Concours hyppique te Baarlo '4a !i Jammer Gouden bruiloft Hermans-Peeters te Baarlo Wereld Muziek Concours GUTAX Laatste gele voor alle zieken van Baarlo Zwemlessen te Blerick voor Baarlose jeugd Kindervakantiewerk Baarlo Paarden- en ponyfok- dag in „De Berckt" Schietwedstrijden te Maasbree Fototentoonstelling in kasteel d'Erp Het boekje van Baarlo EEN BESTSEL Buurten van Baarlo opgelet Wie komt er bij Fanfare Eendracht Bercktfeesten Baarlo Fokdag en Fanfare 200 - 300 procent belastingstijging De weg naar Bousbecque NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR L O «Wis Vrijdag 12 juli 1974 Nummer 14 Van het y Gemeentebestuur 500,- iüi: Bit &HÜ itiit tl l§2§n op biz. M.W. TEEUWEN 55 55 Uitgave: Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 15, OEN BAUM 7e JAARGANG Zondag 21 juli zal op het Sportpark De Berckt een groot nationaal concours-hippique worden gehouden. De organisatie is in handen van de landelijke rijvereniging „Tom-Mix" uit Baarlo die reeds vanaf het prille begin van Sportpark De Berckt regelmatig concoursen organiseert op dit prachtige terrein. Het bestuur van de rijvereniging is erg blij dat het de Baarlose mensen en alle andere liefhebbers uit de verre en minder verre omgeving dit concours-hippique kan aanbieden. Juist in deze tijd waarin het bijzonder moeilijk is zo'n festijn te organiseren. Er zullen die zondag niet minder dan 50 vere nigingen uit geheel Limburg en N.-Brabant te gast zijn op Sportpark De Berckt met ruim 500 paarden voor 700 nummers. In deze 700 nummers zal gestreden worden om de hoog ste plaatsen in de dressuur voor achttallen, de dressuur voor viertallen, de individuele dressuur, de diverse springnummers en de tuigpaardenrubrieken. De wedstrijden zullen worden verreden over eenkomstig de reglementen van de N.K.B. Het vóórprogramma zal - door de grote deel name - reeds om 9.30 uur beginnen met de diverse dressuur nummers, zowel individueel als in 8- en 4-tal verband. In de dressuur achttallen licht zullen de acht tallen van de Karwats uit Blerick en America uit America ongetwijfeld hard strijden om de punten. Het zal hun door de andere acht tallen uit deze klasse niet gemakkelijk ge maakt worden. In de dressuur achttallen klasse middel zijn het vooral de achttallen van de Paarden vriend uit Reuver en de ruiters van Buca- phalus uit Sevenum die hoge ogen zullen gooien. De dressuur achttallen klasse zwaar zal een strijd worden tussen het pas gepromoveerde De Cavaliers uit Helden en het reeds vele jaren in deze klasse rijdende Rijdt met Beleid uit Meerlo. Bij de viertallen klasse licht zullen Zelden- rust uit Velden en de Cowboys uit Maasbree trachten hun beste beentje voor te zetten. Ook de individuele dressuur ingedeeld in klassen nl. L I, L II, M I en M II zal voor de toeschouwer bijzonder aantrekkelijk zijn. Hierin is de deelname beperkt tot ruiters van de kring Venlo i.v.m. plaatsgebrek. Voor de toeschouwer die meer geïnteresseerd is in het springen begint het feest eveneens om 9.30 uur op het 2e springconcours. Er zal dan begonnen worden met het springen klasse licht, waarin ruim 110 ruiters zullen starten en proberen de hoogste eer te pakken. Enkele namen: W. Verschaeren, Kessel, met Eldorado; L. Steeghs, Helden, met Untoucha ble en de plaatselijke ruiter J. Bosch met Kasandra. Om 10.30 uur wordt op het hoofdterrein een begin gemaakt met het springen klasse mid del. Liefst 70 kombinaties schreven voor dit nummer in, waaronder veel