Schoolbusaffaire houdt gemoederen in de raad bezig CÖl Concept ruilverkaveling heeft tweeledig doel Zwembad en Tref- eentmm Maasbree Ontwikkelingssamenwerking Baarlo 5 T M \mm n| 1 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAAR L O Vrijdag 18 januari 1974 Nummer 41 Meerderheid gemeenteraad schort beslissing op De raadsagenda bevatte een belangrijk punt. Dit was het verzoek van de Baarlose oudervereniging om toekenning van een subsidie voor vervoer van leerlingen van en naar kleuter- en basisscholen. Dat dit zeer important was, blijkt wel uit de happening voor de vergadering in 't gemeentehuis. Ouders en kinderen, die bij 't schoolbusje betrokken zijn, hielden een stille demonstratie voor het schoolbusje met spandoeken. Het hoogtepunt van dit ludiek evenement kwam met de uitreiking van een petitie door Henk van Dijk (zoontje van P. van Dijk, Bong) namens kinderen en ouders aan burgemeester Defesche. Of de volle publieke tribune - de raadszaal was weer eens te klein - invloed heeft gehad op het verloop van het debat is niet na te gaan. Baolderse aovend werd enorm succes li1 M.W. TEEUWEN ONJUISTHEDEN Van het Gemeentebestuur Kienen met MVC Jitgave Irukkerij De Gouden Leeuw b.v. 'ostbus 7001, Panningen kïlefoon 04760 - 1980* Abonnementsprijs per jaar 13,50 OP DEN BAUM 6e JAARGANG JUT JENS: „WIJ ZIJN MOREEL VERANTWOORDELIJK" Jet voorstel van B en W was afwijzen van iet verzoek der Baarlose oudervereniging en vel om de volgende redenen. Het zou hier *aan om een op particuliere basis gerealiseer- le voorziening, die een privé karakter draagt. Susidieverlening zou precedenten scheppen. 3ovendien zou de gemeente zich begeven op t terrein van subsidiëring van het partiku- iere bedrijfsleven, wat uiteraard onmogelijk .s. Ook in art. 13 van de L.O.-wet (alleen bij ïen afstand van meer dan 4 km tussen huis ;n school) zat geen mogelijkheid om alsnog te subsidiëren. Dit B en W voorstel viel niet in goede aarde Dij vele raadsleden. Dhr. Hutjens (Baarlo) vond 't geen partiku- liere zaak. De argumenten van het college van B en W bestreed hij. Hij was voor subsidie verlening, want hij wilde geen morele ver antwoordelijkheid voor de gezondheid van 35 kinderen. Dhr. W. Hermans ging op de kosten in voor de ouders. Volgens hem waren een peuter speelzaal en sportverenigingen ook partiku- liere instellingen en die werden ook gesubsi dieerd. Waarom dan niet de Baarlose ouder vereniging De kinderen van Bong etc. wor den nu buiten gesloten bij dorpse aktiviteiten. Het eveneens Baarlose raadslid Mat v.d. Eert- wegh vond, dat minister Duisenberg (finan ciën) zich er nogal gemakkelijk af had ge maakt in deze kwestie. Was het niet moge lijk, dat dan de oudervereniging Baarlo op een andere manier subsidie te verlenen is aldus dit raadslid. Dhr. Timmermans (Maasbree) konstateert dat dit vervoer al jaren goed gefunktioneerd heeft. De ouders hebben zich financiële ver plichtingen opgelegd. Dit partikulier initiatief moest beloond worden. Wanneer het zo niet zou lukken, is er misschien een mogelijkheid als de oudervereniging rechtspersoonlijkheid aanvraagt. Anders op een andere manier sub sidie zoeken. DHR. VAESSEN: „MAASBREESE OUDERS DOEN HET ZELF." Dhr. Vaessen (Maasbree) vermeldde, dat in Maasbree de ouders al jaren in onderlinge samenwerking het vervoer naar school