Opnieuw gouden bruiloft in Maasbree Baarlo's jeugd in Bousbecque Sta even stil bij het Rode Kruis Inwoners van Maasbree: belangrijk! Komende zittingsperiode wordt zeer belangrijk WAAROM EEN JEUGDLIJST Uitnodiging aan alle Baarlose kinderen Wat wil lijst Mededeling in verband met Hemelvaart L. Delsing NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 17 mei 1974 Nummer 6 MEELEVEN IS OOK MEEDELEN!! MEEDELEN IS MEELEVEN!!! Zondag trimtocht te Baarlo (75 km lengte) opgehelderd. En tenslotte kwam iedereen hoe dan ook de bus in. De een ging slapen, de ander hield met zijn opmerkingen de bus wakker. In Antwerpen werd nog eens ge geten, maar de vermoeidheid bleek toch te groot om nog naar Breetse kermis te gaan. In het trotse bezit van twee fraaie bekers en een wedstrijdbal kwam voetbalvereniging Baarlo zeer voldaan op de thuisbasis aan. En naar de verhalen te oordelen komen er bin nenkort veel voetballers bü de Fanfare, „want die gaat weer het eerst naar Boubecque^ zoals Jacques het formuleerde. Centre Sportif de Bousbecque, merci beaucoup M.W. TEEUWEN Stem eens anders stem lijst 1 nummer 5 Pater Antoon Janssen met verlof Verzoek aan abonnees Koninklijke van Horst concerteert BEDEVAART NAAR BANNEUX Uitgave: Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 15, DEN BAUM 7e JAARGANG Dinsdag a.s. 21 mei wordt in Maasbree het gouden huwelijksfeest gevierd van het echtpaar Wijnen - Linssen. De gouden bruidegom Wilhelmus Wijnen, beter bekend als Hoover-Wullem is 80 jaar terwijl de gouden bruid Linssen-Nel 77 jaar oud is. De bruid is een zuster van Linsse-Joëchem, die vorige week zijn gouden huwelijk vierde. Het echtpaar Wijnen heeft 8 kinderen t.w. 4 jongens en 4 meisjes. Niet minder dan 31 na komelingen mogen oma en opa zeggen tegen de nog krasse echtelieden. Wullem Wijnen heeft vrijwel zijn hele leven een boerderij geleid. Uiteraard heeft hij het zware werk allang overgelaten aan zijn zoons, maar meehelpen op hun bedrijven, bijvoor beeld bij het bloembinden, kan hij nog niet laten. Met de jacht, die een van zijn grootste hobby's was, heeft hij tamelijk kort geleden moeten stoppen, omdat de ogen daarvoor iets minder goed geworden waren. Meer dan 50 jaar is de gouden bruidegom al lid van schutterij St. Martinus. Voor dit langdurig lidmaatschap werd hij onlangs nog onderscheiden. Jarenlang was hij bestuurslid van de L.L.T.B. die hij na de eerste wereldoorlog mee heeft heropgericht. Ook vervulde hij vele jaren de functie van president van de Raad van Toe zicht van de Boerenleenbank. Maasbree komt bij de a.s. gemeenteraadsver kiezingen uit met één lijst LIJST 1. Deze lijst geeft u de gelegenheid te stemmen met voorkeur. U kiest de kandidaat van uw keuze. Er gaan op deze lijst géén stemmen verloren. Alle op deze lijst uitgebrachte stemmen be palen samen hoeveel raadszetels deze lijst krijgt toegewezen. Op wie de stemmen worden uitgebracht is voor het aantal zetels niet van belang. Het totaal aantal stemmen zorgt voor de zetels. Voor de kandidaten zelf is het natuurlijk wél van belang op wie de stemmen zijn uitge bracht. Zij hebben namelijk een onderlinge afspraak gemaakt, welke schriftelijk door iedere kan didaat is vastgelegd, hoe de bezetting der raadszetels tot stand zal komen. Deze afspraak houdt in dat de kandidaten die de meeste stemmen behalen, in volgorde van het aantal stemmen, de beschikbare zetels zullen innemen. Dit betekent dus dat iedere kandidaat, on geacht de plaats die hij of zij op de lijst inneemt gekozen kan worden. De volgorde van de lijst is bij deze afspraak dus niet van belang. Om een voorbeeld te noemen. Er van uitgaande dat er op de lijst 2500 stemmen zullen worden uitgebracht, is de verdeling als volgt Een kandidaat haalt 447 