99 99 V er makelijkheidsbelas ting en passieve recreatie Tweede „Ossefeesf'-weekend ongekend druk Aktie zuster Janssen en pater Peeters Raadsvergadering WEEKBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 13 aug. 1971 Nummer IS Beide termen behoeven enige uitleg: allereerst: wat is vermakelijkheids belasting? Het is een gemeentelijke belasting, die gelegd wordt op allerlei openbare feestelijkheden en ontspanningsgelegenheden, waar men al of niet tegen betaling toegang heeft. Ze treft dus zowel een voetbalvereni ging als een muziekvereniging, een zaalhouder en een bioscoopeigenaar, althans tot voor kort. Passieve Recreatie is een mode-woord dat de laatste jaren zeer veel opduikt, en waarmee wordt aangeduid die ontspanning, die geen inspan ning vraagt van degene die ze beoefent: in het algemeen dus de toe schouwers bij sportevenementen, muziekuitvoeringen, en dergelijke. Overheid moet voor passieve recreatie zorgen De hooggespannen verwachtingen voor de laatste dagen van het „Osse- feest" werden zaterdag en zondag ver overtroffen. Dat het zaterdagavond bij „Corry en de Rekels" druk zou worden was duidelijk. De voorverkoop van 800 plaatsbewijzen had dit reeds zonneklaar bewezen. Dat het echter zo'n stormloop zou worden had zelfs de grootste optimist niet durven denken. Niet minder dan 2000 bezoekers passeerden de loket ten en maakten de enorme feesthal mudjevol. Ook zondag, toen de „Heikrekels" optraden was het weer buiten ver wachting druk. Weliswaar was het minder dan zaterdag, maar met 1000 bezoekers mochten de organisatoren ook nu weer dik tevreden zijn. Programma voor ossefeest goed gekozen Mobilisten attentie Musisch Centrum Tegelen Programma fanfare Eendracht Baarlo WORDT DE KERMIS BEKORT? WAT ER VERDER AAN DE ORDE KOMT. Uitslag opiniepeiling inzake kermisbekorting ZONDAGSDIENST MAASBREE - BAARLO - KESSEL KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus, Baarlo Tenoren gevraagd Uitgave Drukkerij De Gouden Leeuw n.v. Postbus 1, Panningen Telefoon (04760) 1980 Abonnementsprijs per jaar 10, OP DEH BAÜM 4e JAARGANG Deze passieve recreatie wordt de laatste jaren sterk bevorderd, omdat de overheid de nood zaak inziet zijn onderdanen, die over veel meer vrije tijd beschikken dan vroeger, de gelegenheid te geven deze tijd zo door te brengen dat er geen gevaar voor de samen leving ontstaat. Zo wordt b.v. geld gestoken in beroepsvoetbalteams, om ervoor te zorgen dat de wedstrijden van deze teams aantrek kelijk genoeg zijn om veel publiek te trekken. De overheid dient ook voor passieve recreatie te zorgen om de mensen die te lijden hebben onder het hogere tempo van deze tijd de ge legenheid te geven zich geestelijk hiervan te herstellen. Iemand die in een bedrijf onder constante druk moet werken, moet zijn onder drukte gevoelens kunnen uiten door zijn aan moedigingen op zondagmiddag aan zijn voet balclub, of zijn verwensingen eventueel aan de tegenstanders, of zijn clijb, als ze het slecht doet. NOODZAKELIJK KWAAD Passieve recreatie is dus nodig, actieve re creatie natuurlijk nog meer. Iedere vorm van ontspanning is in deze tijd noodzaak, anders wordt het aantal psychisch invaliden, lijders aan hart-infarcten enz. nog veel groter. Wat heeft vermakelijkheidsbelasting nu met hart infarcten te maken? In de eerste plaats is zij een welkome finan ciële bron van inkomsten voor de gemeenten, die toch al noodlijdend zijn. Een noodzakelijk kwaad dus? Misschien, al zijn de opbrengsten uit vermakelijkheidsbelasting niet zo gewel dig groot in een gemeente-begroting. Vaak is ze echter meer kwaad zonder meer, dan noodzakelijk kwaad. Vermakelijkheids belasting is