ff Geen kattenstraat naast vrijerspad PASTORALIA Onderscheiding voor aftredende voorzitter van fanfare Eendracht te Baarlo WERELDWIJD Bruidsboeketten Oude vroomheid ter overdenking aangeboden Weekblad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 8 nov. 1968 Nummer 31 Van het gemeentebestuur Gemeente Baasbree Brandmelding Baarlo telefoon nr 347 Verbazing over dure burgemeesterswoning graf bloemwerken droogbloemen bloemsierkunst tuincentrum Sint-Maartensfeest in Baarlo Jongeren gespreksgroepen Baarlo Afscheid Burgemeester Schols Carnavalsprogramma van D'n Hab A Herenkleding Modes Hoeden TOETERS - CZ AB O O T E RL ZONDAGDIENST ARTSEN KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 DEN BAUM le JAARGANG Spreekuren van de burgemeester en de wethouders. Burgemeester Schols zal na vrijdag 8 november a.s. in deze gemeente geen spreekuur meer houden. Te beginnen op vrijdag 15 november a.s. zal de loco-burgemeester, de heer A.J.H. Bongers, voorlopig wekelijks op vrijdag tussen 11 en 12 uur v.m. spreekuur houden te Baarlo ten hui ze van dhr B. Breuren a/d Markt. In verband hiermee vervalt diens spreekuur op zaterdag morgen te zijnen huize. Verder is dhr Bongers vanaf 18 november a.s. op maandag t/m donderdag 's morgens tussen 10 en 12 uur op het gemeentehuis te spreken. Het spreekuur van wethouder J.A.J. Peters is op maandagavond tussen 6.30 en 7.30 uur ten gemeentehuize. Burgemeester en wethouders van Maasbree ma ken bekend, dat bij inschrijving verkocht zal wor den, behoudens hogere goedkeuring, de woning Hoogstraat 7 te Baarlo, met vóór en achtertuin, zijnde een afgepaald gedeelte van het perceel sek- tie C nr 3723. De woning bestaat uit Beneden: kelder, 3 kamers, hal, keuken, berging en garage. Boven: 4 slaapkamers, overloop en zol der met beschoten dak. Inschrijving te richten aan burgemeester en wet houders voornoemd vóór 21 november a.s. onder vermelding op enveloppe „inschrijving woning." Nadere inlichtingen worden verstrekt ten gemeen tehuize te Maasbree tijdens de kantooruren. Maasbree, 8 november 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, De sekretaris, H.H.A. Vaessen. De burgemeester, F.G.L.L. Schols. DE WERKZAAMHEDEN Het bad zelf krijgt al zijn eigen vorm. De aan nemer werkt hard en het lukt prima. Het gebouw, wat we zelf bouwen vordert; maar, langzaam. Er komt enorm veel bij kijken en het is moeilijk om elke week weer de mensen daar te krijgen om hun werk te doen. Omdat dit weekeinde meer in het teken staat van het afscheid van de burgemeester en het Sint- Maartensfeest zullen wij, de volgende week onze plaats en aandacht opeisen voor de fancy-fair en wat daar bij hoort. SCHEIDENDE BURGEMEESTER Vanaf deze plaats willen wij als bestuur van de aktie zwembad, onze burgemeester bedanken voor de steun, het meeleven en de daadwerkelijke hulp en begeleiding die we in de korte tijd van onze aktie van hem mochten ondervinden. We hopen dat zijn bemoeiingen, ook als hij weg is, nog rijke vruchten zullen afwerpen. LOTERIJ Wist u, dat Dien Bergsma al 127 loten aan de man wist te brengen, helemaal alleen. Een topprestatie mogen we wel zeggen. We zijn benieuwd, hoever dat ze komt. Als dat zo door gaat mag ze nog haar hele leven gratis zwemmen, want 2 jaar-abon nementen heeft ze al bij de nek. Hermine Berden, Jo Kluthauzen, Fien Knippen- bergh en Liesje Lenders haalden deze week ook de 50. De stand is inmiddels gekomen op 4375,- Het gaat wel wat langzamer, maar de temperatuur blijft nog steeds stijgen. Een immense hal vol jeugdige mensen, die lagen, hingen en stonden, maar méédeden. Een haast baldadig enthousiasme, dat