99 99 Afscheid was zware dag voor burgemeesters-echtpaar GROTE FANCY-FAIR Weekblad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 15 nov. 1968 Nummer 32 Bundeling van krachten (geslaagd) devies bureaucraat opgescheept zou worden. Bij nadere kennismaking bleek het tegendeel. Burgemeester Schols heeft zich steeds een begrijpend bestuurder en een meelevend „vader" getoond. Hij wenste de heer Schols een goede vaart als kapitein van het nieuwe schip. Namens de raad bood hij een schitterende koperen ketel aan. ZONDAGDIENST ARTSEN Kook-nieuws IVBaasbree Maasbree De opkomst op de vergadering was uitstekend. Voorzitter Peters vond 't jammer dat op de trai ningsavonden de opkomst heel zwak was, met name van het eerste elftal. Wat lezers schrijven gehouden. Deze wordt om 12 uur onderbroken voor het nuttigen van een snertmaaltijd in café A. Daniëls. De leden van de schutterij gelieven deze mededeling als uitnodiging te beschouwen. Per soonlijke uitnodigingen worden niet gedaan. Baarlo Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baario Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 OP DEI BAUNI le JAARGANG Voor de heer en mevrouw Schols - van Els moet zaterdag 9 november een zware dag zijn geweest. De burgemeester en mevrouw namen afscheid van de vele men sen uit Maasbree en Baarlo die in de jaren dat drs. Schols eerste burger van de gemeente was, vrienden en kennissen zijn geworden. Dit kwam herhaaldelijk tot uiting in de officiële raads-afscheidsvergadering en in het persoonlijke afscheid in Maasbree en Baarlo. In de bijzondere raadsvergadering zei burgemeester drs. Schols het zelf: „Hier laat ik een stuk van mijn hart, een stuk van mijn leven. Want de gelukkigste jaren van mijn leven liggen hier, waar ik midden tussen u een werkkring vond die mijn leven rijk maakte; waar ik mijn lieve vrouw naar toe bracht die het avontuur: met mij door het leven te gaan, aandurfde waarover ik mijzelf nog steeds ver wonder en waarvoor ik haar nog steeds bewonder en waar mijn vrouw en ik samen onze eersteling zagen komen, onze zoon met wie wij zo intens gelukkig zijn". De laatste raadsvergadering voor burgemeester Schols werd gehouden op de zolder van het ge meentehuis te Maasbree, daar de raadszaal bij lange na niet voldoende capaciteit had om de gas ten te herbergen. Na de opening door de voorzit ter las gemeente-secretaris Vaessen 't benoemings besluit voor: Loco-burgemeester, wethouder Bon- gers verklaarde met weemoed afscheid te nemen omdat burgemeester Schols getoond heeft een uit stekend bestuurder te zijn. Hij vestigde de aan dacht op enkele markante aspecten en nam als uitgangspunt de installatie-rede op 20 aug. 1960, waarin de toen nog „jonge" burgemeester de bun deling van krachten gesymboliseerd zag in de ambtsketen waarvan alle schakels onderling ver bonden zijn en hun sluitstuk vinden in het ge meentewapen. Nu, na ruim 8 jaar, kunnen wij getuigen, aldus de heer Bongers, dat u dit sym bool van eenheid waardig en op bekwame wijze hebt gedragen. De groeiperiode in deze gemeente heeft de burgemeester altijd graag vergeleken met de knoppen aan een boom, die in de lente naar buiten springen. „Dat u de bomen (vooral eike bomen) in het algemeen een goed hart toedraagt, hebben wij onlangs kunnen constateren. Vele vruchten zijn inmiddels gerijpt en reeds geoogst. Andere vruchten hebben een goede aanzet en zul len zeer zeker spoedig geoogst kunnen worden. ONDERWIJS OP HOOG