ff ff Vergadering Parochieraad Baarlo Advent Kerstmis 1968 S Weekblad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 20 dec. 1968 Nummer 37 Van het gemeentebestuur Nieuwsgaring niet meer zo vlot in Maasbree Plantenkwekerij ,,De Berckt" bijna klaar Adventsactie 1968 Latijns Amerika te Baarlo Concert op zondagmorgen te Maasbree Wat lezers schrijven Jongerenmis Baarlo stimulans om voort te gaan Baarlo won EHBO-wedstrijd Maasbree Baarlo ZONDAGDIENST ARTSEN Baarlo Drogisterij WIJNEN Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 OP DEN BAUM le JAARGANG De gemeente-secretarie is op vrijdag 27 dec. a.s. gesloten. Meldingen van gestorven vee kunnen op die dag tussen 10 en 11 uur telefonisch worden doorge geven op het gemeentehuis. Ook voor dringende zaken betreffende de burger lijke stand kan men op dat tijdstip op het gemeen tehuis terecht. Het spreekuur van wethouder P. J. H. Bongers op vrijdag 27 december a.s. te Baarlo (van II tot 12 uur) blijft gehandhaafd. Aangifte ter inschrijving voor de dienstplicht Alle mannelijke Nederlanders die in 1949 zijn ge boren en in een Nederlands bevolkingsregister zijn opgenomen of behoren te zijn opgenomen, moeten op grond van de dienstplichtwet voor de dienst plicht zijn ingeschreven. Ieder daarvoor in aan merking komende jongeman heeft van de gemeente secretarie een bewijs van inschrijving ontvangen. Aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat iemand bij de inschrijving voor de dienstplicht van de lichting 1969 over het hoofd is gezien, heeft de Minister van Defensie besloten, dat de in 1949 geboren mannelijke Nederlanders die in een Nederlands bevolkingsregister zijn opgenomen of daarin behoren te zijn ongenomen en geen bewijs van inschrijving voor de dienstplicht hebben ont vangen, verplicht zijn zich vóór 1 jan. 1969 te mel den ter gemeente-secretarie van hun woonplaats of gewone verblijfplaats. De laatste weken is cr in de verzameling van nieuws uit Maasbree een z kere traag heid ontstaan. Vaker heren wij: „waarom stond dat niet in Den Baum" of „was dat het plaatsen niet waard". Uiteraard kunnen achteraf berichten, die enkele weken oud zijn moeilijk nog geplaatst worden. Wij doen daarom een beroep op allen om berichten, di? men voor plaatsing geschikt acht, tijdig door te geven. Uiterlijk dinsdagavond. Te lefoon 798. Iets wat in Baarlo kan moet in Maasbree ook kunnen Limburg krijgt een eigen moderne plantenkwekerij. De heren Duyvensteyn en Grootscholten namen het initiatief een groot opgezet bedrijf te stichten nabij het Sportpark „De Berckt" in Baarlo, waar vandaan ze het Zuiden van Nederland en een deel van Duitsland van plantmateriaal kunnen voorzien. Het betreft hier tomaten, augurken en slaplanten. 2,5 ha grond aan de grote weg Venlo - Maaseik bieden nu reeds plaats aan een breedkapper waren huis, met een corridor van 6.30 m, en een totale oppervlakte van 7200 m2. In de loop van 1969 zal een tweede unit verrijzen van dezelfde grootte. Er werden wekenlang, geëgaliseerd, beton gestort, spanten gezet en glas gelegd, zodat op een korte tijd een complex is verrezen, waarvan iedere tuin der het water in de mond loopt. Op 9 jan. 1969 zal de kwekerij worden geopend. Aan deze opening wordt een speciaal tintje ge geven doordat er in het bedrijf een tentoonstelling is opgebouwd van een twintigtal