deelnemers uit Noord-Brabant als favorieten gelden. J. Ban kers uit Bakel met het paard Cavelirist, Th. Neessen, Reijvenhof, met de paarden Feiner- Kerl en Karolus en Th. van Cruchten van de afdeling Maasniel met Queen. Om 13.30 uur zal de officiële opening plaats vinden en de uitreiking der prijzen van het voorprogramma. Hierna zal het défilé worden vóórgereden. Een parade, waarin alle deel nemende acht- en viertallen aan het publiek zullen worden voorgesteld. Na het défilé zal op het bij terrein een begin gemaakt worden met het springen klasse B. Wij tippen H. van Wylick met Mon Ami, mej. G. Boots, Tegelen met Intendant; J. Pouls met Judith en Th. Driessen met Jumbo, beiden van de organi serende afdeling. Op het hoofdterrein zal worden gestart met het nummer eenspannen landbouwtuigpaar- den, open klasse. Niet minder dan 12 paarden verschijnen aan de start waaronder de plaat selijke deelnemer Th. Peeters met Marian. Na het springen zwaar zal het damesnummer van de eenspannen landbouwtuigpaarden ver reden worden. Hierna volgt als hoofdnummer het springen klasse zwaar waarin 20 combi naties uit Brabant en Limburg strijden om de hoogste eer met als kanshebbers Emiel Hen driks uit Grathem met Grand-Signeur, J. v.d. Schoot uit Grave met Calvarist en de plaat selijke ruiters Leo Kessels met Loch-Ness en Leo Driessen met Ino. i Als slot van dit concours wordt omstreeks 16.00 uur een begin gemaakt met het jacht- springen. Dit interessante onderdeel telt niet minder dan 70 deelnemers. Het zal voor het publiek interessant zijn tot de laatste sprong die het snelste rond komt waarbij de spring- fouten omgerekend zullen worden in straf- seconden. De ruiters Fr. Vrenken uit Maas bree met de paarden Horo-Gate en Inka, F. Nijskens van de Roerstreek met Ho-Paz en mej. L. Helgers met Pikör van de afdeling Maasniel voelen zich in dit onderdeel wel thuis. Het bestuur vertrouwt er op dat allen van een sportieve ruiterdag zullen genieten. Er zal op deze 21e juli werkelijk topsport te be leven zijn op Sportpark De Berckt. Evenals andere jaren organiseert de Stich ting Lourdes Ziekenfonds van het Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Roermond, weer een bedevaart voor zieken naar het genade oord Lourdes. De datum van deze bedevaart is gepland van 20 t.m. 28 september a.s. Even als andere jaren kunnen ook dit jaar weder om een 100-tal zieken uit ons bisdom deze bedevaart gratis meemaken. U zult het wel begrijpen, wij kunnen u uiteraard niets be loven, want het lot zal uiteindelijk beslissen. Wilt u in aanmerking komen voor deze uiter mate goedkope loterij met zulk een geweldige prijzen, dan kunt u een lot bestellen door u op te geven bij de NKV-centrale. Als enige voorwaarde wordt gesteld, dat u lid bent van het Centraal Ziekenfonds, waarvan het Lour- des-ziekenfonds een instelling is. Zodra wij weten of u interesse hebt, bezorgen wij u een opgave-formulier. Wacht niet te lang, want dan wordt het misschien vergeten of de tijd van inschrijving is voorbij. De opgave- formulieren moeten uiterlijk 20 juli wederom in ons bezit zijn. Verleden jaar hadden we in Baarlo een groot aantal opgaven, en er waren dan ook drie gelukkigen uit onze afdeling die een onvergetelijke vakantie hebben gehad. Stel dus de aanvrage niet uit, maar doe het direkt. Loop even aan bij sekretaris P. Thijs- sen, Prinses Irenestraat 14 of voorzitter Chr. Bruynen, Bongardweide nr. 1. U kunt ook bellen 1517. Grijp uw kans en geef u