9 en ÏO februari Memisa Opruimen en opbouwen I Ned. Wielerbond start met categorie trimmers Baolderse aovend Lager beroepsonderwijs Neldei zet deuren open Bobromaosbal Maasbree groot succes NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR L O Vrijdag 8 februari 1974 Nummer 44 Ontwikkelings samenwerking Baarlo Peuterspeelzaal Maasbree Brinsley Schwarz: pubrock van niveau maar aneTnfeer^61- dat in stromen vloeide> Wat laezers sjrieve Open jeugdwerk Baar'o M.W. TEEUWEN Ouderavond Peuterspeelzaal Baarlo Uitgave Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 13,50 DEN B&UM 6e JAARGANG Zaterdag en zondag a.s. zal ook in Baarlo de jaarlijkse aktie gehouden worden voor de MEDISCHE ZORG IN DE DERDE WERELD De diensten in de KERK zullen in het teken staan van MEMISA. Mgr. Dr. H. de Cocq van de congregatie der Heilige Harten, emeritus-bisschop van Raro- tonga op de Cook-eilanden, zal bij gelegenheid van de Memisa-zondag in onze parochie spre ken. Hij heeft van 1932 na zijn studies te Rome tot 1961 in ons land gewerkt. Als directeur van het intronisatiewerk heeft hij (toen heette hij Pater Odulf) op talloze plaatsen meege daan aan het gezinsbezoek. Indertijd noemde men dat wel „gezinsprediking". Van 1961 1964 werkte hij in Londen aan hetzelfde werk. Hij was reeds 57 jaar, toen hij naar de missie Zuster Beatricia Jacobs schrijft vanuit Kananga, Zaïre, Afrika. Beste mensen in Baarlo, Vanuit Zaïre kom ik u allen het allerbeste wensen voor 1974, mag het voor u allen een jaar van vrede en vreugde zijn met een goede gezondheid enz. Hier in het ziekenhuis heb ik als verloskundige werk genoeg, soms zelfs te veel. Wat 1974 voor ons gaat brengen weten wij niet, maar voor veel vreemdelingen zullen het de laatste dagen of maanden worden, hier in Zaïre. 1974 zal het jaar worden van de totale onaf hankelijkheid, d.w.z. geen fabrieken, winkels enz. enz. meer in handen van buitenlanders. Alles gaat overgenomen worden door de rege ring, met terugbetaling tussen nu en tien jaar! Er zijn mensen die de toekomst zwart zien, ook voor ons. Wij gaan afwachten en niet veel praten en schrijven want de brieven naar het buitenland worden wel eens achterge houden. Ik dank u allemaal nog eens heel hartelijk voor alles wat u doet voor ons hier. Ik heb al veel moeders en kinderen kunnen helpen en kan er nog veel helpen met mijn aandeel van de Fancy-fair, 1972. Er zijn nog zoveel sukkelaars waar niemand naar zal kijken als wij niet meer zouden helpen. Beste vrienden, veel, veel groeten en tot later. Zuster Beatrice. B.P. 87. Monseigneur Thijssen wenst vanuit Bali iedereen een heel voorspoedig 1974. Zijn bijdrage voor in „Op den Baum" is in le maak. Nog even geduld. Hij heeft het nog altijd verschrikkelijk druk. Fonds Baarlose Missionarissen Ontwikke- ingshelpers. Er zijn ook mensen buiten Baarlo die jaarlijks run bijdrage stUiton jn ons fonds. Dat is ge weldig en daarom ook, *mmens de helpers uit Baarlo, heel hartelijk dank -. i N.N. Sevenum qc; N.N. Sevenumf 25, De stand van ons fonds op 28 januari 300,90 U kunt bij elke bijzondere gelegenheid, of iet nu een buurtavond is, een blijde gebeur tenis, carnaval, een verjaardag, een verga dering enz. ook eens denken aan onze eigen mensen in de Derde Wereld via Rabo-bank, Baarlo. -ft- Bijeenkomst voor alle medewerkers en belangstellenden. Donderdag 14 februari wordt de tweede bij eenkomst belegd voor alle medewerkers. Dp deze, die om 8 uur begint, zal o.a. Broeder