Kasteel d'Erp Baarlo geopend Help! De Fransen komen! li HET WEEK-END DER DANKBAARHEID Ze zijn er noggelukkigmissionarissen Pas op, ook U NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO mÈm Vrijdag 7 juni 1974 Nummer 9 Ziekendag Tienray Ns M.W. TEEUWEN Programma Fanfare Baarlo M uziekopleiding Fanfare Eendracht Grote schietwedstrijd voor alle verenigingen van Baarlo Verder alle verenigingen veel sukses toe Een zee van jam op 1 juni 1974 Gouden huwelijksfeest Oud papieraktie Trommel- en klaroenkorps Baarlo Uitgave: Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 15, DEN BAUM 7e JAARGANG Het Pinksterweekend stond, wat Baarlo be treft, in 't teken van de kasteel d'Erp feesten. Zaterdagmorgen werd de officiële opening verricht door de député van Limburg, Drs. Fr. van de Voort. Tevens werd het in het kasteel ondergebrachte kultureel centrum in gebruik genomen. Député van de Voort zei in zijn openings woord, bijzonder vereerd te zijn dat men hem verzocht had de opening te verrichten, vooral omdat hij als geboren en getogen Belfeldenaar aan Baarlo nog altijd prettige jeugdherinne ringen heeft. De openingsceremonie bestond uit het onthullen van een naambord van „mo numentenzorg", welke handeling de genodig den via een intern televisie-circuit in de ont vangstzaal konden volgen. Burgemeester Mr. Défesche memoreerde in 't kort de geschiedenis van kasteel d'Erp, dat in 1962 eigendom van de gemeente is gewor den. Aanvankelijk was men hiermee niet zo gelukkig, omdat er veel gerestaureerd moest worden, terwijl de nodige gelden ontbraken. „Dankzij de hulp van diverse instanties zijn we uit deze impasse geraakt", aldus de bur gemeester en voegde eraan toe, dat het kasteel altijd „een onmisbare funktie in de Baarlose samenleving" heeft vervuld. Tot slot sprak de heer Défesche de wens uit, dat het kasteel voor de toekomst een centrum voor vele akti- viteiten zal worden. Na het officiële gedeelte werden de genodig den verzocht mee naar de bovenverdieping te gaan, waar dia's over de restauratiewerk zaamheden werden vertoond. 's-Middags om 14 uur werd de ekspositie van amateurschilders, woonachtig in of afkomstig uit de gemeente, geopend. Deze tentoonstel ling, waarop zo'n 100 olieverfschilderijen, be schilderde wandborden, aquarellen, pen- en crayon tekeningen e.d. te zien zijn, duurt tot 21 juni. NEEM EEN FRANSMAN IN HUIS. Op zondag 7 juli a.s. wordt te Tienray weer de jaarlijkse ziekenmiddag gehouden, geor ganiseerd door het komitee Lourdeszieken- dagen van het NKV Provinciaal Centrum Limburg in samenwerking met het Lourdes- ziekenfonds C.Z.F. Hiervoor komen in aan merking de zieken, die thuis verpleegd wor den en zelden gelegenheid krijgen om zonder hulp van anderen eens buiten de dagelijkse omgeving te geraken. Dit betekent echter niet dat andere zieken van deeiname worden uit gesloten. Ook liggende patiënten kunnen aan deze ziekenmiddag deelnemen, zij worden per ambulance vervoerd. Vóór alles beslist de huisarts in eerste instantie of de patient mee mag en hoe hij vervoerd moet worden. Voor eventuele deelname kunt u zich opgeven tot uiterlijk 12 juni a.s. bij Chrit Bruynen, Bon- gardweide 1, tel. 1517 of bij Piet Thijssen, Pr. Irenestraat 14. - m «W mm yy .Vi; Zo ziet het gerestaureerde kasteel d'Erp er nu uit. Zaterdag, zondag en maandag werden er feestavonden georganiseerd in de grote tent bij het kasteel. De schoolgaande jeugd kon deelnemen aan de poppen- en ballonnen wed strijd, terwijl voor het eerst in de geschie denis de fanfares en trommelkorpsen van Maasbree en Baarlo zondag gezamenlijk door het dorp trokken. 