Volgende week start van GUTAX Kindervakantie Maasbree zet licht op groen Concours Hippique groot sukses Baarlo.su jeugd genoot van vakantie F eesten op „De Berckt" te Baarlo Volleybalclub Asterix houdt an/e Presentatie van een mentaliteit Foto-archief in wording NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 26 juli 1974 Nummer 16 Van het Gemeentebestuur Vergeten tijdens vakantiewerk 5? M.W. TEEUWEN VOOR LEIDERS EN LEIDSTERS Baarlo Uitgave: Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 15, OP DEN BAUM 7e JAARGANG Ossefeesten 1974 Volgende week zaterdag 3 augustus gaan de 14e ossefeesten van fanfare St. Aldegundis van start. Het zou in 1961, toen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Maasbreese fanfare een os aan 't spit werd gebraden, wel erg on geloofwaardig hebben geklonken als iemand had voorspeld dat de Ossefeesten een traditie van vele jaren zouden gaan worden voor Maasbree en wijde omgeving. Niettemin is het thans zo dat de Ossefeesten uit 't uitgaansleven van vrijwel geheel Noord- Limburg en met name uiteraard van Maas bree niet meer weg te denken zijn. Het zijn feesten geworden die telkenj are duizenden en duizenden bezoekers trekken. Het is de organisatoren van deze feesten al vaak gevraagd wat toch het sukses van de Ossefeesten is. Het antwoord hierop is snel en makkelijk te geven. Eerstens biedt de fanfare telkenjare een pro gramma dat elck wat wils biedt aan praktisch alle leeftijdsgroepen. Een programma met klinkende namen. Tweedens, en dit is niet minder belangrijk, biedt de fanfare deze programma's tegen al leszins acceptabele prijzen. Wanneer wij bijvoorbeeld de consumptieprij zen van dit jaar bekijken, dan zien wij, dat deze ,alle prijsstijgingen van het afgelopen jaar ten spijt, ongewijzigd zijn. Met andere woorden de consumpties kosten ook dit jaar 80 cent. Kom daar op feesten in wijde om geving maar eens voor. Maar wat is het programma van dit jaar Zaterdag 3 augustus worden de festiviteiten geopend met een dans- en showavond door het orkest „The New Comets", aanvang 20 u. Dit orkest „The New Comets" was verleden jaar het grote sukses. Hun optreden, toen ook op de openingsdag, maakte er een com pleet feest van, waarover iedere bezoeker zeer enthousiast was. Het 7 man sterke orkest is nog beter geworden. Hun „James-Last" en Glenn Miller"-muziek heeft nog aanzienlijke verbetering ondergaan. Zondag 4 augustus begint omstreeks 10 uur Alfred Esser met het braden van de os aan het spit. Alfred Esser en zijn koks zullen er voor zorgen dat tegen 4 uur n.m. met de verkoop van het heerlijke ossebraad kan wor den begonnen. Voor het zover is zal vanaf 12 uur in de grote tent een van de top- blaaskapellen van Nederland, n.l. die van Overloon, het Frühschoppen verzorgen. Tus sendoor vindt enige malen een optreden plaats Volgende week donderdag en vrijdag, 1 en 2 augustus, zullen de leden van VC Asterix weer huis aan huis boeketten bloemen te koop aanbieden. Vanzelfsprekend hoopt Asterix met deze aktie de financiële situatie van de ver eniging wat te verbeteren. Asterix rekent op medewerking van de inwoners van Maasbree, zoals ook in voorgaande jaren. Bij voorbaat dank. De Asterix-leden worden verzocht donderdag 1 augustus om 18.30 uur aanwezig te zijn bij Linssen Wilhelminalaan. Dit in tegenstelling