zich uitte in herhaaldelijk applaus, na elk gebed, na elke lezing, tijdens en na de preek. Een celebrant, die vóórging, zelfs in ryt- misch handgeklap en die op het einde van de viering - in het Engels - toegezongen werd: „je bent een fijne vent." Dit gebeuren, hebt u kunnen volgen op de televisie, toen zondag de pax-christi voet tocht besloten werd met een eucharistievie ring in de Brabanthallen te 's-Hertogen- bosch. U kunt u aan deze viering geërgerd heb ben, u kunt er enthousiast over zijn, maar toegeven moet u, dat het voor de jongeren daar een feest was, een verbroederingsfeest, p dat zij zich lang zullen herinneren. Iéts van zo'n feest zouden wij willen terug- kennen in elke eucharistieviering. Ook in onze eigen parochie. l' Voorzichtig geschat zal de gemeente Maasbree een begrotingstekort hebben van ongeveer 300.000,op een totaal van inkomsten en uitgaven van om en nabij de 5 miljoen gulden. Dit deelde voorzitter burgemeester Schols op de donderdag 31 oktober gehouden raads vergadering mee op een desbetreffende vraag. Aanleiding hiertoe was een voorstel van het college om de ontwerpbegroting eerst in comité-generaal te bespreken alvorens ze aan de Diverse Maasbreese raadsleden konden zich maar moeilijk verenigen met het voldongen feit waar tegenover zij zich geplaatst zagen, doordat de bur gemeesterswoning 19.240,78 meer heeft gekost dan geraamd werd. Men vond het vreemd dat dit pas nu bekend is, terwijl de bouw al bijna 'n jaar gereed is. Raadslid H. Grubben noemde het een regelrecht „met voeten treden" van het bestuursrecht van de raad. Als zulke gevallen zich meer voordoen kan de raad beter thuis blijven. Van de andere kant vond hij het prettig te horen dat het college ruiter lijk toegaf schuld te hebben aan de mis-calculatie van de ambtswoning, waarvoor tot dusver reeds een crediet van 119.885,- (inclusief grondkosten) beschikbaar is gesteld. De heer Peulen was meer geschrokken dan verrast. De raad heeft zich indertijd positief en royaal op gesteld ten aanzien van de bouwplannen en een zeer grote marge gelaten. Hier moeten kapitale fouten zijn gemaakt en van kostenbewaking kan geen sprake zijn geweest. Hij vond dit een onpret tige en onaangename zaak en hij verzocht het col lege in de toekomst zulke „verrassingen" te ver mijden. Burgemeester Schols had reeds bekend dat het col lege dit een moeilijk te verdedigen zaak vond. „Wij betreuren het met dit voorstel te moeten komen, maar de feiten liggen er nu eenmaal", aldus de voorzitter. Daar de raad niet anders kon werd besloten het ontbrekende bedrag beschikbaar te stellen. BAATBELASTING ONREDELIJK. Ook punt 6 van de agenda, de heffing van baat belasting op panden aan Helling en Kerkveldstraat te Baarlo, ging niet zonde* slag of stoot onder de hamer door. De heer Vaèssen noemde dit de on redelijkste belasting die er bestaat. Waarom moe ten mensen in dezelfde gemeente, met dezelfde voorzieningen, verschillend belasting betalen, zo vroeg hij. Daartegenover stond de redenering van het college dat het billijk is als voor eigendom men, die door openbare voorzieningen en wegver harding in waarde stijgen, betaald wordt. In alle nieuwe bouwplannen is baatbelasting verdiscon teerd; de bouwterreinprijzen worden nl. vastgesteld aan de hand van de gemaakte kosten. Het voorstel houdt in dat eigenaren van onroerend goed langs genoemde straten 85% moeten bijdragen in weg- verbetering. De belasting kan per jaar (20 jaar lang) worden betaald, ad 5,80 per strekkende meter; bij afkoop ineens zal dit 63,75 per meter zijn. Hoewel meerdere raadsleden deze belasting zwaar op de maag