rege len. Hij was tegen verlening van subsidie. Dhr. Ton Grubben (Maasbree) had overal ge ïnformeerd en zag het schoolbusje als sub- sidie-objekt niet zitten. G.S. zou het zonder meer afwijzen. We scheppen zo een precedent. Dhr. Watervoort (Baarlo) zag in de huidige vorm geen subsidiemogelijkheid, maar vroeg om alternatieve voorstellen van de raadsleden om deze toch te kunnen verlenen. Dhr. Jac. Peters (Maasbree) vroeg zich af of er naar andere mogelijkheden gezocht was. B EN W „DIT IS EEN PARTIKULIERE AANGELEGENHEID." In eerste instantie antwoordde burgemeester Defesche, dat hier subsidie van de gemeen schap gevraagd wordt voor een uitgave van privé-karakter. Het bezoeken van kleuter- en basisonderwijs der kinderen is primair een taak en plicht, van de ouders zelf. De verant woordelijkheid ligt bij de ouders zelf. Ook 't aanvragen van een rechtspersoonlijkheid ver andert niets aan de situatie, aldus de raads voorzitter. die in dit schoolbusje geen zaak van algemeen belang zag. Oudervereniging Baarlo en sportverenigingen zijn niet te ver gelijken. Wanneer de raad 't voorstel van B en W afwijst en toch het verzoek van de oudervereniging inwilligt, gaan wij preceden ten scheppen en dat is principieel gewoon on mogelijk. zo besloot de burgemeester de be antwoording in eerste termijn. Diverse raadsleden brachten in tweede ter- miin geen nieuwe gezichtspunten en nadat in tweede termijn Mr. Defesche er op had gewe zen, dat in het verleden zulke aanvragen (vervoer Maasbreese LHNO-leerlingen naar Baarlo en Maasbreese/Baarlose leerlingen naar de levensschool te Panningen) nooit door de raad getolereerd waren, kwam in derde *ermijn raadslid Peters met het voorstel de beslissing op te schorten en de zaak andermaal te bekijken. Hoewel de raadsvoorzitter erop wees, dat dit alleen 't probleem maar op lan gere termijn zou schuiven, namen de raads leden het voorstel Peters met 9 tegen 4 stem men aan. Tegenstemmen kwamen van de wethouders Handrie Peulen, Hay Hanen en de raadsleden Ton Grubben en H. Vaessen. ROMPKOMMISSIE BEHEER OPENBARE GEDEELTE KASTEEL D'ERP BENOMD. De meeste overige agendapunten leverden geen noemenswaardige moeilijkheden op. De regeling beheer openbaar gedeelte kasteel d'Erp komt in handen van een rompkom missie, die na verloop van tijd uitgebreid kan worden door plaatselijke en/of regionale des kundigen. Hiervoor deed Ton Grubben sug gesties (eigen amateurschilders, beroepsschil ders, direkteuren muziekscholen etc.) De kommissie zal zelfstandig de aktiviteiten in bet openbare gedeelte regelen, uiteraard bin nen door de raad beschikbaar gestelde kredie ten. In de rompkommissie hebben zitting: Frits Timmermans (Maasbree), Frans Water poort (Baarlo), Elffers (Baarlo), Heines (Baar lo) en mevr. Defesche-Derks (Maasbree). In het bestemmingsplan Achter de Hoven zullen de straten namen krijgen, die ontleend zijn aan adellijke families, die het dorpsheer lij ke gezag over 't Oude Bree hebben uitge oefend. Alleen de Plettenbergstraat en Win- ckelhuysenstraat vielen weg wegens hun leng te. De gekozen namen luiden als volgt Arnoudstraat, Berns'auwstraat, Donckstraat, Douverenstraat, Van Eyckstraat, van Lomm- straat, Rutgerstraat, Vlodropstraat, Weymar- straat en v.d. Marckstraat. De lawaaihinder door bromfietsen en motor voertuigen buiten de bebouwde