Amandus van Neerven vertellen over zijn werk. De avond, die ook open staat voor be langstellenden, is bij de Zusters op de Maas straat, zijingang kan van eht Dorp (grote poort). werd gezonden en wel meteen als benoemd bisschop. De Cook-eilanden, waarvan Raro- tonga het hoofdeiland is, vormen een groep van 15 eilanden, zeer ver van elkaar ver wijderd. In het geheel tellen deze eilanden een 20.000 inwoners, van wie er ongeveer 2000 katholiek zijn. De anderen zijn allemaal chris ten van een of andere reformatorische kerk. Hij had een 12 medebroeders rond zich voor het pastorale werk. De meeste van de mis sionarissen op die eilanden helpen ook mee aan het sociale opbouwwerk in een of andere vorm. Zij spreken de Maori-taal en horen onder de staat Nieuw-Zeeland, maar de eilan den hebben zelfbestuur. Het is een vitale christenheid, nu reeds meer dan een eeuw lang, maar het zijn er niet allemaal katho lieken. In 1971 heeft Mgr. H. de Cocq ontslag ge vraagd. De hele missionaire inspanning van de kerk blijft hem ter harte gaan en vindt in hem steeds een toegewijde medehelper. KOLLEKTE Na elke eucharistieviering zullen er 21 mede werkers van het komité voor missie- en ont wikkelingssamenwerking, aan de kerkdeur staan met de kollektebus. Loop die bus niet zomaar voorbij maar draag naar vermogen uw steentje bij aan deze sympathieke, maar zéér BROODNODIGE AKTIE. Komt u, om welke reden dan ook, niet in de kerk het GIRONUMMER VAN MEMISA IS: 51 360, Eendrachtsweg 49, Rotterdam. Leest u ook eens goed de folder die door de schoolkinderen huis aan huis bezorgd is.... en doe er wat aart. Praten hoeft dan niet meer Woensdag 30 januari organiseerde het bestuur van de peuterspeelzaal Maasbree haar eer ste ouderavond. Mevrouw v.d. Meurnik, be stuurslid van de Regionale Stichting Kinder centra Venlo, hield een korte inleiding waarin ze de veranderingen schetste in de maatschap- pijstruktuur en gezinssamenstelling van vroe ger en tegenwoordig. Doordat de gezinnen kleiner zijn is er veel behoefte aan peuter speelzalen. Het kind krijgt hierdoor meer ont plooiingskansen en leert zich ook binnen groepsverband beter te gedragen. Momenteel zijn er in Nederland zo'n 2000 peuterspeel zalen. Dit aantal zal zich de komende jaren sterk uitbreiden. De ouders kregen twee vragen voorgelegd t.w. 1. Welke funktie heeft de peuterspeelzaal in 't dagelijkse leven van ouders en kinderen. 2. Moeten ouders betrokken zijn bij de speel zaal, zo ja, waarom, zo nee, waarom niet. Hierover werd in groepjes van zes personen gediskussieerd. Na deze groepsdiskussies volg de de plenaire vergadering, die erg prettig verliep. Er werd uitgebreid en vaak levendig gepraat over bovengenoemde vragen. Het be langrijkste is dat de ouders erg betrokken ra ken bij het gebeuren van hun kind of de peuterspeelzaal. Dit moet hier al beginnen en zeker worden voortgezet in alle vormen van verder onderwijs. Na de discussie deelde de voorzitter, dhr. Boots, mede dat het, zoals reeds in augustus was afgesproken de bedoeling was dat het voorlopige bestuur per 1 februari in zijn ge heel zou aftreden. Verschillende leden zijn weer herkiesbaar voor het definitieve bestuur. Er gaven zich tijdens deze avond enkele nieu we adspirant-bestuursleden op. Het bestuur was blij op deze avond zoveel ouders en be langstellenden te ontmoeten en zal zeker in de toekomst meer dergelijke ouderavonden organiseren. Geïnteresseerden voor een bestuursfunktie, die op de