een kwaad wanneer ze vormen van recreatie dreigt te doen verdwijnen als ze net de laatste post is die een tekort op de begroting veroorzaakt. Dat is b.v. in Baarlo het geval met de bals die voor de jeugd van ongeveer 13-16 jaar georganiseerd worden in het Trefcentrum. De entree dekt vaak net de prijs van het orkest, de winst uit de consumpties dekt de belasting die voor dat orkest betaald moet worden, en dan komt er nog een belasting van ongeveer 20% op de entree-ontvangst, en die heet ver makelij kheidsbelasting. De groep die zo'n dansavond organiseert, ris keert iedere keer weer een tekort door deze belasting. Er resten dan twee mogelijkheden: de dansavonden opheffen, of een beroep doen op de gemeente om de een of andere subsidie om de tekorten die door dezelfde gemeente veroorzaakt zijn, op te heffen. POTJE NAAR POTJE Iets dergelijks speelt zich bij de sportvereni gingen af, die entree heffen. Ze worden ge subsidieerd door de gemeente, omdat deze het nut van deze vereniging inziet, maar ze incasseert anderzijds van deze sportvereniging via de entree's. Het gaat dus van een potje naar het andere potje en terug. Een spelletje dat kinderen kan amuseren, maar dat grote mensen toch eigenlijk achterwege moesten laten. De vermakelijkheidsbelasting belemmert of verhindert dus gemeenschapsactiviteiten in de recreatie-sfeer, ten bate van de kas van de gemeente, zonder dat de gemeente daar vol doende tegenover kan stellen. Want het psychologisch effect van een tekort, veroorzaakt door de Vermakelijkheidsbelas ting, is, dat de vrijwilligers die hun vrije tijd in de organisatie van deze activiteiten steken, ontmoedigd raken, omdat er financieel niets „uitkomt" of nog erger. En dit kan geen gemeente, met geen subsidie, goed maken. Een subsidie is een veredelde aalmoes, die je moet vragen aan de gemeente, Het bezoekerstal over alle feestdagen van naar voorzichtige raming ca 8000 bewijst ten volle dat fanfare St. Aldegondis dit jaar een programma geboden heeft, dat meer nog dan andere jaren, aan iedereen een uitnodiging tot een bezoek inhield. Het concert van de R.A.F.-band, dat de lief hebbers van blaasmuziek van de bovenste plank liet genieten, het optreden van het pop orkest Brainbox, dat de jeugd met volle teu gen aan haar trekken liet komen, het „Osse- braadfestijn" met Frühschoppen en gratis dansgelegenheid, het optreden tenslotte van „Corry en de Rekels" en de „Heikrekels" wel ke beiden hun „smartlappen" welkom wisten af te wisselen met pittige moderne muziek. In ons verslag van verleden week verzuimden wij melding te maken van het optreden van Op donderdag 19'augustus a.s. zal in deze ge meente het mobiele informatiecentrum van Veilig Verkeer Nederland zijn gestationeerd, t.w. in Maasbree op het marktplein van 10.00 tot 13.00 uur; in Baarlo op het marktplein van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. In dit mobiel informatiecentrum kan de auto mobilist zijn ogen en reaktiesnelheid laten testen. Het periodieke onderhoud van de auto wordt als iets vanzelfsprekends gezien. Van even groot belang is echter een periodieke kontrole op de fysieke gesteldheid van de weggebruiker. In de testwagen kan men met behulp van de modernste apparatuur een aantal ogentests uitvoeren en de reaktiesnelheid beoordelen. Zo wordt o.a. nagegaan hoe het staat met ge zichtsscherpte, oogstand, afstands- en diepte waarneming en kleurgevoeligheid. De afdeling Maasbree/Baarlo van Veilig Ver keer Nederland, die deze aktie organiseert, hoopt dat vele automobilisten van deze gra tis „service-beurt" gebruik zullen maken. het poporkest „Net Weight", in het voorpro gramma van Brainbox. Dit