van de jeugd via het spel, en als nevendoel het opleiden van voet ballers. Min of meer vaag is dat natuurlijk steeds het geval bij een beetje functionerende voetbalclub, ook vroeger bij Baarlo. Sinds een jaar ongeveer zijn de huidige plannen voor de dag gekomen. Het begon met de jongste groepen, de E- en D-elftallen. Deze jonge knapen veroorzaakten in zoverie een probleem doordat zii een wezenlijk andere groep bleken te vormen dan de groep van b.v. 12 tot 15 jarigen, en het bleek dat een aparte aanpak nodig was. Bij het zich hierover bezinnen kwam er voor de dag dat niet alleen deze groep op een aparte manier aangepakt moest worden, maar dat iedere leeftijdsgroep eigen mogelijkheden en problemen heeft. Zoiets vind je natuurlijk in ieder opvoedkundeboek, maar dan is de weg naar het voetbalveld soms nog erg lang. VOETBALSCHOOL Uit deze theoretische gegevens ontstond een overzicht van wat met bepaalde leeftijds groepen kan gebeuren. Bijvoorbeeld voor de 8-jarigen is het geconfronteerd worden met regels al een heel ding. De tienjarige ont dekt de wereld, is taai en leert makkelijk nieuwe bewegingen aan. Door de physische groei is d£ 13-jarige onrustiger, agressiever geworden, maar zijn uithoudingsvermogen neemt sterk toe. De 16-jarige keert weer terug naar de techniek, die hij als tien-jarige geleerd heeft. Dit beseffen en het uitvoeren is nog niet hetzelfde. Bovendien gaat er veel werk zitten in het voorbereiden en het uit voeren ervan. Voetbalclub Baarlo was wat de jeugdafdeling betreft in de gelukkige om standigheid dat er rondom trainer Jan Schou- ren een grote groep enthousiaste en bekwame jeugdleiders werkten, voor het merendeel ge diplomeerd. Deze werden enthousiast over het project. In Henk Rayer werd de trainer ge vonden die over de tijd en de mogelijkheden beschikte om het in praktijk te kunnen bren gen. HENK RAYER Hij is met zijn 25 jaren een van de steunpila ren van het eerste elftal van Blerick, maar beschikt daarnaast over 't ClOS-diploma en het B-diploma van de KNVB. Verder studeert hij voor de akte LO lichamelijke opvoeding, waardoor hij onderwijsbevoegdheid heeft. Hij geeft dan ook les aan de LTS in Venlo. Hij beschikt echter ook over voldoende tijd om dit werk te doen, dat voor hem ook deel uit maakt van een persoonlijk plan omtrent zijn eigen toekomst. De bedoeling is natuurlijk om eens het A- diploma te halen. Daarvoor dien je ervaring als trainer te hebben. Je kunt dan naar een of andere club gaan en daar senioren gaan trainen. Financieel vaak niet onaantrekkelijk. Henk Rayer stelt echter: „Je moet het vak niet alleen van onder af leren, maar je moet alle schakels kennen. Als je nu bij senioren begint, zul je waarschijnlijk nooit iets over jeugd leren". Daarvandaan dat hij graag in haakte op het Baarlose plan om vanuit de phvsieke en psychische gegevens het voetbal- bedrijven van de jeugd te gaan benaderen. VERSCHILPUNTEN Wat is nu concreet het verschil met vroeger? Vroeger was er een trainer, die zich met diverse elftallen bezig hield, vooral natuur lijk met de A-selectie, ook echter met de rest. Er waren leiders voor de diverse elftallen, die via ervaring en hun jeugdleidersopleiding bepaalde ideeën hadden over trainen, die ech ter nogal eens verschilden. De benadering was vooral intuitief. Nu wordt er voor iedere groep gericht ge traind, uitgaande van de bekende gegevens over de verschillende leeftijdsgroepen. Iedere veertien dagen krijgt Henk Rayer ieder elftal in handen, de andere week traint de juegd- leider. Deze is echter ook aanwezig bij de training van Henk Rayer. Dat heeft voor de jeugdleider het voordeel dat hij daaruit nieu we ideeën kan opdoen voor zijn eigen trai ning. Deze training wordt dan ook zorgvul diger voorbereid, domweg omdat de jeugd leider mee inspiratie en dus ideeën gaat krij gen. De trainingen zijn dus allen aangepast aan de leeftijdsgroepen. VRIENDENGROEP Zonder het voortreffelijke stel jeugdleiders die voordien