ouderavond verhinderd waren kun nen zich in verbinding stellen met J. Boots voorz., tel. 1749 of A. Ueberbach, sekr., 1410 (vervolg) Trommel- en klaroencorps voorwaarts is zich aan het voorbereiden op een papierlawine. Terecht? Dat is een vraag, die nog niet be antwoord kan worden. Er zijn nog practisch geen reacties binnen op 't voorstel dat vorige week in deze rubriek werd gedaan. Dat kan ook nauwelijks. Hoewel, uit gesprekken met enkele mensen bleek de bereidheid om er ernst mee te maken en AL het oude bruik bare papier en textiel voor hen te bewaren. Als die bereidheid bij alle Baarlonaren zou bestaan, ja dan krijgen die van het trommel corps inderdaad een lawine van papier en lompen te verwerken. Maar kunnen ze dat aan? Ja en neen. Het zou in ieder geval een zware opgave zijn om in de vrije tijd zulke enorme hoeveelheden in te zamelen. Maar waar een wil is, is een weg. En de wil is er. Daarbij is dat trommel corps niet alleen van de bestuurs- en andere leden. Het is van ons allemaal in die zin, dat het deel uitmaakt van de Baarlose gemeen schap. En wie weet, misschien zijn er wel mensen die een handje willen helpen met opruimen en opbouwen. Ze zullen zeker met open armen worden ontvangen als ze even contact opnemen met een der bestuursleden. Voor ons is het niet zo'n zware opgave om elk stukje papier te bewaren. Ook de envelop pe, het circulairtje, het kladpapiertje, de siga rendoos en de kartonnen huls van de closetrol. (ja, ook karton heeft waarde, meer zelfs dan ander papier). We kunnen alles gewoon in dozen doen, ofwel er pakken van maken. Voor het maken van pakken is er een erg eenvoudige methode. U neemt een kist, b.v. een sinaasappelkist. U legt er in de breedte richting twee touwtjes in en in de lengte richting een. Als U er nu voor zorgt, dat onder, boven en opzij wat grotere stukken worden gelegd, b.v. kranten, dan kunt U ook de kleinere stukjes gewoon in de kist leggen. Kist vol, touwtjes knopen en klaar is het pak. U zet de kist on het pak en U gaat op dezelfde nanier door. U kunt dan alles op een klein olekje laten en U hebt geen rommel. (wordt vervolgd) Baarlonaar WEDSTRIJDKALENDER 1974 WERD SAMENGESTELD Baarlo, 3 februari. Onlangs werd in Weert de algemene verga dering van clubs en Wielercomité's aangeslo ten bij de Nederlandse wielrenbond gehouden. Op deze vergadering werden diverse punten besproken waarvan de belangrijkste hier vol gen In het jaaroverzicht 1973 gaf de sekretaris Beckers enkele cijfers. Het aantal renners be droeg in dat jaar 474 verdeeld over acht cate- Het Mafcentrum is er wederom in geslaagd de Engelse groep Brinsley Schwarz naar Maasbree te halen. Voor de derde maal zullen leze spontane Engelsen in Maasbree optreden. Dit is de start van het popkoncertseizoen '74. A.s. zondag 10 februari om 20.00 uur vindt het optreden van Brinsley Schwarz in het Mafcentrum plaats. Voor leden is de entree bepaald op 2,en voor niet-Ieden op 3,50. Brinsley Schwarz is in de roemruchte zestiger jaren ontstaan. In Nederland werd de groep békend door de VPRO piknikuitzendingen. De laatste jaren zit deze ervaren groep weer in de lift, omdat zij een vertegenwoordiger is van het zeer populaire pdbrockgenre. Brins ley Schwarz speelde in Engeland tijdens een toernee de Wings van Paul Mc Cartney van de bühne af. De groep is zeer allround. Ze beheersen de pure rock, de New Orleanssound, de reggae, de blues en de soul. Het is een puur genot te luisteren naar