toeleveringsbe drijven van de tuinbouw. Deze tentoonstelling is geopend op de dagen 9, 10 en 11 januari 1969. Ongetwijfeld zullen veel tuinders van de gelegenheid gebruik maken om het bedrijf te bezichtigen en de tentoonstelling te bezoeken. De toenemende behoefte aan geënt plantmateriaal en de enorme vraag naar slaplanten, met daarbij nog de centrale ligging van het bedrijf garanderen nu al, dat dit initiatief zal slagen. Zondag 22 dec. a.s. vindt de jaarlijkse advents actie plaats voor Latijns Amerika. Door deze belangrijke actie wordt onze aandacht gevestigd op de problematiek van de kerk en maat schappij in Zuid-Amerika en wij kunnen op con crete wijze uitdrukking geven van onze solidariteit. De tot nu toe bij de Adventsactie ingediende steun aanvragen voor financiering uit deze actie 1968 belopen reeds een totaalbedrag van 1.000.000.- De opbrengst van de aktie wordt gebruikt voor de financiering van aktiviteiten die liggen op het terrein van de vorming in christelijk-sociale zin van leiders en kaderpersoneel voor maatschappe lijke groeperingen. De voorkeur gaat uit naar die projekten met een specifiek Latijns-Amerikaans karakter en voor be wustmaking en vormingsaktiviteiten van de eigen organisaties van de meest behoeftige maatschap pelijke groeperingen. Loop a-s. zondag de bussen bij de uitgang van de kerk niet zomaar voorbij Heeft u geen kans uw adventsgave in de bus te stoppen, gireer het dan op nr. 777.000 Ned. Bis dommen, Utrecht, met vermelding „Latijns Ame rika. PMC Baarlo Het ligt in de bedoeling dat Maasbrees Mannen koor en fanfare St. Aldegondis op zondag 28 dec. a.s. een concert geven in zaal Grubben van 12 tot 1 uur. Dit zaalconcert dat gratis wordt aangeboden uit erkentelijkheid jegens de bevolking voor de me dewerking bij de diverse acties, zal bestaan uit lichte muziek. Het koor zingt bekende melodieën terwijl ook de fanfare het in het lichtere genre zal houden. Op dit concert kan men, bij een glas bier of een kop koffie, genieten van het muzikaal kunnen van Maasbrees muziekverenigingen. Een Prachtgelegenheid voor liefhebbers, die er bij een avondconcert niet zo makkelijk toe komen, de warme stoel bij de haard te verlaten. Nu kan ge combineerd worden met het kerkbezoek. Maandag 16 december vergaderde de parochieraad Baarlo ter afwerking van een omvangrijke agenda. Allereerst moest voorzien worden in de vacature van ondervoorzitter welke ontstaan was door de verhuizing van H. Bouten. Op voorstel van de gehele vergadering werd de heer Houben bereid gevonden als ondervoorzitter het dagelijks bestuur te completeren. Verder moes ten enkele eerder besproken punten afgewerkt worden. In samenwerking met de gemeente zal de trap van de rechterzijingang verbeterd worden, er wordt een leuning aangebracht en de treden zullen dui delijk gemarkeerd worden. Verder zal getracht worden hier een lichtpunt te plaatsen. Ook zal de deur bij de ingang beter gangbaar worden gemaakt. Om het naar de kerk gaan bij gladheid niet langer levensgevaarlijk te laten zijn zal er voor gezord worden dat tijdig zout zal worden gestrooid op de trappen der kerk en kerkplein. Voorgesteld is om tijdens de ergste koude dagen de deuren van de zijingangen gesloten te houden, er gaat nu veel van de 's-nachts vergaarde warmte verloren door het tochten, vooral in de laatste H. Missen