PEIL. Daarna wees de wethouder op de belangrijke voor zieningen op velerlei terrein, die er in deze acht jaar tot stand kwamen en ertoe hebben geleid dat het verzorgingspeil op een zeer behoorlijk niveau staat. Daaronder vallen onderwijsvoorzieningen, door het bouwen van nieuwe moderne scholen; de centrale studiegelegenheden; de aanstelling van vakleerkrachten voor lichamelijke opvoeding en muziek; vestiging van de dependences der Tegelse Muziekschool. De realisatie van gym-zalen in Baarlo en Maasbree, en de aanleg van sportparken in beide dorpen. Hij vond het jammer dat de scheidende burger vader de verwezenlijking van zwembad en cam ping in Baarlo niet meer kan meemaken. „RIJP VOOR VENRAY". Ook de uitbreidingsplannen hadden de volle aan dacht: d'Erp b.v. om zijn vormgeving wegens de geplande hoogbouw. „Ik heb me zelfs laten vertellen, aldus de heer Bongers, dat een van de raadsleden op een ge geven ogenblik ten opzichte van u de verzuchting slaakte: „die is rijp voor Venray". Zou dat raads lid toen al hebben voorvoeld, dat u werkelijk deze prachtige promotie naar Venray ten deel zou val len? In ieder geval ben ik ervan overtuigd, dat u inderdaad rijp bent voor Venray, maar dan in de zin van: goed voorbereid." Bevordering van een goed contact tussen bestuur ders en bestuurden was een streven van burge meester Schols. De voorlichtingsavonden voor de inwoners en 't mededelingenblad „Op den Baum' zijn concrete voorbeelden hiervan, zei spreker. Naast de werkzaamheden als gemeentebestuurder vond de burgemeester nog gelegenheid om andere activiteiten te ontplooien. Deze kregen zo'n om vang dat men wel eens sprak van „gewestbestuur der." Tenslotte bood de heer Bongers een wandtegel aan met het gemeentewapen van Maasbree, ter wijl mevrouw Schols een bouquet rode rozen als blijk van erkentelijkheid en waardering ontving. MEELEVEND MENS. De heer J. Grubben, nestor van de gemeenteraad, had bij de benoeming in 1960 aanvankelijk ge vreesd dat Maasbree met een stug ambtenaar en TEMPO. „Hoe graag wij u uw promotie gunnen, wij zien u niet graag vertrekken", zei gemeentesecretaris Vaessen bij zijn afscheidswoord mede namens het personeel. Hij stond thans, na acht jaar, nog ver steld over het tempo dat deze bestuurder ontwik kelde. „Toen wij u na uw benoeming naar Maas bree verhuisd hebben vanuit Den Haag, heb ik reeds gezegd: „Wat langzamer! U is nu bij de gemeente." Dit tempo is niet verslapt, ondanks het feit dat ik zo vaak op de rem heb gestaan, zodat mijn remvocring zo ongeveer versleten is." Namens het gemeentepersoneel bood hij een kera miek wandbord aan met de voorstelling van het gemeentehuis. GESCHIEDENIS. Pastoor Hallmans was in de Maasbreese geschie denis gedoken en stelde vast dat er sedert 153 jaar dat de gemeente Maasbree bestaat 10 burgemees ters zijn geweest. Dat is een gemiddelde van 15 jaar en 4 maanden per ambtsdrager. De eerste bur gemeester, baron d'Olne, was 37 jaar hoofd der gemeente. Burgemeester Gerard Peeters (1868 tot 1894) heeft het 26 jaar volgehouden; hij was 'n eenvoudig en honorabel man, die de stormen van zijn tijd met kalmte en doorzicht heeft weten te aanvaarden. Maar ook de onlangs overleden voor ganger, Chr. Janssens, 22 jaar burgemeester, heeft stormen gehad. In zijn ambtsperiode viel de af scheiding van Blerick, de oorlogsjaren en het her stel daarna. Tegen het gemiddelde van ruim 15 jaar is uw ambtsperiode een relatief korte tijd, aldus de pas toor. Hij vond