deze groep. Er varen popkritici als Elly de Waard, Joeps van Hees en Constant Meijers vinden Brinsley Schwarz het neusje van de zalm van het pub- rockgenre en daar kunnen wij het volkomen mee eens zijn. Brinsley Schwarz heeft enkele elpees ge maakt, waarvan Brinsley Schwarz, Despite it all, Silver Pistol en Nervous on the road uit springen. Brinsley Schwarz was in Maasbree steeds goed op dreef, dus dit koncert staat weer bol van kwaliteit, vooral als men weer afsluit met Brown Sugar. De groep Binsley Schwarz bestaat uit: leider en naamgever Brinsley Schwarz: zang, gitaar, bas en steel- gitaar, komponist v.d. groep; Nic Lowe: bas, gitaar, banjo en zang; Bob Andrews: key boards, accordeon, gitaar, bas, zang en orgel; Jan Gomm: gitaar, zang, bas en steelgitaar en last but not least Bill Rankin: drums. Vorige week donderdag organiseerde Sjiwa een avond voor de buuttereedners, zangers en degenen die de bühne opgebouwd hadden, voor de Baolderse Aovend. De gehele avond was door Wim Zanders op de band opgeno men en werd op deze avond nog eens afge speeld, zodat iedereen zichzelf nog eens kon horen, ook de reakties uit de zaal waren nu '""r goed te horen (beter dan wanneer je zelf Qc Mihne staat). Er werd nog eens harte- 1 u 1Iiage""vien. Dat was misschien wel de i t i T-. %<*een goede schlagers ma ken geen lol. De lieu,,, s dëoor Arn Janssen en Dre Timmerm£ k^amen nu zeer goed tot hun recht, vooral liedies „eenen Breetse" en de oliekrisise7,es °ïr; wat men in die paar dagen nog over*u^et aktuele thema in elkaar kon zetten. Hie?e" Vader Abraham niks bij. Ook de schlagers van Hay Schell en Lou Bartels kwamen prima uit de bus, vooral de winnende schlager van „pak uch ens in de ermkes" heeft het ook op deze avond goed gedaan. Dit bracht zelfs op deze avond de aanwezigen weer in beweging. En dan Frieda en Sjanet (de echte) die heb ben niet alleen de Baolderse Aovend maar ook de reunieavond gestolen. Het plezier was niet van de lucht. Niet te imiteren dit twee tal. Ook de buuts waren nog even aktueel als enkele weken geleden. Maar alles bij elkaar genomen was het nog eens een geweldige avond. Ook de vrouwen en verloofden (en andere aanhang) behoorden tot de genodig den. Die hebben zich ook eens goed kunnen „begaaien". Het was een geweldige avond. Dit is door de artiesten ook als zodanig er varen. Er werd op karnavalsschlagers gedanst en gehost. Het was echt een avond waar de echte „lol en plezier" weer eens hoogtij vier den, ondanks dat voor dit samenzijn de on kosten door de deelnemers zelf werden be taald. (Dit had men er graag voor over.) De stemming was zeldzaam goed. Bij het sluiten zong men nog zoals ook op de Baolderse Aovend: „Zonne gooie hubbe weej nach noejt gehad" en „So ein Tag so wunderschön wie Heute, der sollte nie vergehen". Nog veel dank aan Sjiwa voor deze avond, de artiesten Op de baolderse aovend zijn door verschil lende mensen foto's gemaakt. Enkele daarvan hebben we al gezien, maar er zijn er zeker nog meer. De artiesten en organisatie zouden ze graag zien. Dus hebt u er nog meer laat het dan even horen bij Ton Janssen, Schafelt 4 of in het jongerencentrum. Op de vorige week donderdag gehouden ont moeting van de artiesten en alle andere mede werkers is verder gebleken dat er volgend jaar WEER een Baolderse Aovend moet ko men, ongeacht wie hem zal organiseren. Ton Janssen Een betere start van het popkoncertseizoen lijkt ons bijna onmogelijk, hoewel 1974 ons in Maasbree