orkest, bestaande uit een 4-tal jeugdige Baarlonaren en Breet- sen had met hun optreden veel sukses. Onge twijfeld zullen wij van hen nog meer verne men. Fanfare St. Aldegondis dankt langs deze weg alle bezoekers aan het feest voor hun komst. Door hun steun is het doel bereikt n.l. finan ciële baten te winnen om nog meer jongelui in de gelegenheid te stellen op kosten van de verenigingen een blaasinstrument te leren be spelen, om voor deze jongelui instrumenten en uniformen aan te schaffen. Mochten er aan de organisatie foutjes hebben gekleefd, daarvoor dan welgemeende excuses. Bedenk dan s.v.p. wel dat de organisatoren allen slechts amateurs zijn en vooral dat zij hun handen overvol hadden. Geeft U onverhoopt gemaakte foutjes dan wel door, doe suggesties hoe het dan wel zou moeten. Wellicht kan er een volgend jaar lering uit getrokken worden. terwijl dezelfde gemeente de oorzaak is van het feit dat je vragen moet. Er is sprake van dat de vermakelijkheidsbelasting gaat ver dwijnen. Volgens insiders al over twee jaar. Maar er kan in die twee jaar nog veel kwaad dooi: verricht worden, omdat ze drukt op iedere entree, of dat nu met 30%, 20% of 10% is. Ze drukt op de winst van evenemen ten die vaak dienen om andere activiteiten mogelijk te maken. A-SOCIAAL De entree van een voetbalclub dient misschien om voetballen voor de jeugd aan te schaffen, de entree van een muziekvereniging bij haar jaarlijkse feesten dient om instrumenten aan te schaffen of de jeugdopleiding te betalen. Natuurlijk zijn er subsidies, maar hoeveel te beter zou het zijn als deze subsidies minder zouden zijn, en het enthousiasme om iets te organiseren, en de voldoening na een geslaagd feest groter. De vermakelijkheidsbelasting belemmert een deel van de actieve en passieve recreatie, richt zich dus tegen de gemeenschap, is dus in wezen ASOCIAAL. Het is de enige belasting waar in de gemeente zelf iets aan kan worden gedaan. Andere belastingen drukken ook maar zijn van hogere instanties afkomstig. HET IS DUS ZAAK VOOR EEN SOCIAAL- VOELENDE GEMEENTE OM HAAR VER MAKELIJKHEIDSBELASTING ZO STERK MOGELIJK TE BEPERKEN. F. Stoks Zoals ook reeds in het Dagblad van Noord- Limburg heeft gestaan, wordt de naam van de Tegelse Muziekschool" veranderd in MU SISCH CENTRUM TEGELEN. Dit omdat de Tegelse Muziekschool een nauwe samenwer king gaat onderhouden met de Vrije Academie Venlo. Daardoor worden door de Tegelse School voortaan niet alleen muziek-cursussen, maar ook andere kunst-activiteiten (schilde ren, boetseren, vrije expressie, stofversieren enz.) georganiseerd. AL DE ACTIVITEITEN zullen in de toekomst IN BAARLO kunnen plaats vinden, indien de besprekingen die hierover aan de gang zijn, tot een goed resultaat leiden. Via de Basisscholen, de Oudervereniging en Op den Baum zullen hierover binnenkort na dere inlichtingen gegeven worden. De muziek-cursussen zoals die reeds in Baarlo gegeven werden zullen op de normale tijden starten. Cursussen die nieuw georganiseerd worden, zullen per 1 september of per 1 okt. beginnen. De Dépendance van de Vrije Academie in Baarlo zal - als alles doorgaat - per 1 okt kunnen starten. Degenen die zich reeds direct bij de Tegelse Muziekschool hebben aangemeld zullen te zijner tijd via de Muziekschool verdere mede delingen ontvangen, en hoeven dus geen ver dere stappen te ondernemen. Maandag 16 augustus: repetitie. De Jeugd leden worden op de afgesproken tijden vanaf 7 uur verwacht, de anderen om half negen. Dringend verzoek om tijdig aanwezig te zijn. Bij verhindering gelieve men zich voor de repetitie bij een van de bestuursleden af te melden, dit om misverstanden te