15 en 16 juni a.s. staan in het teken der dank baarheid. Dan komen immers enige honder den Fransen terug naar Limburg om de vele mensen die hen in de oorlog geholpen hebben, te bedanken. Wat voQr hulp was dat? In de oorlog waren veel Franse militairen geïnter neerd in Duitsland. Ze moesten daar werken in fabrieken of in boerenbedrijven, of ze zaten in kampen. Velen ontsnapten, en probeerden te vluchten naar Frankrijk. Dat was een hachelijke zaak, ze konden zichzelf al zo makkelijk verraden door hun taal. Velen wer den dus gesnapt, en teruggebracht. Uit de verhalen die ze elkaar deden, bleek dat er een route aanmerkelijk veiliger was dan wel ke andere dan ook: die via Midden- en Noord- Limburg. De bevolking bleek daar zo behulp zaam dat er daar veel meer kansen waren dan elders om er door te komen. Bijna alle Maasdorpen boven Roermond zijn beroemd geworden door vluchtende Fransen. 8 EN 9 JUNI, KOLLEKTE IN MAASBREE EN BAARLO Nog ruim 7000 Nederlandse missionarissen, ontwikkelingshelpers zijn er! Vrouwen en mannen die weggingen om hun leven te DE LEN met mensen ver weg, in de derde wereld. Niet om er zelf beter van te worden, zeker niet financieel en zeker niet wat hun gezond heid betreft. Hoeveel zijn er niet „opgebrand" teruggekomen Het is er voor hun niet gemakkelijker op ge worden. Ze zijn vertrokken vaak met de oude katechismus en met westerse ideeën, maar al tijd met een zeer eerlijke onrust voor een betere wereld, een heilig ongeduld om recht en geluk voor MEDEMENSEN. Eenmaal ginds in hun werkplunje, konden ze hun onrust kwijt in daden voor MENSEN. Vaak grote daden: een school, een landbouwprojekt, een kerk, een ziekenhuis; LEVENSKANSEN voor mensen. Vaak wonderen: nieuwe gemeenschap onder mensen, zorg om elkaar, vóór en mét elkaar zoeken naar meer menselijkheid en vechten voor recht, samen huilen en lachen en bidden. Ze kwamen als vreemdelingen en maakten daardoor soms fouten, maar werden meer en meer „één van hen". Ze gingen zich ginds echt „thuis" voelen. Maar de „missies" worden kerken. Zelfstan dige kerken. Zoals de kolonieën zelfstandige staten worden en werden. Blanke bisschop pen worden opgevolgd door inheemsen, de be langrijke taken worden steeds meer door ei gen mensen overgenomen. En daar gaat het om. De missionaris is meestal nog welkom, maar op de tweede plaats. Hij mag HELPEN. Op zich een goede ontwikkeling; de meeste missionarissen zullen dat beamen. Het gevolg is wel, dat ze zich ginds weer meer vreem deling gaan voelen. Maar ook hier, als ze op verlof zijn of voor goed terugkeren, voelen ze zich niet zelden vreemdeling. Verloren in een welgedaan, zelf verzekerd land. Wat hun bezielt wordt niet me'er begrepen. Het geloof is hier ouderwets. Ze kunnen vaak niet zichzelf zijn. Ze moeten sterke verhalen vertellen, anders wordt er niet naar hen geluisterd. Ze moeten de ont wikkelingshelper, uithangen, anders tellen ze niet mee. Ze moeten overal een mening over houden, want het is hiér duur, en daar kon den ze ginds geen rekening mee houden. Misschien zijn missionarissen wel uit de tijd. Tenzij het belangrijk is, dat er BRUGGEN bestaan tussen ons en „hun" mensen ginds, die hier anders nooit een stem en een gezicht zouden krijgen; die anders altijd verzwegen en vergeten zouden worden. Tenzij het be langrijk is, dat er altijd „dwazen omwille van het evangelie" blijven. Mensen die ons lastig blijven vallen om het GELUK en het RECHT van de mensen ginds Met Pinksteren is de „Week voor de Neder landse Missionaris" begonnen. Een kans voor ons om onze missionarissen te bewijzen, dat ze hier nog steeds „THUIS" en welkom zijn. Wij moeten zuinig op hen zijn, wij hebben ze nodig AKTIE OP 8 EN 9 JUNI De Pinksterweekaktie gaat natuurlijk om méér dan alleen maar geldGeld is in wezen niet het doel, maar moet het gevolg zijn van ons samen kerk-zijn, van onze be trokkenheid bij het werk van onze mensen met een missie. Een opdracht ook voor ons Elke missionaris