weer veel doet verwachten o.a. uit Engeland Bees make Honey en uit Neder land de beruchte tegenstander van Long tall Ernie c.s. Toni Macaroni and the Swingin Devils. Mat Nellen gorieën. Het aantal wedstrijden bedroeg 75, waaronder 16 cyclocrosses. Het aantal comité's bedroeg 54, terwijl er negen clubs bij de N.W.B. aangesloten waren. De contacten met de Belgische Wielerbond voor Ambachten resulteerden in de klassieker Someren - Berbroek (B) die zeer goed slaagde. Een ander punt dat ter sprake kwam, was de samenstelling van de wielerkalender 1974. Op 't programma staan vijf klassiekers waar onder de driedaagse omloop der Peel, de klas sieker van Nederland naar België Someren - Berbroek en de Benelux-kampioenschappen op het autocicuit van Terlaemen (Zolder). Een nieuwe categorie die onder de hoede kwam van de N.W.B. is de categorie trimmers, die op zondagmorgen de wielersport op hun eigen manier willen beleven door het deel nemen aan trimtochten waarbij in gesloten formatie bij een gemiddelde van 25 km per uur een tocht door de natuur wordt gemaakt, zonder het echte wedstrijdelement. Vooral de nieuwe aangesloten wielerclubs Oostrum en Bergeyk verheugen zich in een geweldige belangstelling voor deze tochten waarvoor er nu al zes op het programma staan. Het ledenaantal van de N.W.B. is door deze categorie trimmers al sprongsgewijs gestegen en verwacht wordt, dat de belangstelling voor deze recreatieve tak van wielersport ook in Noord-Limburg zal aanslaan. Belangstellenden worden dan ook verzocht zich in verbinding te stellen met een van de Noord-Limburgse wielerverenigingen Olympia Baarlo, Kwistbeeklaan 26 te Baarlo; De Snelle Sprong Belfeld, Schoolstraat 11, Tegelen; en Wielerclub Oostrum in Oostrum. In de week van 11 tot en met 16 februari zullen de drie lagere beroeps- scholen van de gemeente Helden een open dag houden. Het is gebleken dat de snelle veranderingen in deze onderwijsvorm voor velen niet meer bij te houden zijn. De lagere beroepsscholen: Biologische School, Lagere Technische School en Lagere Huishoud- en Nijverheidsschool, willen de leerlingen van de basis scholen, ouders, onderwijzend personeel en andere belangstellenden een indruk geven in welke vorm op dit moment in het kader van het 4-jarig L.B.O. het onderwijs wordt aangeboden en wat de mogelijkheden zijn voor verdere studie. 2-JARIG ALGEMEEN ONDERWIJS Zoals men uit allerlei nieuwsmedia heeft kun nen vernemen bevindt het lager beroepson derwijs zich in een overgangsfase van een driejarige naar een vierjarige opleiding. Bij de biologische school kent men de 4-jarige opleiding reeds 15 jaar. De bedoeling van het L.B.O.-besluit (de wet waarin het lager beroepsonderwijs geregeld is) is, de leerlingen die vorm van onderwijs te geven waarop ze recht hebben en die ze aankunnen. De lagere beroepsschool is niet langer meer 'n vakopleidingsinstituut. Er worden b.v. geen pasklare timmerlieden, tuinders of volleerde huishoudkundigen afgeleverd. Tijdens de tweejarige brugperiode (ook wel onderbouw genoemd) is het onderwijs zo al gemeen mogelijk. In alle scholen voor beroepsonderwijs worden tijdens die 2 jaar ongeveer 20 lessen per week algemene vakken gegeven, zoals nederlands, engels, wiskunde, natuurkunde, maatschappij leer, algemene technieken etc. LATERE KEUZE VAKRICHTING In de tegenwoordige ontwikkeling is men van mening, dat het niet juist is, dat 12-jarigen reeds een bepaalde vakrichting kiezen. In overleg met