tot met wat op de ontvangen circulaires staat vermeld. Als ieder lid wil meewerken geldt ook hier: „vele handen maken licht werk". In de kollektie „presentatie van een mentali teit" zijn werken opgenomen van Hans de Vries, Lex Wechgelaar, Sjoerd Buisman, Mi chel Hermans, Peter Borrius Broek, Paul Höhner en Joop Dam. Deze kunstenaars hou den zich bezig met verschijnselen die direkt betrekking hebben op het dagelijkse leven. De tentoonstelling zal bij velen de vraag op roepen: is dit nog wel beeldende kunst? Heb ben de werkstukken nog wel iets te maken met wat wij altijd beeldende kunst hebben genoemd? In alle stromingen in de kunst staat één ding voorop: de kunstenaar voegt iets toe aan de werkelijkheid. Voor die toevoeging zijn al heel wat namen verzonnen: inspiratie, schep pingskracht, ingreep, fantasie In de tentoonstelling „presentatie van een mentaliteit" ontbreekt dat typische kunstas- pekt. De werkelijkheid die hier centraal staat, is van zo'n optimaal gehalte dat elke toevoe ging haar geloofwaardigheid zou schaden. De kunstenaars die in deze tentonostelling zijn vertegenwoordigd stellen feiten vast, registre ren gebeurtenissen die in de natuur plaats vinden. Een koele registratievan feiten kan door die feiten al angstaanjagend, onheilspel lend genoeg zijn. Een relaas van feiten kan hard aankomen in een maatschappij die haar natuurlijke omgeving steeds meer ziet dege nereren! Het projekt van Buisman, de arbeid van Hans de Vries, de aktiviteiten van Wech gelaar, zij ontstaan alle van een duidelijke mentaliteit uit. Een mentaliteit die wars is van kompromissen, die „welzijn" met hoofd letters schrijft en welvaart niet wil realiseren ten koste van onze gezondheid en de gezond heid van het nageslacht. Vandaar de naam van de tentoonstelling: „presentatie van een mentaliteit". In de tentoonstelling komen veel werkstukken voor die door willekeurig wie zouden kunnen zijn uitgevoerd. Het toont aan dat ze heel dicht staan bij het dagelijkse leven. Of ze in in het dagelijkse leven nog worden herkend als een essentieel onderdeel van ons bestaan, is de vraag. Met de samenstelling van deze kollektie is beoogd iets bij te dragen aan de bewustwording hiervan. TE ZIEN IN KASTEEL D'ERP BAARLO van 2 t.m. 25 augustus. Geopend woensdag, zaterdag, zondag 14-17 u. vrijdag 19-21 uur. van de volksdansgroep VODASWA uit Swal- men. Vanaf 18.30 uur zal weer het dans- en show orkest „The New Comets" optreden. De entree voor de feesttent is op deze zondag de gehele dag vrij. De inwoners van Maasbree, die kaarten voor een portie ossebraad in voorverkoop kochten, wordt er op gewezen dat deze tussen 4 en 5 uur - dit staat ook op de kaarten - dienen te worden ingewisseld. Voor de kinderen staan deze dag, evenals zaterdag 3 augustus, kermisattrakties op de kleine markt ter beschikking tegen redelijke prijzen. Woensdag 7 augustus „De Mini - Mikshow" met Kees Schilperoort „Gait Jan Kruutmoes", Annie Palmen als „Drika", Ab Hofstee als „Boer Voorthuizen". Als speciale gaste treedt op „IMCA MARINA". Kees de Nijs leidt het Mini-Mikorkest. Mededelingen omtrent het kopen van entree- kaarten voor deze avond, en voor andere evenementen, worden in ons blad van volgen de week gedaan. Aanvang van deze avond is 20.00 uur. Zaterdag 10 augustus begint het tweede week end met