stemmen, een ander 302, nog een 247, dan 223, 205, 195, 170, 133, 103, 97, 86, 79, 66, 53, 49, 35. Totaal dus 2500 stemmen. Wanneer deze lijst dan 7 zetels heeft verworven dan betekent dit dat de kan didaten met de aantallen stemmen liggend tussen 147 en 170 gekozen zijn. De plaats welke zij op de lijst innemen is van geen belang. De kandidaat met de 103 stemmen kanbijvoorbeeld ergens in de bo venste regionen van de lijst staan, maar is toch niet gekozen. De kandidaat met de 205 stemmen kan best ergens in de onderste helft van de lijst voorkomen. Deze kandidaat is dan toch gekozen. Dit voorbeeld, en U mag het niet anders zien dan een voorbeeld, mag U duidelijk maken dat deze lijst er een wel heel demokratische wijze van kiezen op na houdt. U kunt duide lijk aan Uw voorkeur uiting geven. Van enorm belang is, en wij onderstrepen dit met klem dat U allen zonder enige uit zondering van Uw recht om te kiezen -gebruik maakt. Laat geen stem verloren gaan. Komt allemaal en doet uw eigen keuze. Namens de samenwerkende groeperingen Mevr. Nabben LVB; mevr. A. v. Oyen-See- len NKV-Vrouwenbeweging; P. Hoeymakers LLTB; M. Teeuwen Middenstand; H. Verspa NKV. De komende zittingsperiode van de gemeente raad zal een zeer belangrijke zijn. Belangrijk om het feit dat o.a. het gewest Nrd.-Limburg dan zal gaan funktioneren. Het is m.i. duide lijk dat dit bestuurlijk gezien de nodige aan- passingseisen zal meebrengen. Verder zal het vaststellen van het bestemmingsplan buiten gebieden alle aandacht vragen. Niet alleen van belang voor de mensen die leven en hun kost verdienen in dit gebied; maar voor alle inwoners van de gemeente. Als derde punt is te noemen de investering per 1 januari 1976 van de gemeentelijke on- roerend-goed-belasting. Nu de gemeenteraad in principe heeft gekozen voor de waarde- grondslag, is het van zeer groot belang dat de waardebepaling en tariefstelling zo eer lijk mogelijk zal gebeuren. Tenslotte is het m.i. zinvol dat de groei van de gemeente niet zo schoksgewijze, o.a. in het plan de Oude Pastorie en d'Erp, zal plaats vinden. Ook de nieuwe inwoners hebben recht op voldoende tijd en gelegenheid in te spelen op onze gemeenschap, waarin het nu nog prettig toeven is. G. Timmermans Moeder Nel doet nog helemaal alleen het huishouden. Haar specialiteit is naast het maken van worst, het bereiden van hazepeper. Velen die van deze lekkernij bij haar proefden zullen dit kunnen getuigen. Op de feestdag zal het aan belangstelling zeker niet ontbreken. Om 11 uur is in de parochiekerk een plechtige eucharistieviering. Daarna wordt het feest voortgezet in zaal J. Peeters-Linssen, waar van tot 8 uur gelegenheid is tot gelukwensen. Vanaf 20 u. volgen de gebruikelijke muzikale huldigingen door de plaatselijke muziekver enigingen. Na een voorspoedige reis arriveerden een zes tigtal Baarlonaren op zaterdag 11 mei tegen vijf uur in Bousbecque. De groep bestond uit de spelers van het eerste jeugdelftal en bijna alle jeugdleiders, al of niet vergezeld van echtgenote of verloofde, en bovendien Jo Beurskens, Jos Segers en Frans Stoks als eventuele tolken. De aankomst vond een uur te vroeg plaats, omdat de afstand zo kort bleek te zijn geworden, dat er een uur min der gereden hoefde te worden dan voorzien. „Volgende keer moeten we maar naar Spanje gaan, dat is tenminste nog de moeite waard wat afstand betreft" was de eerste opmerking van de avond. Het te vroeg arriveren veroor zaakte enige paniek bij de Franse gastheren, maar er waren café's genoeg om alle Baarlo- Er is in het verleden, n.a.v. verschillende ak- ties ten bate van de gemeenschap (b.v. Aktie Napoleonsbaan) zeer weinig begrip getoond door het merendeel van de gemeenteraad. Er zijn vele toezeggingen gedaan maar in