het jammer dat de heer Schols nu reeds gaat vertrekken „nu u eenmaal goed begint te zitten Thans bent u eigenlijk pas ingewerkt en begint u het volk te kennen. Maar de geschie denis neemt zijn loop. „Wij wensen u toe," aldus pastoor Hallmans, „dat u in uw nieuwe gemeente dezelfde hoge princiepen moogt blijven huldigen en daar uw geluk in te vinden." Namens de club van burgemeesters sprak burge meester Rutten van Tegelen. Hij prees vooral de collegialiteit en de gastvrijheid van de heer, later het gezin Schols. De club verliest een groot vriend, maar hoopt nog vaak contact met de nieuwe bur gemeester van „de Parel van de Peel" te mogen hebben. TOEKOMST HEEFT GESTALTE GEKREGEN. afscheidswoord belangrijk stuk of ten kwade, zal zijn heeft in de voorbije van samenwer- Burgemeester Schols wees er in 't op dat de toekomst reeds voor een gestalte heeft gekregen, ten goede dat is nog onzeker. Wat morgen gisteren zijn aanzet gekregen. Wat jaren werd bereikt is het resultaat king, waarbij zeer velen hun bijdrage hebben ge leverd. Waar een samenleving vooruitgang maakt, zich ontwikkelt en groeit, is dit nooit het werk van de enkeling geweest, aldus de heer Schols. Hij noemde de samenwerking tussen Maasbree en Baarlo, ofschoon sterk van karakter verschillend, zeer goed. „Zij plagen elkaar graag, keken af en toe eens wat jaloers naar elkaar en proberen el kaar zo mogelijk de loef af te steken. De inwoners hebben geleerd, misschien onder invloed van het honderd jaar samengaan met het stedelijk Blerick, over de grenzen heen te kijken. Zo hoefde er geen nodeloze energie en tijd verknoeid te worden aan dorpspolitiek." Burgemeester Schols verzekerde nogmaals 8 jaar lang met plezier te hebben gewerkt. „Een der be langrijkste opgaven was daarbij niet om zelf initia tieven te nemen, maar eenvoudigweg te luisteren naar ideeën die de bewoners zelf hadden. Het is ongelooflijk wat een arsenaal aan goede en vrucht bare initiatieven voorradig is onder de mensen." OVER GRENZEN HEEN KIJKEN. Een van de grote taken waartegenover de gemeen teraad zich in de toekomst gesteld ziet, is de be antwoording van de vraag of de huidige opzet en begrenzing van plaatselijk bestuur nog aangepast is aan de maatschappelijke ontwikkeling en taak stelling, tegen de achtergrond van het proces der industrialisering en urbanisering, aldus drs. Schols. Hij was er evenwel van overtuigd dat, evenals in het verleden, de koers recht op het doel af is. In dit verband is het een vereiste de onderlinge vrede tussen beide dorpen en binnen de dorpen te hand haven. Niets houdt vooruitgang zo tegen en niets is zo'n kanker voor goede verhoudingen tussen mensen die op elkaar zijn aangewezen om samen te wonen en te werken, als afgunst en wantrouwen. Tenslotte dankte hij allen, speciaal de gemeente raadsleden en het gemeentepersoneel, voor de pret tige samenwerking. „Wij laten onze genegenheid voor u hier achter als een bloeiende bloem die niet meer kan verdor ren. Wij kunnen dat ook doen zonder anderen tekort te doen, want liefde is het enige wat een mens kan wegschenken zonder dat ze vermindert. Laat deze band ons blijven binden; hij is sterkei dan staal en overstijgt het leven van ieder afzon derlijk. Het moge u, goede mensen van Maasbree en Baarlo goed gaan; ons hart zal ook op u ge richt' blijven," zo besloot burgervader Schols zijn afscheidsrede. RECEPTIE. Na het officiële gedeelte gaven de heer en me vrouw Schols gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen. MAASBREE, BAARLO, KESSEL Dr. J. WERMENBOL, Maasbree, tel. (04765) 500 Vanaf zaterdag 12 uur 's-morgens tot maandagmorgen 8.30 uur. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dierenarts WIELAND, Helden, tel. (04760) 2311 van zaterdagavond 6 tot maandagmorgen 8 uur VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG IN DE TUINBOUWLOODS Vanavond om 8.30 uur opent de fancy-fair, die ervoor moet zorgen, dat het water van ons zwem bad verwarmd wordt. Het water is momenteel 5 graden. U zorgt voor de verdere stijging. Op deze fancy-fair zijn, zoals dat ander ook is, diverse attracties. Tentjes, buffet, kooke-raad, gro te loterij, friteskraam. U kunt er naar hartelust eten, drinken, plezier maken en aldoende het bad verwarmen. Wij hopen dat alle Baarlonaren, groot en klein, oud en jong, rijkelijk de tuinbouwloods zullen be zoeken. Grote taarten, poppen en andere prachtige prijzen liggen op u te wachten. Alle attracties worden aan de man gebracht door jonge Baarlose mensen. De MBL, het jongeren koor en de jongeren van de gespreksgroepen heb ben zich beschikbaar gesteld om alle diensten op de fancy-fair te verzorgen. Zij laten de kraampjes draaien en verkopen de lootjes van het kookeraad. Enfin, u ziet zelf wel, wat ze allemaal doen. LOTERIJ De stand van de loterij is inmiddels bij de 4600 gekomen. Dien Bergsma haalde deze week haar derde abonnement. 150 loten wist ze te verkopen. Maria Cootjans en Riny Driessen en Marleen Dirx haalde de 50. Ook wisten twee toekomstige Baarlonaartjes, Annemie en Peter-Hans Eden uit Venlo ieder een jjoekje loten te verkopen en stel den zo een jaar abonnement voor het bad veilig. De gang van zaken op de fancy-fair zelf zal ook steeds worden bijgehouden op het stand-bord en op de thermometer. We hopen dat Baarlo zorgt voor een aangename temperatuur In de komende dagen zullen de leden van de kar- navalsvereniging „de Kook" bij u aankloppen met donateurskaarten. U zult wel zeggen, alweer geld? Maar, zonder geld kunnen wij ook niet organise ren. Wij hopen dat u dan ook spontaan 2, zult geven voor een donateurskaart. Met deze kaart kunt u 30 november gratis naai de Baarlose avond en liedjesavond. Voor deze avond hebben al vele artiesten medewerking toe gezegd, o.a. Frieda en Janet, Piet Cauwenberghe, Pietje Wiessen, Jac Wolters, Wielke Seegers en de drie accordeonnisten. 14 nieuwe schlagers zijn al binnen. Dus het belooft weer een goede avond Na ongeval overleden. Maandagmorgen is in het ziekenhuis te Venlo de 16-jarige student Leopold Engels uit Panningen bezweken aan de verwondin gen, welke hij enkele weken geleden bij een onge val opliep. Op vrijdag 25 oktober kwam de jeug dige Engels op het rijwielpad langs de Provinciale- weg ter hoogte van Boszicht met zijn bromfiets in botsing met een andere jonge bromfietsberijder, W. van Berlo uit Beringe, die ter plaatse overleed. Lezing Prof. v.d. Plaats. Onder auspiciën van de LVB afd. Maasbree houdt op donderdagavond 28 november de radioloog dr. prof. v.d. Plaats uit Maastricht een lezing in zaal Wijnands om 8 uur. Het onderwerp is „Kankerbestrijding". Hoe kun nen we kanker voorkomen en bestrijden? Hoe kan vroegtijdig een diagnose worden gesteld? Een film hierover zal de lezing besluiten. Gezien het gebrek aan voorlichting op het gebied der kankerbestrij ding is deze avond, die voor iedereen toegankelijk is, bijzonder nuttig en leerzaam. Mededeling Groene