heeft zijn verlof nodig. De inspanningen, geestelijk en lichamelijk, in de voorafgaande werkperiode waren groot. IEDERE verlofganger heeft lichamelijk en geestelijk herstel nodig. En daarvoor moet er geld in het laadje komen. Geld voor het solidariteitsfonds, waar elke missionaris op verlof een beroep op kan doen als hij vast zit met zijn levensonderhoud, zijn ziekenfondspremie, zijn zakgeld, reisgeld enz. Nodig, zeker als hij of zij helemaal „alleen" staat Geld voor het rampenfonds, want ook mis sionarissen lopen risiko's die geen enkele ver zekering accepteert. Natuurrampen en poli tieke omwentelingen kunnen hen in een klap beroven van alle bezittingen enz. Geld om hen in staat te stellen kursussen te volgen als ze op verlof zijn, want ook zij wil len zo graag hun kennis op peil houden en bijgeschoold worden. Geld voor lektuurvoorziening: voor het zen den van boeken, tijdschriften, kranten. Mis sionarissen hebben in hun betrekkelijk iso lement, voortdurend behoefte aan kontakt met de eigen kulturele achtergrond, aan kommen- taar op het wereldgebeuren, aan nieuws uit het vaderland en uit de eigen streek, aan geestelijk en intellektueel voedsel, aan ont spanning, vooral. Geld voor allerlei kleine noodzakelijke dingen voor de eigen missiepost; misschien een schrijfmachine of een bandrecorder of litur gisch of katechetisch materiaal. Zo'n kleinig heden, dingen om gewoon van thuis mee te brengen, misschien een set gereedschap of een onderdeel van een of ander apparaat. Geld voor gezamenlijke studiedagen, waarop ze veel van elkaar kunnen opsteken. Maar een missionaris kan alleen maar mee brengen, wat thuis hem wil meegeven. De Pinksteraktie gaat van de gedachte uit dat het verlof van een missionaris niet ver mengd moet zijn met dit soort zorgen. „THUIS" moet die zorgen overnemen. Een fijngevoeligheid die de missionaris HELPT zich „thuis" te voelen. Een „welkom" dat voort duurt, lang na het vertrek. Een zinvolle dienstverlening die de missionaris helpt bij zijn werk tijdens zijn verlof GEEF, GEEF, GEEF ROYAAL, GEEF VRIJ, AAN MENSEN MET EEN MISSIE, GEEF ZE EEN „THUIS" .GEEF IN DE KOLLEKTE- BUS AAN DE KERKDEUR GEEF PER GIRO, VRIJ. Giro 676, PinksterkoIIekte Den Haag. Veel Limburgers zijn het slachtoffer gewor den van hun naastenliefde, werden opgepakt, kwamen in concentratiekampen terecht, en kwamen vaak niet meer terug. De Franse vluchtelingen, verenigd in de Union Nationale des Anciens Evadés, liepen met het probleem rond hoe - voor de laatste maal? - hun Limburgse helpers te bedanken. De secretaris generaal van de bond komt uit Bousbecque, en hij maakte deel uit van de delegatie van Bousbecque die het 120-jarig bestaan van de Baarlose Fanfare kwam mee vieren. Daar, in zaal Habets, ontstond het idee om een pelgrimstocht te organiseren naar Lim burg, om al degenen die in de oorlog klaar stonden voor hen, te bedanken. Dat idee is uitgewerkt door de heer Cayez en zijn be stuur, en 15 en 16 juni komen dan de Fransen. Tegelijkertijd brengt de Harmonie yan Bous becque een bezoek aan Baarlo. Haar directeur is nl. de eerste Fransman geweest, die direct na de oorlog, met de eerste auto die hij kon bemachtigen, terug kwam naar Baarlo, naar Mathieu Rijs in Oyen, die hem de Maas over had gezet, en hem kwam bedanken. Wat gaat er in dit weekend gebeuren? In Roermond vindt 's-avonds een dodenherden king plaats op het Zwartbroekplein. Daarna trekt de hele stoet naar het Stadhuis, waar men ontvangen wordt door burgemeester Custers. Daar zullen medailles uitgereikt wor den aan alle helpers, passeurs in het Frans, die de Médailles des Passeurs uitgereikt krij gen. Daarna gaat het hele gezelschap naar Neer, waar in Hotel de Lindeboom gedineerd wordt. De Passeurs krijgen dit diner aange boden door de Fransen. Het hele gezelschap bestaat die avond uit 378 man. Een deel ervan moet dan ook uitwijken naar Haelen, Hotel Napoleon. De nacht bren gen ze door in Roermond of in Sint-Odiliën- berg. 