is dat goed merkbaar. De twee achterste geluidsbakken in de kerk zullen vernieuwd worden. Verder zal onderzocht worden of deze geluidsinstallatie op een zodanig peil te brengen is dat deze ook bruikbaar zou zijn voor de jongerenmis. Daar het geluidsvolume van de bestaande installatie te gering is moeten onze jon geren nog gebruik maken van aanvullende appa ratuur, hetgeen het geluid niet geheel evenwichtig weergeeft. Er zal aan gedoktert worden om ook dit onderdeel van de Jongerenmis 100% te maken. O erigens niets dan lof over wat onze jeugd hier heeft gepresteerd. Parochieraad verwacht dat de jongerenmis beslist zal bijdragen om ook voor de niet-jongeren te komen tot een meer eigentijdse en aangepaste liturgieviering. Voorgesteld is reeds om het com municeren in de toekomst in alle H. Missen te doen geschieden op een manier zoals j.l. zondag in de jongerenmis. Een en ander zou dan nog nader geperfectioneerd kunnen worden. PAROCHIERAAD Met belangstelling heb ik het ingezonden stuk ge lezen van een parochiaan, die kennelijk lid had moeten zijn van de parochieraad. Het was hem dan misschien duidelijk geweest hoe moeilijk het momenteel nog is om als leek een inbreng te hebben in de kerk van vandaag en dat elke vorm van bestuursbevoegdheid nog geen taak is voor deze raad. Ook als adviesorgaan kan een parochieraad zoveel nuttig werk doen. Al verschillende keren hebben wij ons in de gehou den vergaderingen afgevraagd hoe een goed con tact kon worden verkregen met de parochianen door middel van publicaties, ideeënbus enz. Hier ligt echter ook een taak voor alle parochianen door ideeën en meningen over te brengen naar de leden van de parochieraad. Persoonlijk ben ik erg gelukkig met opmerkingen of kritiek, ofschoon ik me afvraag of dit op deze wijze moet gebeuren. Kritiek is belangrijk en meestal een gevolg van aktie. Het feit dat de parochieraad het advies gaf om over te gaan tot een aktie voor de bouw van een verenigingshuis is waarschijnlijk juist voldoen de geweest om deze kritiek los te slaan. Bij hetgeen de parochiaan schrijft meen ik echter enkele opmerkingen te moeten plaatsen om mis verstanden uit de weg te ruimen. Het verwezen lijken van gemeenschapsvoorzieningen is zeker niet primair de taak van een parochieraad en het is geenszins de bedoeling van de parochieraad om zich dit als taak te stellen. Het is m.i. echter wel een taak van de parochieraad ook advies geven op, niet direct, kerkelijk terrein. Een persoonlijk of groepsinitiatief kan door een gemeenteraad, dacht ik, alleen maar worden toegejuicht.. Ik dacht dat de schrijver toch wel moest weten dat geloofsbe leving verder gaat dan uitsluitend de kerk. Wat de parochiaan met de andersdenkenden voor heeft is me niet duidelijk. Ik hoop alleen maar dat hij niet tot de generatie hoort die andersdenkenden rekent tot een voor ons verboden groep. Waarom zou de parochieraad zich ook niet moeten inzetten voor deze mensen- Het probleem van de opening der kerkdeur voor de nachtmis is inmiddels opgelost en het ordelijk verloop lijkt me meer een taak van de parochianen zelf. Verder meen ik dat het niet mijn taak is om op de overige punten o.a. missie-acties, in te gaan. Ik hoop in de toekomst, ook zonder prikkel van een ingezonden stuk, nog nader in te kunnen gaan op taak, werkwijze, organisatie enz. van de pa