wer kelijkheid is nog niets konkreets uit de bus gekomen. Nu de kiesgerechtigde leeftijd ver laagd is tot 18 jaar, hebben diverse jeugdbe- sturen besloten samen een kieskommissie te vormen, die tot taak kreeg te onderzoeken hoe de belangen van de jeugd in de volgende raadsperiode het beste behartigd kunnen wor den. Het advies van deze kommissie luidde: een kandidaat naar voren brengen op een zo gunstig mogelijke verkiesbare plaats op een van de twee lijsten De kommissie riep daarna alle jeugdvereni gingen op voor een gezamenlijke vergadering waarin kandidaten naar voren gebracht kon den worden. Nadat de kandidaat door de aan wezige verenigingen gekozen was, werd er met beide frakties van gedachten gewisseld. Na deze gesprekken waren de mogelijkheden bij de fraktie Peulen het gunstigst, ondermeer plaats vijf op hun lijst. Dit alles is bevestigd door drie top-leden van de fraktie, t.w. Peu len, Watervoort (NKV) en Hutjens. Hiermee was de zaak voor de jeugd geregeld. Tot grote verwondering van de kieskommissies werd echter op zaterdag 13 april 1974 (twee dagen voor de inlevering van de lijsten) de vast gestelde plaats 5 verlegd naar plaats 6 van de lijst. Na een gesprek met de fraktie Peulen waarbij ook de voorzitter en de sekretaris van het NKV aanwezig waren, werd de zaak nader toegelicht. Uit deze toelichting bleek dat het NKV plaats 5 voor zich opeiste. Zo niet dan zou het NKV zich uit de lijst Peulen terug trekken. Na een langdurige diskussie kwam het voorstel dat de kandidaten van plaats 5 met elkaar zouden praten. Dit werd aanvankelijk niet geaccepteerd door de NKV vertegenwoordigers maar na lang aarzelen gingen zij toch akkoord. Tijdens dit gesprek werd door de kadidaat van de jeugdverenigingen het voorstel ge daan tot voorkeurstemming van plaats 5 en 6. Dit werd niet door de NKV kandidaat J. Pee ten geaccepteerd. Het NKV kwam met het voorstel haar kandidaat 15 stemmen voor sprong te geven en dan pas de voorkeurstem ming toe te passen. IS DIT DEMOKRA- TISCH?? (zie DvNL 4 mei 1974 Ingezonden stukken). De kieskommissie heeft hierop weer kontakt opgenomen met de verenigingen. Op „Sta er even bij stil", luidt de tekst op een nieuw affiche van het Neder landse Rode Kruis. Wat men daarop ziet is een collectebus die wordt voorgehouden aan het publiek in een grote winkelstraat. De affiche vraagt om even de pas in te houden en een paar gulden in die bus te doen. Maar daarnaast wordt toch vooral ook gesuggereerd om even stil te staan bij wat het Rode Kruis allemaal verricht. Want pas als men beseft op hoe veel plaatsen tegelijk het Rode Kruis hulp verleent, zal men een verant woorde gift kunnen doen die al dat werk helpt mogelijk maken. Sta bijvoorbeeld even stil bij de organisatie die er voor zorgt dat patiënten precies op tijd het bloed of het bloedprodukt krijgen dat hun leven kan redden. Per jaar geven 250.000 donors 350.000 kolven bloed voor tien duizenden transfusies en staan 100.000 donors bloed af waarvan geneesmiddelen worden vervaardigd. Sta even stil bij de vakantie projecten voor chronisch zieken en invaliden. Dit jaar zijn niet minder dan vijfduizend gehandicapten een week te gast op het hospitaalschip J. Hen ry Dunant en in de speciale Rode Kruis-te- huizen. Niet minder dan 2500 vrijwillig(st)ers verzorgen hen dan geheel belangeloos. Sta stil bij al die andere helpsters en helpers van het Rode Kruis korps - in totaal zijn het er 12.000 - die bij tal van gelegenheden hulp bieden: bij sportevenementen, bij ziekenmid- dagen, op ambulances bij de snelwegen, bij het vervoer van gehandicapte kinderen, bij excursies voor invalide bejaarden. En intus sen zijn zij dag in dag uit paraat om in het geval van grote rampen direct de eerste hulp ter hand