's-Morgens is er om kwart voor elf een concert gegeven door de Harmonie Municipale de Bousbecque en Fanfare Eendracht Baarlo in de zaal van Hotel De Lindeboom te Neer, waarna de Fransen met hun gasten gaan di neren in Het Veerhuis te Neer. -if NEEM EEN FRANSMAN IN HUIS.... Ben jij al georganiseerd Of is dat iets, wat jou niet deert Ook jij hoort tot de werkende klasse En zult goed op je tellen moeten passen Het kan vandaag gebeuren of morgen Maar eer je het weet zit je in de zorgen. Men kan wel stilaan door blijven dromen En pas dan bij de vakbond komen. Als men niet langer meer kan profiteren. Maar daar is het niet om begonnen. Doe daarom niet zo onbezonnen Wil je van je georganiseerde kollega wat leren. Eenderde van de werknemers is maar georganiseerd Hoort u bij die tweederde die profiteert Bedenk dan, dat een ander altijd voor u betaalt Dat is hetzelfde, als dat u zijn geld weghaalt. Wilt u meebouwen aan een gezonde maat schappij Kom dan bij de vakbond, OOK U hoort erbij. Voorlichting NKV afd. Baarlo GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, Maasbree telefoon 04765 -1331 Zaterdag 15 en 16 juni a.s. komt de harmonie van Bousbecque op bezoek in Baarlo. Bous becque ligt in Noord-Frankrijk, aan de Leie aan de Belgische grens. De kontakten tussen Bousbecque en Baarlo dateren van het voor jaar 1942, toen René Gryspeert uit Bousbecque Baarlo aandeed op zijn vlucht vanuit Oost- Pruisen naar Frankrijk. Hij werd toen door Mathieu Rijs de Maas overgebracht en naar Neeritter gebracht. Na de oorlog kwam een dankbare René Gryspeert zijn helpers in nood bedanken, en daaruit ontstonden blijvende kontakten tussen de harmonie van Bousbec que en de fanfare van Baarlo. In 1950 en 1952 kwamen de Fransen naar Baarlo, in 1951 en 1972 gingen de Baarlonaren naar Bous becque. Verder ontstonden er vele privékon- takten. Dit jaar bracht de voetbalklub een bezoek aan de gastvrije Fransen. Want dat is een van de mooiste aspekten van deze zaak: de wijze waarop door de bewoners van Bousbecque steeds weer gastvrijheid ge boden wordt aan hun bezoekers. Daarom is het een ere-zaak voor al degenen die ooit de ze gastvrijheid van Bousbecque genoten heb ben, om ditmaal een grote ontvangst in Baar lo te organiseren. Er komen volgend weekend 71 (eenenzeventig) muzikanten, tussen 11 en 70 jaar. Deze men sen moeten gehuisvest worden. Waar? In Baarlo, bij ons en bij u. Wat wij nodig heb ben zijn dus 71 gezinnen, die zeggen: Wij wil len graag onderdak bieden aan een Fransman of een Francaise in dat weekend. Wat wordt er dan van u verwacht? Het programma ziet er als volgt uit: 15.30 uur: aankomst in de Wilhelminastraat en ontvangst. U maakt dan kennis met degene aan wie u onderdak biedt. U neemt hem of haar mee naar huis, waar u eventueel vanaf vier uur het voetballen kunt bekijken. Tevens wordt er dan gegeten. Maandag a.s. de laatste repetitie voor de twee concerten van a.s. zaterdag en zondag. Het is méér dan gewenst dat iedereen op tijd aan wezig is: er moet nog veel gebeuren. Dus kwart over acht bij Habets. PROGRAMMA BEZOEK BOUSBECQUE Zaterdag 15 juni 15.30 uur: Aankomst der gasten in de Wilhel minastraat (Zaal Unitas). Verdeling over de ontvangende gezinnen. 18.30 uur: De Franse gasten verzamelen zich in de kerk, in verband met de Eucharistie viering. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de Har monie Municipale de Bousbecque. 19.45 uur: Bij goed weer kleine rondwandeling door het dorp, daarna verzamelen in Zaal Unitas. 20.30 uur: Concert te geven door Fanfare Een dracht Baarlo en de Harmonie Municipale de Bousbecque in zaal Unitas. 