lag, haalde het voorstel de eind streep met alle stemmen, behalve die van de heer Hutjens die er falikant tegen was. VERKOOP BIJ INSCHRIJVHNG. Het pand Hoogstraat 7 zal bij inschrijving verkocht worden, aldus besloot de raad. B&W hadden ge dacht aan publieke verkoop. Daartegen had de heer Hutjens bezwaren. Hij vreesde dat bij pu- Op een bijna voltallige ledenvergadering, welke maandagavond werd gehouden in het clublokaal Unitas, werd door een hiervoor gekozen commis sie uit de doeken gedaan, hetgeen een onder de le den van de fanfare Eendracht gehouden enquête naar voren was gekomen betreffende in de ver eniging gerezen moeilijkheden. Door de voorzitter van deze commissie, de heer J. Bongers, werd het standpunt van het bestuur, na bestudering van de uitslag dezer enquête, naar voren gebracht, dat 't bestuur gemeend heeft in blok te moeten aftreden, waarbij de voorzitter, de heer J. Habets en bestuurslid de heer J. Dings, wegens hun gevorderde leeftijd zich niet meer her kiesbaar stelden. De andere bestuursleden, zowel werkende- als gewone bestuursleden werden met meerderheid van stemmen herkozen. Met algemene stemmen van de vergadering werd op voorstel van de voorzitter dezer commissie de heer J. Dings benoemd als ere-bestuurslid en de heer Habets als ere-voorzitter van de fanfare. Daar de aftredende voorzitter zich voor de fan fare Eendracht in het verleden zeer verdienstelijk heeft gemaakt - eerst in de jeugdige jaren als mu zikant, later als bestuurslid en vervolgens als voor zitter, dit laatste gedurende 20 jaar - werd hem dank gebracht door de fungerende voorzitter, de heer J. Bongers, namens de fanfare, terwijl de weled. heer M. Rongen als afgevaardigde van de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen aanwezig was om de scheidende voorzitter de gou den speld van verdienste van genoemde bond als waardering voor het vele, wat hij gedaan heeft voor de fanfare Eendracht, maar ook daarbuiten voor de muziekwereld in Limburg, op de revers te spelden. De afgevaardigde sprak woorden van waardering, dat de jubilaris het had kunnen op brengen om plaats te maken voor jongere krach ten. In deze huldiging werd ook betrokken de echtgenote van J. Habets, die al die jaren haar man aan de fanfare afstond en tijd en gelegenheid gunde om zich voor de Eendracht te kunnen in zetten. Mevrouw Habets werd bedacht met een ruiker bloemen en hartelijk bedankt voor het geen zij aan de fanfare schonk. Eveneens de heer J. Dings werd gehuldigd en dank gebracht voor het vele werk, wat hij als bestuurslid gedurende 11 jaren voor de fanfare had volbracht. Na deze huldiging bedankte de scheidende voor zitter ook namens het aftredende bestuurslid J. Dings alle aanwezigen voor de aan hem gebrachte BLOEMSIERKUNST KAREL VRIENS voor al uw etc. Dagelijks bezorgen wij in uw woonplaats. Kloosterstraat 19, BLERICK, tel. 21015 TUINCENTRUM BAARLO voor al uw coniferen, heesters, vaste planten, compost turf, bloembollen en een gratis deskundig advies. Napoleonsbaan Zuid 29, Baarlo, tel. 530 eer, in eerste instantie de weled. heer M. Rongen en de R.K. Bond van Limb. Muziekgezelschappen voor de hem verleende onderscheiding, vervolgens de edelachtbare heer, beschermheer, drs F. Schols voor de mooie woorden en wenste de fanfare ver der veel sukses voor de toekomst. De avond werd besloten, met een muzikale hulde der fanfare. Op zondag 10 november zal wederom het tradi tionele Sint-Maartensfeest voor de schooljeugd van Baarlo plaatsvinden. De brandstapel is inmiddels in wording op het nieuwe plein in de Sprunk. Bijeenkomst en opstelling van de fakkeloptocht zal plaats