rochieraad. De voorz. van de parochieraad Maasbree Zondag 15 dec. vond de eerste Eucharistieviering plaats die verzorgd werd door de jongeren. Het thema was: „vreugde en blijheid". In het welkomst woord werd de aanwezigen gevraagd zich te bezin nen op het vreugdevolle van dit samenzijn. In de lezingen kwam tot uiting dat we allemaal steeds blijven hopen op de komst van de Heer, op de innerlijke goedheid van ieder mens, ook in de ze keiharde wereld. In de toespraak kwam vooral tot uitdrukking dat we vertrouwen moeten hebben in het nieuwe van deze tijd en dat dit vertrouwen ook in de onder linge verhoudingen tussen de mensen hier en nu tot uiting dient le komen. Uit dit vertrouwen ontstaat de liefde, die nog altijd het hoofdthema van het christendom is. Waar liefde tot elkaar is, daar is vrede, eensgezindheid, blijheid om samen te kunnen en te mogen leven. Is dit niet de hele inhoud van het Kerstfeest, waar wij nu naar toe leven? Zoals het Kind dat met Kerstmis werd geboren dit als levensopdracht op zich heeft genomen, zo dient ieder mens, ontoereikend als hij zich er vaart tegenover de grote wereld, onze taak voort te zetten. Deze gedachten waren in de gehele Eucharistie viering verweven. De liederen nodigden op zich al uit tot samenzingen, samenvieren en samen leven- Het geheel nodigde uit om samen te blijven zoeken naar vormen van liturgieviering, die de mensen van nu aanspreken. Mijnheer pastoor nam vol interesse de teksten voor deze viering met de werkgroep door. Ook de ver dere organisatie werd met hem besproken. Koor en orkest o.l.v. Leo Coopmans en de werk groep zien in de viering van verleden zondag een stimulans om op deze weg voort te gaan. Zij zien hier een taak om jong en oud op een eigentijdse manier nauwer bij de Eucharistieviering te betrek ken. Gevraagd is of kerkbestuur garant wil zijn voor de eerste gemaakte kosten daar wij moeilijk onze jeugd hiervoor kunnen laten opdraaien. Drie leden van de parochieraad zullen met de penningmeester van het kerkbestuur proberen een meer leesbare voorstelling te geven van de financiën der kerk. De plannen voor de verbouwing van het parochie huis zijn deze week ter goedkeuring naar Maas tricht verzonden. Er is goede hoop dat deze plan nen spoedig verwezenlijkt zullen kunnen worden. Eindelijk zal dan in een zeer grote behoefte wor den voorzien. Aandacht werd ook nog gevraagd voor de ge spreksgroepen. De jeugd welke zich op bijeen komsten door gesprek nader wil informeren en interesseren voor hun geloof, verdient minstens onze morele steun Op 3 februari a.s. vergadert de parochieraad op nieuw. Zo er parochianen zijn welke iets voor deze vergadering ter bespreking hebben verzoeken wij hun zich te wenden tot een der leden van het dagelijks bestuur der parochieraad. Mogelijk kan dat aan de agenda voor die dag worden toege voegd. De wedstrijd van het rayon Venlo van de RK EHBO bond welke afgelopen zaterdag te Baarlo in zaal Habets werd gehouden, is een volledig Baarlo's succes geworden. Zowel de ploegenprijs als de commandantsprijs ging naar de afd. Baarlo. De Baarlose ploeg bestond uit commandant Mart. Gielen; verder Marga en Frits Colbers. De prijzen werden na afolop uitgereikt door loco burgemeester Bongers. De uitslag was: 1. Baarlo 166 punten; 2 Lottum 150 punten; 3. Grubbenvorst II 118 p.; 4. Venlo 1 114 p.; 5. Grubbenvorst I 112 p. en 6 Venlo II 87 punten. L.V.B.