21:30 uur: Gezellige avond vQQT jê(|green. Zondag 16 juni 10.15 uur: Verzamelen in zaal Unitas i.v.m. concert te Neer. 10.45 uur: Begin van het concert in Zaal De Lindeboom te Neer. 12.45 uur: Vertrek naar Baarlo. 15.00 uur: Nog bekend te maken. 17.00 uur: Vertrek van de Franse gasten. Voor de leden van de Fanfare geldt vanaf de Eucharistieviering (ook dan!): gewoon uni form, bestuur jaquet. De muziekopleiding van fanfare Eendracht begint de eerste resultaten af te leveren: afge lopen vrijdag slaagden Jan Bouten, Jan en Peter Kluthausen en Annelies Lenders, de laatste zelfs met lof, voor het A-diploma. Van harte proficiat, en nu nog eens extra hard aanpakken, zodat er een plaatsje bij de fan fare vrijkomt. Maar de opleiding moet verder: de geslaagden studeren verder, de jongeren zijn ijverig aan het werk om tegen het einde van het jaar het A-diploma te behalen. En dan: in augustus moet een nieuwe groep van start gaan, die over anderhalf a twee jaar het eerste diplo ma gaat behalen. En daarvoor kunnen nu de aanmeldingen binnen komen. De eisen mini mum leeftijd negen jaar, speciale kennis niet vereist, alles is natuurlijk meegenomen, maar de opleiding begint onderaan. Als ze iets van breuken kennen is het wel genoeg. Wat wel zéér belangrijk is: wil en doorzettingsvermo gen. Het is natuurlijk wel leuk om met een muziekinstrument te Dronken, maar het eist veel uren van oefenen om er ook op te kun nen spelen. De opleiding staat open voor jongens én meis jes: er zijn al twee meisjes bij de groten aan de gang, in de opleiding zijn er ongeveer even veel jongens als meisjes. De opleiding is in principe kostenloos, er wordt alleen een bij drage gevraagd in de extra-kosten, maar dat is lang geen gulden per week geweest. En zijn er bijzondere omstandigheden, dan kan ook hier een mouw aan gepast worden. Alle jongens en meisjes, die een opleiding wil len volgen in de studie van een instrument dat in de fanfare-bezetting thuishoort (geen hout dus), kunnen via fanfare Eendracht deze op leiding volgen aan de Tegelse Muziekschool. De lessen worden gegeven in Baarlo, en wel in lunchroom Habets. Dit jaar was dat op vrij dag, maar zoveel mogelijk wordt dit in over leg geregeld. U kunt u opgeven door een briefje in te le veren met naam van de ouder(s) en van de leerling, adres en eventueel telefoonnummer bij een der volgende adressen A. Caris-v. Bergen, Napoleonsbaan-Nrd.; J. Segers, Molenberg 11; F. Stoks Helling 2; P. Cootjans Odiliastraat 6. En daar kunt u ook voor alle inlichtingen te recht. Als speciaal adres voor kontakten met de muziekschool kunt u trouwens ook terecht bij F. Stoks. Om half zeven moet uw gast naar de kerk toe, waar de harmonie de mis muzikaal zal op luisteren. Na de mis is er een borrel in zaal Habets, waar om half negen het concert begint van fanfare Eendracht Baarlo en de harmonie Municipale de Bousbecque o.l.v. René Grys peert. Dat concert is om half tien ongeveer afgelopen, en daarna is er een gezellige avond in de zaal, met muziek. In onderling overleg bepaalt u het uur van naar huis gaan. Dat werd in Bousbecque wel eens nog later Op zondagmorgen moet iedereen om kwart over tien bij de bus zijn. Om kwart voor elf begint het concert van beide verenigingen in Neer. In welk kader dit gebeurt, vindt u in een ander verhaal. Dat concert is om kwart voor één afgelopen, waarna de thuisreis naar Baarlo wordt aanvaard. Daarna wordt gege ten, er is nog een bezichtiging van het dorp, en tegen de avond vindt dan het vertrek plaats. Wij doen een beroep op u allen mee te willen werken aan het onderbrengen van onze gas ten. Misschien is er in uw gezin iemand die Frans spreekt, dan is er ook al geen taalpro bleem. Maar daar moet u niet te zwaar aan tillen: de mensen van de fanfare