Kruis. Uitleenartikelen kunnen dagelijks tussen 1,30 en 2 uur worden afgehaald. Men wordt beleefd verzocht de artikelen na ge bruik zo spoedig mogelijk terug te bezorgen. Het gebeurt maar al te vaak dat geleende artikelen veel te laat of zelfs helemaal niet worden terug bezorgd. Men dupeert daarmee niet in de eerste plaats het Groene Kruis, maar vooral andere patiënten, die mogelijk dringend behoefte hebben aan een of ander artikel. Laat men bedenken dat deze uitleenartikelen geen eigendom worden. Inzameling Sint-Nicolaas. Het comité der drie standsorganisaties, dat zich de jaarlijkse viering van het Sint-N icolaasfeest voor de jeugd aantrekt, heeft besloten om de komende twee weken een huis-aan-huis-aktie te houden. Andere jaren werd door geheel Maasbree met gulle hand gegeven, zodat het comité in staat was Sinterklaas bij zijn intocht in Maasbree voor alle kinderen een grote zak versnaperingen te kunnen aanbieden. De goed heiligman, die nu eenmaal niet alles zelf kan be kostigen, rekent ook nu weer op aller gulheid. Over de intocht van de Sint op zondag 1 december volgen in Op den Baum nog nadere mededelingen. Aktie gehandicapt kind. Deze heeft in Maasbree de mooie som van 875,- opgebracht. Vrouwenbeweging NKV. Dinsdag 19 november houdt de Vrouwenbeweging van het NKV afd. Maasbree een gezellige avond in het parochiehuis. De avond begint om 8 uur en wordt aangeboden door de Centrale Volksbank. LVB afd. Maasbree. Sociale Scholingscursus. Woensdag 20 november vindt in café Spoorzicht, Kaldenkerkerweg 35 Venlo, de eerste les plaats van de scholingscursus 1968-'69. Mej. E. König spreekt over het thema: „De mens, een sociaal wezen." Op de tweede les, op dinsdag 3 december, zal mevr. R. Mullenders-van Steen 'n inleiding houden over „Ik als vrouw van nu." Sinterklaasavond LVB. Naar alle waarschijnlijk heid in de sint-nicolaasweek zal voor de leden van de LVB een sinterklaasavond worden georga niseerd. Wanneer er leden-dames zijn die ideeën hebben voor het welslagen van een dergelijk ge beuren, willen deze hun suggestie dan doorgeven aan een der bestuursleden. De juiste datum wordt rtno- KpIrpnH opmankl Halfjaarlijkse vergadering MVC-senioren. Tot leider van MVC4 werd benoemd Jan Kempen. Er werd besloten dat de leden contributiekaarten krijgen, die zij moeten tonen bij de thuiswedstrij den van MVC 1, anders moeten zij entree betalen, 't Voornaamste besluit was wel de bouw van. een cantine. Dit gebeurt door de leden. Zolang deze nog niet klaar is kan men drank enz. krijgen tij dens de wedstrijden in 't „Kuukeshok'waar de jeugdleiders u aan limonade, cola en koffie zullen helpen. De rondvraag had 'n dramatisch verloop. G. Tim mermans viel de voorzitter aan. Hij meende naast 'n slappe mentaliteit der leden ook n slappe men taliteit bij het bestuur te moeten constateren. Voor zitter Peeters pareerde deze aanval vakkundig. J. Wijnen stak 'n lont in 't kruitvat. Hij verklaarde dat de trainingen, op zijn zachtst uitgesproken, slecht waren. Na enige momenten stilte herstelden de voorzitter en de MVC-spelers zich van de schok en togen met woorden en later met geweld ten aanval. Ter nauwer nood konden J. Wijnen en zijn verdedigers 't vege lijf redden. Verstandige leden herstelden de orde. Tenslotte viel voorzitter Peters de Maasbreese Pers aan, met name de heren Grubben en Nellen, die naar zijn mening alleen maar afbrekende en geen opbouwende kritiek had den geleverd. Wij wijzen de MVC-voorzitter