kom wordt aan banden gelegd. Betonmolens, spuitinstal- laties, traktoren vallen hier niet onder, mits zij natuurlijk voor werkzaamheden gebruikt worden, kon de raadsvoorzitter het veront ruste raadslid Hermans mededelen. De wijzigingen Algemeen Ambtenarenregle ment en verplaatsingkosten verordening wer- len bij hamerslag goedgekeurd evenals de her ziening exploitatievergoeding t.b.v. bijzonder kleuteronderwijs over 1970 en 1971, diverse grondtransakties en aanvragen van de Stich ting Katholiek Onderwijs Baarlo. „PAARDEN IN DE SAUNA VOLSTREKT ONJUIST." De rondvraag was i.v.m. de voorlichting door de Dienst landinrichting afgesplitst van de overige agendapunten. Ofschoon het al laat was, werd het nog een levendige rondvraag. Dhr. Vaessen opende deze met vragen over de weg bij Bos in 't Rooth. Wanneer gebeurt er iets mee Dhr. Peulen moest tot zijn spijt verklaren, dat door 't niet klaarkomen van de notulen van een* vorige raadsvergadering deze zaak even in 't slop geraakt was evenals de nieuw te plannen kleedlokalen aan de Molenstraat van MVC (bij de nieuwe velden). In de vol gende B en W vergadering zou men hierover spreken, aldus de wethouder, die hoopte, dat in de volgende raadsvergadering deze punten behandeld konden worden. Dhr. Vaessen had nog meer noten op zijn zang. Hij had kritiek op dhr. Frans Stoks, die ook over de weg bij Bos in 't Rooth een opruiend artikel had willen schrijven, maar door dhr. Bos was weggestuurd, aldus het raadslid uit Maasbree, die het negatieve en opruierig geschrijf beu was. Heel Maasbree is dit moe en Baarlo ook, getuige de reakties van de Baarlose raadsleden op Vaessens op merking „Laat Stoks zich met dit negatieve houden op 't Baarlose!" Dhr. Vaessen konsta- teerde verder, dat in 't Rooth dit bewuste ter rein wel degelijk voor woningbouw is bestemd Burg. Defesche antwoordde hierop, dat in derdaad uit de plannen van dhr. Thuyls is gebleken, dat hij een dierenverblijf hier bouwt. Hij distancieerde zich van het zeer tendentieuze artikel van dhr. Stoks, dat al- Dankzij B W kon de pers ook kennisnemen van 't concept ruilverkaveling Dubbroek. Een lofwaardig initiatief van het Maasbreese kol lege. Dhr. Moorman van de Dienst Landin richting en zijn kollega's hielden een zeer in teressant betoog. In het kort zullen we dit trachten samenvatten. Dubbroek typisch tuinbouwgebied. Ligt op Maasbrees en Venloos grondgebied. Is 772 ha groot. Het Maasbreese gedeeltê i§ 672 hi gfOGt. Er zijn plm. 125 zelfstandige agrarische be drijven in dit gebied (plm. 30 agrarische en plm. 90 tuindersbedrijven). In het gebied ligt een natuurgebied. Wie gaat 't aan? De beide gemeentes, de mi lieugroepen, het Limburgs Landschap, de eigenaren der percelen, de gemeenteraden, de LTTB en de bevolking. Concept plan wordt van te voren doorgesproken met de boven genoemde instanties of personen. Doeleinden 1) De externe produktiefaktoren van de 125 bedrijven verbeteren. 