op. NKV-Centrale afd. Baarlo Op verzoek van vele ouders is het bestuur van de Oudervereniging erin geslaagd om op za terdagmorgen het zwembad in Blerick af te huren. Er worden dan zwemlessen gegeven voor kin deren vanaf 4 jaar t.m. de 2e klas van de basisscholen. Tijdens de lestijden tussen 11.30 tot 13.00 uur kunnen drie groepen van 35 kinderen zwemmen. De kosten per les zijn 1,50, voor 45 weken is dit totaal 67,50. Als u zelf het vervoer met anderen kunt re gelen, dan is dit de voordeligste weg. De Oudervereniging kan ook het vervoer verzor gen voor 1,per keer. Iedereen kan voor nadere inlichtingen zich wenden tot sekretaris W. v.d. Bemt, Kwist- beeklaan 6, tel. 1499. Opgave uitsluitend met een inschrijfformulier (verkrijgbaar bij M. Boots Kon. Julianastraat 30). Wie het eerst komt, wie het eerste maalt. 60 leidsters en leiders staan klaar om de ko mende week de kinderen van het KVW op te vangen. Iedere dag om negen uur op de markt. Elke dag mogen jullie naar de fiets gaan zoeken, die verstopt wordt tussen Rijks weg, Kerkveld, Kwistbeek en Veldstraat. De fiets mag je de gehele dag gebruiken en bij inlevering krijg je ook nog een gulden. Zaterdags moeten jullie om kwart voor acht op de markt zijn vanwege de boottocht. We kunnen wel zeggen dat de boot de 20e juli vol komt. Leiders en leidsters, vrijdag 12 juli om 20 uur vergadering in het trefcentrum. Breng uw groepsindeling mee voor eventuele herinde ling. Voor de hele week geldt: een goed hu meur stelt nooit teleur. Zaterdag 13 juli houdt de Provinciale Com missie Paarden- en Ponybelangen de jaarlijk se centrale fokdag voor paarden en pony's in het sportpark de Berckt. Voor deze keuringen staan circa 850 paarden en pony's ingeschre ven. De keuringen beginnen reeds 's morgens «m negen uur terwijl des namiddags tegen 4 uur het defilee begint. De ingeschreven paarden en pony's omvatten trekpaarden, warmbloedpaarden, haflingers, fjordenpaar- :den, new-forest- en welshpony's. Van de zijde der paardenliefhebbers bestaat voor deze fok dag grote belangstelling. Schutterij St. Martinus organiseert op zater dag 20 en zondag 21 juli een groot schietcon- cours voor drie-tallen. Er nemen vele Lim burgse en ook Belgische schutterijen aan deel. Aanvang beide dagen om 14 uur op het schiet- terrein aan de Sevenumse weg. Op het feest terrein zal een grote tent plus dansvloer wor den geplaatst. Waar dan beide dagen vanaf 19 uur het bekende dans- en amusements orkest The New White Stars (4 pers. en be kend van het afgelopen jaar) voor de juiste stemming zal zorgen. Verder is in de tent te krijgen, bier, frisdrank en koffie evenals broodjes met worst (zult). Schutterij St. Mar tinus nodigt u hierbij allen uit en hoopt op een geweldige belangstelling en wenst u al vast een paar gezellige dagen toe (vrij entree). Zaterdag 13 juli om 2 uur opening en tevens prijsuitreiking voor de beste foto's. De openingstijden zijn gewijzigd nl. .Zaterdag, zondag en woensdag van 14.00-17.00 uur; vrijdag van 19.00-21.00 uur. In de eerste drie weken zijn er in de speel goedwinkel en bij de Paters elk honderd ver kocht. Wel een bewijs dat een heruitgave no dig was. Of het zich loont moet nog blijken. Een of andere familie gaf een boekje aan elk harer kinderen. Als ze dat allen deden kwam ik misschien uit de onkosten. Ook buiten Baarlo is er interesse. Tegelen, Sevenum, Heythuizen, waren ook onder mijn klanten. Dus reklame voor Baarlo, de camping enz. Zijn er nog kopers?? Pater Thijs