van deze plaats af erop, dat deze verslaggevers wel degelijk ook opbouwend hebben geschreven, met name tijdens de oefencampagne van MVC 1. Ver der moet de voorzitter van MVC zich realiseren, dat men over heel slechte wedstrijden nu eenmaal niet positief kan schrijven. Wij, verslaggevers, zijn realistisch, maar dat mag waarschijnlijk niet. Mag er kritiek geleverd worden op MVC? Van de voor zitter en MVCl-spelers (zie ook boven) mag 't niet. Waar blijft de persvrijheid, heren? Toch hopen wij dat MVC zich herstelt van de MVC-crisis. M. Nellen. Sint-Maarten is dood. Al enige dagen had ik het erg druk. De weinige uren die ik nog had werden besteed aan het uit hollen van bieten of het maken van een lampion. Het kroost genoot van mijn drukte en leefde mee. Ze groeide, zoals de brandstapel, naar de dag, het jaarlijkse feest van Sint-Maarten. Een optocht door het dorp, met fanfare en trom melkorps. Een Sint-Maarten op een oude knol. Maar hoe eenvoudig ook van opzet, toch een feest wat door iedereen werd gewaardeerd. Om 6 uur vertrokken we met z'n allen naar het Kennedyplein voor opstelling van de optocht. Helaas geen muziek, geen Sint-Maarten, wel kinderen die teleurstellend en vergeefs wachtten. U kunt zich wel voorstellen wat op dat moment omgaat in een ouderlijk brein. Gelukkig kreeg ik op het juiste moment een helder idee. Onze ge meente bestaat uit twee dorpen en het zou moge lijk kunnen zijn dat de goedheiligman het andere dorp had aangedaan. Toevallig beschikte ik over een vervoermiddel en kon me verplaatsen. Wat ik daar zag overtrof mijn stoutste verwachtingen. Blijkbaar had men hier begrepen hoe het jeugdprobleem, als dit voor onze gemeente bestaat, eventueel kan worden op gelost. De Sint-Nicolaasbeurs, die ook in ditzelfde dorp tegelijkertijd werd georganiseerd kan als voorbeeld strekken voor de Maasbreese midden stand. Bovendien was dan waarschijnlijk ook het probleem van wie verzorgt nu eigenlijk zo'n Sint- Maartensfeest, meteen opgelost. Misschien geeft dit stof ter overdenking. Een Maasbreese huisvader. Caeciliaviering met drijfjacht Schutterij Sint-Mar- tinus. Volgende week woensdag 20 november viert schutterij Sint-Martinus haar caeciliafeest. Om 9 uur 's morgens worden de leden verwacht bij café J. Peeters-Linssen, vanwaar een drijfjacht wordt Kienavond voor MVC-jeugd. Graag willen wij nog eens herinneren aan de groots opgezette kienavond van zaterdagavond 16 november, in zaal Niëns, ten bate van de MVC-jeugd. Liefhebbers van kie nen kunnen op deze avond hun hart ophalen. Vele prijzen liggen op de gelukkige winnaars te wach ten. Niet alleen kunt u zichzelf een plezierige avond bezorgen, maar bovendien steunt u er de voetballende jeugd van Maasbree mee. Wie wint het vette varken? Wie wordt eigenaar van 'n prachtig scheerapparaat? Aanvang 8,30 uur. Jongerenkoor Maasbree. a.s. Zondag 17 november is de eerste bijeenkomst van het jongerenkoor. Al diegenen die zich heb ben opgegeven worden om 11 uur verwacht in het parochiehuis. Mochten er nog jongeren zijn die interesse hebben, het aantal jongens is nog te ge ring, dan kunnen ze zich a.s. zondag aanmelden. De repetitie duurt een uur. Het comité van voorbereiding. Verkoop Anj rloieri. Eevenals in 1966 zullen in de komende week huis aan huis anjerloten te koop worden aangeboden. De prijs per lot bedraagt 1,- De hoofdprijs is 15,000,2e prijs 5.000, 3e pr. 1000.4e pr. 750,5e pr. 500, Dan zijn er nog 10 prijzen van 100,20 prij