99 magazijnbediende medewerkers „SAB0" HOLTEN'S Voeders C.V. Reorganisatie pastorale gesprekken in Baarlo GEVRAAGD BANKSTELLEN WERELDWIJD N.V. BLERICKSCHE BUIZENFABRIEK AFDELING H.E. RADIATOREN A. Autogeen lassers B. Leerling autogeen lassers C. Ongeschoolde werknemers D. Ongeschoolde werknemers voor kort dienstverband gevraagd Weekblad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 20 sept. 1968 nummer 24 Van het gemeentebestuur veredel mgshedrijf Maasbree Maasbree Jubileum-aanbieding unieke aanbiedingen eigen haard seven u m Twee doden uit Helden op beveiligde overweg te Blerick Blaaskapellen-festival in Beringe Een waarschuwing Verloren en gevonden ZONDAGDIENST ARTSEN Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo Maasbree Uitgave „De Gouden Leeuw n.v.' v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 OP DEN BAUM le JAARGANG In verband met het uitstapje van het gemeente- personeel op woensdag 25 september a.s. zijn de secretarie en het bureau van bouw- en woning toezicht die dag gesloten. Het bureau van open bare werken is normaal geopend. Het bureau van de burgerlijke stand is die dag open van 9 tot 10 uur v.m. De kassier houdt op woensdag 25 sep tember a.s. te Baarlo geen zitting. ZE IS OMHOOG. 's Zaterdags vóór de kermis, in aanwezigheid van een tiental werkgrage Baarlonaren wapperde plot seling aan een lange badding uit de oude jongens school een bescheiden vlag. Dit had twee redenen. Op de eerste plaats werd het hoogste punt van de bouw bereikt en zou het dak voor een gedeelte dichtkomen. En op de twee de plaats was de onmisbare vader Hensen jarig. Natuurlijk ging dit niet ongemerkt voorbij. EEN GOED ONDERDAK. Met man en macht werd er getimmerd aan een gedeelte van het dak. Wielke van Segers was al met groot materiaal aanwezig om het hout te mastieken. Waar in de toekomst het restaurant moet komen is het dak klaar. De plavuizen, waar op menig oudere Baarlonaar in zijn schooljaren op heeft geravot, liggen al voor een gedeelte klaar. Maar wij hopen, dat we ons onder dit afdak niet vaak hoeven te schuilen. a.s. Zaterdag worden weer allerlei soorten werklui verwacht, om ons door het werk heen te helpen. Als hulp in de veevoederfabriek en gedeeltelijk in de besteldienst met vrachtwagen of kleine auto. Goed loon en sociale voorzie ningen. Na 1 jaar dienstverband opneming in het pensionfonds. Rijbewijs B-E is vereist. Mondeling onderhoud na afspraak a.s. zaterdagmorgen Ruysstraat 78, BLERICK Telefoon 04700 - 21722 SCHORWEG 4, MAASBREE Aanmelden Schorweg 4 en na 20 uur Goriusstraat 6 Maasbree. Het nieuwe gespreksseizoen in de parochie Baarlo gaat spoedig weer beginnen. Als wij terugkijken op het afgelopen seizoen mogen we constateren, dat 19 groepen, al of niet met vrucht, vier of vijf avonden de moeilijke stof van de gespreksagenda's van het bisdom hebben besproken. Een groot aantal van de deelnemers vonden het aanbod van de gespreksstof óf te moeilijk óf te beperkt. De diocesane commissie voor pastorale gesprekken heeft kontakt opgenomen met de lan delijke Ecclesia-beweging (die reeds jaren 'n breed aanbod van gespreksstof heeft verzorgd) en beslo ten de pastorale gesprekken in het bisdom Roer