S.S.S. Willen de buurten die hun lijst van spelers voor het grote tournooi op 28 juli nog niet hebben ingeleverd, dit zo spoedig mogelijk doen, liefst bij Joos Hermans, Kon. Juliana straat? De afspraak is nl. dat iedereen dat een week voor het toernooi gedaan moet heb ben, wil zijn buurt mee doen. Als u die dit leest, geen sekretaris bent, herinner uw se kretaris er nog even aan. Bovendien wordt er gevraagd om indien mogelijk de kleuren waaronder u uitkomt even door te geven, zodat hierover geen problemen kunnen ont staan. De afgelopen maanden kon je regelmatig zien dat een groep rondtrekkende landgenoten ge bruik maakte van de groenstrook bij de af slag van de Napoleonsweg naar Blerick. Ze hinderden daaar niemand, ze werden door iedereen ongemoeid gelaten, en ze waren ken nelijk gelukkig met deze onverwachte rust plaats, waar overigens alle voorzieningen ont braken. Lange tijd ging dat goed, en de on bevooroordeelde toeschouwer kreeg weer ver trouwen in de „spreekwoordelijke" Neder landse verdraagzaamheid. Tot vorige week. Er streek een ploeg werk nemers neer, die met allerlei materieel aan het werk gingen. Kreeg het grasveldje dan een nieuwe bestemming? Teveel optimisme: het resultaat van hun werk is alleen dat het voortaan onmogelijk is om per auto-caravan het terrein op te rijden. Er is nu een greppel gemaakt, te ondiep om water af te voeren, maar effektief genoeg voor het tegenhouden van auto's, en er is een wal gelegd, die het zelfde doel heeft als de greppel. Arme auto mobilist die de bocht eens een keer mist. Vroeger kon hij rustig uitrijden op het gras veld. Nu gebeuren er heel zeker ongelukken: ofwel in de greppel, ofwel in de wal. Maar Ordnung muss sein. Beter af en toe een on geluk dan onjuist geparkeerde caravans.... Weer een illusie minder. Frans Stoks Onder grote belangstelling vierde de familie Hermans-Peeters maandag het gouden huwe lijksfeest hunner ouders Huub van Neelkes Graad en Maria Peeters (J.H. Hermans-Pee ters). Het feest werd ingezet met een h. eucha ristieviering in de parochiekerk van de H. Petrus. Tijdens deze door pastoor Lebens ge leide dienst mochten de jubilarissen reeds hun eerste gelukwensen van de bedienende herder ontvangen. In zaal Habets werd een zeer druk bezochte receptie gehouden. Hier kwamen zeer velen het gouden bruidspaar hun gelukwen sen aanbieden. Vergezeld van een zeer geva rieerde kollektie cadeaus. Het college van burgemeester en wethouders inclusief gemeente-sekretaris Helmink gaven namens het gemeentebestuur acte de presence. De fanfare Eendracht alsook het trommel- en klaroenkorps Voorwaarts brachten zoals ge bruikelijk hun muzikale serenades. De oudste dochter mevr. Nijssen-Hermans dankte na mens het bruidspaar voor de betoonde be langstelling bij dit gouden huwelijksfeest. Voor de familie betekende dit feest een onver getelijke dag. De 85 jarige bruidegom en de 75 jarige bruid waren voor deze algemene belangstelling zeer gevoelig. Het gezin Her- Voor 1 augustus moet opgegeven worden wie er deel wil nemen aan de opleiding via de Tegelse Muziekschool tot blaasmuzikant. Het prospectus is dezer dagen verschenen, en de prijzen stijgen ook hier. Maar via de bemid deling van de fanfare kunt u profiteren van de gunstige financiële regeling die hier mo gelijk is. Inlichtingen o.a. bij Jos Segers, Mo lenberg 11, en Frans Stoks, Helling 2, tel. 1369. Opgave gaarne zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 1 augustus. Zaterdag 27 en zondag 28 juli vinden de fan fare-feesten op de Berckt weer plaats. Het be looft een zeer gezellig weekend te worden, met twee voetbaltoernooien naast het feestelijk gebeuren in tent en restaurant. Op zaterdag is er het voetbaltoernooi van de Grubben- vorster Veiling, en op zondag het toernooi der Baarlose buurten. Zie voor dit laatste ook el ders in dit blad. 