zen van 50,en 30 prijzen van 25, In 1966 was de brutoopbrengst rond 92.000, hiervan werd ruim 72.000,rechtstreeks be schikbaar gesteld aan culturele-, jeugd- en sport verenigingen in Limburg. De verkoop zal geschieden door de afdeling jeugd van de voetbalvereniging Baarlo. Deze vereniging krijgt onmiddellijk 30 van de opbrengst van door hun verkochte loten. Door het kopen van anjerloten steunt u tevens de culturele-, jeugd- en sportverenigingen in onze eigen provincie. NKV afdeling Baarlo. Het bestuur van het NKV heeft in grote lijnen het winterprogramma 1968/1969 voor hun leden samengesteld. We beginnen vrijdag 22 november met onze jaarlijkse kienavond in de kleine zaal van Habets. Wij komen hieromtrent volgende week in dit blad uitvoerig terug. Het ligt in de bedoeling bij voldoende deelname in januari de cursus „Pech onder weg" van de ANWB te houden. Het minimum aantal deelne mers moet 20 bedragen en mag maximaal 25 zijn. Deze cursus wordt vier achtereenvolgende weken gegeven en omvat een avond van circa 2 uur per week en wel op maandagavond of op vrijdagavond. Het doel van deze cursus is: om de meest voorko mende storingen van uw auto zelf te kunnen ver helpen, zowel het electrische als het benzine-ge- deelte. Degenen die voor deze zeer interessante cursus belangstelling hebben dienen zich vóór 1 december op te geven bij het bestuur van hun vak bond of bij de voorzitter van het NKV, Pr. Bern- hardstraat 10, die u hierover ook verdere inlich tingen kan geven. Verder ligt het in de bedoeling om, de voor u allen bekende mr Uiterwaal van de rechtbank te Roermond een avond te laten verzorgen. Een andere avond zal in het teken staan van de vakantie en alle mogelijke onderwerpen bevatten die hiermede in verband staan zoals kamperen enz. Dit alles zal worden toegelicht met dia's en film. Deze avond kan dan ook door niemand anders beter verzorgd worden dan door de ANWB. SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER BAARLO: Groene Kruisgebouw, ingang Odilia- straat, tel. 04707-250; dinsdag van 9-10 uur. MAASBREE: Groene Kruisgebouw, Op de Kemp tel. 04765-253; donderdag van 9-10 uur. EN TEVENS: Centrum voor Maatschappelijk Werk, Nieuwstraat 23, Venlo; tel. 04700- 14716; maandag, woensdag en vrijdag van 9-10 uur. ZONDAG: 7.30 overl. fam. Gertruda Theeuwen- Huys en z. Gerard; 8.45 jgt. fam. Thijssen-Van Denssen; 10 uur hoogmis jgt. Willem Peeters; 11.15 jgt. Jozef Theeuwen. MAANDAG: 8 uur elfde mndd. Herman Grub ben; 7.15 Johannes Peeters-Werts. DINSDAG: 8 uur jgt. Johannes Vaessen; 7.15 u. Liesbeth Aerts-Huys; WOENSDAG: 8 uur Paulina Gielen en ouders; 7.15 overl. fam. Peters-Grubben-Linssen. DONDERDAG: 8 uur negende mndd. Ant. Boots- Smets; 7.15 Hubertus Verkoelen. VRIJDAG: St.-Caecilia; 8 uur achtste mndd, Ma ria Antonia J oosten-Rongen; 7.15 overl. en leden van het kerkelijk zangkoor, waarna feestviering in het parochiehuis. ZATERDAG: 8 uur negende mndd. juffr. Ver linden; 7.15 Joh. Peeters-Werts. Huwelijken: Hendrikus Jacobs, Tongerlo 28 en Anna Janssen, Meers. Johannes Janssen, Baarlose- straat 13 en Elisabeth Smolders, Helden. Gedoopt: Arno J.H. Hermans (Hermans-Hendriks, (Oude Heldenseweg 8); Michiel D.J. Schols, (Schols-Van Els, Broekstraat 6) ZONDAG 17 nov. 24e zondag na Pinksteren, om 7 uur lsm. Joh. Kempen; om 8 uur lsm. overl. fam. Jeucken-Smedts; om 9.30 hgm. voor de paro chie; om 11 uur lsm. Willy Linssen. MAANDAG 18 nov: 8 uur jgt. M. Bruynen-Schob- bers; om 