te nemen. Sta stil bij het werk van de vrijwillige wel fare. Vorig jaar werden niet minder dan 26.165 patiënten door 9.177 vrijwilligsters be zocht, voor een gesprek en hulp bij velerlei creatief werk. Sta stil bij de trombosediensten van het Rode Kruis, die jaarlijks 125.000 patiënten onder controle hebben, waarbij twee miljoen bloed monsters worden onderzocht. Sta even stil bij de Radio-Medische Dienst voor de Scheepvaart, die de afgelopen zeven jaar niet minder dan vijfduizend maal contact heeft gehad met een schip voor een medisch advies ten behoeve van een opvarende die ziek was geworden of een ongeluk had ge kregen. Sta stil bij 't werk van het Jeugd Rode Kruis, dat crèches verzorgt in ziekenhuizen, maal tijden bij alleenwonende bejaarden brengt, kinderen van gastarbeiders in de vakantietij d opvangt. Wie bij dat alles - en er is nog veel meer - even stil staat weet waarvoor in de periode van 27 mei tot en met 8 juni de Rode Kruis- collectebus wordt opgehouden. 22 MEI WERELDDAG VAN ALLE KINDEREN, HIER EN DAAR Ook in de derde wereld wordt zo'n dag ge houden. Zij, daar, denken en praten over ons hier.hoe wij leven, eten, werken, naar school gaan, wonen, spelen, doen enz. Wij, hier, geven op zo'n dag extra aandacht aan de kinderen in de derde wereld. Wij den ken en praten hoe zij moeten leven, eten, wonen, werken, de kans op een toekomst, over alles wat hen blij of angstig maakt. Zo'n extra dag is nodig Zodoende leren wij elkaar beter kennen, wij leren weer opnieuw om MEE-TE-LEVEN met andere kinderen, ergens op de wereld. En als je elkaar wat beter hebt leren kennen, kun je ook beter DELEN, en dan is het pas écht méé-leven. MEE-LEVEN is veel moeilijker dan het even openmaken van een spaarpot of het krijgen van wat geld uit de beurs van je moeder. Je moet er echt iets voor doen, of voor laten. Hoe moeilijk is het niet voor sommige kin deren hier om een reep chocola te delen met je eigen broertjes of zusjes. Nou, en die wo nen nog wel in hetzelfde huis en die ken je. De voor ons vreemde kinderen op BALI, doen een beroep op alle Baarlose kinderen om op 22 mei, echt te delen. Als je écht wilt delen heb je vast en zeker tegen die tijd, zestig centen overgespaard. Wie doet er mee Wie geeft antwoord?? op 22 mei? Lees je ook nog even de brief van Brasa?? LEEF MEE - DEEL MEE!!! 22 mei VERTREK 'S-MORGENS OM 9 UUR Baarlo, 13 mei. Wielerclub Olympia organiseert op zondag morgen een trimtocht voor iedereen die zich fit genoeg acht om een ochtendrit van 75 km lengte af te leggen door Noord- en Midden- Limburg met een snelheid van 25 km/uur. Van 8 uur tot kwart voor negen kan men de deelnemerslijst tekenen, op de Markt te Baarlo waarna het vertreksein om precies 9 uur wordt gegeven. Men vertrekt dan richting Helden, waarna men de plaatsen Neer, Roggel, Haelen, Heijt- huijsen, Baexem, Grathem, Panheel en Heel aandoet voor een kwartier rust wordt geno men in café Willems te Beegden. Van hieruit vertrekt men richting Horn, en via Buggenum, waar de trimmers op de Maas- Schwalm-Nette route komen, rijdt men naar Neer, Kessel richting finish op de Markt te Baarlo het uitgangspunt. Direct na afloop krijgen de deelnemers een herinneringsvaantje aangeboden door wieler club Olympia. Het bestuur van Olympia hoopt dat velen van de gelegenheid gebruik maken om deel te nemen aan deze eerste onder auspiciën van de Nederlandse Wielren Bond staande Noord- Limburgse trimtocht. 