's Avonds is er gezellige blaas muziek in de tent met groepen uit Helden en Blerick, en in het restaurant brengt een klei nere groep er de stemming in. Op beide da gen ook de traditionele Barbecue, de échte, J..-M nnrtie kunt waar u zelf met veel geduld uw portie kunt braden. Indien u de fanfare wilt steunen, ga dan naar de fokdag van morgen, zaterdag, op het sport park. De fanfare heeft daar immers de zorg voor de tap, en ieder pilsje dat u drinkt komt ten goede aan de fanfare, die veel geld nodig heeft, speciaal voor haar leerlingenopleiding, die nu in eerste instantie, zonder de gemeente subsidie ervan af te trekken, tegen de 300, per leerling gaat kosten.Daarvandaan dat de leden en het bestuur deze gelegenheid om er wat bij te verdienen gretig hebben aange grepen. Als u nu ook nog allemaal komt kijken naar de paarden, dan kunt u bij ons een heer lijk pilsje, frisdrankje of ijsje kopen. Er zijn 850 paarden en meer dan dertig fanfareleden aan het werk. mans-Peeters, heeft 10 kinderen, 25 kleinkin deren en 1 achterkleinkind. In het maatschappelijk leven bekleedde Huub enkele funkties. Zo was hij 40 jaar sekretaris der Veeverzekering en 35 jaar van de stier- houderij. Voorts was hij 10 jaar sekretaris der visklub. Om zijn vele verdiensten werd hij door H.M. de Koningin onderscheiden met het eremetaal in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd hem destijds bij zijn 40-jarig jubileum als sekretaris der veeverzekering verleend. De bruidegom is nog zeer vitaal; de bruid niet al te best ter been. Het spreekuur van wethouder Haenen gaat van 12 t.m. 26 juli niet door. Het eerstvolgende spreekuur is 2 augustus. De vorige week werd in een gemeentelijke publikatie o.a. gesteld dat stijgingen van de gemeentelijke belastingdruk van 200 tot 300 procent uit de lucht gegrepen zijn. Dat dit helaas niet waar is, dus dat deze stij gingen wel voorkomen, en ook in die mate en méér, bewijzen twee voorbeelden die voor komen in een brochure, die uitgegeven is door het Landbouwschap van mei 1974. Deze bro chure is (mogelijk nog) verkrijgbaar bij dit schap, Raamweg 26 te Den Haag. Eerste voorbeeld: een na 1966 gebouwde boer derij te Smallingerland (Drachten) waarvoor tot 1973 aan gemeentelijke belastingen betaald moest worden een bedrag van 200,29, door eigenaar en pachter samen (grond-, wegen- en personele belasting). Volgens Onroerend Góed-Belasting, die aldaar 'per 1 januari '73 is ingevoerd, betalen eigenaar en pachter van de boerderij nu samen 552,dus een stij ging met 351,71. Rekent u het percentage zelf maar uit, misschien is er een prijs voor de beste oplossing. Tweede voorbeeld een kuikenmesterij in Schoonebeek deed volgens het oude systeem 183,95 aan gemeentelijke belastingen. In de Onroerend-Goed-Belasting is dat, schrik niet 705,50 geworden. Een stijging van meer dan 45 en 46 van genoemde brochure. Dat er dus wel reden is om de invoering van deze belasting met zorg en bezorgdheid te volgen, lijkt in elk geval wel redelijk. Werkgroep Samen-Werken/Samen-Leven Daar nogal wat Baarlonaren de weg naar Bousbecque inslaan nog even de nieuwste