8 uur lsm. E. Hermans-Pijpers; om 10 uur plechtige hoogmis tot dankzegging v.d. fam. Van Rens-Janssen; om 19 uur geen avondmis. DINSDAG 19 nov: om 8 uur gest. jgt. P.J. Joos- ten; om 8 uur lsm. Joh. Jeucken; om 19 uur gest. jgt. Ger. Hermans. WOENSDAG 20 nov: om 8 uur gest. jgt. P. Bonn en Petr. Keunen; om 8 uur lsm. M. Berden; om 19 uur zeswd. voor Mathys Berden. DONDERDAG 21 nov: om 8 uur gest. jgt. voor P. Wienden en G. Laurense; om 8 uur lsm. voor Joh. Janssen; om 19 uur jgt. voor Petr. Colbers- Tytulair. VRIJDAG,22 nov: om 8 uur gest. jgt. Godlr. Steegh; om 8 uur gesst. lsm. M. Winters-v.d. Speul- hof; om 19 uur zeswd. voor Jac. Beurkens. ZATERDAG 23 nov: om 8 uur gest. jgt. voor H. Meerts en E. Jacobs; om 8 uur lsm. L. Beurs- kens-Janssen; om 19 uur lsm. voor overl. en le vende leden van fanfare de Eendracht. ZONDAG 24 nov: om 7 uur lsm. Corn. Jacobs; om 8 uur lsm. v.d. parochie; om 9.30 hoogmis v.h. kerkelijk zangkoor; om 11 uur lsm. v.d. overl. v.d. schutterij St.-Antonius en St.-Petrus. Vandaag onder de h. missen preek en kollekte voor de missie van pater Martin Driessen (Oyen) T.z.t. komen wij over ieder onderdeel van dit pro gramma in dit blad uitvoerig terug. Het landelijk NKV organiseert in september 1968 voor de leden een reis naar Rome. Degenen dte hiervoor belangstelling hebben kunnen bij de plaat selijke voorzitter van het NKV verdere inlichtingen ontvangen. Fanfare „Eendracht" Baarlo. Vrijdag 15 november bijeenkomst clublokaal Uni- tas om 20.30 uur (gewoon uniform) om met het trommel- en klaroenkorps „Voorwaarts" de ope ning te verrichten van de fancy-fair in de tuin bouwloods voor het zwembad de Berckt. Maandag 18 november wekelijkse repetitie om 20.30 uur clublokaal Unitas. Zaterdag 23 november om 19.00 uur h. mis voor overleden en levende leden van de fanfare. Bijeen komst in de kerk (zonder uniform) op het koor (oksaal) voor de muzikale omlijsting van deze h. mis Op zaterdag 23 nov. houden wij geen dona teursconcert. Dit is uitgesteld tot later datum. Maandag 25 novemebr. Sint-Caeciliaviering. Bij eenkomst (gewoon uniform) om 13.30 uur. Direkt hier aansluitend café-bezoek en om 18 uur ge zamenlijk diner met echtgenoten en/of verloofden in kleine zaal Unitas, waarna omstreeks 20 uur de feestavond zal worden gehouden met genodig den en donateurs, waarbij zal optreden de heer de la Roy en zijn orkest uit Kessel. De donateurs worden vriendelijk uitgenodigd deze feestavond mee te komen vieren. Openbare Bibliotheek Baarlo. Dinsdag 19 november a.s. zullen de prijzen wor den uitgereikt van de wedstrijd „Duik in een boek en doe er iets mee", uitgeschreven ter gelegenheid van de kinderboekenweek. Na school 4 uur worden de deelnemers(sters) aan deze wedstrijd op de bibliotheek verwacht. Vogelvreugd Baarlo. Hedenavond ledententoonstelling in café Budde- meijer. Zaterdag om 3 uur opening tentoonstelling. Alle leden worden om deze tijd verwacht. Baarlo's zangkoor. a.s. Zaterdag 16 november om 20.15 uur is er repetitie in de landbouwschool. Trommelkorps Baarlo. a.s. zaterdag repetitie voor de meisjes om 5.30 uur. Jongens junioren om 6 uur en jongens senioren om 6.45 uur. Beugelclub De Flatsers Baarlo Uitslagen van de wedstrijden van j.l. zaterdag Team 1 0-6; team 2 1-5; team 3 2-4; team 4 3-3 en team 5 0-6. a.s. Zaterdag wordt gespeeld: De Treffers 3 - De Flatsers 5; HBC 3 - De Flatsers 3 en HBC 4 - De Flatsers 4.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1