14 april 1974 (paasdag) is er weer met de ver enigingen vergaderd. Alle punten werden nog eens doorgenomen. De eindkonklusie luidde dat de jeugd met een eigen lijst uit zou ko men, als de beloofde plaats 5 niet voor de jeugdverenigingen zou worden vastgelegd. Dit werd ook aan de fraktie Peulen en aan het NKV medegedeeld. De reaktie bleef ech ter negatief. Hierna werd de jeugdlijst sa mengesteld en op dinsdag 16 april ingeleverd. Wij hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven omtrent het ontstaan van de jeugd lijst in Baarlo. Namens de jeugdverenigingen, LIJST 4 Lijst drie van de gemeenteraadsverkiezingen, waarvan de drie eerste kandidaten zijn Wiep Hermans, Jacques Coenen en Frans Stoks, wil een groepering worden die aan de hand van een programma een zodanige gespreksgroep op de been zal brengen dat de gekozen ge meenteraadsleden steeds zo goed mogelijk ge ïnformeerd zullen zijn. Er is geprobeerd op een eerlijke manier een zodanige groep men sen bijeen te brengen, dat er een beroep op de stemmers gedaan kan worden. De tendens is: kijk wat er in de afgelopen periode gebeurd is, kijk naar ons programma, en WERK MET ONS SAMEN om zodoende samen te kunnen leven. In het programma staan veel wezenlijke zaken vermeld die om een oplossing schreeuwen 1. betere leefbaarheid van de nieuwe wijken. 2. toezicht op agrarische en mileu-belangen, die tot nu toe door het ontbreken van de juiste verordeningen niet beschermd konden worden. 3. betere gemeenschapsvoorzieningen, b.v. op sportgebied en voor wat betreft huisvesting van allerlei verenigingen. 4. planning maken van de ontwikkeling van Baarlo voor de toekomst, met als hoofdzaak het verantwoord afbouwen van wat er nu is, zonder automatisch op vroeger ingeslagen we gen door te sukkelen. Enfin, het is een program van meerdere blad zijden. Sommigen hebben er al kennis van genomen, en de voorraad is momenteel op. Maar binnen enige dagen kunt U het weer krijgen, b.v. bij de kandidaten op lijst drie. Lees het op Uw gemak door: bestem dan Uw keuze, en dan zal het daarvan afhangen of U vier jaar mee kunt werken aan Baarlo en Maasbree, om BETER te kunnen LEVEN. SAMEN WERKEN om beter SAMEN te LE VEN. naren en de langzaam bijeenkomende Bous- becquenaren op te vangen. Als eerste was natuurlijk weer René Gryspeert aanwezig, nog even vitaal en goed-gehumeurd als altijd. Tenslotte bleek het dan toch mogelijk ieder een over te leveren aan het gastgezin, waarna er uitgebreid gedineerd werd. Tegen negen uur was iedereen weer bijeen in het Gymnase, waar een uitstekend orkest in een erbarme lijke akoustiek voor veel drukte zorgde. Tegen twaalf uur begon de Miss-Football-verkiezing, waaraan maar liefst negentien echte en een onechte kandidaten aan deelnamen. Na veel rekenen kwam de Miss met haar gevolg dan toch tevoorschijn tegen twee uur, en zij kon den de geweldige serie prijzen in ontvangst nemen die de plaatselijke middenstand ter beschikking had gesteld. In Bousbecque zat men nl. midden in een soort winkelweek van veertien dagen, waarbij allerlei aktiviteiten ontplooid werden, zoals ook daags erna bleek. Maar zover was het nog lang niet. Tegen half drie gingen de verstandigsten naar huis, maar er waren er ook die om zes uur nog naar de Chinees wilden. Enfin, 's-morgens om kwart over tien begon de Hoogmis, en tegen kwart voor elf waren er heel veel Baar lonaren in de kerk. Een van de Franse gast heren was stomverbaasd over de conditie van Baarloos jongelingen: hij had ze om zeven uur horen opstaanvoor een ochtendwan deling. „Ik dacht dat die kerels kapot moesten zijn na zo'n avond". Om elf uur was er een ontvangst van het bestuur van de voetbalclub in het clublokaal, die zeer geanimeerd was. Er werden weder zijds geschenken uitgewisseld en Piet sprak over onze grootvaders. De jeugd moest toen snel gaan eten, om op tijd te kunnen voet ballen. De rest vertrok naar de winkel van de fa Guillon, een soort franse VeGe-winkel, die een hollandse week, compleet met Volen- damse meisjes, had georganiseerd. Die meisjes waren