onder Jan Schouren al veel ge leerd hadden en zich van harte hadden in gezet, en zonder de min of meer wetenschap pelijke aanpak van Henk Rayer was dit ech ter niet mogelijk geweest, stelt de voorzitter van de jeugdcommissie, Piet Cootjans. Hij wijst het idee „bestuur" af: er is hoogstens iets dat op een dagelijks bestuur lijkt, maar praktisch alles wordt op de jeugdleidersver- gadering doorgesproken, waar de 28 leiders, in leeftijd variërend van 19 tot 40 jaar, trouw aanwezig zijn. Die zelfde vriendenband be staat in de elftallen. Die vriendschap wordt ook bevorderd door het feit dat er tijdens het seizoen in principe geen verschuivingen plaatsvinden in de teams. Alleen in uiterste nood, ook bij A-l. Overgang naar het eerste seniorenteam geschiedt in overleg met trainer van Eist en trainer Rayer; de laatste voorziet ook daarin geen proble- men.„Als het nodig is, en de knaap is er voor geschikt, dan gaat hij - als het moet - naar het eerste", wordt gesteld. Bij de jeugdelftallen staat de vorming, niet de prestatie voorop, althans bij de begelei ding. Bij de jongens zelf is dat vaak anders, natuurlijk. Maar ook dat staat in de vaklit teratuur die de basis is voor dit zeer belang wekkende rapport van de Baarlose voetbal vereniging. De 170 soelers van de jeugdafdeling varen er in elk geval wel bij. En de ouders kunnen gerust zijn over de wijze waarop hun zoon wordt aangepakt. Ze zullen trouwens deze week nog een bezoek krijgen van de juegd- leider van hun zoon, waarbij ze het „Jeugd- plan Baarlo" zullen ontvangen. Dank zij de gemeentesubsidie en de steun van de Stich ting Sport- en Recreatiegebied De Berckt, die beiden veel gedaan hebben om dit mogelijk te maken, maakt deze jeugdafdeling een ware bloeiperiode door, met enthousiaste leiders en spelers. Of daar een Cruijf of een Neeskens uit voortkomt, is dan niet belangrijk meer. Frans Stoks Eeuwfeest De voorbereidingen op de fancy-fair komen goed op gang. We hebben overgeschakeld op de tweede versnelling. Ook de reacties ko men nu in een hoger tempo los, zodat we nu wel kunnen stellen dat de opzet zal slagen. Plantenkwekerij V. te Baarlo schonk 5000 slaplanten in perspot. We hebben ze gere gistreerd in de categorie planten, bloemen, groenten, fruit, vis, wild en gevogelte, zijnde componenten van ons zogenaamde „groene plan", waarover later meer. S.V. Baarlo een afkorting van „Schietvereni ging Baarlo", die in de volksmond ten on rechte wel eens oneerbiedig „de revolverclub" wordt genoemd, heeft ons beloofd dat ze de schiettent verzorgt. Dat zit dus „in mans- luu heng". Lei en Sef zullen de dorstigen gaan laven. Hoe, dat is nog niet met zekerheid bekend. Vast staat, dat ze het weer op zeer originele wijze zullen doen en dat het verstrekte vocht zeer edel zal zijn. Het derde elftal, dat nu „het vijfde" wordt genoemd - we weten niet of dit een degra datie of een promotie inhoudt, maar we hou den het op 't laatste - zal weer op traditionele maar toch nieuwe wijze een vlooienmarkt op Kennedyplein 1, tel. 1786. Met ingang van maandag 2 september 1974 zijn de uitleenuren gewijzigd. De nieuwe uit leenuren zijn voor volwassenen Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.30 uur 14.00 - 15.30 uur 16.00 - 17.30 uur 14.00 - 15.30 uur 18.00 - 20.30 uur 15.30 - 17.30 uur 15.30 - 17.30 uur 14.00 - 15.30 uur 15.30 - 17.30 uur dinsdag woensdag vrijdag voor jeugd maandag dinsdag woensdag vrijdag Voorleesuurtje voor kinderen tot 8 jaar woensdag 15.30 - 16.00 uur Kwistbeeklaan 1, tel. 1716. Met ingang van maandag 2 sept. 1974 zijn de uitleenuren gewijzigd. De nieuwe uitleen uren zijn voor volwassenen maandag dinsdag woensdag vrijdag 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.30 uur 14.00 - 17.30 uur 14.00 - 17.30 uur 14.00 - 17.30 uuri* 19.00 - 21.00 uur voor jeugd maandag 14.00 - 17.30 uur dinsdag 16.00 - 17.30 uur woensdag 14.00 - 16.00 uur vrijdag 16.00 - 17.30 uur Voorleesuurtje voor kinderen tot 8 jaar