2) Natuur gebied Dubbroek beschermen. Dit ligt langs de springbeek en zijtakken hiervan. Er komt een bufferzone. In dit gebied komen geen tuindersbedrijven. Zaterdag 5 januari beleefden meer dan 400 Baarlonaren een geweldige Baolderse Aovend Tönke Weyers die als eerste in de buut kwam maakte de zaal al direkt aan het brullen. Tön kwam op als handlanger met een kleine (aan zijn maat) aangepaste schop. Daarna kwamen Arn Janssen en Dré Timmermans in aktie met hun gitaren en zongen leuke luister en lachliedjes. Voor Joep Jeucken die in de buut kwam als losbol was het de eerste keer dat hij op het podium stond en hij slaagde er goed in het volk aan het klappen te zetten. Toen Lou Bartels met de eerste schlager kwam, werd de zaal al iets losser en er werd al plaatselijk meegezongen met 'Dood mich maar ein kink van 1000 wéke'. Ondertussen v/as het de beurt voor Jac. Wolters die zijn hele buut op rijm had gezet. Ook bij deze buut van 'de sjoernalist' zaten stukken die er voor zorgden dat 't publiek langer hoe meer ging lachen en het begon te gek te worden toen de tweede schlager werd gezongen. Met 'Pak uch ens in de ermkes lukte het de halve, maar later de hele zaal in beweging te krij gen. In de toen volgende pauze werden de biljetten voor de beste schlager opgehaald. De uitslag was ongelooflijk. Er waren 3 stem men voor de eerste schlager en de rest van de geldige stemmen (155) voor de tweede. Na de pauze kwam Tönke Weyers weer terug, die deze keer als inbreker heel Baarlo had afge stroopt. Na deze geweldige buut van Tön wa ren Arn Janssen en Dré Timmermans weer terug, deze keer met o.a. een lied over een 'Breetse'. Als Gastarbeider was het voor Jac. Wolters vrij gemakkelijk de dorpspolitiek even te raken, maar het denken liet hij aan het publiek over. Ook deze buut was volledig op riim. Toen daarna de beste schlager nog een keer gezongen werd barstte de zaal los en Piet Nijssen als kwaojung kon alleen maar zorgen dat de mensen bleven lachen en brul len. De hekkesluiter van de avond maakte werkelijk de deur dicht. Frieda en Sjanet maakten weer op de oude voortreffelijke ma nier alles los wat nog vast zat. In de finale werden de onderscheidingen uit gedeeld aan alle artiesten, de ceremoniemees ter, de dansmarietjes, de fanfarekapel en aan Frits Kuypers, die jaren geleden als stuwende veer achter de eerste Baolderse Aovend heeft gestaan. Ook werd Hay Schell nog onderschei den omdat hij teksten en muziek voor de schlagers had verzorgd. Iedereen die het heeft gezien weet er nog veel meer over te ver tellen. Wat mankeert er aan tuinbouw hier? Gemid deld zijn er 6 kavels per agrariër en 5,3 kavels per tuinder. Bovendien zijn er te veel per celen. De grote afstanden van woon- naar werkterrein. De wegen in dit gebied zijn van inferieure kwaliteit (Denk aan buikwagens, oliewagens etc.). Er is 70 procent waterover last van 0-40 cm. Detailontwatering ontbreekt. Wat gaat men er aan doen? Een ruim perceel maken van 2,5 kavel. Het wegenstelsel wordt i iwoc()/n T?v Irrtmpn verbeterd en verminderd met 25°/o. Er komen geen autosnelwegen in het natuurgebied. Een nieuwe ontwaterregeling zal er komen. De be schikbare bouwgrond komt ten goede aan de huidige gebruikers. Wie gaat het betalen? Voorlopige begroting bedraagt 6.000.000,Rijk neemt 64 procent voor zijn rekening, Waterschap 150.000, de grondeigenaren 8 ton 2500,per ha de tuinder en 800 - 1000 per ha de landb.). De gemeente Venlo en Maasbree dragen sa men 8 ton bij, waar de provincie plm. 50% betaalt. Dit houdt in, dat per gemeente een bedrag van 80.000,betaald wordt. Wanneer gerealiseerd Als alles voorspoedig verloopt, medio 1976. Dit is in het kort het conceptplan Ruilver kaveling Dubbroek. Hoewel