route daarheen: de E 3 volgen (Eindhoven - Turnhout - Antwerpen - Gend - Rijssel), en daar vanaf gaan als u de Franse grens ge passeerd bent, via de afslag richting Tour- coing. Dan is het nog een kilometer of vijf naar rechts (westen). En de groeten bij St. Antoine, bij Pascal of waar dan ook.... Voor de geïnteresseerde muziekliefhebber een overzicht van wat er vanaf vandaag in Kerk- rade te genieten valt Vrijdag 12 juli concert door het LSO. Zaterdag 13 juli 10.00 uur mars- en show wedstrijden met o.a. de Carlisle Sr. High School Band en de Original Hobo Band uit de Verenigde Staten, de PTT-Harmonie Mid den-Limburg, het Showkorps Overschie (van de TV) en Sint Barbara uit Reuver. Om 2 uur beginnen de concertwedstrijden met weer de Amerikaanse Carlisle Sr. High School Band, en verder de Kon. Fanfare uit Ule- straten, de Chr. Harmonie uit Klaaswaal en de Kon. Stadsharmonie uit Roesselaere. Zondag 14 juli bij de marswedstrijden (aanv. 10 uur) o.a. verenigingen uit Maasbracht, Gul pen en Venlo (Fortissimo). De koncertwed- strijden vangen aan om 2 uur en er nemen vooral buitenlandse verenigingen aan deel, waaronder diverse symphonie-orkesten o.m. uit West-Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Joegoslavië, Engeland, Denemarken, Bulga rije en Roemenië. De twee laatsten in de eer ste (hoogste) divisie, evenals de Noren. JVlaandag 15 julikamermuziek te Rolduc met de Camara Musica Mosana. Dinsdag 16 juliTrosavond, met o.a. Freddy Quinn. Woensdag 17 julieen „grote" avond in Kerk- rade, want er treedt op de Philharmonica Hungarica met werken van Richard Strauss en Moessorgski. De leden van dit orkest zijn Hongaarse vluchtelingen en het orkest is ge vestigd in Marl (BDR). Donderdag 18 juli Showavond met 2 echte Engelse Bands, o.l.v. onder meer Eric Ball, een der juryleden van de wedstrijden. Zaterdag 20 juliom twee uur weer concert wedstrijden met o.a. de Rochdale Band (Roch dale is de oorsprong van de Coöperaties) uit Engeland en verder weer een van die be faamde Amerikaanse Bands, ditmaal de Har rison High School Band uit Lafayette. Aan de marswedstrijden die om tien uur beginnen nemen o.a. deel korpsen uit Nederweert, Kerkrade en METRO uit Scheveningen. In totaal 9 korpsen in de hoogste divisie. Zondag 21 julibij de marswedstrijden ver schillende korpsen der Freiwilligen Feuer- wehr uit het land der Wereldkampioenen en als een der belangrijksten het Trommelkorps uit Montfort. Bij de concertwedstrijden weer een internationaal gezelschap, met een eerste divisie-korps, uit Oostenrijk. Maandag 22 juli Folkloristische avond met groepen uit Portugal, Rusland (althansen Duitsland (Die Original Böhmerlander Musi- kanten). Dinsdag 23 juli POPAVOND met Rob Hoeke, Supersister en Alvin Starduster. Woensdag 24 juli het roemruchte korps van de Gidsen uit België, met een klassiek pro gramma (o.a. Berlioz, Strawinski en Absil). Donderdag 25 juli het Symfonie Orkest Graunke, met een opera- en operetteprogram ma. Vrijdag 26 juli De Marinierskapel der Ko ninklijke Marine (o.l.v. J.P. Laro) die eerst de finale van het dirigentenconcours bege leiden, en die na de pauze een showprogram ma uitvoeren. Maar dan is weer een nieuwe Op den Baum in uw brievenbus gevallen. Veel plezier alvast in Kerkrade. GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, Maasbree telefoon 04765 -1331 VOOR AL UW TAXI-RITTEN DAG EN NACHT Telefoon 04765 - 1639 Maasbree

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1