woensdag 13.30 - 14.00 uur in zaal Kubke te Helden-Dorp, Molenstraat. Opgave en inlichtingen op zondag 8 september a.s. van 11.30-12.30 uur alsmede bij aanvang op maandag 9 september a.s. om 7 uur n.m. Roermond, telefoon 04750-13431. touw zetten. Ruim dus Uw oude spullen niet op bij de kermisschoonmaak. Ze brengen straks geld op. Een zekere Pietje, die veel van bloemen af weet, zal daar op mysterieuze wijze mee gaan goochelen. Hoe? Dat blijft ook voor ons een verrassing. Matje en Lei, de meesters van het ronde blad zullen ons met hun volle inzet en draagkracht terzijde staan. Tuinbouwvereniging Baarlo geeft ons gratis kisten, pallets en ander stellagemateriaal in bruikleen. Ze zullen ons ook niethamers en nietjes lenen voor het geval dat iemand zich geroepen zou voelen om papier en plastic be schikbaar te stellen teneinde een en ander aan te kleden. Maar daar hebben we wel vertrouwen in. (Wordt vervolgd) Werkcomité 100 jaar St. Ahtonius en St. Petrus van het gemeentebestuur. Op 1 september j.l. is de initiatiefwet van de Tweede Kamer-leden Geurtsen en Van Schaik tot wijziging van de Wet op de Kansspelen in werking getreden. Op een van de wijzi gingen zullen wij hieronder ingaan terwijl de andere wijziging in een volgende aflevering ter sprake zal komen. Vergunningen voor het houden van winkelweekacties worden niet meer verleend door 't college van burgemees ter en wethouders of door de Minister van Justitie. Volgens de nieuwe wet kan de KA MER VAN KOOPHANDEL vergunning ver lenen voor het houden van een winkelweek^ actie. Een uitzondering daarop wordt hier onder beschreven. Onder winkelweekakties worden verstaan die kansspelen, die voor bijzondere gelegen heden en ten hoogste tweemaal per jaar voor een beperkte periode van ten hoogste vier weken worden georganiseerd door een groe pering van tien of meer ondernemers of fi liaalhouders in de detailhandel, het ambacht of het horecabedrijf, die in een gemeente of in aan elkaar grenzende gemeenten hun be drijf uitoefenen. Onder „detailhandel" wordt ook begrepen de ambulante handel (markt-, straat - en rivierhandel). Het gaat hier om ac ties, die worden opgezet door een groep on dernemers uit het midden- en kleinbedrijf om daarmee een betere klantenbinding te verkrij gen, om de aandacht op hun winkelcentrum te vestigen, of om de concurrentiekracht te genover andere bedrijfsvormen te verhogen. Bijzondere gelegenheden kunnen zijn de va kantieweken, de St. Nicolaastijd, de opening of het jubileum van een winkelcentrum, het gereedkomen van langdurige reconstruc tiewerkzaamheden, speciale buitenlandweken en dergel. gelegenheden. De winkelweekac tie wordt georganiseerd door een groepering van tien of meer ondernemers of filiaalhou ders in de detailhandel, het ambacht of het horecabedrijf. Eenzelfde groepering mag ten hoogste tweemaal per jaar een winkelweekac tie houden. Een actie mag maximaal vier we ken duren. Het kan gebeuren dat één onder nemer meer dan tweemaal per jaar aan een winkelweekactie deelneemt, maar dan moet hij wel tot verschillende groeperingen beho ren. Als voorbeeld kan worden genoemd de boekhandelaar, die meedoet aan twee acties van het winkelcentrum waarin hij is geves tigd, aan een landelijke winkelweek van boekhandelaren en aan een Franse week, die in zijn stad wordt georganiseerd. De „groe pering" kan dus bestaan zowel uit onderne mers van verschillende branches in dezelfde wijk of plaats of in enkele aan elkaar gren zende gemeenten, als uit ondernemers van dezelfde branche die zijn gevestigd in één ge meente of in verschillende, aan elkaar gren zende gemeenten. De kerkmensen van de Kerk Baarlo lieten weer niet verstek gaan bij deze aktie (de tweede in veertien dagen)De Miva, de Mis sie Verkeersmiddelen Aktie, is ook door onze hulp weer in staat een gunstig antwoord te sturen naar één van de aanvragers in de der de wereld, die met 'n groot transportprobleem zat. Het bedrag opgehaald aan de kerkdeur