het optreden van het dans- en show orkest „FREDDY CASH", een orkest dat spe ciaal in de zuidelijke helft van onze provincie grote bekendheid geniet. Aanvang van deze avond is 20.00 uur. De sluitingsavond zondag 11 augustus alweer een topper. Deze avond speelt het uit zeven pesonen tellende Belgische orkest „De TOP HITS". Tevens vindt deze avond het optreden plaats van het bekende duo „SANDRA EN ANDRES", aanvang ook nu weer 20.00 uur. In deze opening van festiviteiten vermelden Vv'ij reeds de aanwezigheid van kermisattrac ties in het eerste weekend. Niet vergeten mogen wij U te attenderen op de sprookjesachtige verlichting, die de aan grenzende tuin van de heer van de Loo ook dit jaar weer tot een lust voor het oog zal maken. De grote feesttent is inmiddels opgebouwd. Veel werk moet nog worden verzet voordat alles gereed is. Zaterdag 3 augustus om 8 uur 's-avonds zal alles echter gereed zijn om U, die dit leest, met vele anderen te ontvangen. In een vorige editie van dit blad stelden we u voor om een foto-archief op te bouwen en ook op die wijze de nieuwe geschiedenis van het kasteel vast te leggen. Uw reakties zijn positief. Dus, het komt voor mekaar. De eerste 59 opnamen zijn al binnen. Maar er worden ook vragen gesteld. De belang rijkste zullen we hier behandelen. 1) Welke afmetingen moeten de foto's heb ben Iedere afmeting is geschikt. We zul len het opbergsysteem aanpassen aan het aan gebodene. 2) Welke eisen worden gesteld aan de kwa liteit Geen. Alle opnamen die in of in de omgeving van het kasteel zijn gemaakt worden graag aanvaard. 3) Mogen het ook kleurenfoto's en dia's zijn? Dit hadden we u nooit durven voorstellen omdat het nogal kostbaar materiaal is. Maar nu u er zelf mee komt, ja, graag. 4) Moeten ze betrekking hebben op de ope ningsmanifestaties? Neen, ook opnamen op andere tijdstippen gemaakt zijn welkom, (klik er zijn en worden nogal wat trouwfoto's ge maakt bij het kasteel) WENKEN Wilt u wel achter op iedere foto uw naam en adres zetten en zo mogelijk de datum van opname? U kunt er ook de naam (namen) op schrijven van personen die er eventueel op voorkomen. U kunt de foto's overhandigen aan de beheerder of aan een der commissie leden. U kunt ze ook afgeven op het gemeen tehuis, of in de brievenbus van het kasteel stoppen. Tenslotte nog een verzoek aan degenen die filmopnamen maakten van aktiviteiten in en rond het kasteel. Om te zijner tijd een beroep op hen te kunnen doen zouden we nu graag hun namen en adressen noteren. Beheerderscommissie kasteel d'Erp VOOR AL UW TAXI-RITTEN DAG EN NACHT Telefoon 04765 - 1639 Maasbree Nadat nog enkele weken geleden landelijke en lokale persberichten over ons kinderva kantiewerk spraken in termen van „rode sig nalen" en „noodklokken", is het vanaf van daag niet meer gerechtvaardigd, zulke uit drukkingen nog te bezigen. We zijn uit de brand en het licht kan alvast op groen gezet worden! Onze 11e vakantieweek gaat door Concreet houdt dit in dat vanaf 29 juli tot en met 3 augustus a.s. een leger van 470 kin deren en een 75 man sterke begeleiding het dorpsbeeld zullen beheersen. Bovendien leert een eenvoudig optelsommetje ons dat in deze week ongeveer 10.000 boterhammen en 4000 liter verfrissende drank in vakantievierende kelen zullen verdwijnen en dat tevens, als ieder kind per dag 