leerlingen, ouders en docenten wordt na het tweede jaar getracht de jonge mens die richting te laten kiezen die past bij haar/zijn interesse en begaafdheid. In het 3e en 4e leerjaar (ook wel bovenbouw genoemd) zijn 2 stromen aan te geven n.l. de A-stroom voor de meer theoretisch gerichte leerlingen en de B-stroom voor de praktisch gerichte leerlingen. Naast een differentiatie naar begaafdheid, wordt tevens een keuze gemaakt in de vak richting waarin men zich verder kan bekwa men. In de bovenbouw komt het karakteristieke van iedere beroepsschool tot uitdrukking. De huishoud- en nijverheidsschool met: zorg- Op een geanimeerd en bijzonder geslaagd Booremoosbal heeft buurtvereniging De Spil- wei vrijdag jl. de identiteit bekend gemaakt van het „Broelofspaar 1974 met ouders, groot ouders, getuigen en bruidskinderen". Nadat De Huco's en buuttereedner Hay Claes- sen enkele uurtjes voor de stemming hadden gezorgd was het voorzitter M. Verspa, die te gen 22.30 uur de namen bekend maakte. De verkiezing om aan het bruiloftsgezelschap als een der hoofdfiguren deel te nemen, was ook voor de meeste gekozenen zelf een verrassing. Wel hadden zij zich, uiteraard met anderen, tevoren bereid verklaard een eventuele ver kiezing te aanvaarden. Het gezelschap zal er als volgt uit zien Bruid: Mien van Piet van Sonnemans Korne- lis (mej. M. Sonnemans). Bruidegom Henk van Bèkstienes (H. Ver- heijen). Moeder v.d. bruid Truus van Sakskes Piet (mevr. T. Hermans-Peeters). Vader v.d. bruid Graat van Siskes Piet (G. Geurts). Moeder v.d. bruidegom Nellie Hendriks (mevr. N. Hendriks). Vader v.d. bruidegom Tines van Nel van Ingel van Koëbes zienen Bert (M. Verspa). Vrouwelijke getuige Mien van Nel van Le- wieke (mej. M. v. Ninhuijs). Mannelijke getuige Piet van Zanges Hennes ziene Sjeng (P. Vaessen). Oma Mien van Toeter Gradus zienen Da niel (mevr. M. Vaessen-Grutters). Opa Daan van Toeter Gradus zienen Da niel (D. Grutters). Bruidsmeisje Bianca van Piet van Zanges Hennes ziene Sjeng (Bianca Vaessen). Bruidsjonker Fred van Graat van Siskes Piet (Fred Geurts). Als ambtenaar van de burgerlijke stand zal bij de Boorebroelof evenals verleden jaar fun geren Ton van Posjuupke (A. Grubben), die tijdens het BooremooSbal het paar ook in „onder(on)trouw" nam. Gezien het enthousiasme waarmee de buurt- heeft "ingezet, voorbereidingen voor karnaval maandag 25 februari weer" ^n^groolTreest te worden. In de kosten, die.met Qt. organisatie hiervan gepaard gaan, is inmiddels -4 voor een groot deel voorzien. Een oud-bewonc, van de Spilwei, dhr. J. Peters, schonk nl. een 6 meter lange „krintewèg". Geachte Keukskes en Keuk! A.s. zaoterdaag wuurt 't wir leuk, Den is ter wir bal van 't Boeremoos. Geej kunt dan wir danse met Herm en Toos. De organisatie is bej de men van de Sjötterie „sjtank sjtief", Die hebben den auch ein uniform aan 't lief. De sjotte hubbe gemaakt ein groëte kanon, Dao sjete ze oet, moosbroed en broedegom. As ter den opniej wuurt gelaje, Zeet ge vlege broedsmaag en den ouwe taaie. Verder zal den onger 't presentere van de gewaere Broed en broedegom met uch de vloer aan gaon vaege. Weej make den de polleka met Sefke en Bep Op de klumpkes van klepper de klep. Dit alles op de muziek van de Boerekapel, Eine goje sjut dans ten auch ens met Mie en Nel. En onger 't drinke van ein lekker glaas beer Make wej bej Sjaak en Iet vuul lol en plezeer. De opbrings is allemaol veur de Kook, Heure sekretaris sjrief alles in