mond in samenwerking met Ecclesia te organiseren. Op deze wijze wordt bereikt dat de gespreksgroe pen in het bisdom uit de verschillende gespreks agenda's het onderwerp kunnen kiezen dat de groep het meeste aanspreekt. De verslagen kunnen door de gespreksgroepen rechtstreeks of via deke naat aan Ecclesia worden toegezonden. Voor een vruchtbaar gesprek in de groepen is het gewenst dat de leden vóór de bijeenkomst over het onderwerp hebben nagedacht. Door de dekenale commissie wordt per ingeschreven groep één ex emplaar van Ecclesia gratis ter beschikking gesteld. Het verdient echter aanbeveling dat meerdere le den van een groep beschikken op een abonnement op Ecclesia. Deze abonnementen kunnen worden besteld bij de administratie van Ecclesia, de Hors- tink, Amersfoort (prijs 5,per jaar). Ook zal in een kleine gespreksgroep de discussie beter verlopen als een van de deelnemers de taak van gespreksleider op zich wil en kan nemen. Bij afwezigheid of verhindering van de geestelijke ge spreksleider (deze zijn moeilijk in voldoende mate te krijgen) zal deze dan de leiding voor die avond op zich kunnen nemen. Door toedoen van de de kenale commissie zal vrij spoedig een cursus ge sprekstechniek in Helden worden gegeven. Deze cursus omvat 3 a 4 bijeenkomsten. Wij zouden Burgerlijke Stand gemeente Maasbree Aangiften van augustus 1968. Geboren: Van Roij, M P L, zoon van P M L van Roij en G W M Engels, Bijendonk 5; Pennings M I V H L, dochter van J G L Pennings en M H Heemels, Sevenumseweg 1; Vaessen H H, zoon van M J L Vaessen en H J Denssen, Op de Remp 37; Lenders P C F, dochter van F J N Lenders en G P G Kuypers, Breestraat la; Smeets A H G, dochter van G L W Smeets en H Senssen, Rooth 10; Zetsen A J M, dochter van P M Zetsen en M Dielissen, Vrijerspad 7; Thijssen A J, dochter van A P Thijssen en M G Haenen, Goriusstr. 10; Smedts E M Th, dochter van P P Th Smedts en A M G Grienen, Diepenbroek 2; Coopmans M J A, dochter van P J W Coopmans en H C M Vercoulen, Alb.-Neuhuijsstraat 31; Janssen M W J, dochter van J M G Janssen en C E J J Wal raven, Pr.-Christinestraat 11. Huwelijksaangiften: Lodewijk M H M, rijksambte naar Katwijk, en Janssen J P P, kantoorbediende Maasbree; Boots L J, loonwerker Maasbree, en Janssen A A E, Baarlo. Gehuwd: Tunissen T A, gemeente-arbeider Venlo, en GruttersE M P Maasbree; Vaessen P A Chr, kleermaker Venlo, en Verstappen H J J, textiel- bewerkster Baarlo; Beerens L M G, pompbediende Venlo, en Bronkhorst GWR, bandleidster M'bree; Bruijnen H A H C, stuurman Baarlo, en Otten- heim M Th P, Baarlo; Gielen P F P, expediteur Venlo, en Selen G E J, Maasbree; Cremers C J J, kantoorbediende Tegelen, en Bouten HAM, Baarlo; Teelen J J, keurmeester Grubbenvorst, en Haenen A M C, hulp i.d. huishouding Maasbree. Overleden: Peeters H, 82 jaar, landbouwer, echt genoot van Weijs M, Maasbree; Van der Sterren J, 77 jaar, landbouwer, echtge noot van Wijnen H J, Maasbree. Schutterij Sint-Martinus neemt zondag 22 septem ber deel aan schietwedstrijden van het Akkermans- gilde te Venlo. Vertrek der schutters om 2,30 uur vanaf café Peeters-Linssen. Tijdens de corps wedstrijden zondag jl. te Haelen werd de vierde prijs