-NIEUWS Uitnodiging. Het bestuur van de LVB alsook de bestuursleden van MBL nodigen al haar leden uit om zaterdagavond 21 dec. om half 8 in het pa rochiehuis deel te nemen aan een gezamenlijke kerstviering. De H. Mis zal worden opgeluisterd door het LVB-koor o.l.v. Jac. Kuypers. Prof. Len ders zal spreken over „het mjsterie van Kerstmis" Er zal koffie met gebak geserveerd worden. Hier toe wordt iedereen verzocht eigen kop en schotel mee te brengen. Namens het bestuur van de LVB aan alle leden een zalig en gelukkig Kerstfeest toegewenst. Mededeling Zelfstandige Ondernemers. Op een vergadering van 9 december j.l. is door de zelfstandige ondernemers van Maasbree besloten de zaken op 2 jan. a.s. gesloten te houden in ver band met het opmaken van de balans. De plaatselijke bakkers zullen in de weken waar Kerstmis en Nieuwjaar in valt, de weken van 23 tot 28 december en 30 dec. tot 4 jan. ALLEEN maar bezorgen op de dinsdagen 24 en 31 dec. (daags voor de feestdagen) en op de zaterdagen 28 dec. en 4. jan. Op de overige dagen in deze twee weken wordt dus NIET bezorgd. In de eerste volle week van 1969 dus vanaf 6 jan. wordt weer normaal bezorgd. De geachte klanten wordt verzocht bestellingen voor de feestdagen uiterlijk zaterdag 21 dec. en zaterdag 28 dec. te hebben opgegeven vóór 8 uur 's avonds. NASCHRIFT. In verband met de BTW welke per 1 jan. van kracht wordt, is het voor iedere zaak van groot belang een zuivere banians te hebben opgemaakt. De cliënten zullen er daarom begrip voor moeten hebben dat daags na nieuwjaar de deuren gesloten blijven. Oud-papieractie een enorm succes. De papieractie van verleden week, gehouden door Maasbrees Mannenkoor was een enorm succes. Niet minder dan 10540 kilo oud papier werd opgehaald. Voor de medewerking hartelijk dank aan de gehele be volking. Jeugdbal. Zondag a.s. is in zaal Wijnands jeugd- bal, aanvang 5.30 uur. Voor muziek zorgt het orkest „The Blitz". Ziekenkollekte. Zaterdagavond en zondag zal na de missen de z.g. ziekenkollekte gehouden worden. Uit de opbrengst van deze kollekte zullen aan alle Maasbreese zieken kerstpakjes worden ver strekt. Wij bevelen deze in uw mildheid aan. Opgave van zieken door geestelijkheid. Om pijn lijke vergissingen te vermijden verzoeken wij een opgave van allen die wegens ziekte, gebrek of ouderdom met de komende kerstdagen de kerk niet kunnen bezoeken. Wanneer ieder dit even aan de geestelijkheid der parochie doorgeeft kan iedereen worden bereikt. AFSCHEID VAN DE HEER KONINGS, HOOFD DER SCHOOL Heden, vrijdag 20 december 1968 nemen school bestuur. leerlingen, leerkrachten en genodigden af scheid van de heer Konings, Hoofd van de Jon gensschool te Baarlo. Hij heeft n.l. de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Een en tyintig jaar is hij als zodanig werkzaam geweest. Al die jaren heeft hij zich met zeer veel energie en toewijding aan de opvoeding van en het onderwijs aan de jeugd gewijd. Tevens vond hij nog de tijd talrijke buitenschoolse activiteiten te ontplooien. Alle inwoners van Baarlo, die - ongetwijfeld - hier prijs op stellen, worden uitgenodigd eveneens van de heer Konings afscheid te nemen. Hiervoor is gelegenheid op zondag 20 december van 11.30 tot 1 uur in de aula van de Jongensschool aan de Sprunklaan te