en die van de voetbalklub praatten voor het merendeel ook geen frans, en ze hebben zich geweldig kunnen redden. Geeft u dus zó spoedig mogelijk uw naam, adres en telefoonnummer (ev.) op als u ons kunt helpen. Vermeld erbij hoeveel mensen u kunt hebben; er zijn enkelingen, echtparen of andere kombinaties. Opgeven kunt u zich bij bestuursleden van de fanfare, maar bij voorkeur ofwel bij Jos Segers, Molenberg 11, of bij Frans Stoks, Helling 2 (tel. 1369). Aan de vooravond van haar 100-jarig be- staansjubileum organiseert schutterij St. An- tonius en St. Petrus op zaterdag 8 en zondag 9 juni een groot schietfestijn voor alle Baar lose verenigingen. Om reden dat de schutte rij volgend jaar het 100-jarig jubileum denkt te gaan vieren, wil men de band met de Baar lose verenigingen onderling gaan versterken. Daar er van alle kanten reeds veel belang stelling voor dit schietfestijn op gang begint te komen worden liefhebbers van schieten aangeraden reeds zaterdag hun kaarten vol te komen schieten, aanvang 4 uur. A.s. zondag is nog gelegenheid van twee tot vijf uur om kaarten vol te schieten. Direkt daarna begint de kaveling om de grote prijzen en prachtige beker. Er wordt geschoten met drie personen op een kaart. Per persoon moeten drie geldige pun ten zijn aangetekend om aan de kaveling mee te kunnen doen. Er kunnen per vereniging zoveel kaarten geschoten worden als men wil als er bij kaveling maar niet drie dezelfde personen op een kaart vermeld staan. wensend. Het bestuur Hebt u het lied van de jam al gehoord, Van de jampotten, niet uit Egypte, Een wagen met een hele jam vracht aan boord, Die alles de baan op kipte. Hoezee, hoezee, Dat was een zoete zee. De kinders klein en groot Die smulden van de jambesvloot. Had u al van dat ongeluk gehoord, 't Gebeurde weer bij „de Molen". Daar wordt te vaak toch de vrede gestoord, Ik zeg het hier onverholen. O, wee, o, wee, Wat brengt de toekomst mee, De jam is ingemaakt, de potten zijn gekraakt Maar hoe nu uit dat slop geraakt. Pater Thijs, SSS Onder enorme belangstelling werd dinsdag te Baarlo door P. Mertens en W. Coenen hun gouden huwelijksfeest herdacht. Het feest werd ingezet met een Eucharistieviering in de parochiekerk. De in zaal „Unitas" gehou den receptie werd door een record aantal belangstellenden en vrienden bezocht. Zowel de fanfare „Eendracht" als het trommel- en klaroenkorps „Voorwaarts" gaven hier akte de presence en brachten gelukwensen aan het gouden bruidspaar. Voor deze sympathieke muzikale serenade dankte een van de zoons. Tot vóór enkele jaren bewoonden Pier van „de Mild" en Mina van „Heier Herm" „Mil- derhoeve" in Kessel, Oyen. Dat Pier en Mina zoveel medeleven ondervonden op deze heug lijke dag is gelegen in het feit dat het gehucht „Oyen" onder de parochie Baarlo hoorde. Grotendeels waren zij met hun gezin met 8 kinderen aangewezen op de gemeenschap Baarlo. Gedurende 8 jaren was hij wethouder in de gemeente Kessel, maar zijn kaartclub - verwoed kaarter als hij was - lag in Baarlo. Loyaal in zijn optreden veroverde hij vele vrienden, zowel in Kessel als in Baarlo. Ook onder de schippers die veelal melk en zuivel- produkten bij hen betrokken, had hij vele vrienden. Pier is thans 85 en Mina 78 jaren. Deze dag zal de familie Mertens-Coenen zeker nimmer vergeten. Gedurende enkele jaren verblijven zij in het bejaardentehuis te Stamproy. Morgen, zaterdag wordt er door de mannen van Thei weer hard gewerkt: alle pakken oud papier die U gereed zet, zullen door hen wor den opgehaald. Zorgt U er voor dat alles klaar staat, er is de laatste tijd nogal wat papier bij U binnengekomen, dus neem even de moeite, dan bent U er op een makkelijke manier van af, en Uw Trommelkorps vaart er wel bij.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1