5 km zou lopen, een dikke 10.000 km door de Maasbreese contreien af- gesjokt zullen worden Reuze getallen dus met reuze veel kinderen en genoeg leiding. Of de rest van de week ook „reuze" zal worden zullen we nog even moeten afwachten. Het is van vele faktoren afhankelijk! Wat er mogelijk is, is alvast ge daan. Daarom kijken we snel even naar het programma Maandag 29 juli: Om 9 u. komen de kinderen, leiders en leidsters bij elkaar in de kerk Na een korte dienst, wordt de groepsindeling bekend gemaakt en de begeleiding van de 36 groepen. De dag kan doorgebracht worden met het inrichten van de kamers, het maken van de vlag, het „bij een-dichten" van het groepslied etc. De leid(st)ers houden de groep dus zelf bezig. Dinsdag: De vliegerdag. 's-Morgens is er ge legenheid om vliegers te maken, die 's-mid- dags het luchtruim zullen kiezen (of niet). Woensdag: Ons traditioneel uitstapje. Uiter aard nog een verrassing Donderdag: Oriëntatietochten, zoek de ster- rentocht, hobbyen, filmkijken, E.H.B.O. tocht en dergelijke. Vrijdag: Grote minikermis. Zaterdag: Alweer een verrassing! In ieder geval een gezellige kijk-morgen, waarna een oorverdovende lawaai- en zigeuneroptocht Van maandag tot en met vrijdag is er gele genheid om tussen de gezamenlijke activitei ten door gebruik te maken van de hobby ruimte (vrije akademie), de gymzaal, ons „pie- ren-bad" op de wissel, en onze bioscoop in de school! Voorts kunnen we de hele week weer gebruik maken van de immense tent op de markt, die ons weer is aangeboden door onze onvolprezen fanfare! Vermeldenswaard is ook het aanbod van onze schutterij om gedurende deze week gebruik te maken van hun eigen erf en woning aan de Sevenumseweg. Dank aan de gulle gevers! Tot zover ons programma Om de week reuze goed te doen verlopen volgen hier ook nog onze vijf geboden voor de ouders 1 De aktiviteiten tijdens de vakantieweek be ginnen iedere morgen om 9 uur! Verzamel plaats in de tent op de markt. Op deze plaats zal eveneens om 16 uur n.m. de dag feestelijk GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, Maasbree telefoon 04765 -1331 beëindigd worden. U bent hier iedere middag van harte welkom 2 Geef. dé kinderen géén geld of snoepgoed mee. Voor traktaties wordt gezorgd. 3 De kinderen komen in de middaguren niet thuis. Geef ze derhalve boterhammen en drin ken mee. Een appeltje voor de dorst kan ook geen kwaad. 4 Het is een kindervakantieweek d.w.z. geen paasbeste kleren, doch vakantiekleren. 5 Voor inlichtingen tijdens de vakantieweek kunt U terecht bij café Grubben-van Oyen, Dorpstraat 29 (naast de kerk), telefoon 1330. Hier is doorlopend iemand van de hoofd leiding aanwezig. Ja, en voor het overige is het afwachten ge blazen! Hopelijk wordt het reuze-weer en een knotsgekke week met veel plezier! Tot maandagmorgen Voor de leid(st)ers is er op vrijdag 26 juli een bijeenkomst in café Grubben-van Oyen (bij kerk). We beginnen om 20.30 uur. Uit nodigingen hiervoor zijn rondgestuurd. Mocht er door omstandigheden iemand vergeten zijn dan wordt hij/zij hierbij vriendelijk uitgeno digd deze vergadering bij te wonen Hoofdleiding K.V.W. Maasbree Schitterend weer, een talrijk publiek, ruimte en sfeervolle terrein accomodatie in sporthal de Berckt en een gesmeerd lopende organisa tie onder enthousiaste leiding van de