gewonnen. Verkeersongeval. Zaterdagavond tegen 6 uur ge beurde op de Molenstraat te Maasbree 'n ongeluk dat nog vrij goed afliep. Twee personenauto's, be stuurd door de heren W. en J. uit Maasbree, kwa men met elkaar in botsing door nog onbekende oorzaak. Van de inzittenden van de door de heer J. bestuurde auto liepen enkele kinderen slechts lichte ontvellingen op. De beide chauffeurs bleven ongedeerd. Beide auto's werden ernstig gedeukt. graag zien, dat van elke groep minstens een per soon zich voor deze cursus opgaf. Iedereen, die wel eens vergaderingen bijwoont, zal veel nut van deze korte cursus kunnen hebben, ook op verga deringen van verenigingen e.d. Liefhebbers dienen zich echter wel zo spoedig mogelijk op te geven aan pater K. Verbeeck, klooster de Berckt, alhier. Het nieuwe gespreksseizoen zal geopend worden met een algemene bijeenkomst in het gemeen schapshuis te Panningen op vrijdag 11 oktober a.s. Enkele deskundige personen zullen op die avond een inleiding houden en na de pauze zal wederom een forum gehouden worden. Een nadere aankon diging van deze avond zal nog tijdig in dit blad geplaatst worden. Alle belangstellenden in het ge- spreksgroepenwerk zullen hier welkom zijn. Gezien de korte tijd die ons nog rest, verzoeken wij alle buurtvoorzitters, c.q. de kontaktpersonen van vroegere gespreksgroepen weer eens hun beste beentje voor te zetten en thans reeds te beginnen met de vorming van een groep in hun buurtschap. Straks kan dan meteen met de gespreksavonden begonnen worden. Zij, die tot nu toe niet aan een gespreksgroep deelnamen en wel belangstelling hebben voor dit werk, hetgeen door velen ervaren wordt als een eigentijdse vorm van godsdienstige beleving en verdieping, wordt ter kennismaking aangeraden de openingsavond te Panningen te be zoeken. De heer J:M. Graat, Veldstraat 24 Baarlo, is als voorlopig kontaktpersoon van de dekenale funktie- groep pastorale gesprekken aangezocht op te tre den voor de parochie Baarlo. Deze zal gaarne be reid zijn aan belangstellenden de nodige inlich tingen te geven en medewerking te verlenen bij het oprichten van een gespreksgroep. Meerder nieuws zal zo nodig via „Op den Baum" aan u bekend gemaakt worden. Het voorbereidingscomité gespreksgroepen te Baarlo Jeugd EHBO-cursus Het ligt in de bedoeling deze winter een cursus te geven in Eerste Hulp Bij Ongelukken voor de jeugd van 15 en 16 jaar. Deze cursus wordt georganiseerd door het Roode Kruis in samenwerking met het meisjesgilde en Jong Nederland. Ook niet-leden zijn welkom. Er zullen ongeveer 20 lessen gegeven worden door Mej. N. Gielen met assistentie van de heren M. Peeten en P. Gielen, elke donderdag in het Groene Kruisgebouw van 8 tot half tien. De cursus be gint op 3 oktober. De kosten bedragen slechts 5.voor de boekjes. Liefhebbers kunnen zich op geven vóór maandag 24 sept. bij Truus Selen, Molenstraat 32 of bij N. Gielen Tongerlo 7, tel. 440 of bij Frans Grutters Kerkdijk 3, tel. 502. Oriëntatierit. Gaarne wilien wij onze lezers nog eens attent maken op de oriëntatierit van a.s. zondag, georganiseerd door de carnavalsvereniging D'n Hab. De start is om 1 uur op het Kennedy- plein. Inschrijfformulieren zijn zondag