bedroeg 1.718,94. Een geweldig bedrag! Een stuk nieuwe hoop! Een stukje van een op lossing van een vervoersprobleem voor de een of andere ontwikkelingshelper! Een steuntje in de rug, van ONS. Stukjes uit brieven van missionarissen bewijzen ons hier, hoe blij ze zijn met onze hulp, hoe zij op ons het Thuis front, rekenen, hoe zij juist door onze hulp in staat gesteld worden, de kerk daar, bij de mensen thuis te brengen. „Het was met de nieuwe landrover een aan gename verrassing te bemerken, dat onbe gaanbare wegen plotseling begaanbaar ble ken". J. Retera. Centr.Afrika. „Hoewel wij hier elke dag geconfronteerd worden met de armoede en de meeste men sen slechts met heel veel moeite het aller noodzakelijkste bij elkaar krijgen, ben ik toch niet blind geworden voor de inspanning die hardwerkende mensen in Nederland zich getroosten. Juist op hen doen wij missionaris sen telkens weer een beroep bij de regelmatig terugkerende akties. Ik wil het als mijn plicht beschouwen om door goed gebruik van de motor en de inzet van mijn krachten het geld van mijn weldoeners vruchtbaar te maken". „U kunt begrijpen, dat ik blij ben met Uw hulp. Zo zal ook mijn gemoed er wel bij va ren, en zal ik minder sakkeren als ik op Gods ongebaande akkers rijd". C. Schouten, Cameroun. ,,'ik weet, dat dit geld voor de auto de goede wil en het geloof vertegenwoordigen van velen in Nederland in ons werk hier." J. Joosten, Brazilië. BRIEF VOOR BAARLO VAN ZUSTER CYPRIAN A VAN WYLICK. Heerlen, 26 augustus 1974. Beste mensen van Baarlo, Enkele uren voor mijn vertrek nog even naar Baarlo om U allemaal heel, heel hartelijk te danken voor Uw gulle bijdrage in de Kerk. Wij, Pater Janssen en ik, hadden dit niet dur ven hopen, nu U zo in de moeilijkheden zit GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, Maasbree telefoon 04765 -1331 door de hagelbui enz. enz. Het geld van U wil ik besteden aan zinken platen voor de huizen van onze mensen in Agimugah, in Irian-Jaya. Iedere plaat kost met de opvoer erbij 10,- Voor ieder huis zijn 50 platen nodig. En om dat de opbrengst van de kerkkollecte door Pater Toon en mij zou worden gedeeld krijg ik dus 1330,—. Door Uw hulp krijgen drie mensen een dak boven hun hoofd: „Een goed huis om in te leven". Namens deze mensen een hartelijk „dank u wel!" Wij wensen u alle goeds en zullen U van onze kant niet verge ten. Hartelijke groeten aan alle Baarlose mensen, aan alle mensen van het Missie comité, en ik laat nog wel iets van mij ho ren. Tot over vier jaar. Zuster Cypriana van Wij lick. p.o A.M.A. Sentani. Kokonao. IRIAN-BARAT. Indonesia. Fonds Baarlose Missionarissen - Ontwikke lingshelpers. Door een gift van 50,-- door N.N. Baarlo, is de stand van ons fonds gekomen op ƒ1.470,81. Bedankt Vanuit dit fonds kan dan weer vakantiegeld gegeven worden aan onze eigen missionaris sen. Het streven van het P.M.C. is om in 1975 het bedrag te verhogen tot 500,--. In deze dure tijd is vijfhonderd gulden nog niet veel, het is zo op! Vanuit dit fonds worden ook de abonnemen ten en verzendkosten van „Op den Baum" be taald voor enkele missionarissen. Zij vinden het fijn om „De Baum" te lezen en blijven zo eits meer op de hoogte van het wel en wee van Baarlo en Maasbree. Ook zuster Cypriana zou dit blaadje graag ontvangen. Tot nu toe las zij het Heidens blad, samen met een mede zuster. Hopelijk kunnen er ook weer enkele pakket jes verstuurd worden met wat „extra" erin. Volgens Pater Toon Janssen is „iets" van de inhoud van zo'n pakket een geweldige hulp als je van een dienstreis, doodmoe en wat neergeslagen thuiskomt, in een leeg huis Een pakje soep, een rokertje, wat lekkers enz. pept je dan weer wat op. Zoals u weet kunt u uw bijdrage, groot of klein, altijd kwijt in ons fonds, via de Rabobank Baarlo. Namens onze eigen mensen, alvast bedankt!! Comité voor Missie en Ontwikkelingssamen werking Baarlo. VOOR AL UW TAXI-RITTEN DAG EN NACHT Telefoon 04765 - 1639 Maasbree Voorwaarden