voorkomen. Maandag 23 augustus: Concert aan de Kwist- beeklaan in de kiosk. Aanvang: half negen verzamelen in zaal Habets. Vandaar muzikale wandeling naar de Kwistbeeklaan en concert. Tenue: gewoon uniform. Zondag 29 augustus: Samen met de Schutterij en Trommelkorps naar het Vogelschieten op het schietterrein. Verzamelen waarschijnlijk tegen 14.00 uur. Nadere mededelingen volgen. In verband met het vaststellen van het win- terprogramma is er op de afgelopen repetitie voorgesteld om de JAARVERGADERING te houden op 24 september (vrijdag's) a.s. Gezien het feit dat er nogal wat leden afwezig waren, komt dit maandag a.s. nog even in bespreking. Iedereen wordt dus verzocht na te gaan of deze datum hem schikt. Verder is er een verzoek gedaan door de muziekvereniging GRASHOEK om op 3 okt. deel te nemen aan de Frühschoppen, dat om 11 uur begint. Ook dit komt maandag nog even in bespreking. Verder wordt alle muzikanten dringend ver zocht THUIS te repeteren in verband met de nieuwe nummers die op het repertoire zijn genomen of dat nog worden. Dit in verband met een WINTERCONCERT, waarvoor deze nummers gereed zouden moeten komen. Over iets meer dan een week zal de actie voor zuster Janssen en pater Peeters plaats hebben. Voor wie in de afgelopen weken de beide artikeltjes over de actie heeft gelezen zal het duidelijk zijn dat over de schouders van deze twee missionarissen een hele menigte mensen staat mee te kijken en mee te hopen dat de actie een succes zal worden: honderden me laatsen in Abong-Mbang, Kameroen, en dui zenden van mensen in Rhodesië uit de om geving van Plumtree. Het is opvallend dat iedere missionaris op vacantie voortdurend blijft denken aan ZIJN MENSEN en het is begrijpelijk dat hij ernaar verlangt iets voor hen te kunnen DOEN. Want hij kan er niet tevreden mee zijn te preken en te onderwijzen, maar wat zij vooral moe ten doen is: het CHRISTENDOM LATEN ZIEN; niet alleen SPREKEN over God en verlossing, maar die verlossing ook WERKE LIJKHEID laten worden door de mensen los te maken uit miserie, onwetendheid en ar moede. En wij allen krijgen op 21 en 22 augustus niet alleen de gelegenheid maar het VOOR RECHT om daaraan mee te werken. Daarom SPAAR NOG EEN WEEK UW GELD ZODAT U ROYAAL KUNT GEVEN OP 21 en 22 AUGUSTUS Dinsdag 17 augustus 1971 om 7 uur n.m. Uit de opiniepeiling die onder de inwo ners en middenstanders is gehouden - zie nadere gegevens hierover elders in dit blad - hebben burgemeester en wethouders de conclusie getrokken, dat bij de inwo ners duidelijk de wens leeft dat de kermis- duur wordt bekort. Wat Maasbree betreft komt die wens overtuigend naar voren; ook bij de middenstanders. Bij de inwoners van Baarlo is het aantal voorstanders weliswaar minder dan in Maasbree, doch ook hier is de meerderheid - 2/3 van de deelnemers aan de opinie peiling - vóór kermisbekorting. Een uit zondering vormen de caféhouders van Baarlo die vrijwel unaniem voor handha ving van de huidige kermisduur zijn. Naar het oordeel van burgemeester en wet houders verdient het op grond van bovenbe doelde uitslag der opiniepeiling aanbeveling de kermisduur te wijzigen. In dit verband stelt het college aan de raad voor te bepalen, dat ingaande 1972 de kermissen worden ge houden van zaterdag tot en met dinsdag. Bij het voorstel betreffende de kermis in Baarlo tekent het college aan, dat een minder heid in het college ten aanzien van dit voor stel zijn beslissing nog wenst voor te behou den, zulks op grond van de overweging, dat het aantal voorstanders van kermisbekorting in Baarlo niet zo groot is dat op grond daar van tot wijziging van de kermisduur zou moe ten worden besloten