nog ver krijgbaar tot circa 2 uur, doch wij raden deel nemers aan zich eerder te melden; ze hebben dan nog tijd rustig het reglement door te lezen, het geen de prestaties tijdens de tocht zeker ten goe de kan komen. De rit van verleden jaar is bij velen bijzonder goed in de smaak gevallen. Niet alleen bij hen die in de prijzen vielen, maar ook bij degenen die een enorme verzameling strafpun- ten hadden opgelopen. Het was voor ieder, die nog nooit aan 'n dergelijke rit had meegedaan, een plezierige ervaring. De organiserende vereni ging verwacht dit jaar niet alleen alle deelnemers van vorig jaar, maar bovendien velen die eerst eens de kat uit de boom hebben gekeken. De rit voert zoveel mogelijk over verharde wegen, hetgeen op dit punt althans de deelnemers niet voor grote moeilijkheden zal plaatsen. Naar wij vernemen zitten er dit keer iets minder geniepige kneepjes in de route dan verleden jaar. Niette min is oppassen de boodschap; en een vals con trolestempel kost strafpunten. Alle deelnemers wensen wij een genoeglijke rit en een gezellige avond vanaf 8 uur in zaal v.d. Berg. Ontspanningscentrum Maasbree. Er zal op zondag 22 september een jeugdbal gehouden worden in zaal Wijnands. Er is voor een best orkest gezorgd. Een orkest waar de jeugd „kapot" van is, nl. „DESOLATION". u herinnert zich nog wel van de grote vouwfolder. Door het grote sukses prolongeert de fabriek deze RUIME KEUZE IN UITVOERINGEN, ALLE MET GARANTIE JUBILEUMPRIJZEN VAN 595.— TOT 1580 WEER ALLE MODELLEN TE ZIEN IN ONZE TOONKAMER -11- PROFITEER VAN DE VOORDELEN DIE ONZE JUBILERENDE FABRIEK N U BIEDT MEUBELTOONKAMER WONINGINRICHTING PAST. VULLINGHSSTRAAT 7 TELEFOON 04767 - 1826 b.g.g. 1825 Heeft u zich wel eens alleen gevoeld of misschien zelfs verlaten door iedereen? 't Is haast onvoorstelbaar. Maar wist u wel dat missionarissen op verre missieposten zich soms wel heel erg eenzaam voelen. Al zijn deze ook zelden alleen en leven ze te midden van andere mensen, toch voelen zij zich wel eens eenzaam. Zo'n missionaris heeft soms wekenlang geen gesprekspartner van gelijke ontwikkeling, waarmee hij eens werkelijk kan praten. In zo'n eenzaamheid kan lectuur hem enigs zins uit zijn isolement halen. Lectuur uit het vaderland die nieuws brengt, al lijkt dit ons misschien nog zo onbelangrijk. Andere lec tuur kan verstrooiing brengen of ontwikke ling bieden. In ieder geval betekent lectuur welke de missionaris wordt toegezonden een weldaad, die zeer wordt gewaardeerd. Gerard Engels, Sint-Lambertusplein, en Jos Brug- mans, Deken-Jaspersstraat, verloren maandagmor gen beiden het leven toen de auto waarin ze reden door een trein werd gegrepen. Het ongeluk gebeurde omstreeks half acht op een met automatische knipperlichten beveiligde over weg bij het industrieterrein Groot Bolder Blerick. G. Engels was ongehuwd, J. Brugmans een jaar gehuwd. Beiden waren 24 jaar oud en werkzaam als machinebankwerker bij Pope. Reeds lang fiets ten zij samen elke dag naar hun werk. Sinds korte tijd had Engels een auto. Bij de overweg lieten ze een trein uit de richting Venlo passeren. Toen dat gebeurd was reden ze de overweg op juist op het moment dat uit de andere richting een trein met grote snelheid na derde. Een waarschuwingssignaal van de machi nist kon niet meer baten. In volle vaart werd de auto gegrepen. Het motorgedeelte van de auto werd er afgerukt, terwijl de rest van de auto waarin de beide jongemannen zaten werd mee gesleurd. Honderden meters verder kwam de trein tot stilstand. De ravage was verschrikkelijk. Beide mannen moeten wel op slag dood zijn geweest. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis te Venlo overgebracht. Voor het blaaskapellen-festival, dat op zaterdag 5 en zondag 6 oktober in de grote garage van Touringcarbedrijf R. Ghielen te Beringe wordt ge organiseerd, blijkt reeds een behoorlijke belang stelling te bestaan. Reeds 10 kapellen hebben be sloten aan dit festival deel te nemen. Er zijn geen inschrijfkosten aan verbonden. Alle deelnemende ensembles krijgen een blijvende herinnering aan geboden. Men kan zich voor deelname wenden tot de heer J. Theeuwen, Vredepeelweg 11 te Beringe, telefoon (04760) 2068. In de dorpskommen van onze gemeente worden bij nacht vele onverlichte motorvoertuigen aange troffen op de rijbaan der openbare wegen, zonder dat deze voorzien zijn van een goed brandende parkeerverlichting of zodanig geparkeerd zijn, dat zij onmiddellijk worden verlicht door een lichtpunt van de openbare straatverlichting dat niet verder dan 30 meter verwijderd is. De openbare straatverlichting blijft 's nachts lang niet overal branden. Nu de lange donkere winteravonden weer in aan tocht zijn, zal de politie niet meer waarschuwend optreden. Een gouden medalje met speld; een paar zwarte dameshandschoenen; een doublé damespolshorlo ge; een bruin kinderbrilletje met dikke glazen. Inlichtingen voor terug te bekomen bij de rayon commandant der rijkspolitie. Tijdens de kermisdagen werden weer vele fietsen en enkele bromfietsen door onverantwoordelijke personen weggenomen. Mogelijk dat in uw omge ving onbeheerd een dergelijke fiets werd aange troffen. Wilt u zo goed zijn en de plaatselijke po litie hiervan kennis te geven opdat de eigenaars zo spoedig mogelijk hun eigendom weer terug ge geven kan worden MAASBREE, BAARLO, KESSEL Dr. W. van ROESSEL, Kessel, tel. (04762) 338 Vanaf zaterdag 12 uur 's-morgens tot maandagmorgen 8.30 uur. -/ SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER BAARLO: Groene Kruisgebouw, ingang Odilia- straat, tel. 04707-250; dinsdag van 9-10 uur. MAASBREE: Groene Kruisgebouw, Op de Kemp tel. 04765-253; donderdag van 9-10 uur. ZONDAG 22-9-1968. 7,30 Maria Rongen-Voer- mans. 8,45 jgt. Simons-Vaessen. 10 uur hoogmis Peter v. Deursen. 11,15 vijfde weekd. Johanna Greyn-Daemen. Voor de Miva werd verleden zondag gegeven 703,- waarvoor onze hartelijke dank. Vandaag doet het Nationaal Katholiek Thuisfront der mili tairen een beroep op onze milddadigheid voor het onderhoud der militaire tehuizen en de geestelijke verzorging der soldaten. Wat u meer dan gewoon offert bij de eenmalige collecte zullen we voor dat noodzakelijke werk bestemmen. Vandaag is ook het begin van de vredesweek, die in de chris telijke kerken en via de publiciteitsmedia wordt gehouden. MAANDAG: 8 uur overl. fam. Lenders-v.d.Beu- ken. 7,15 vijfde maandd. Theod. Kempen. DINSDAG: 8 uur overl. ouders Peters-Peeters. 