dit exclusieve nieuws nog niet kompleet kon zijn, wilden wij u deze informatie niet onthouden. Vol optimisme en goede moed gaan we het jaar 1974 binnen, in de hoop dat dit jaar ge start kan worden met de bouw van UW TREFCENTRUM. De verjaardagenaktie-organisatie draait van af 1 januari wederom op volle toeren. Mogen wij ook in 1974 op uw steun rekenen, waar voor wij u bij voorbaat dankbaar zijn. De stand van de bouwbarometer: Vorige stand 15.333,10 Verjaardagenaktie dec. '73 300,80 Rente 218,53 Nieuwe stand 15.852,43 Alle jarige, milde gevers onze hartelijke dank voor uw bijdrage. Ook in 1974 bouwen wij allen mee aan een zwembad en trefcentrum in Maasbree STICHTING TREFCENTRUM MAASBREE Rabobank Maasbree (giro 1101600) Rek. nr. 13.10.93.290 t.n.v. „Trefcentrum". GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, Maasbree telefoon 04765 - 1331 JONGERENKOOR MAASBREE a.s. Zondag 20 januari vergadering om half twaalf in het patronaat. Nieuwe leden boven 15 jaar zijn welkom. dus Mr. Defesche ver bezijden de waarheid was. Nu dhr. Stoks na een persoonlijk schrij ven van burgemeester Defesche niet tot rec tificatie was overgegaan binnen de gestelde termijn (een week) voelde de raadsvoorzitter zich voor deze ene maal geroepen in Op den Baum te reageren, hoewel hij vond, dat B en W geen verantwoording verschuldigd zijn aan de pers in 't algemeen en in dit géval dhr. Stoks, maar alleen aan de raad. Hoewel dhr. Timmermans bij de bewering bleef, dat Thuijls toch 'n zwembad gaat bou wen, meldde Ton Grubben, dat dhr. Thuijls wel degelijk een dierenverblijf .bouwt, naar voormelde heer hem persoonlijk had ver zekerd. Iets anders kan ook niet, aldus De fesche, want anders had dhr. Thuijls geen bouwvergunning gekregen. Dhr. Vaessen vroeg zich af, waarom de ge meente Maasbree buiten de DSW-subsidie was gevallen. Hij vreesde, dat de zwembad- Trefcentrumzaak een lange bedoening werd. Burgemeester Defesche en wethouder Haenen konden hem mededelen, dat dit kombinatie- projekt goed gevallen was en in de toekomst zeker voor DSW-subsidie in aanmerking zal komen. Er waren volgens Ton Grubben ernstige pro blemen met de 52 semi-bungalows in kasteel d'Erp. Wethouder Peulen kon mededelen, dat er geen stagnatie was in de bouw, maar dat er vele kommunikatiestoornissen zijn tussen makelaar, aannemer en koper. B en W hoopte aan een en ander verbetering te brengen. Frits Timmermans vroeg B en W zo snel mo gelijk het tweede koncept van het Bestem mingsplan Buitengebieden te bespreken. Over de toegezonden notulen van de kom missie Openbare Werken werden enkele vra gen gesteld, maar de raadsvoorzitter was van mening, dat die niet in de raad, maar in de kommissie thuishoren. Deze notulen worden alleen ter kennisgeving aan de raadsleden ge stuurd om hen van betere informatie te voor zien. Mat Nellen Bij het eerste optreden van het Klusjesteam van het OPH was het weliswaar nog niet druk, maar er waren toch alvast enkele aan meldingen voor het opknappen van klusjes binnen. De werkzaamheden zijn inmiddels tot volle tevredenheid opgeknapt. Dat het de eer ste keer nog bij een beperkt aantal meldingen zou blijven was gewoon te verwachten. Men kijkt nu eenmaal graag eerst de kat uit de boom. Volgende week zaterdag 26 januari komt de Klusjesdienst opnieuw in aktie. Opgaven die nen