Baarlo. ZWEMBAD „DE BERCKT" BAARLO Zwemles Baarlo Maasbree Dames, die nog graag voor de opening van het zwembad „De Berckt" de zwemkunst meester wil len worden, kunnen zich nog tot uiterlijk 23 dec. a.s. opgeven bij mevr. Bongers-Berden of mevr. Janssen-Martens. Er zijn n.l. nog enkele plaatsen vrij in de bus voor de zwemles te Venlo. Dit is uw laatste kans! Ook dames uit Maasbree kunnen zich hiervoor opgeven, bij voldoende deelname rijdt de bus om. Wij zijn zo moe van te lang wachten, God, Ze moe van te lang pijn en te lang dragen; Wij zijn de weg naar U verloren, God, En durven niet meer om Uw bijstand vragen. Wij zijn zo moe van te lang hopen, God, Zo moe van te veel angst en te veel zwijgen; Wij zijn ontwend tot U te bidden, God, En durven niet ons hoofd meer voor U nijgen. Wij zijn zo moe van te diep haten, God, Zo moe van te diep wrok en te diep schamen. Wij zijn bevreesd voor Uwe liefde, God, En durven niet Uw groot gebod beamen. Wij zijn zo moe van te lang wachten, God, Zo moe van te lang strijd en te lang smeken; Maar zo Gij ons alsnog verlost, o God, Geef, dat wij vóór die dag niet zijn bezweken- K.H.R. de Josselin de Jong Machinegeweren grijnzen grimmig naar groene vredesbomen die hun takken buigen, moe van het dromen over stille, blijde tijden. Raketten staan roerloos, gericht op kathedralen en kapellen met kinderen, vrouwen en een priester die zacht gaat vertellen „tweeduizend jaar geleden De zwarte nacht is stil boven Vietnam en Biafra Washington en Moskou: aan beide zijden van het gordijn vallen witte pamfletten wachtend op morgen Langzaam wordt het licht: een neger in Manhattan en een vrouw op het Rode Plein zij bukken zich lezen verwonderd: „Vrede op aarde aan alle mensen die van goede wille zijn R.K.V.V. BAARLO De competitievrije zondag, 22 dec. a.s. zal door het eerste elftal benut worden voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen RKGFC (Grubbenvorst). De wedstrijd die aanvangt om 15.30 uur, wordt gespeeld op het nieuwe speel veld. Het tweede elftal heeft geen wedstrijd, ter wijl om 12.uur worden gespeeld: Baarlo 3 - RKBVC 3 en Baarlo 4 - Reuver 3. Het al of niet doorgaan van bovenstaande wed strijden zal vanzelfsprekend afhangen van de weers omstandigheden. Schietvereniging Baarlo. Zondag 15 dec. werd door de schutters van SV Baarlo deeingenomen aan de schietwedstrijd 25 m pistool, uitgeschreven door SSV Veghel. Er namen schutters deel van Veghel, Horst, Veldhoven, Linne, Maastricht, Venlo, Til burg, Mill en Baarlo. De resultaten van de Baar lose schutters waren goed te noemen. De scores waren als volgt: M. van Rens 149 p.; J. Wolters 135 p.; H. Coe- nen en L. van Rens 132 p.; Th. Ottenheijm 107 p.; P. Berden 95 p. De hoogste score was 185 punten, de laagste 28. Opvallend was de deelname van een aantal dames, die naar het schijnt ook met pis tolen kunnen omgaan. Misschien voor SV Baarlo een voorbeeld ter navolging? Jongerengespreksgroepen Baarlo In verband met de feestdagen en de vakantie zijn er in de komende veertien dagen geen bijeenkoms ten van de jongerengespreksgroepen. Wij wensen alle deelnemers prettige kerstdagen en een gelukkig 1969. De Werkgroep Jongerenkoor. Maandag a.s. 23 dec. is er repetitie van het jongerenkoor bij de zusters op de Maas straat om 7.30 uur. Kom je ook weer? De Werkgroep Groene Kruis Baarlo. De