er zondags echter niet. Wel weer een zeer hartelijke en gulle ontvangst, waarbij een echte wedstrijdbal namens de firma aan de voetbalclub werd aangeboden. Na enige toespraken terug naar het restaurant, alwaar gedineerd werd, samen met de burgemeester, Léon Dalle, M. en Mme René Gryspeert, M. Edouard Haesbrouck, enz. Er bleken trou wens vier variaties Eduard Haesbrouck rond te lopen, ieder van een andere generatie. En tenslotte werd er gevoetbald. De A-l jeugd won tenslotte met 4-1, en de senioren op het nippertje met 2-1. Het uitbundige onthaal had wel conditie gekost, maar de rest bleek nog toereikend. De kleinere Fransen gaven echter uitstekend partij. En toen was er nog een ontvangst op het gemeentehuis, waar Léon Dalle de Baarlonaren verwelkomde. Van Baarlose zijde werd een mand met Baar lose tuinbouwprodukten aangeboden, die ten slotte in de lieftallige handen van Miss Foot ball 1974 terecht kwamen. Waar in Baarlo echter ananas en bananen groeien is nog niet F.S. iiimiiiHiiiHimiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiitiMiiiiiiiniiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiHiiiiiMiimiiiiiiiniiiiniimiiiiiiiniiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiniiiminmniiiniiiji 1 Volgende week wordt ons nieuwsblad één dag eerder gedrukt, dus op 1 woensdag 22 mei. Diegenen die kopij willen inzenden, dienen er reke- ning mee te houden, dat deze UITERLIJK MAANDAG OM 12.00 UUR in ons bezit moet zijn. Adverteerders kunnen bij ons terecht tot dinsdag s 1 10.00 uur. De redaktie 1 GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, Maasbree telefoon 04765 -1331 In verband met het plotselinge overlijden van zijn moeder, is Pater Janssen vervroegd met verlof gekomen. Hij werkt op het eiland Ti- mor, Indonesië, en u heeft al vaker over zijn werk kunnen lezen in Op den Baum. Op het ogenblik verblijft hij op Zoeterbeek 22, zijn ouderlijk huis. Vast en zeker zal hij boeiend weten te vertellen over zijn werk op donder dag 30 mei. Zuster Cypriana v. Wijlick wil ook graag praten over haar werk. Op donderdag 30 mei wordt er een avond ge organiseerd voor alle medewerkers van het komitee voor missie en ontwikkelingssamen werking en alle belangstellenden. Dit in ver band met de Pinksterweek, de jaarlijkse week van de NEDERLANDSE MISSIONARIS. Entwee eigen missionarissen op verlof, gebeurt niet elk jaar. Daarom moeten we van deze gelegenheid gebruik maken Tijd en plaats wordt nog bekend gemaakt, en de per soonlijke uitnodigingen worden nog thuisbe zorgd. In verband met de nieuwe bezorgingsrege ling der Posterijen verzoeken wij onze abon nees om bij verhuizing het nieuwe adres door te geven aan onze drukkerij. Mocht de hui dige adressering niet geheel juist zijn, dan zouden wij dit ook graag vernemen. redaktie Zoals vorige week reeds aangekondigd zal de Koninklijke Harmonie van Horst o.Lv. de heer Van Acht in Baarlo een concert verzorgen, in samenwerking met Fanfare Eendracht. Het programma, dat uitgebreid in het vorige num mer van Op den Baum stond, vermeldt wer ken uit de superieure (hoogste) afdeling. De Baarlose Fanfare zal enige nieuwe werken ten gehore brengen in het voorprogramma. Het concert begint om half negen precies. LEDENMUZIKANTEN wordt verzocht om kwart over acht in de zaal aanwezig te zijn in gewoon uniform. MUZIEKLIEFHEBBERS, supporters en FAMILIELEDEN zijn van harte welkom. Er zal een kleine vergoeding worden gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Op zondag 26 mei a.s. is er een bedevaart naar Banneux. Opgave hiervoor is mogelijk tot 23 mei bij de dames Jacobs-Timmermans (Schoorveld) en Geurts-Wijnands (Dr. Poels straat). Deelnamekosten 14,per persoon.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1