en voorts dat de café houders aldaar in meerderheid de kermisbe korting afwijzen, terwijl van de overige mid denstanders slechts een vrij kleine meerder heid voorstander is. Naast voormeld belangrijk agendapunt, dat ongetwijfeld stof tot uitvoerige discussies geeft, prijken op de raadsagenda nog tien punten, waaronder: vaststelling van een verordening op grond waarvan aan gepensioneerden, wachtgel ders etc. een tegemoetkoming kan worden verleend in bovenmatige ziektekosten vaststelling van het bestemmingsplan „Militair oefenterrein Craijelheide" vaststelling van het bestemmingsplan „De Oude Pastorie 1971" Dit plan houdt een wijziging in van de bestaande bestemmingsplannen „De Oude Pastorie I, II en III" en „De Kemp" Aankoop van grond ter uitvoering van het toekomstig bestemmingsplan „Achter de Hoven" Aankoop van grond van de familie van Oijen te Maasbree ter realisering van het toekomstig bestemmingsplan „Bebouwde kom Maasbree." Zoals bekend werd in deze gemeente een opi niepeiling gehouden inzake eventuele bekor ting van de kermisduur. Deze opiniepeiling werd in twee gedeelten ge houden t.w. onder de inwoners in de leeftijd van 16 jaar en ouder, verdeeld in drie groepen t.w. de ouders, personen van 16 tot 21 jaar en ouder met uitzondering van de ouders, (in het volgende overzicht worden deze groepen gemakshalve aangeduid met a b en c) onder de caféhouders en overige midden standers. Meerderheid vóór kermisbekorting Per dorp waren de meningen als volgt ver deeld MAASBREE Van de ongeveer 900 huisgezinnen hebben er 544 aan opiniepeiling deelgenomen, omvatten de 1254 personen. groep totaal abc tegen kermisbekorting 167 41 64 272 vóór kermisbekorting 647 187 148 982 waarvan voorkeur voor kermis van: zondag t/m dinsdag 130 12 20 162 zaterdag t/m maandag 102 40 27 169 zaterdag t/m dinsdag 415 135 101 651 BAARLO Van de ongeveer 900 huisgezinnen hebben er 532 aan de opiniepeiling deelgenomen, om vattende 1241 personen. groep totaal abc tegen kermisbekorting 258 104 77 439 vóór kermisbekorting 546 144 112 802 waarvan voorkeur voor kermis van: zondag t/m dinsdag 148 24 17 189 zaterdag t/'m maandag 72 18 11 101 zaterdag t/m dinsdag 326 102 84 512 Meningen caféhouders en overige midden standers. Van de 11 caféhouders in Maasbree hebben er 9 hun mening kenbaar gemaakt. Hiervan waren er 3 tegen kermisbekorting en 6 voor. Van de overige middenstanders - 39 in getal - hebben er 36 hun mening kenbaar gemaakt. Tegen kermisbekorting zijn 15 personen; van de 21 voorstanders zijn er 16 die voorkeur hebben voor een kermis van zaterdag t/m dinsdag. In Baarlo hebben van de 10 caféhouders er 7 hun oordeel over kermisbekorting gegeven. Slechts één van hen was vóór wijziging van de kermisduur. De rest wil geen wijziging. Van de overige middenstanders - 29 in getal - hebben er 23 aan de opiniepeiling meegedaan. Van hen zijn 9 personen tegen kermisbekor ting, terwijl van de 14 voorstanders er zich 10 uitspraken voor kermis van zaterdag t/m dinsdag. MAASBREE, BAARLO, KESSEL: J. WERMENBOL Arts, Maasbree tel. (04765) 500 Vanaf zaterdag 12 uur 's middags tot maandagmorgen 8.30 uur. HELDEN MOMMERS F.A.H.M. Arts, tel. (04760) 1326 tot maandagmorgen 8 uui DIENSTEN DIERENARTSEN HELDEN Dierenarts BOONEN, Panningen, tel. (04760) 1271 Van vrijdagavond 6 tot maandagmorgen 8 uur WEEKENDDIENST GROENE KRUIS Weekenddienst 14-15 augustus Zr. Seegers, telefoon (04700) 10109 Zr. Mommen is afwezig van 16 augustus tot en met 3 september, waargenomen wordt door Zr. Seegers Kessel, telefonisch te bereiken overdag en 's-avonds (04700) 10109 en tussen de middag (04762) 594. GROENE KRUIS MAASBREE Zwangerschapgymnastiek iedere dinsdagavond van 7 tot 8 uur in het wijkgebouw. GYMNASTIEK VOOR BEJAARDEN vanaf 60 jaar in het groene kruisgebouw. Iedere vrijdag vanaf 4 uur tot 4.45 uur en van 4.45 tot 5.30 uur, ook voor niet-leden van de bejaardenvereniging. ZITTING ARBEIDSBUREAU VENLO Iedere week dinsdagmiddags van 2 - 3.30 uur ui het parochiehuis te Panningen. Storingsdienst N.V. Prov. Limb. Electr. Mij. Telefoon (04760) 1377 ZATERDAG: 19.15 Jan Vaessen (het dames koor verzorgt de zang). ZONDAG: Hoogfeest van Maria ten Hemel opneming. 