volgende week is er vanwege de Kerstdagen geen consultatiebureau voor zuigelingen. Vogelvreugd Baarlo. Het bestuur van de vogelvereniging Vogelvreugd wenst alle leden en allen die onze vereniging een warm hart toedragen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. Baarlo's Zangkoor. A.s. zaterdag om 8.15 uur generale repetitie voor de Nachtmis. S.v.p. allen aanwezig. Instuif Baarlo J.O.C. Maasbree. Tweede Kerstdag 6 uur. In Bioscoop Thalia, film voor de leden en houders van introductiekaarten, op vertoon van instuifpas. Entree 1,25. Ver toond wordt de nieuwste film van Elvis Presley ELVIS A GO-GO. H.S.V. Baarlo. Op 20 december a.s. is onze jaarlijkse kienavond vastgesteld. Namens het bestuur worden alle leden op deze avond uitgenodigd, liefst met echtgenote of verloofde. In afwijking met vorige, ook goed geslaagde avonden, zijn deze keer waardevolle prijzen te winnen. De dames ontvangen een trac- tatie. Aanvang 8 uur in het clublokaal. Beugelclub „De Flatsers" Baarlo. A.s. zaterdag 21 december le wedstrijd bekerronde 8 uur O.V.U. - De Flatsers 1 7 uur De Flatsers 5 - De Treffers 4 9 uur De Flatsers 3 - H.B.C. 3 7 uur Kuiters 3 - De Flatsers 4 De Flatsers 2 vrij geloot. Trommelcorps Baarlo Woensdag meisjes junioren 6.30 uur meisjes senioren 7.30 uur Zaterdag: meisjes junioren 5.30 uur jongens junioren 6.30 uur Voltallig korps 7 uur MAASBREE, BAARLO, KESSEL: Dr. W. van ROESSEL, Kessel, tel. (04762) 338 Vanaf zaterdag 12 uur 's-middags tot maandagmorgen 8 uur. DR. SCHEIJMANS, Baarlo, telefoon (04707) 360 van woensdagmorgen 7 uur tot vrijdagmorgen 8 u. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dierenarts H. MEENS, Meijel, tel. (04766) 670 Van zaterdagavond 6 u. tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts BOONEN Panningen, tel. (04760) 1271 le Kerstdag 8 uur 's-morgens tot 2e Kerstdag 8 uur 's-morgens. Dierenarts H. MEENS, Meijel, tel. (04766) 670 2e Kerstdag 8 uur 's-morgens tot vrijdag 27 dec. 8 uur 's-morgens. SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER BAARLO: Groene Kruisgebouw, ingang Odilia- straat, tel. 04707-250; dinsdag van 9-10 uur. MAASBREE: Groene Kruisgebouw, Op de Kemp tel. 04765-253; donderdag van 9-10 uur. EN TEVENS: Centrum voor Maatschappelijk Werk, Nieuwstraat 23, Venlo; tel. 04700- 14716; maandag, woensdag en vrijdag van 9-10 uur. SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER GEZINSZORG Maasbree, Baarlo en Kessel. Maandag tot en met vrijdag van 9-10 uur. Mevr. M. de Bock, Op den Bosch 3, Baarlo Telefoon (04707) 554. KRAAMPAKKET op medisch advies COMPLETE LUIERUTTZET Telefoon 298 MAASBREE ZONDAG 22-12-'68: 7,30 overl. ouders Muysers- Titulaer. 8,45 overl. familie Wijnen-Boots. 10 uur Hoogmis, eerste maandd. Hendr. Peeters-Smeets. 11,15 Caeciliamis voor de levende en overleden leden der Fanfare Sint-Aldegundis. MAANDAG: 8 uur overl. familie Lintjens-Joos- ten. 7,15 Jgt. overl. familie Nellen-Jeuken-Weijers. DINSDAG: 8 uur vierde maandd. Anna M. Ron- gen-Voermans. Geen avondmis. Dinsdag biechthoren om 3, 4 en 5 uur. WOENSDAG: 12 u. nachtmis, voorafgegaan door de Lauden, lezing, zang en gebed; de meest gang bare kerstliederen staan in Eucharistieviering; ae intentie der H. Mis is Lod. Peeters-Peeters; de kerk gaat open om 11 uur. 7,30 geen H. Mis. 8,45 Willem Wijnands en Anna van Deursen. 