7,15 vierde maandd. Wilh. Peeters (Laar). WOENSDAG: 8 uur Wilhelmina Peeters-Engels. 7,15 derde maandd. Lod. Peeters-Peeters. DONDERDAG: 8 uur zesde weekd. Hendr. Pee ters. 7,15 Clemens van Soest. VRIJDAG: 8 uur vijfde maandd. v. Margaretha Janssen. 3 uur zilveren huwelijk Hebben-Smits. 7,15 Jos. Joosten en Maria Rongen. ZATERDAG: 8 uur geen h. mis. 7,15 vierde weekd. Wiet van Nienhuis. Gedoopt: Anna J.M. Zetsen (Zetsen-Dilissen); Ro- bertus W.J. Wanten (Wanten-Hermans, Pastoor- Leursstraat 2). ZONDAG 2 sept: 17e zondag na Pinkste'en; 7 uur leesmis M. Fleuren en M.C. Hoesos; 8 uur lsm. Theo Keunen; 9.30 hoogmis als jgt. M. Crienen-Geurts; 11 uur lsm. v.d. partchie. MAANDAG 23 sept: 8 uur zeswd. M. lercken- Bruynen; 8 uur lsm. tot zekere intentie; 19 uur gest. jgt. P.J. van Tegelen en P. Fleuren, DINSDAG 24 sept: 7.15 gest. jgt. pastoor Joosten en fam.; 7.15 lsm. tot zekere intentie; 8 uur gest. jgt. Wilh. Gielen; 8 uur lsm. E. Hermais-Pijpers. WOENSDAG 25 sept: 7,15 gest. jgt. fanilie Lam- brechts; 7.15 lsm. Joh. Janssen; 8 uur gest. jgt. Gertr. v.d. Pasch; 8 uur lsm. Corn. Jacow. DONDERDAG 26 sept: 7.15 zeswd. Becha Hoef nagels; 7.15 lsm. M. Berden; 8 uur jgt H. Jans- sen-Kafers; 8 uur lsm. André Fleuren. VRIJDAG 27 sept: 8 uur gest. jgt. crerl. fam. Segers; 8 uur lsm. H. Vestjens, M. lichters en Jac. Vestjens; 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Peeters-Cootjans; 15 uu' plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Boits-Janssen. ZATERDAG 28 sept: 8 uur jgt. Pet. Haenen- Mertens; 8 uur lsm. M. Tytulaer-Peetrs; 19 uur lsm. M. Gijzen-Jacobs. ZONDAG: Radboutzondag. Kollekte voor het Ka tholiek Hoger Onderwijsfonds; 7 uur h. leesmis; 8 uur lsm. voor de parochie; 9.30 hoogmis als zeswd. M. van Wylick-Peeters; 11 uir leesmis Henri Thijssen. Paardenverzekering Maasbree. De schatting der paarden zal volgende week maandag 23 september en dinsdag 24 september plaats vindei. Maandag komen de schatters van 8-8,45 uur op Heeske; 9-9,45 Renkesfort; 10,30-11,30 Dubb-oek; 13-14 Rooth; 14,15-15,- Lange Heide; 15,15-16,- Korte Heide; 16,1'5-17,- Roosendaal; 17,45-8,15 op de Struiken. Dinsdag 24 september: van 14,30-15,- Dijk; 15,15- 15,45 Schoorveld; 16-16,45 Tongerlo; 18-19 uur café J. Peeters-Linssen. Leden, die hun paarden aan huis wensen te laten schatten, moeten dit opgeven aan een der schat ters: P. Zelen, Rooth, telefoon 393; J. Smets, Ton gerlo, telefoon 363; P. Royakkers, Oude Helden- seweg, telefoon 337. INDUSTRIETERREIN, HELDEN-PANNINGEN Wij hebben nog plaats voor zo spoedig mogelijke indiensttreding Eventuele reiskostenvergoeding mogelijk. Heeft u interesse in licht en schoon werk, met de mogelijkheid tot hoge verdienste Maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak. Telefoon (04760) 2244, toestel 14. Event, na kantoortijd tel. 1865 Om u in de gelegenheid te stellen geheel vrijblijvend inlich tingen in te winnen, zullen wij een zitdag houden in café-bar De Toren, Raadhuisstraat te Panningen, en wel op dinsdag 24 september 's middags van 2.30 tot 4 uur en 's avonds van 8 tot 10 uur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1