uiterlijk vrijdagavond 25 januari te zijn geschied bij Zr. Mommen tfn., Hendrickx tfn. H. Janssen, Pastoor Rietjens tfn., kapelaan of bij W. Kurvers Past. Leursstr. en W. Pee- ters. Wij willen nogmaals duidelijk stellen dat het opknappen van klusjes gratis is, als blijk van dienstverlening. Wil men de werkzaamheden toch honoreren dan is dit uiteraard welkom. Zoals reeds op de verleden week verspreide folder is vermeld, worden klusjes niet alleen opgeknapt bij bejaarden of mindervaliden maar kan iedereen hiervoor in aanmerking komen. In de uitgave van 4 januari j.l. van dit blad stond een artikel „Paarden in de sauna in Maasbree van dhr F. Stoks, waarin het bouw- vergunningen-beleid van 't gemeentebestuur werd becritiseerd. Het is een goede gewoonte bij de overheid op dergelijke publikaties niet te reageren; het dagelijks bestuur der gemeente pleegt zijn beleid te verantwoorden jegens het daarvoor aangewezen orgaan: de gemeenteraad. Gezien echter de onjuistheden en verdacht makingen in genoemd artikel, meen ik op deze regel een uitzondering te moeten maken nu de schrijver niet is ingegaan op mijn verzoek een en ander te rectificeren. Het zal bij deze éne uitzondering blijven; het leek mij echter nuttig de lezers van dit blad de inlichtingen te verschaffen die hem in staat stellen zich over dit artikel een oordeel te vormen. De schrijver verweet elders in dit blad iemand „een oordeel over anderen klaar te hebben zonder zich veel te bekommeren om waar heid en nauwkeurigheid." In hoeverre zijn eigen artikel wel waarheidsgetrouw en nauw keurig was moge uit het volgende blijken: Het artikel bevatte o.m. de navolgende onge fundeerde veronderstellingen dan wel feite lijke onjuistheden: 1. dat volgens de bedoelingen van het be stemmingsplan in het voor woningbouw aangewezen gebied in 't Rooth alleen ge bouwd zou mogen worden door de daar aanwezige agrarische bevolking; 2. dat de provinciale planologische dienst ter plaatse een onderzoek zou hebben ingesteld; 3. dat het gehele complex woningen zou zijn voorzien van een metershoge omheining; 4. dat in het agrarisch gebied door een par ticulier een sauna zou zijn gebouwd; 5. dat het gemeentebestuur zich niet houdt aan de gemeentelijke en landelijke voor schriften omtrent de woningbouw; 6. dat het gebied wordt onttrokken aan de functie t.b.v. de gemeenschap, waarvoor het bestemd is. Uitlatingen als „project-ontwikkelaars, waar van soortgenoten al hun sociaal onvermogen hebben bewezen" en „vreemde toestanden op het gebied van „de" vergunningstelsel van de gemeente Maasbree" laten wij uiteraard voor verantwoording van de schrijver. De „rectificatie" van dhr Stoks in de editie van 11 januari slaat nergens op. Er is even min sprake van een zwembad als van een sauna. „Het verandert overigens weinig aan de feitelijke gegevens", aldus de schrijver. Inderdaad, nl. aan het feitelijk gegeven dat dhr Stoks vele onjuistheden publiceerde over een zaak, waarvan hij niet op de hoogte is. Maasbree, 17 januari 1974 Mr. H.J.M. Defesche, burgemeester. SPREEKUUR BURGEMEESTER Het spreekuur van de burgemeester te Baarlo op 18 januari gaat niet door. Ook voor het schooljaar 1974- 1975 kun nen ouders - verzorgers van leerlingen die in Nederland gevestigde dagscholen voor lbo, mbo, lavo, mavo, havo en vwo bezoeken weer een tegemoetkoming