hebben op het Marktplein om 5 uur nm. Voorafgegaan door fanfare en trommelkorps zal de optocht via Grotestraat, Wilhelminastraat, Alb. Neuhuj sstraat, Hoogstraat, Op den Bollenberg, Sprunklaan, naar de brandstapel trekken. Na ontsteking van de brandstapel - dat dit jaar zal geschieden door 't scheidend hoofd der jon gensschool - de heer J. Konings, vindt 't traditio nele spel plaats waarbij Sint-Maarten aan de „arme man" een helft van zijn mantel zal afstaan. Voor de mooiste en origineelste fakkels zullen ook dit jaar weer vele prijzen beschikbaar gesteld wor den. De uitreiking van de traktatie zal als volgt geschieden: Voor de meisjes in de meisjesschool aan de Maasstraat; voor de jongens en de leer lingen van de gemengde school in de jongens school. Voor alle kleuters en nog niet schoolgaan de kinderen in de aula van de jongensschool. Door omstandigheden kan het Sint-Maartensbal niet doorgaan. Dit zal verschoven worden naar een nader bekend te maken datum. Ontmoeting in het gesprek. „Er zijn twee mensen nodig om de waarheid te spreken: één om te spreken en één om te luisteren" R.L. Stevenson. Streef ernaar om te dienen, En niet om gediend te worden. Jij moet beslissen of je jezelf wilt betrekken in ge sprekken met anderen. Sta dus open voor die an deren, je vrienden en vriendinnen. Om contact te leggen, is het niet voldoende de ander gade te slaan Ben je op zijn golflengte afgestemd Waarschijnlijk hebben aandachtige lezers verleden week opgemerkt, dat er van de zeven groepen maar vijf gepubliceerd waren. Die twee groepen zijn nu als volgt samengesteld: 6) Mart. Caris, Nap. baan N. 32; Ine Geraedts, Veldstraat 7; Tiny Geurts, Molenveldstraat 9; Nelly van Heur, Hoogstraat 11; Louis Huys, Kok- kerseweg BI. Mariet Jacobs, Nap baan Z. 1; Ria Janssen, Hummeren 3; Toon Peeters, Averbode- straat BI.; Maria Segers, Veldstraat 12; Mat Sitsen, Nap. baan Z. 25; Albert van Soest, Grotestraat 36; Pieter Smits, Kokkerseweg 32 BI.; Chris Teeuwen, Kokkerseweg 133 BI.; Corry Tielen, Helling 5; Ans de Wit, Molenberg 8. Deze groep komt bij elkaar op woensdag o.l.v. Pater W. Versleijen bij de zusters op de Maasstr. om 7.30 uur. De eerste bijeenkomst is op 6 nov. 7) José Berden, Nap. baan N. 8; Hermine Bon gers, De Berckt 2; Els Bouten, Bong 30; Nelly Bouten. Pr. Irenestraat 10; Maria Camps, Op de Bollenberg 2; Theo Caris, Kon. Julianastraat 40; Trudy Gielen, Alb. Neuhuysstraat 8; Arny Graat, Veldstraat 24; Maria Heggers, Helling 26; Doortje Heggers, Helling 26; Nelly Janssen, Nap. baan Z. 11; Louis Janssen, Nap. baan Z. 11; Annie van de Rakt, Alb. Neuhuysstraat 10; John Smits, Kokker seweg BI.; Piet Tissen, Kokkerseweg BI. Deze groep komt bij elkaar op woensdag o.l.v. Pater K. Verbeeck, bij de zusters op de Maasstr. om 7.30 uur. De le bijeenkomst is op 13 nov. a.s. blieke verkoop het reeds geboden bedrag niet ge haald werd. De gemeente heeft het niet nodig dit risico te lopen. De heer Cox was van mening dat bij een goed gespeelde publieke verkoop minstens dezelfde prijs uit de bus zou komen als bij inschrij ving. Gegadigden laten in het laatste geval niet gauw het achterste van de tong zien, zei hij. Ook raadslid Peulen voelde veel voor inschrijvings verkoop; men is dan niet'-verplicht aan de hoogste inschrijver te verkopen. Mocht dit het geval zijn dan zal de raad beslissen wie koper wordt. STRAATNAMEN. Maasbree werd verrijkt met twee mooie straatna men. De verbindingsstraat Breestraat - Oude Hel- denseweg werd gedoopt in Hoornslagweg. De heer Vaessen dacht daarbij aan vergissingen omdat er al een Breehoornslag is en suggereerde de volkse