zien book, Um later bej 't groëte vastelaovesbelaeve Wir allerhande prieze weg te gaeve. Keuk en Keukskes, veur de res Haoje weej ein paar guldes op te tes; Die beware weej veur zondaag in de kerk, Dao wuurd ten veur de „Memisa" gewerkt. Zoë vange weej den in einen hap Twieë gooj dinger in eine klap. Det alles dan mer kumpt okee Is de wins van sjut A.C. vakken, naaldvakken, winkel en kantoor. De lagere technische school met: mechanische techniek, bouwtechniek en electro techniek. De biologische school met: natuur- en milieu beheer, dieren- en plantenverzorging. De A-stroom van ieder schooltype is vooral bedoeld voor leerlingen die na het behalen van het diploma nog verder willen leren en b.v. een middelbare beroepsopleiding willen gaan volgen, zoals M.T.S., M.H.N.O., M.E.A.O., Middelbare Land- en Tuinbouwschool. De B-stroom is vooral bedoeld voor leerlingen die na het verlaten van de school in het ar beidsproces worden opgenomen. Zij kunnen zich dan nog verder bekwamen via het leer lingstelsel en via een vakschool. JONGENS EN MEISJES Daar de beroepsscholen in de tweejarige brug periode een ongeveer gelijke lessentabel heb ben, kunnen zowel meisjes als jongens de verschillende schooltypen bezoeken. De mogelijkheid bestaat dat een leerling die met goed gevolg twee klassen van de drie bovengenoemde scholen heeft bezocht, zonder meer kan overstappen naar de derde klas van een dezer scholen. OPEN DAG School voor huishoud- en nijverheidsonder wijs Helden-Panningen: woensdag 13 februari 1974 van 9.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.30 uur. Lagere Technische School Helden-Panningen: woensdag 13 februari 1974 van 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.00 uur. Biologische School Helden-Panningen: zater dag 16 februari 1974 van 10.00 - 12.00 uur. Wagenbouw. Afgelopen zondagmor3en zlJrt Prinses Nelly I met haar gevolg e* Raad van Elf bij elkaar gekomen om tePraten over de opbouw van de karnavalsw*£en- Alles is nu besproken en zij zullen in £roe^=vanh:Vïe1; de wagen opbouwen onder begonnen bestuur OJB. Ze zijn nu al harn te werken. Nog veel ^sco-opleicung is weer Disco-opleidjp~gang De deelnemers maken volop Orderingen en er zijn een paar uit- ififinkers bij, die nog wel eens „profs" kun nen worden! Ook de meisjes komen trouw iedere zondag. Dit is natuurlijk ook een voor uitgang, temeer daar zij het ook eens probe ren! A.s. zondag om 10.30 uur verwachten wij jcuup weer allemaal. GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, Maasbree telefoon 04765 -1331 Leidsters en bestuur van de Stichting Peuter speelzaal Baarlo organiseren een ouderavond op dinsdag 12 februari om 19,45 uur in de kleuterschool. Tijdens deze avond, die uiter aard in het teken van de peuter zal staan, zullen er a.o. een aantal dia's en een kort fimpje worden getoond, die zijn opgenomen tijdens het spel van de peuters. Na de pauze zal er voor elke ouder voldoende gelegenheid zijn om met de leidsters over verschillende onderwerpen betreffende opvang en begelei ding van de pguters van gedachten te wis selen. Omdat bestuur en leidsters menen, dat de peuterspeelzaal een gedeelte van de op voedingstaak van de ouders overneemt en dat daarom ouderinbreng van wezenlijk belang is, hopen zij zoveel mogelijk ouders te mogen begroeten op 12 februari. Andere belangstel lenden in het peuterspeelzaalwerk zijn even eens van harte welkom.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1