10 uur Hoogmis overl. familie Joosten-Theeuwen. 11,15 Joh. Hendrix Korte Hei maandd. 3,30 uur Vespers met gezamenlijk gebed en zang. DONDERDAG: 7,30 eerste weekd. Theod. Theeu- wen. 8,45 Willem Peeters (Laar) maandd. 10 uur Hoogmis Margaretha Janssen maandd. 11,15 Jos. Seelen v.w. de Centrale Volksbank. VRIJDAG: 8 uur zesde weekd. Maria Asselberghs. 7,15 vierde weekd. Jos. Seelen. De H. Communie wordt aan de zieken gebracht. ZATERDAG: 8 uur derde weekd. Anna Gellen- Timmermans. 7,15 Aldegonda Grubben en Joh. Hendriks. A.s. weekeinde 29 dec. komt Pater Rutten uit Baarlo, missionaris in Kenia Afrika, preken en een offer vragen voor zijn missiewerk. Gedoopt: Johannes P. M. Timmermans (Timmer mans-Hermans, oude Heldenseweg 11a). Huwelijken: Pierre Camp, Heythuizen, en Toos Joosten, Lang Hout 3; Cor P'iatzbeckers en Annie v.d. Sterren, Korte Hei. PROGRAMMA VOOR KERSTMIS De bezoekers van de nachtelijke viering worden uitgenodigd om de liederen die voor allen bestemd zijn, zoveel mogelijk van harte mee te zingen of te volgen. 11.45 uur Vigiliedienst of Lauden; Nu zijt welle kome; Lezing Isasias Jesaia 11,1; Er is een roos ontsprongen. Gebed: Te Betlehem geboren- 12 uur plechtige Nachtmis; Wij komen tesamen; Inleiding met gebed; Gloria; Lezing 1 Alleluja; Lezing 2 Jacoda; Lezing 3 Evagelie, Preek, Credo. Voorbeden worden gezongen en door het mannen koor begeleid; zo wordt er ook tijdens de conse cratie zacht doorgezongen; daarna Stille Nacht. Onder het communie-uitdelen liederen. Na de zegen O du fröhliche. 8.45 uur Herdersmis met zang van kinderkoor. 10 uur plechtige hoogmis muziekmis Mannenkoor. 11.15 uur gezongen dienst met het koor van de Limb. Vrouwenbond Maasbree. Men wordt verzocht minstens 50 cent te offeren. Leg boekjes en blaadjes na de dienst op de zit bank naar het midden toe. 4e zondag van de Advent. ZONDAG, 22 dec.: 8 uur lsm voor de parochie. Offers van de Adventsactie in offerbus bij ingang van de kerk. 9,30 hoogmis voor Annie Bouten- Thijssen. 11 uur lsm. overl. fam. Berden-Verrijnen. MAANDAG, 23 dec. 8 uur mnd. M. Tercken- Bruynen. 8 uur leesmis M. Janssen-Janssen. 19 uur boeteviering, aansluitend avondmis, gest. jgt. H. Boonen en El. Mertens. DINSDAG, 24 dec.: 8 uur hoogmis Peter Gielen. 8 uur leesmis M. Berden. 9.30 Leesmis overleden fam. Kirschbaum-Geraedts. 24 uur nachtmis voor Petr. Colbers-Tytulair. WOENSDAG, 25 dec.: Hoogfeest van Kerstmis. 8 uur leesmis voor de parochie. 9.30 hoogmis als jgt. Frans van Soest. 11 uur leesmis Wilh. Beurs- kens. 3 uur plechtige-vespers. DONDERDAG, 26 dec.: Tweede Kerstdag. 8 uur leesmis Jac. van Wylick. 9.30 hoogmis als jgt. M. Smits-Naus. 11 uur leesmis Ben van Lier. VRIJDAG, 27 dec.: 8 uur gest. jgt. El. Mertens. 8 uur leesmis Joh. Janssen. 10 uur plechtige huwe lijksmis voor het bruidspaar Coenen-Smits. 19 uur gest. jgt. P. Thijssen en L. Verhardt. ZATERDAG, 28 dec.: 8 uur zeswd. J. Smedts- Hermans. 8 uur gest. leesmis H. Meerts en E. Jacobs. 19 uur leesmis Joh. Kempen. ZONDAG, 29 dec.: 8 u. leesmis voor de parochie. 9.30 hoogmis als jgt. Jozef Crienen. 11 uur lees mis Maria Gijzen-Jacobs. Zaterdag, 21 dec.: Biechtgelegenheid van 17-19 u. Om 19 uur boeteviering, aansluitend avondmis. De collecte voor pater Martin Driessen bracht 1148 gulden op.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1