en voorschriften. Behalve wat hierboven al genoemd is, zijn aan een vergunning de volgende wettelijke voorwaarden verbonden: De prijzen of premies mogen gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan 10.000,— Bedoeld wordt de normale verkoopwaarde, betreffende ondernemers gratis aan hun afnemers ter beschikking worden gesteld. Gewoonlijk gaat dat in de vorm van zegel tjes, die op een kaart moeten worden ge plakt. Een volle kaart geldt dan als een lot. Ook kan de Kamer van Koophandel aan een vergunning voorschriften verbinden, bijvoorbeeld om te waarborgen dat de uitslag van de loting op een objectieve manier wordt bepaald. Aanvragen en kosten. De vergunning voor het houden van een win kelweekactie kan worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wan neer er één actie wordt gehouden in het ge bied van twee Kamers, dan is het voldoende de aanvraag in te dienen bij één van die twee. Bij het indienen van een aanvraag moet 50,- worden betaald ter dekking van de kosten. Dit bedrag kan in de toekomst worden aan gepast an het prijspeil. Uitstel, weigering, intrekking. De Kamer van Koophandel kan een vergun ning verlenen voor een later tijdstip dan waarvoor de vergunning is aangevraagd, als er teveel acties tegelijkertijd worden gevoerd, de consument met acties wordt overspoeld en het de vraag is of de actie wel enig eco nomisch voordeel kan afwerpen. Verder heeft de Kamer de bevoegdheid een vergunning te weigeren, indien aannemelijk is dat de voorschriften van de wet of van de vergunning niet zullen worden nageleefd. Tenslotte kan de Kamer een vergunning in trekken, wanneer blijkt dat men zich niet aan de voorschriften houdt. Grotere winkelweekacties. Als men een winkelweekactie wil organiseren met een groter prijzenpakket dan 10.000, of voor langer dan vier weken, moet de ver gunning worden aangevraagd bij de Minister van Justitie. In dat geval worden echter de gewone voorschriften voor kansspelvergun ningen gehanteerd. Dat wil zeggen dat ten minste 60 procent van de opbrengst ten goede moet komen aan enig algemeen belang en ten hoogste 40 procent van de opbrengst mag worden besteed voor aankoop van prijzen en dekking van de kosten van de actie. Spreekuur Burgemeester. Op vrijdag 6 september a.s. houdt de burge meester te Baarlo geen spreekuur. OPROEP. Burgemeester en Wethouders van Maasbree roepen kandidaten op voor de commissie Jeugd-, Sport- en Culturele Zaken. Gegadigden kunnen zich opgeven vóór woens dag 11 september a.s., zowel schriftelijk als telefonisch, bij de heer Verspa, gemeente huis Maasbree. 3 3 3 Wij willen er nogmaals dringend de aandacht op vestigen dat artikelen voor dit weekblad uiterlijk woensdagavond om 17,00 uur in ons bezit dient te zijn als uiterste termijn. Kopij die eerder gereed is, gelieve men afzonderlek in te zenden en niet te bewaren tot het laatste moment. Zij, die kopij inleveren bij onze cor respondenten, dienen dit uiterlijk op maandagavond te doen, dan kunnen deze medewerkers de berichten ver werken en tijdig bij ons inleveren. Wij rekenen op de volle medewerking van iedereen. 3 Onze correspondenten zijn: 3 Baarlo: P. v. Heur, Kon.-Julianastr. 4; 3 3 Maasbree: A. Grubben, Op de Kemp 26. 3 3 Redaktie Op den Baum. 3 Inwoners van Maasbree opgelet!. Evenals voorgaande jaren verzorgt tafeltenisv. Maasbree weer de sporttoto en dit jaar als nieuwtje de Lotto. Wilt U meespelen in Lotto en-of Toto dan kunt U zich opgeven bij Dhr. H. Mulders, Bijendonk 3 te Maas bree. Dhr. Mulders is bereid binnen de kom de formulieren bij U aan huis op te halen. Voor deelnemers buiten de bebouwde kom bestaat de gelegenheid om de formulieren af te halen en in te leveren bij Dhr. H. Mulders, Bijendonk 3 te Maasbree. (op woensdag en donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur.) Kapsalon van Nisselroy, Molenstraat 1, Maas bree. (alleen tijdens openingsuren kapsalon)

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1