benaming Kattestraatje over te nemen, waarvoor men uiteindelijk niets voelde. De z.g. Zwaaikom aan de Broekstraat te Maas bree wordt voortaan genoemd Op d'Eynde. SCHOLEN. De exploitatievergoedingen over 1967 werden vast gesteld op 85,- per leerling. Op deze basis ont vangt de jongensschool 21.590,-; de meisjes school 18.048,33. De jongensschool te Baarlo 25.160,- en de meisjesschool 20.343,33. De vergoeding voor vakonderwijs t.b.v. de jon gensschool te Baarlo werd vastgesteld op 7.455,27. Voor de aanschaf van uniformen voor het Baarlo's zangkoor werd van gemeentewege een lening ver strekt van 3500,-. Bij een looptijd van 8 jaar en 'n rente van 6,75% zal 't koor jaarlijks 580,30 moeten aflossen. De totale aanschaffingskosten worden geraamd op 5500,-. GRONDZAKEN. Eindelijk heeft de gemeente een accoord bereikt over de aankoop van de veelbesproken oude zui velfabriek te Maasbree. Eigenaar Linssen krijgt er 12.000,- voor. Aan de heer Van Loon werd 400 m2 bouwgrond verkocht aan de Sprinklaan te Baarlo voor 28,- per m2. De heer Haenen uit Eindhoven kreeg 568 m2 bouwgrond aan de Broekstraat te Maas bree voor een bedrag van 15.000,-. Deze terrei nen zullen verkocht worden zonder verrekening; de maat wordt berekend door opmeting in 't veld. De terreinen voor bungelowbouw aan de Broek straat te Maasbree kunnen verlaagd worden tot 26,- per m2 (was 30,-). Dit douceurtje wordt aspirantkopers geboden doordat de grondopbrengst van het plan Oude Pastorie veel lager is dan ge raamd werd. Zoals reed eerder bericht werd zal Maasbree za terdag afscheid nemen van burgemeester Drs. F. G.L.L. Schols, die met ingang van 16 november is benoemd als burgemeester van Venray. Om 11 uur begint op de zolder van het gemeente huis een buitengewone raadsvergadering, waarop naast de gemeenteraad met hun dames het vol tallige gemeentepersoneel, tal van oud-personeels leden, geestelijken en genodigden aanwezig zijn. Dat deze vergadering op de voor deze gelegen heid tot raadszaal omgetoverde zolder zal plaats vinden, vindt zijn oorzaak in het feit dat de eigen lijke raadszaal niet berekend is op een bezetting van naar schatting 150 personen. Aansluitend aan deze zitting zullen namens raad, personeel en burgerij geschenken worden aangebo den. Het geschenk van de burgerij wordt op uit drukkelijk verzoek van het echtpaar Schols geen persoonlijk cadeau. Burgemeester Schols wenst dat dit cadeau in de gemeente blijft als een herinne ring aan zijn ambtsperiode. Van 2 tot 3 uur zaterdagmiddag bestaat voor de burgerij gelegenheid afscheid te nemen van de burgemeester, tijdens een receptie in de hal van het gemeentehuis. In de aula van de nieuwe jon gensschool te Baarlo bestaat de gelegenheid tot afscheidnemen van 4 tot 5 uur. Het programma van D'n Hab is in grote lijnen samengesteld. Het ligt in de bedoeling op zondag 26 januari in zaal v.d. Berg het jaarlijkse gecostumeerde ledenbal te hou den. Zaterdag 1 februari is in zaal Wijnands het Herfshanenbal voor gehuwden. Het prinsenbal is in zaal Grubben op zondag 9 februari. De eigen lijke carnavalsdagen zijn 16, 17 en 18 februari. De pronkzitting annex liedjesavond is gepland op zaterdag 11 januari in zaal Wijnands. Carnavals schlagers dienen uiterlijk 15 december te zijn in gezonden. Kloosterstraat 16, BLERICK Vrijdagsavonds tot 8.30 uur geopend MAASBREE, BAARLO, KESSEL: Dr. SCHEIJMANS, Baarlo, telefoon (04707) 360 Vanaf zaterdag 12 uur 's-morgens tot maandagmorgen 8.30 uur. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dierenarts H. MEENS, Meijel, tel. (04766) 670 van zaterdagavond 6 tot maandagmorgen 8 uur SPREEKUUÖ" MAATSCHAPPELIJK WERKSTER BAARLO: Groene Kruisgebouw, ingang Odilia- straat, tel. 04707-250; dinsdag van 9-10 uur. MAASBREE: Groene Kruisgebouw, Op de Kemp tel. 04765-253; donderdag van 9-10 uur. EN TEVENS: Centrum voor Maatschappelijk Werk, Nieuwstraat 23, Venlo; tel. 04700- 14716; maandag, woensdag en vrijdag van 9-10 uur. ZONDAG: 23e zondag na Pinksteren. Naar aan leiding van het feest van St.-Willibrord (7 nov.) eerste aartsbisschop van Utrecht, patroon van de Nederlandse kerkprovincie, wordt aandacht ge vraagd voor het binnenlands apostolaat, wat u meer offert dan gewoon in de eenmalige kollekte wordt bestemd voor dit doel. 7.30 overl. ouders Hermans-Smets en z. Gerard; 8.45 uur Mechtilda Grutters-Theeuwen; 10 uur hoogmis oVerl. fam. v. Roy-v. Oyen; 11.15 uur Wilh. a Dorsers-v.d. Kerkhof. MAANDAG: St.- Martinus; 8 uur echtl. Hermans- Boots; 6.30 overledenen van het ziekenfonds en schutterij; 7.15 overl. fam. Sijbers-Snellen. DINSDAG: 8 uur jgt. Peter J. Vaessen; 7.15 uur Wilh. a Peeters-Engels vw. de MBL. WOENSDAG: 8 uur gest. jgt. Jacob Wijnen en echtg., Ger. Wijnen en Hendrik Lenders; 7.15 uur Dorothea Wijnen-Van Lier. DONDERDAG: 8 uur Joh. Vaessen (Houthei) vw. de Boerenbond; 7.15 uur Maria Hillen. VRIJDAG: 8 uur Theod. Hoogers en Anna Kus- ters; 7.15 jgt Gerard Lintjes en Bartholina Joosten. ZATERDAG: 8 uur gest. jgt. Henricus Boots; 7.15 tweede weekd. Maria Asselberghs. Huwelijk: Gerard Tielen, Wilhelminalaan 2 en Lucie Linssen, Wilhelminalaan 3. Gedoopt: Peter J.E.J.M. Manders (Manders-Hijnen Rinkesfort 8). ZONDAG 10 nov: 23e zondag na Pinksteren; Willibrordzondag. Kollekte voor het binnenlands apostolaat. 7 uur leesm. v.d. parochie; 8 uur lsm. ter ere van het H. Hart van Jezus en Maria; 9.30 hgm. als jgt. Franc. Janssen; 11 uur lsm. Ger. Hermans. MAANDAG 11 nov: 8 uur lsm. overl. fam. Ber- den-Verrijnen; 8 uur lsm. E. Hermans-Pijpers; 19 uur zeswd. Jac. Beurskens. DINSDAG 12 nov: 8 uur gest. jgt. overl. ouders Bruynen-Verstegen; 8 uur lsm. Henri Thijssen; 19 uur zeswd. Mathijs Berden. WOENSDAG 13 nov: 8 uur lsm. G. Heeskens en W. Bouten; 8 uur lsm. Corn. Jacobs; 19 uur jgt. Petr. Janssen-Muurmans. DONDERDAG 14 nov: 8 uur lsm. Laur., Gertr. en Andreas Kirschbaum; 8 uur lsm. M. Berden; 19 uur zeswd. Henri Kempen. VRIJDAG 15 nov: 8 uur lsm. Pastoor Lipperts; 8 uur lsm. Joh. Jeucken; 19 uur jgt. overl. ouders Görtz-Nijskens. ZATERDAG 16 nov: 8 uur gest. jgt. Fr. Ruyten; 8 uur lsm. overl. fam. Hermans-Hermans; 19 uur lsm. M. van Wylick-Peeters. ZONDAG 17 nov: 7 uur lsm. Joh. Kempen; 8 uur lsm. overl. fam. Jeucken-Smedts; 9.30 hgm. voor de parochie; 11 uur lsm. Willy Linssen. Engel Gods, die mij bewaart In gevaren op deez' aard. Ik ben verhinderd door mijn werk. Ga gij dus voor mij ter kerk. Hoor voor mij de heilige mis, Die men thans aan 't offeren is. Biedt zich daar door priesterhand Jezus aan als offerand. Ga dan naast Zijn dienaar staan, Bied ook mij ten offer aan. Als de priester in de mis Aan de consecratie is, En de lieve Jezus daar Voor hem rust op het altaar, O, aanbid dan, engel gij, Onze lieve Heer voor mij. Bid voor hem, die mij bemint, Of mij kwalijk is gezind. Bid voor hen, die in dit uur Lijden in het vagevuur. Bid voor aller zaligheid Onzer Gode toegewijd. Sluit de priester met een kruis, Breng mij dan Gods zegen thuis. De dringende oproep van Paus Paulus VI om van ganser harte en met alle intelligen tie er mee voor te zorgen „dat alle mensen kinderen een leven leiden dat Gods kinde ren waardig is", is ook het doel en de inzet van heel de missionaire aktie.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1