lande lijke rijvereniging Tom Mix uit Baarlo waren afgelopen zondag de garanties voor een ge slaagd ruitertr effen. Om 13.30 uur vond de officiële opening plaats door burgemeester mr. Defesche. Hierna werd het defilee voorgereden. De totale uitslag is al volgt Dressuur achttallen Zw.: Ie Rijdt met Beleid Meerlo 124 p.; 2e De Cavaliers Helden 104 p. Dress, achttallen M.le De Peeldraver IJs- selstein 114 p.; 2e De Paardenvriend Reuver 100,5; 3e Bacephalus Sevenum 100 pnt. Dress, achttallen L: le LRV America, Ame rica 139,5; 2 Venlose Ruiterclub Venlo 135; 3 De Pijts Grubbenvorst 124,5; 4 De Paarden vriend Ell 123,5. Dress, viertallen L-M: 1 Zeldenrust Velden 101; 2 De Paardenvriend Reuver 90; 3 Rijdt met Beleid Meerlo 89. Dress, ind. M: 1 Th. Hendriks Venlo met Fresco 132; 2 H. Verfurth Reuver met Hetty 125; 3 J. Vrenken Maasbree met Joyce 116,5. Ind. dress. L 21 J. Benders Blerick met Kaiser 125,5; 2 P. v. Heugten Blerick met Pluchano 124,5; 3 M. v. Gerven Venlo met Chaparall 122; 5 J. Pouls Baarlo met Judith 116. Ind. dress. L 1Ring 3 1 G. Verbeeten Reuver met Monarch 140; 2 Mevr. Verbeeten Reuver met Lester 135; 3 G. Thissen Tegelen met Kylice 134. Ring 4: 1 mej. v.d. Werk Tegelen met Donald 145; 2 H. Kessels Baarlo met Ariadne 143,5; 3 L. Goertz Blerick met L. Sebio 143. Ring 5: 1 J. Rutten Tegelen met Kim 139; 2 P. Keunen Blerick met Royal Scots 135; 3 G. Stinges Reuver met Orchidee 133. Ring 6: '1 G. Wilmer Blerick met Grand Sazu 145; 2 S. v. Veggel Venlo met Iwan 137,5; 3 mej. Geints Grubbenvorst met Sierakowie 137. Springen klasse B groep 1: 1 A: Janssen Hel den met Lef lew; 2 J. Rutten Tegelen met Kim 3 H. de Wit IJsselstein met Linda; 4 P. v. Wijlick Reuver met Mister Moon; 5 mej. v. Wijlick Velden met Arabel. Groep 2: 1 W. Leisink Helden met Lightfeet; 2 J. Rutjens Ell met Kruijff; 3 T. Titulaer Grubbenvorst met Kasandra; 4 P. Geurts Te gelen met Karla; 5 mej. W. Rutten Helden met Icar. Springen klasse L. Groep 1: le J. Hoeijmakers Sevenum met Jeroen. 2 G. Nispen Weert met Irih; 3 mej. v. Wylick Velden met Floron; 4 B. Hayen Schinveld met Inferno; 5 A. Maes- sen Echt met Joveli In een aan het gemeentebestuur gericht schrijven vestigt de Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij er de aandacht op, dat het de laatste jaren steeds vaker voor komt dat haar eigendommen, zoals transfor matorhuisjes, verdeelkasten, lichtmasten, zon der haar toestemming door derden worden gebruikt voor het aanplakken van affiches voor allerlei evenementen. Met het reinigen van bedoelde eigendommen en het herstel van de veroorzaakte schade is jaarlijks een bedrag gemoeid van ca. 300.000. Onder verwijzing naar de algemene Politie verordening wijzen wij erop dat het zonder toestemming van de eigenaar verboden is op of aan een gebouw of werk of boom een aan plakbiljet of letters, cijfers, afbeeldingen of tekens aan te brengen, voorzover een en an der zichtbaar is op of aan de weg of een voor het publiek toegankelijke plaats. Het komitee Kindervakantiewerk heeft haar taak wederom volbracht op een wijze, welke tot dankbaarheid stemt. Een werkkomitee van 7 perso nen met een 60-tal leiders en leidsters tussen 15 en 67 jaar hebben door volledige inzet honderden kinderen een prettige vakantieweek bezorgd, met een zeer gevarieerd programma. Als