7.30 voor overledenen. 8.45 jaargt. Willem v. d. Schoot en b. echtgenoten. 10 uur hoogmis Jan Vaessen oud koster. 11.15 Ger. Timmermans. MAANDAG: H. Stephanus v. Hongarije. 19.15 leesmis dankb. (H.). Vandaag beginnen de scholen om 8.30; u. de inleidende misviering wordt nader bekend gemaakt. DINSDAG: 8 uur leesmis Petr.a Verlinden- Kersten 19.15 overl. ouders Wiel Peeters en Wilh.a Peters en familie. WOENSDAG: 8 uur Hub. Nellen. 19.15 leesmis Willem van Gaal vanwege de buren. DONDERDAG: H. Johannes Eudes. 10.30 Hu welijk bruidspaar Smolders-Seelen. 19.15 lsm. Petr.a Joosten-Stammen. VRIJDAG: H. Bernardus. 8 uur mnd. Willem v. d. Schoot. 19.15 Jan Willems. ZATERDAG: Heilige Paus Pius X. 19.15 uur overleden familie Smolders-Seelen (het ge mengde koor van Meterik komt deze viering opluisteren. ZONDAG, 21 augustus: 1 voor overledenen. 2 v. d. Beuken-Peeters. 3 Ger Timmermans. 4 Wiet v. Nienhuis. In dit weekend preekt Pater Peeters wegens zijn aanstaande terug keer naar Rodesië, ook als inleiding voor het grote missiefeest, dat is opgezet voor zijn mis siewerk en dat van Zuster Martina Janssen, die intussen reeds naar Kameroen is vertrok ken. HUWELIJKSAANKONDIGING: Joh Maessen Tongerlosepad 6 en Joh.a Beeren Kessel. Manfred Stienen Weez (D) en Marianne Kes- sels Oude Pastoriestraat 15. GEDOOPT: Maria J.H. Boots (Geurts) Wes- teringse Kemp 1. ZONDAG 11e zondag na Pinksteren.. Feest van Maria Hemelopneming. 7.30 uur lsm. v.d. parochie. 9.30 uur hgm. als jgt. Herman v.d. Pasch. 11.00 uur lsm. t.e. H. Odilia. MAANDAG 7.15 uur hoogm. Leon van de Eertwegh. 8.00 uur zeswd. H. Zeetsen-Reyn- ders. 8.00 uur leesm. J. Beurskens, J. en L. Fleuren. DINSDAG 7.15 uur lsm. H. Thijssen en A. Peeters. 8.00 uur lsm. overl. ouders Derikx- Timmermans. 8.00 uur lsm. Jan Boonen. WOENSDAG 7.15 uur gest. jgt. Chr. Janssen en Petr. Crienen. 8.00 uur zeswd. Petr. Her mans-Jacobs. 8 uur gest. lsm. pastoor Geenen. DONDERDAG 7.15 uur lsm. Ger. en Gertr. Peeters. 8 uur lsm. fam. van Heur-Peeters. 8 uur lsm. P. van Wylick. VRIJDAG 7.15 uur gest. jgt. Harry Peeters. 8 uur gest. hgm. t.e. onbevl. Hart van Maria. 11.00 uur pl. huwelijksmis v.h. bruidspaar Moors-van Megen. 15.00 uur pl. huwelijksmis voor bruidspaar Zanders-Bouten. ZATERDAG 7.15 uur hgm. Godfr. Jacobs, v.w. Middenstdndsver. 8 uur jgt. overl. ouders Janssen-Gommans. 8 uur lsm. J. Kempen- Daemen. 19.00 uur Zeswd. René Peulen. ZONDAG 22 aug. 7.30 uur lsm. v.d. parochie. 9.30 ur hgm. Wilh. Wijnhoven. 11.00 uur lsm. fam. Peeters-Joosten. Maasbrees Mannenkoor heeft een schrijnend tekort aan 1ste tenoren. Heren liefhebbers, die geinteresseerd zijn in de mannenzang en die hun vrije tijd nuttig en gezellig willen besteden worden vriendelijk uitgenodigd kontakt op te nemen met de u bekende be stuursleden en leden van Maasbrees Mannenkoor. Hebt u drempelvrees Hoeft niet. Kom dan eerst maar eens als toehoorder op een repetitie op maandagavond 9 uur. Uiteraard zijn niet alleen 1ste tenoren welkom, ook baritons en bassen zijn van harte welkom bij het koor.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1971 | | pagina 1