in de studiekosten aan vragen. Aanmeldingsformulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de respektievelijke scholen die de kinderen bezoeken. Deze formulieren moeten vóór 31 januari 1974 worden ingezon den. Uitzondering hierop kan worden gemaakt voor kinderen die in januari nog in de hoogste klas van een school voor l.o. of b.o. zitten. Voor deze leerlingen is de inzendtermijn ver lengd tot 30 juni 1974. Bij de inschrijving op de nieuwe school kan een formulier worden gevraagd. Toekenning of afwijzing van een verzoek om een tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouders over 1973 en van het aantal kinderen dat op 31 december 1973 tot hun last kwam. NIEUWJAARSGROET UIT DE DERDE WERELD Broeder uit het Westen (Hoe kunnen wij uit leggen dat jij onze broeder bent de we reld houdt niet op bij de drempel van jouw huis, noch bij de rivier die de grens van jouw land vormt en ook niet bij de zee die zo uit gestrekt is, dat je er soms de betekenis van de oneindigheid in meende te ontdekken. Aan de andere kant van je drempel, achter de zee gaat de grote strijd verder. Mensen met warme ogen en handen zo hard als de aarde omhelzen 's nachts hun kinderen en gaan weg voordat het licht wordt. Velen van hen zullen niet terugkomen. Maar wat geeft dat Wij zijn mensen die genoeg hebben van boeien. Voor ons is vrijheid meer waard dan het leven. Van jou, broeder, verwachten we en aan jou geven we, niet de hand van liefdadigheid, die misleidend is en vernedert, maar de hand van kameraadschap bewust, niet vrijblijvend. Hoe kun je die weigeren, broeder uit het Westen MEMISA, MEDISCHE-MISSIE-AKTIE In het weekend van 9 en 10 februari wordt deze jaarlijkse aktie gehouden. Waarom Leest u even verder 'n Sociaal werkster in Ethiopië schrijft „Er heerst hier op het ogenblik een ontzet tend grote hongersnood. Overal, overal is ge brek aan voedsel, medicijnen en dekens. Snelle hulp betekent levenskansen." FONDS BAARLOSE MISSIONARISSEN - ONTWIKKELINGSHELPERS Januari 1974 N.N. Baarlo stortte, als eerste van dit jaar, 10,—. Wie volgt Wij houden u op de hoogte in dit blad. Weet u niet waar u moet zijn en wilt u bij gelegenheid iets in ons fonds storten RABOBANK, BAARLO. FONDS BAARLOSE MISSIONARISSEN. WAT GAVEN WIJ IN 1973? Januari Memisa 2.200, April Vastenaktie 6.025,68 Juni Nederlandse missionarissen 1.134, September MIVA 1.512,55 Oktober Missiezondag 1.250, 12.122,23 P.M.C. Baarlo. De jaarlijkse kienavonden ten bate van de MVC-junioren en -senioren zullen dit jaar gehouden worden op de zaterdagen 23 en 30 maart. Deze beide kienavonden zullen een iets andere opzet hebben dan de voorgaande jaren. De traditionele prijzen van MVC zoals het varken, konijn, haas etc. keren niet meer terug. Voor de eerste avond waarvoor de prijs 2,50 per kienkaart is zijn de prijzen afge stemd op de oudere kienliefhebbers zoals huishoudelijke artikelen, levensmiddelen pak ketten en natuurlijk een daverende hoofdprijs. Voor de tweede kienavond zijn zowel de prijs voor de kienkaarten als de te winnen prijzen afgestemd op de jeugd tot 18 jaar. Meer willen we voorlopig nog niet verklappen maar u wordt in Op den Baum regelmatig op de hoogte gehouden. Beide kienavonden vinden dit jaar plaats in zaal Grubben.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1974 | | pagina 1