het geplande niet voor 100°/o tot werke lijkheid kon komen dan was dat de schuld van de weergoden, die nu en dan roet in het programma strooiden. Maar in het geheel slaagde de opzet tot volle tevredenheid van kinderen en ouders. Dat vooral de ouders dankbaar gestemd waren werd aan het be stuur na afloop kenbaar gemaakt in de vorm van een gedicht dat vergezeld was van 20 fraaie anjers. Het bestuur is hiervoor uiter mate erkentelijk. Bestuur zal alles in het werk stellen om herhaling in het volgend jaar te bereiken. ONDERDELEN Maandag: Het in orde maken der „Home's", het vervaardigen van een bij de groep ho rende vlag en tenslotte het componeren en instuderen van een groepslied. Dinsdag: Levend ganzenbordspel. Door de regen liep de uitvoering even uit de hand. Woensdag: In de morgenuren werd een pop- penkonsultatiebureau gehouden, hetgeen een bijzonder sukses werd. In de middaguren werd festival-allerlei vertoond, wat gezien de korte tijd van voorbereiding zeker voor her haling vatbaar is. Donderdag: Uitvoering van een eigen idee door de groepsleiding. Deze uitvoering ver spreidde de vele groepen door geheel Baarlo. Vrijdag: sportdag. Zaterdag: De boottocht met plezierboot Geul vallei onder leiding van kapitein A. Oomens uit Maastricht. De reis ging van Baarlo naar Maasbracht en Born en terug. Ruim 460 op varenden maakten deze reis mee. Naast deze grote kinderschaar gaven ook een 70-tal ou ders en volwassenen acte de présence. Ook burgemeester Defesche en wethouder Peulen, beiden met echtgenote, waren hier van de partij. Zowel het vertrek van als de terug kerende Geulvallei trok grote belangstel ling. Wat er gedurende de 2 x 3,5 uur du rende tocht op de boot gebeurde is bijna niet onder woorden te brengen. Beneden- en bo vendeks heerste een bijzondere sfeer. Zoveel mogelijk konden de kinderen zich hier in velerlei vorm uitleven en dat deden ze dan ook voor de volle 100°/o. Alles verliep uit stekend mede dank zij plichtsgetrouwe lei ders en leidsters alsmede dank zij voorzitter van Schijndel. De dik verdiende feestavond voor leiders, leidsters en werkgroep had in de avonduren op initiatief van kapitein Oomens plaats op de Geulvallei het woonoord van de niet te vergeten 20e juli. Alle waardering voor het bestuur van het kindervakantiewerk dat bin nenkort weer voorbereidingen gaat treffen voor het volgend jaar. Springen klasse M: 1 J. Bovee Meerlo met Kallburgus; 2 E. Vlaar De Peel met Donald; 3 P. Keunen Blerick met Royal Scots; 4 mevr. v. Vegchel Meerlo met Kibalt; 5 N. Somen Schimmen met Pascha. Springen klasse Zw.: 1 T. Vrenken Maasbree met Inka; 2 Fr. Vrenken Maasbree met Hero- Gate; 3 M. v. Asty IJsselstein met Ibec; 4 E. Hendrikse Grathem met Officier; 5 W. Heber Grathem met Glen; 6 L. Kessels Baar lo met Loch Ness. Jaöhtspringen 1 E. Hendrikse Grathem met Officier; 2 W. Heben Grathem met Glen; 3 mevr. v. Vegchel Meerlo met Kibalt; 4 H. Janssen IJsselstein met Kimbel; 5 mej. L. Helgers Maasniel met Stöll; 6 Fr. Vrenken Maasbree met Inka. Eenspannen landbouwtuigpaarden, dames: le mevr. Manders Boekei met Juweeltje; 2 mevr. Tulleinans Boekei met Romeo; 3 mevr. Bou ten Meterik met Olivia; 4 mevr. Swinkels Westerhoven met Marco. Eenspannen landbouwtuigpaarden heren le G. Manders Boekei met Juweeltje; 2 P. Arts Zeeland met Edel-Weiss; 3 D. Jilesen Cuijk met Joregon-Ette; 4 P. Verstappen Meterik met Olivia. Het bestuur van de Landelijke Rijvereniging Tom Mix dankt voor alle genoten medewer king. Zaterdag en zondag a.s. worden op het Sportpark „De Berckt" te Baarlo weer de jaarlijkse feesten van fanfare Een dracht gehouden. Traditioneel staan zij in het teken van de barbecue, maar ook daarnaast valt er van alles te beleven. Zo zijn er 's avonds twee orkesten aan de gang, één in de grote feesttent, één in het restaurant. Tevoren hebben dan al de voetbaltoernooien plaatsgevonden. Op zaterdag treden de mensen van de Grubbenvorster Veiling tegen elkaar in het krijt: tuinders, eigen rijders, ver zorgers en de „kooplui". Deze laatsten verdedigden de reeds twee maal gewon nen beker. Op zondag is het dan de beurt van de Baarlose buurten, waar van er 12 gaan strijden om de geldprij zen en de Fair-Play-Premie. En dat het 's avonds ontzettend gezellig en druk is op de Bercktfeesten, nou ja, dat spreekt vanzelf, zoals iedereen weet die er de laatste jaren geweest is. Tot zaterdag en/of zondag dus, in sport park De Berckt Baarlo. O ja, de Barbe cue zelf begint om zeven uur, en sluit om tien uur. Daarna gaat het feest ech ter gewoon door. Tjjdens het kindervakantiewerk zijn er diver se kledingstukken en tassen blijven liggen- Deze artikelen zijn af te halen bij Sjaak Pee ten, Veldstraat 11. TROMMEL- EN KLAROENKORPS VOORWAARTS Zaterdag 3 augustus komt het Trommelkorps weer oud-papier en lompen ophalen. Wilt u dit om 9 uur op de stoep gereed zetten? Bij voorbaat dank. H.S.V. BAARLO De Hengelsportvereniging Baarlo maakt hier bij bekend, dat jongens die lid wensen te worden van onze jeugdvereniging zich kun nen opgeven (Pr. Beatrixstraat 5 Baarlo). A.s. maandag tussen 18.00-19.00 uur. De kon- tributie bedraagt 4,gulden. Dit geldt ook voor de jongens die reeds lid zijn van de vereniging. Zorg dat jullie op tijd zijn, want er is een vergadering. SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS - ST. PETRUS Zaterdag 13 juli jl. hebben onze schutters deel genomen aan de uitgestelde schietwedstrijd te Panningen. Het scheelde niet veel of de wed strijd was weer in het water gevallen. On danks dit deden de schutters hun best. In de zestallenklasse, schoten ze drie maal 18 pun ten en met kavelen behaalden ze de 1ste prijs. Met de drietallen ging het niet zo goed. Na verscheidene kavelronden moesten we met lege handen huiswaarts keren. Zondag 14 juli jl. hebben we deelgenomen aan de schietwedstrijd in Meijel. Ook hier moesten we met lege handen naar huis. Zaterdag 20 juli namen onze schutters deel aan de schietwedstrijd te Maasbree. Het waai de hard; hierdoor was het zeer moeilijk schie ten. Het was dan ook geen schande om met lege handen naar huis te gaan. Zondag 21 juli wederom een schietwedstrijd te Maasbree; ook hier moesten we weer zon der enig sukses huiswaarts keren. A.s. zaterdag oefenen om 17.00 uur op het schietterrein. A.s. zondag schietwedstrijd te Alden Eik in België. Bijeenkomst om 13.30 uur in café de Zwaan waarna gezamenlijk vertrek. Heren schutters, wilt u er rekening mee hou den dat er na het oefenen op 1 augustus een korte bespreking is in het klubhuis op het schietterrein i.v.m. ons honderd jarig be- staansfeest.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1